Określenie przypadków, w których działalność związana ze źródłami promieniowania jonizującego nie wymaga zezwolenia.

ZARZĄDZENIE
PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI
z dnia 28 sierpnia 1997 r.
w sprawie określenia przypadków, w których działalność związana ze źródłami promieniowania jonizującego nie wymaga zezwolenia.

Na podstawie art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1986 r. - Prawo atomowe (Dz. U. Nr 12, poz. 70, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1991 r. Nr 8, poz. 28, z 1994 r. Nr 90, poz. 418, z 1995 r. Nr 104, poz. 515 oraz z 1996 r. Nr 24, poz. 110 i Nr 106, poz. 496) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Zezwolenie na działalność związaną ze źródłami promieniowania jonizującego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1986 r. - Prawo atomowe (Dz. U. Nr 12, poz. 70, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1991 r. Nr 8, poz. 28, z 1994 r. Nr 90, poz. 418, z 1995 r. Nr 104, poz. 515 oraz z 1996 r. Nr 24, poz. 110 i Nr 106, poz. 496), zwane dalej "zezwoleniem", nie jest wymagane, jeżeli działalność ta nie spowoduje narażenia na promieniowanie jonizujące powyżej poziomu wynoszącego 10 μSv i 1 osoboSv w ciągu roku odpowiednio dla: dowolnej osoby (w odniesieniu do całego ciała) i całej grupy osób, narażonej w wyniku danej działalności.
2.
Zezwolenia nie wymaga w szczególności:
1)
wytwarzanie, przetwarzanie, obrót, składowanie, usuwanie, transport lub stosowanie substancji zawierających nuklidy promieniotwórcze, w tym rozszczepialne, których albo aktywność całkowita albo stężenie promieniotwórcze nie przekracza wartości podanych w załączniku nr 1 do zarządzenia,
2)
stosowanie urządzeń z zamkniętymi źródłami promieniotwórczymi zawierającymi nuklidy promieniotwórcze, których aktywność całkowita i stężenie promieniotwórcze przekraczają wartości podane w załączniku nr 1 do zarządzenia, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
a)
urządzenia te zostały wyprodukowane lub wprowadzone do obrotu zgodnie z zezwoleniem,
b)
podczas normalnej eksploatacji urządzenia moc dawki promieniowania jonizującego w odległości 0,1 m od dowolnej, dostępnej jego powierzchni nie przekracza 1 μSv/h,
c)
w instrukcji obsługi, dołączonej do urządzenia, podane są:
numer zezwolenia na jego produkcję lub wprowadzenie do obrotu,
informacja, że urządzenie zawiera substancję promieniotwórczą (informacja ta powinna być również umieszczona na obudowie urządzenia) oraz że urządzenie nie stanowi zagrożenia i jego stosowanie nie wymaga odrębnego zezwolenia,
sposób postępowania z urządzeniem po zakończeniu jego użytkowania,
3)
stosowanie urządzeń elektrycznych pracujących pod napięciem nie większym niż 30 kV i wytwarzających promieniowanie jonizujące, w tym lamp elektronowych oraz lamp służących do odtwarzania obrazu, jeżeli podczas normalnej pracy urządzenia moc dawki promieniowania jonizującego w odległości 0,1 m od dowolnej, dostępnej jego powierzchni nie przekracza 1 μSv/h,
4)
wytwarzanie, przetwarzanie, obrót, składowanie, usuwanie, transport lub stosowanie masowych materiałów, surowców i odpadów (takich jak: nawozy sztuczne, iły, popioły, żużle i osady kopalniane) zawierających naturalne nuklidy promieniotwórcze, jeżeli średnie stężenie promieniotwórcze tych nuklidów nie przekracza wartości podanych w załączniku nr 1 do zarządzenia, a maksymalne stężenie promieniotwórcze, wynikające z niejednorodności materiału, surowca lub odpadu, przekracza te wartości nie więcej niż 100-krotnie, w odniesieniu do próby o masie 1 kg.
§  2.
Jeżeli zamierzona działalność związana jest z substancjami zawierającymi nuklidy promieniotwórcze o aktywności całkowitej i stężeniu promieniotwórczym przekraczających wartości podane w załączniku nr 1 do zarządzenia nie więcej niż 100-krotnie, działalność taka może być prowadzona bez zezwolenia pod warunkiem jej zgłoszenia do organu wydającego zezwolenia i uzyskania wpisu do rejestru użytkowników substancji promieniotwórczych.
§  3.
Przepisów zarządzenia nie stosuje się do działalności związanej ze źródłami promieniowania jonizującego, polegającej na:
1)
zamierzonym dodawaniu substancji promieniotwórczych do artykułów medycznych w procesie ich produkcji,
2)
wprowadzaniu do obrotu takich artykułów,
3)
zamierzonym podawaniu substancji promieniotwórczych ludziom lub zwierzętom w celu medycznej lub weterynaryjnej diagnostyki i terapii albo w celu prowadzenia badań naukowych.
§  4.
Przepis § 1 ust. 2 pkt 4 nie dotyczy gospodarczego wykorzystywania odpadów przemysłowych, zawierających substancje promieniotwórcze, które regulują odrębne przepisy.
§  5.
Producenci i dystrybutorzy urządzeń wymienionych w § 1 ust. 2 pkt 2 zgłaszają Prezesowi Agencji w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku wykaz takich urządzeń wprowadzonych przez nich do obrotu w roku poprzednim, według wzoru podanego w załączniku nr 2 do zarządzenia.
§  6.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICZNE WARTOŚCI AKTYWNOŚCI CAŁKOWITEJ I STĘŻENIA PROMIENIOTWÓRCZEGO NUKLIDÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH

