Pierwszeństwo do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na imprezach organizowanych przez Centrum Targowe - Kielce Sp. z o.o. w roku 1996 albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych imprezach w roku 1996.

M.P.96.10.109
ZARZĄDZENIE
PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 30 stycznia 1996 r.
w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na imprezach organizowanych przez Centrum Targowe - Kielce Sp. z o.o. w roku 1996 albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych imprezach w roku 1996.
Na podstawie art. 24 ust. 2 i art. 82 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (Dz. U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117), art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1993 r. Nr 10, poz. 46 oraz z 1994 r. Nr 74, poz. 331), w związku z § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1963 r. w sprawie ochrony wzorów zdobniczych (Dz. U. Nr 8, poz. 45) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Wystawienie wynalazku lub wzoru użytkowego w Kielcach w Polsce:
1) na imprezie pn. III Targi Technologia dla Ekologii, odbywającej się w okresie od dnia 29 lutego do dnia 2 marca 1996 r.,
2) na imprezie pn. II Targi Technologia dla Rolnictwa, odbywającej się w okresie od dnia 29 lutego do dnia 2 marca 1996 r.,
3) na imprezie pn. II Targi Żywności i Przetwórstwa, odbywającej się w okresie od dnia 29 lutego do dnia 2 marca 1996 r.,
4) na imprezie pn. V Międzynarodowe Targi Motoryzacyjne, odbywającej się w okresie od dnia 14 marca do dnia 17 marca 1996 r.,
5) na imprezie pn. II Targi Akcesoriów Motoryzacyjnych, odbywającej się w okresie od dnia 14 marca do dnia 17 marca 1996 r.,
6) na imprezie pn. III Targi Materiałów Budownictwa Mieszkaniowego i Wyposażenia Wnętrz, odbywającej się w okresie od dnia 28 marca do dnia 31 marca 1996 r.,
7) na imprezie pn. II Targi Ogrodnicze i Działkowe, odbywającej się w okresie od dnia 28 marca do dnia 31 marca 1996 r.,
8) na imprezie pn. II Ogólnopolskie Targi Logistyczne, odbywającej się w okresie od dnia 23 kwietnia do dnia 25 kwietnia 1996 r.,
9) na imprezie pn. II Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego, odbywającej się w okresie od dnia 16 maja do dnia 18 maja 1996 r.,
10) na imprezie pn. Targi Edukacyjne, odbywającej się w okresie od dnia 31 maja do dnia 2 czerwca 1996 r.,
11) na imprezie pn. III Targi Gry, Zabawy, Czas Wolny, odbywającej się w okresie od dnia 31 maja do dnia 2 czerwca 1996 r.,
12) na imprezie pn. II Targi Kosmetyków, odbywającej się w okresie od dnia 31 maja do dnia 2 czerwca 1996 r.,
13) na imprezie pn. IV Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, odbywającej się w okresie od dnia 12 września do dnia 15 września 1996 r.,
14) na imprezie pn. Międzynarodowe Targi Kamienia i Maszyn Kamieniarskich, odbywającej się w okresie od dnia 27 września do dnia 29 września 1996 r.,
15) na imprezie pn. II Targi Odlewnictwa, odbywającej się w okresie od dnia 27 września do dnia 29 września 1996 r.,
16) na imprezie pn. Międzynarodowe Targi Maszyn Budowlanych, odbywającej się w okresie od dnia 8 października do dnia 11 października 1996 r.,
17) na imprezie pn. V Targi Piwa, Wina i Napojów, odbywającej się w okresie od dnia 6 grudnia do dnia 8 grudnia 1996 r.,
18) na imprezie pn. III Targi Alkoholi i Używek, odbywającej się w okresie od dnia 6 grudnia do dnia 8 grudnia 1996 r.,

daje prawo do uzyskania w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, zwanym dalej "Urzędem Patentowym", patentu na wynalazek lub prawa ochronnego na wzór użytkowy z pierwszeństwem według daty ich wystawienia na tych imprezach w wymienionych wyżej okresach.

2. Wystawienie wzoru zdobniczego na imprezach określonych w ust. 1 daje prawo do uzyskania w Urzędzie Patentowym rejestracji wzoru zdobniczego z pierwszeństwem według daty jego wystawienia.
3. Zamieszczenie znaku towarowego na towarze wystawionym na imprezach określonych w ust. 1 daje prawo do uzyskania rejestracji znaku towarowego z pierwszeństwem według daty wystawienia towaru.
§  2.
1. Przyznanie pierwszeństwa w przypadkach, o których mowa w § 1 ust. 1, następuje z zachowaniem warunków określonych w § 15 zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 1993 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów użytkowych (Monitor Polski Nr 18, poz. 179) oraz § 1 ust. 2 załącznika do tego zarządzenia.
2. Przyznanie pierwszeństwa w przypadkach, o których mowa w § 1 ust. 2, następuje z zachowaniem warunków określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 1963 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek albo rejestracji wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego lub znaku towarowego w przypadkach wystawienia wynalazku i wzoru na wystawie publicznej w Polsce lub za granicą albo zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na takiej wystawie (Dz. U. Nr 23, poz. 133, z 1972 r. Nr 54, poz. 351 i z 1985 r. Nr 33, poz. 147).
3. Przyznanie pierwszeństwa w przypadkach, o których mowa w § 1 ust. 2, następuje z zachowaniem warunków określonych w § 12 i 13 zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września 1992 r. w sprawie ochrony znaków towarowych (Monitor Polski Nr 31, poz. 217).
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1996.10.109

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Pierwszeństwo do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na imprezach organizowanych przez Centrum Targowe - Kielce Sp. z o.o. w roku 1996 albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych imprezach w roku 1996.
Data aktu: 30/01/1996
Data ogłoszenia: 09/02/1996
Data wejścia w życie: 24/02/1996