Regulamin konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły i placówki artystycznej prowadzonej przez Ministra Kultury i Sztuki.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I SZTUKI
z dnia 25 kwietnia 1997 r.
w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły i placówki artystycznej prowadzonej przez Ministra Kultury i Sztuki.

Na podstawie art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153) zarządza się, co następuje:
§  1.
Ustala się Regulamin konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły i placówki artystycznej prowadzonej przez Ministra Kultury i Sztuki, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.
Traci moc decyzja nr 4 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 marca 1992 r. w sprawie regulaminu pracy komisji konkursowej do przeprowadzania konkursu na dyrektora szkoły artystycznej.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY I PLACÓWKI ARTYSTYCZNEJ PROWADZONEJ PRZEZ MINISTRA KULTURY I SZTUKI

§  1.
Do konkursu może przystąpić kandydat spełniający warunki określone dla stanowiska dyrektora w rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 września 1996 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek artystycznych (Dz. U. Nr 114, poz. 546).
§  2.
1.
Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w prasie o zasięgu ogólnokrajowym nie później niż na 30 dni przed rozpoczęciem konkursu. Ogłoszenie może być ponadto zamieszczone w prasie regionalnej.
2.
Termin konkursu wyznacza wizytator Centrum Edukacji Artystycznej, właściwy dla siedziby szkoły, w której ogłaszany jest konkurs.
§  3.
1.
W celu przeprowadzenia konkursu Minister Kultury i Sztuki powołuje komisję konkursową, zwaną dalej "komisją", w której skład wchodzą:
1)
po dwóch przedstawicieli:
a)
Ministra Kultury i Sztuki,
b)
rady pedagogicznej,
c)
rodziców,
2)
po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych.
2.
Minister Kultury i Sztuki wyznacza przewodniczącego komisji spośród osób wymienionych w ust. 1 pkt 1 lit. a).
3.
W pracach komisji w charakterze obserwatora może uczestniczyć przedstawiciel samorządu terytorialnego.
§  4.
Odpisy protokołów zebrania rady pedagogicznej oraz zebrania ogólnego rodziców, na których wyłonieni zostali przedstawiciele do komisji, a także imienne upoważnienie organizacji związkowej dla przedstawiciela reprezentującego związek w pracach komisji przekazywane są do Centrum Edukacji Artystycznej nie później niż 20 dni przed rozpoczęciem konkursu.
§  5.
1.
Zgłoszenia do konkursu, wraz z dokumentami określonymi w ust. 2, składa się w biurze wizytatora Centrum Edukacji Artystycznej, właściwego dla siedziby szkoły, w której ogłaszany jest konkurs, nie później niż na 15 dni przed datą konkursu.
2.
Dokumentacja kandydata powinna zawierać:
1)
pisemne zgłoszenie przystąpienia do konkursu,
2)
kwestionariusz osobowy,
3)
dokumenty poświadczające wykształcenie oraz staż pracy pedagogicznej,
4)
koncepcję działalności szkoły,
5)
kartę oceny pracy - zgodnie z § 7 ust. 2 rozporządzenia, o którym mowa w § 1 regulaminu,
6)
aktualne świadectwo lekarskie potwierdzające warunki zdrowotne niezbędne do zajmowania stanowiska nauczyciela.
3.
Kandydat nie zostaje dopuszczony do konkursu, gdy nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w § 1, a także gdy złożona dokumentacja jest niekompletna lub nie odpowiada warunkom określonym w ust. 2.
4.
O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu przewodniczący komisji powiadamia członków komisji i kandydatów na 7 dni przed jego rozpoczęciem.
5.
Prace komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 2/3 jej składu.
6.
Postępowanie konkursowe przeprowadza się także w przypadku zgłoszenia się jednego kandydata.
§  6.
W ramach konkursu przeprowadzana jest z kandydatami rozmowa o przedłożonej koncepcji działalności szkoły, problematyce dotyczącej organizacji pracy szkoły oraz o zainteresowaniach i osiągnięciach zawodowych kandydatów.
§  7.
1.
