Zniesienie niektórych funduszy celowych.

M.P.90.33.261
UCHWAŁA Nr 109
RADY MINISTRÓW
z dnia 16 lipca 1990 r.
w sprawie zniesienia niektórych funduszy celowych.
Na podstawie art. 97 pkt 1 ustawy z dnia 3 grudnia 1984 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 56, poz. 283, z 1985 r. Nr 59, poz. 296, z 1986 r. Nr 42, poz. 202, z 1987 r. Nr 33, poz. 181, z 1988 r. Nr 19, poz. 131 i Nr 41, poz. 325 oraz z 1989 r. Nr 6, poz. 32 i Nr 34, poz. 178) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. Znosi się następujące fundusze:
1) fundusze mieszkaniowe Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,
2) fundusz mieszkaniowy Ministerstwa Sprawiedliwości,
3) fundusz odnowy uzbrojenia i sprzętu techniczno-wojskowego,
4) fundusz odtworzeniowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,
5) fundusz pomocy rodzinie,
6) fundusz finansowania spraw geologicznych,
7) Narodowy Fundusz Ochrony Zabytkowej Kopalni Soli "Wieliczka",
8) Centralny Fundusz Przeciwalkoholowy i wojewódzkie fundusze przeciwalkoholowe,
9) fundusz rozwoju wodociągów i kanalizacji w miastach (centralny i terenowy),
10) Fundusz Ochotniczych Hufców Pracy.
§  2. Zadania finansowane ze środków funduszy wymienionych w § 1 będą finansowane odpowiednio ze środków budżetu państwa lub budżetów gmin, stosownie do przepisów prawa budżetowego i innych ustaw.
§  3.
1. Nie wykorzystane środki pieniężne, wierzytelności i pozostałe składniki majątkowe oraz zobowiązania funduszy wymienionych w § 1 podlegają przekazaniu według stanu na dzień 31 grudnia 1990 r. na rzecz jednostek dysponujących rachunkami dochodów odpowiednio budżetu państwa lub budżetów gmin, przewidzianych na finansowanie zadań zniesionych funduszy.
2. Przekazanie, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w terminie 5 dni od dnia sporządzenia przez dysponenta funduszu sprawozdania finansowego za 1990 r.
3. Minister Finansów, w razie wątpliwości, rozstrzyga, która z jednostek przejmuje nie wykorzystane środki pieniężne, wierzytelności i pozostałe składniki majątkowe oraz zobowiązania zniesionego funduszu.
4. Środki finansowe pozostające na koniec 1990 r. na rachunkach centralnego i wojewódzkich funduszy przeciwalkoholowych zostaną zadysponowane odrębnie przez Ministra Finansów.
§  4. W uchwale nr 260 Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 1982 r. w sprawie dalszego rozwoju Ochotniczych Hufców Pracy (Monitor Polski Nr 31, poz. 267, z 1984 r. Nr 1, poz. 4, Dz. U. z 1987 r. Nr 2, poz. 9 i Monitor Polski z 1989 r. Nr 3, poz. 27) skreśla się § 13.
§  5. Tracą moc:
1) uchwała nr 303 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1974 r. w sprawie funduszów mieszkaniowych Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Monitor Polski Nr 42, poz. 251),
2) uchwała nr 23 Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1977 r. w sprawie funduszu mieszkaniowego Ministerstwa Sprawiedliwości (Monitor Polski Nr 5, poz. 34),
3) uchwała nr 59/79 Rady Ministrów z dnia 30 marca 1979 r. w sprawie utworzenia funduszu odnowy uzbrojenia i sprzętu techniczno-wojskowego,
4) uchwała nr 150/80 Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1980 r. w sprawie utworzenia "Funduszu odtworzeniowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych",
5) uchwała nr 1/82 Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 1982 r. w sprawie utworzenia funduszu pomocy rodzinie, zmieniona uchwałą nr 86/83 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 1983 r.,
6) uchwała nr 138 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 1982 r. w sprawie funduszu finansowania prac geologicznych (Monitor Polski Nr 17, poz. 139 i z 1984 r. Nr 22, poz. 149),
7) uchwała nr 13 Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1983 r. w sprawie funduszu surowców wtórnych (Monitor Polski Nr 8, poz. 48 i z 1984 r. Nr 19, poz. 133),
8) uchwała nr 115 Rady Ministrów z dnia 8 września 1983 r. w sprawie utworzenia Narodowego Funduszu Ochrony Zabytkowej Kopalni Soli "Wieliczka" (Monitor Polski Nr 31, poz. 170),
9) uchwała nr 137 Rady Ministrów z dnia 17 października 1983 r. w sprawie utworzenia centralnego funduszu oszczędnościowego paliw, energii, surowców i materiałów (Monitor Polski Nr 36, poz. 202),
10) uchwała nr 177 Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1983 r. w sprawie funduszu przeciwalkoholowego (Monitor Polski Nr 41, poz. 236 i z 1988 r. Nr 37, poz. 341),
11) uchwała nr 178 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1984 r. w sprawie funduszu rozwoju wodociągów i kanalizacji w miastach (Monitor Polski Nr 28, poz. 187 i z 1988 r. Nr 36, poz. 327).
§  6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1991 r., z wyjątkiem przepisów § 1 pkt 3 i 4 oraz § 5 pkt 3 i 4, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020