Ogłoszenie zmian w ogólnych warunkach ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków oraz w zbiorze taryf składek za to ubezpieczenie.

M.P.86.33.248
OBWIESZCZENIE
PREZESA PAŃSTWOWEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ
z dnia 3 grudnia 1986 r.
w sprawie ogłoszenia zmian w ogólnych warunkach ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków oraz w zbiorze taryf składek za to ubezpieczenie.
1. Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 20 września 1984 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (Dz. U. Nr 45, poz. 242) ogłasza się:
1) zmiany w ogólnych warunkach ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, stanowiących załącznik nr 1 do obwieszczenia Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 20 listopada 1985 r. w sprawie ogłoszenia ogólnych warunków ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i taryf składek za to ubezpieczenie (Monitor Polski Nr 42, poz. 269), zatwierdzone uchwałą nr 77 Rady Ubezpieczeniowej z dnia 25 listopada 1986 r.,
2) zmiany w zbiorze taryf składek za ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, stanowiącym załącznik nr 2 do powołanego w pkt 1 obwieszczenia Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń, zatwierdzone uchwałą nr 78 Rady Ubezpieczeniowej z dnia 25 listopada 1986 r.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego obwieszczenia.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1, wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 1987 r.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

W ogólnych warunkach ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków wprowadza się następującą zmianę:

w § 6 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Ubezpieczony może być objęty ochroną ubezpieczeniową tylko na podstawie jednej jednostkowej umowy zawartej na dany okres. Jeśli umowę ubezpieczenia zawarto na sumy niższe od ustalonych w taryfie maksymalnych sum ubezpieczenia, ubezpieczony jest uprawniony do podwyższenia sum ubezpieczenia poprzez zawarcie nowej umowy. Wówczas umowa zawarta uprzednio wygasa z datą początku odpowiedzialności PZU z tytułu zawarcia nowej umowy, a za nie wykorzystany okres ubezpieczenia następuje zwrot składki.".

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ZMIANY W ZBIORZE TARYF ZA UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

W zbiorze taryf za ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków wprowadza się następujące zmiany:

w § 2 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

"4. Maksymalne sumy ubezpieczenia wynoszą:

1.000.000 zł na wypadek śmierci,

2.000.000 zł na wypadek 100% trwałego inwalidztwa.

5. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na sumy wyższe niż 500.000 zł na wypadek śmierci i 1.000.000 zł na wypadek trwałego inwalidztwa, składkę taryfową podwyższa się o 100%.".

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020