Nuklid promieniotwórczy Aktywność całkowita (Bq) Stężenie promieniotwórcze (kBg/kg)
1 2 3
H-3 109 106
Be-7 107 103
C-14 107 104
O-15 109 102
F-18 106 10
Na-22 106 10
Na-24 105 10
Si-31 106 103
P-32 105 103
P-33 108 105
S-35 108 105
Cl-36 106 104
Cl-38 105 10
Ar-37 108 106
Ar-41 109 102
K-40 106 102
K-42 106 102
K-43 106 10
Ca-45 107 104
Ca-47 106 10
Sc-46 106 10
Sc-47 106 102
Sc-48 105 10
V-48 105 10
Cr-51 107 103
Mn-51 105 10
Mn-52 105 10
Mn-52m 105 10
Mn-53 109 104
Mn-54 106 10
Mn-56 105 10
Fe-52 106 10
Fe-55 106 104
Fe-59 106 10
Co-55 106 10
Co-56 105 10
Co-57 106 102
Co-58 106 10
Co-58m 107 104
Co-60 105 10
Co-60m 106 103
Co-61 106 102
Co-62m 105 10
Ni-59 108 104
Ni-63 108 105
Ni-65 106 10
Cu-64 106 102
Zn-65 106 10
Zn-69 106 104
Zn-69m 106 102
Ga-72 105 10
Ge-71 108 104
As-73 107 103
As-74 106 10
As-76 105 102
As-77 106 103
Se-75 106 102
Br-82 106 10
Kr-74 109 102
Kr-76 109 102
Kr-77 109 102
Kr-79 105 103
Kr-81 107 104
Kr-83m 1012 105
Kr-85 104 105
Kr-85m 1010 103
Kr-87 109 102
Kr-88 109 102
Rb-86 105 102
Sr-85 106 102
Sr-85m 107 102
Sr-87m 106 102
Sr-89 106 103
Sr-90+ 104 102
Sr-91 105 10
Sr-92 106 10
Y-90 105 103
Y-91 106 103
Y-91m 106 102
Y-92 105 102
Y-93 105 102
Zr-93+ 107 103
Zr-95 106 10
Zr-97+ 105 10
Nb-93m 107 104
Nb-94 106 10
Nb-95 106 10
Nb-97 106 10
Nb-98 105 10
Mo-90 106 10
Mo-93 108 103
Mo-99 106 102
Mo-101 106 10
Tc-96 106 10
Tc-96m 107 103
Tc-97 108 103
Tc-97m 107 103
Tc-99 107 104
Tc-99m 107 102
Ru-97 107 102
Ru-103 106 102
Ru-105 106 10
Ru-106+ 105 102
Rh-103m 108 104
Rh-105 107 102
Pd-103 108 103
Pd-109 106 103
Ag-105 106 102
Ag-108m+ 106 10
Ag-110m 106 10
Ag-111 106 103
Cd-109 106 104
Cd-115 106 102
Cd-115m 106 103
In-111 106 102
In-113m 106 102
In-114m 106 102
In-115m 106 102
Sn-113 107 103
Sn-125 105 102
Sb-122 104 102
Sb-124 106 10
Sb-125 106 102
Te-123m 107 102
Te-125m 107 103
Te-127 106 103
Te-127m 107 103
Te-129 106 102
Te-129m 106 103
Te-131 105 102
Te-131m 106 10
Te-132 107 102
Te-133 105 10
Te-133m 105 10
Te-134 106 10
I-123 107 102
I-125 106 103
I-126 106 102
I-129 105 102
I-130 106 10
I-131 106 102
I-132 105 10
I-133 106 10
I-134 105 10
I-135 106 10
Xe-131m 104 104
Xe-133 104 103
Xe-135 1010 103
Cs-129 105 102