Ocena kandydatów przez każdego członka komisji jest określana w punktach na osobnej karcie dla każdego kandydata. Wzór karty punktacyjnej stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. Ocenie podlegają:
1)
przedstawiona koncepcja działalności szkoły od 1 do 5 pkt,
2)
znajomość problematyki dotyczącej organizacji pracy szkoły od 1 do 5 pkt,
3)
osiągnięcia dydaktyczne od 1 do 5 pkt,
4)
osiągnięcia organizacyjne od 1 do 5 pkt,
5)
przebieg rozmowy konkursowej od 1 do 5 pkt.
2.
Po zakończeniu rozmowy z każdym kandydatem członkowie komisji składają wypełnione karty punktacyjne przewodniczącemu. Dane osobowe członka komisji na karcie punktacyjnej są poufne.
3.
Po zakończeniu rozmów ze wszystkimi kandydatami przewodniczący komisji zarządza przystąpienie do komisyjnego obliczania punktów, zachowując poufność głosowania członków komisji.
4.
Punktację każdego kandydata przewodniczący nanosi na podstawie wypełnionych przez członków komisji kart punktacyjnych na zbiorczą kartę punktacyjną, jako średnią arytmetyczną, wynikającą z punktacji prowadzonej przez poszczególnych członków komisji. Wynik stanowi suma punktów uzyskanych przez kandydata. Wzór zbiorczej karty punktacyjnej określa załącznik nr 2 do regulaminu.
5.
Karty punktacyjne nie mogą zawierać skreśleń i poprawek. W przypadku zaistnienia konieczności naniesienia poprawek na zbiorczej karcie punktacyjnej, należy to opisać w protokole.
§  8.
1.
Konkurs wygrywa kandydat, który uzyskał największą liczbę punktów, nie mniejszą niż 18.
2.
Konkurs nie wyłania kandydata, jeżeli żaden z kandydatów nie uzyskał co najmniej 18 punktów.
3.
Gdy kandydaci uzyskają równą liczbę punktów, komisja przeprowadza z nimi dodatkową rozmowę na temat znajomości problematyki dotyczącej organizacji pracy szkoły i w głosowaniu wyłania jednego kandydata. W przypadku równej liczby głosów oddanych na kandydatów, decyduje głos przewodniczącego komisji.
§  9.
1.
Z prac komisji sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji.
2.
Przewodniczący komisji przedstawia wyniki konkursu kandydatom bezpośrednio po jego rozstrzygnięciu.
3.
Dokumentację z przebiegu postępowania konkursowego wraz z protokołem przewodniczący komisji przekazuje Ministrowi Kultury i Sztuki.
§  10.
1.
Uczestnik konkursu może odwołać się do Ministra Kultury i Sztuki w sprawach dotyczących zgodności postępowania komisji z regulaminem - w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia konkursu. Odwołanie powinno zawierać wskazanie naruszenia przepisów.
2.
W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów regulaminu, Minister Kultury i Sztuki określa dalszy tok postępowania, powiadamiając o tym wnoszącego odwołanie, w terminie 14 dni od daty jego wpływu.
§  11.
Zadania związane z przeprowadzeniem konkursu wykonuje Centrum Edukacji Artystycznej.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

KARTA PUNKTACYJNA

(imię i nazwisko członka komisji)

W konkursie na stanowisko dyrektora szkoły (nazwa,

miejscowość)...................................................

...............................................................

Pan(i) ........................................................

uzyskał(a) następującą punktację:

a) koncepcja działalności szkoły (1-5) ...................

b) znajomość problematyki dotyczącej

organizacji pracy szkoły (1-5) ...................

c) osiągnięcia dydaktyczne (1-5) ...................

d) osiągnięcia organizacyjne (1-5) ...................

e) rozmowa konkursowa (1-5) ...................

Karta ze skreśleniami i poprawkami punktów jest nieważna.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ZBIORCZA KARTA PUNKTACYJNA

(nazwa szkoły i miejscowość)
Lp. Imię i nazwisko kandydata Liczba uzyskanych punktów Łącznie
koncepcja działalności szkoły znajomość problematyki dotyczącej organizacji pracy szkoły osiągnięcia dydaktyczne osiągnięcia organizacyjne rozmowa konkursowa
1
2
3
4
5
6

Podpisy członków komisji:

......................... ...............

......................... ...............

......................... ...............

..............dnia .............

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021