Wysokość i warunki przyznawania funkcjonariuszom Urzędu Ochrony Państwa równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.

ZARZĄDZENIE
SZEFA URZĘDU OCHRONY PAŃSTWA
z dnia 8 kwietnia 1997 r.
w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Urzędu Ochrony Państwa równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.

Na podstawie art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa (Dz. U. Nr 30, poz. 180, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515 oraz z 1996 r. Nr 59, poz. 269, Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Funkcjonariusze Urzędu Ochrony Państwa, zwani dalej "funkcjonariuszami", którym nie wydaje się przedmiotów umundurowania, otrzymują równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie, zwany dalej "równoważnikiem", w następującej wysokości:
1)
Szef Urzędu Ochrony Państwa i jego zastępcy nie będący generałami:
a)
mężczyźni 1.525,48 zł,
b)
kobiety 1.498,49 zł,
2)
generałowie:
a)
mężczyźni 1.641,90 zł,
b)
kobiety 1.614,91 zł,
3)
oficerowie:
a)
mężczyźni 1.469,81 zł,
b)
kobiety 1.442,82 zł,
4)
chorążowie:
a)
mężczyźni 1.448,46 zł,
b)
kobiety 1.421,47 zł,
5)
podoficerowie i szeregowi:
a)
mężczyźni 1.447,91 zł,
b)
kobiety 1.420,92 zł.
2.
Funkcjonariusze, oprócz równoważnika określonego w ust. 1, otrzymują dodatkowo równoważnik na wykonanie dystynkcji w następującej wysokości:
1)
generałowie 204,38 zł,
2)
oficerowie starsi 124,20 zł,
3)
oficerowie młodsi 96,00 zł,
4)
chorążowie 85,00 zł,
5)
podoficerowie 64,19 zł,
6)
starsi szeregowi 30,63 zł.
3.
Równoważnik w wysokości określonej w ust. 1 i 2 wypłaca się za okres od dnia 1 kwietnia danego roku kalendarzowego do dnia 31 marca następnego roku.
4.
Funkcjonariuszom mianowanym na wyższy stopień w okresie, o którym mowa w ust. 3, w przypadku zmiany korpusu przysługuje dodatkowo równoważnik od dnia mianowania:
1)
na stopień generała 647,22 zł,
2)
oficerom młodszym na stopień oficera starszego 276,00 zł,
3)
chorążym, podoficerom i szeregowym na stopień oficera starszego 309,53 zł,
4)
na stopień oficera młodszego 226,93 zł,
5)
na stopień chorążego 229,51 zł.
5.
Funkcjonariuszom mianowanym w dniu 1 kwietnia danego roku, w przypadku zmiany korpusu, wypłaca się równoważnik przysługujący dla korpusu, w którym znajdowali się przed mianowaniem, oraz uzupełnienie stawki przysługującej za mianowanie, określonej w ust. 4.
§  2.
1.
Funkcjonariuszom, którzy podejmą służbę w okresie, o którym mowa w § 1 ust. 3, równoważnik wypłaca się w wysokości zmniejszonej proporcjonalnie do liczby miesięcy służby.
2.
W celu ustalenia wysokości równoważnika w sposób określony w ust. 1 przyjmuje się jako pierwszy miesiąc służby:
1)
dla funkcjonariuszy, którzy podjęli służbę do 15 dnia danego miesiąca - ten miesiąc,
2)
dla funkcjonariuszy, którzy podjęli służbę po 15 dniu danego miesiąca - miesiąc następny.
§  3.
Funkcjonariuszom zwolnionym ze służby w trybie art. 29 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa (Dz. U. Nr 30, poz. 180, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515 oraz z 1996 r. Nr 59, poz. 269, Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775) równoważnik przysługuje do ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiło zwolnienie.
§  4.
1.
Funkcjonariusze korzystający z urlopu wychowawczego lub bezpłatnego trwającego ponad 1 miesiąc tracą za ten okres urlopu uprawnienia do równoważnika.
2.
W przypadku wypłaty równoważnika przed wykorzystaniem urlopu, o którym mowa w ust. 1, nadpłaconą część równoważnika należy zaliczyć na poczet należności przy wypłacie następnego równoważnika, odliczając ilość miesięcy, za które był on nadpłacony, o ile funkcjonariusz nie wpłacił tej nadpłaty do komórki organizacyjnej właściwej w sprawach finansowych.
§  5.
Funkcjonariuszom, którzy otrzymali przedmioty umundurowania zasadniczego w naturze, przy wypłacie następnego równoważnika potrąca się wartość wydanych przedmiotów:
1)
za okres od miesiąca wydania do 31 marca - według stawek obowiązujących w dniu wydania,
2)
za pozostały okres używalności potrąceń dokonuje się w stosunku rocznym - według stawek obowiązujących w dniu naliczania równoważnika.
§  6.
Równoważnik w wysokości określonej w § 1 ust. 1, 2 i 4 wypłacają komórki organizacyjne Urzędu Ochrony Państwa, właściwe w sprawach obsługi finansowej, na podstawie wykazów sporządzonych przez komórki organizacyjne właściwe w sprawach zaopatrzenia.
§  7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 8 kwietnia 1997 r.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1997.36.352

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Wysokość i warunki przyznawania funkcjonariuszom Urzędu Ochrony Państwa równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.
Data aktu: 08/04/1997
Data ogłoszenia: 23/06/1997
Data wejścia w życie: 23/06/1997, 08/04/1997