Cs-131 106 103
Cs-132 105 10
Cs-134m 105 103
Cs-134 104 10
Cs-135 107 104
Cs-136 105 10
Cs-137+ 104 10
Cs-138 104 10
Ba-131 106 102
Ba-140+ 105 10
La-140 105 10
Ce-139 106 102
Ce-141 107 102
Ce-143 106 102
Ce-144+ 105 102
Pr-142 105 102
Pr-143 106 104
Nd-147 106 102
Nd-149 106 102
Pm-147 107 104
Pm-149 106 103
Sm-151 108 104
Sm-153 106 102
Eu-152 106 10
Eu-152m 106 102
Eu-154 106 10
Eu-155 107 102
Gd-153 107 102
Gd-159 106 103
Tb-160 106 10
Dy-165 106 103
Dy-166 106 103
Ho-166 105 103
Er-169 107 104
Er-171 106 102
Tm-170 106 103
Tm-171 108 104
Yb-175 107 103
Lu-177 107 103
Hf-181 106 10
Ta-182 104 10
W-181 107 103
W-185 107 104
W-187 106 102
Re-186 106 103
Re-188 105 102
Os-185 106 10
Os-191 107 102
Os-191m 107 103
Os-193 106 102
Ir-190 106 10
Ir-192 104 10
Ir-194 105 102
Pt-191 106 102
Pt-193m 107 103
Pt-197 106 103
Pt-197m 106 102
Au-198 106 102
Au-199 106 102
Hg-197 107 102
Hg-197m 106 102
Hg-203 105 102
Tl-200 106 10
Tl-201 106 102
Tl-202 106 102
Tl-204 104 104
Pb-203 106 102
Pb-210+ 104 10
Pb-212+ 105 10
Bi-206 105 10
Bi-207 106 10
Bi-210 106 103
Bi-212+ 105 10
Po-203 106 10
Po-205 106 10
Po-207 106 10
Po-210 104 10
At-211 107 103
Rn-220+ 107 104
Rn-222+ 108 10
Ra-223+ 105 102
Ra-224+ 105 10
Ra-225 105 102
Ra-226+ 104 10
Ra-227 106 102
Ra-228+ 105 10
Ac-228 106 10
Th-226+ 107 103
Th-227 104 10
Th-228+ 104 1
Th-229+ 103 1
Th-230 104 1
Th-231 107 103
Th-232nat 103 1
Th-234+ 105 103
Pa-230 106 10
Pa-231 103 1
Pa-233 107 102
U-230+ 105 10
U-231 107 102
U-232+ 103 1
U-233 104 10
U-234 104 10
U-235+ 104 10
U-236 104 10
U-237 106 102
U-238+ 104 10
U-238nat 103 1
U-239 106 102
U-240 107 103
U-240+ 106 10
Np-237+ 103 1
Np-239 107 102
Np-240 106 10
Pu-234 107 102
Pu-235 107 102
Pu-236 104 10
Pu-237 107 103
Pu-238 104 1
Pu-239 104 1
Pu-240 103 1
Pu-241 105 102
Pu-242 104 1
Pu-243 107 103
Pu-244 104 1
Am-241 104 1
Am-242 106 103
Am-242m+ 104 1
Am-243+ 103 1
Cm-242 105 102
Cm-243 104 1
Cm-244 104 10
Cm-245 103 1
Cm-246 103 1
Cm-247 104 1
Cm-248 103 1
Bk-249 106 103
Cf-246 106 103
Cf-248 104 10
Cf-249 103 1
Cf-250 104 10
Cf-251 103 1
Cf-252 104 10
Cf-253 105 102
Cf-254 103 1
Es-253 105 102
Es-254 104 10
Es-254m 106 102
Fm-254 107 104
Fm-255 106 103
Objaśnienia:

1. Całkowita aktywność nuklidów promieniotwórczych wymienionych w tabeli odnosi się do maksymalnej całkowitej aktywności nuklidu stosowanej w tym samym czasie przy prowadzeniu określonej działalności na danym stanowisku pracy.

2. W przypadku działalności z substancjami promieniotwórczymi zawierającymi różne nuklidy, suma stosunków stężeń promieniotwórczych lub suma stosunków aktywności tych nuklidów do odpowiadających im limitów podanych w tabeli nie może przekraczać 1.

3. Nuklidy opatrzone wskaźnikiem "+" lub "nat" oznaczają nuklidy macierzyste znajdujące się w stanie równowagi wiekowej ze swymi pochodnymi, podanymi niżej; w takich przypadkach wartości aktywności całkowitej i stężenia promieniotwórczego, podane w tabeli, odnoszą się tylko do nuklidów macierzystych, gdyż uwzględniają one również udział nuklidów pochodnych:

Sr-80+ Rb-80
Sr-90+ Y-90
Zr-93+ Nb-93m
Zr-97+ Nb-97
Ru-106+ Rh-106
Ag-108m+ Ag-108
CS-137+ Ba-137
Ba-140+ La-140
Ce-134+ La-134
Ce-144+ Pr-144
Pb-210+ Bi-210, Po-210
Pb-212+ Bi-212, Tl-208, Po-212
Bi-212+ Tl-208,Po-212
Rn-220+ Po-216
Rn-222+ Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214
Ra-223+ Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207
Ra-224+ Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212
Ra-226+ Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Pb-210, Bi-210, Po-210, Po-214
Ra-228+ Ac-228
Th-226+ Ra-222, Rn-218, Po-214
Th-228+ Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212
Th-229+ Ra-225, Ac-225, Fr-221, Ar-217, Bi-213, Po-213, Pb-209
Th-232nat Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212
Th234+ Pa-234m
U-230+ Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214
U-232+ Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212
U-235+ Th-231
U-238+ Th-234, Pa-234m
U-238nat Th-234, Pa-234m, U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Pb-210, Bi-210, Po-210, Po-214
U-240+ Np-240
Np-237+ Pa-233
Am-242m+ Am-242
Am-243+ Np-239

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Prezes

Państwowej Agencji Atomistyki

Krucza 36 Warszawa

Wykaz

urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze,

wprowadzonych do obrotu

w roku .................

Nazwa i adres producenta/dystrybutora: ........................

...............................................................

...............................................................

Lp. Nazwa urządzenia, typ lub model Ilość (szt.) (hurt, detal) Rodzaj typ/model źródła prom.*1 Izotop prom., aktywność [Bq], data*2 Uwagi dotyczące odbiorców*3
1 2 3 4 5 6

*1 - Informacje o źródłach zamkniętych zawartych w urządzeniu (ilość, typ, model).

*2 - Aktywność nuklidów w urządzeniu i data jej określenia.

*3 - Odbiorcy detaliczny lub hurtowi.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1997.59.569

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Określenie przypadków, w których działalność związana ze źródłami promieniowania jonizującego nie wymaga zezwolenia.
Data aktu: 28/08/1997
Data ogłoszenia: 18/09/1997
Data wejścia w życie: 03/10/1997