Krajowe normy ubytków naturalnych cementu luzem przy załadunku i rozładunku oraz wapna niegaszonego mielonego i w bryłach podczas magazynowania.

M.P.86.30.216
ZARZĄDZENIE
MINISTRA BUDOWNICTWA, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I KOMUNALNEJ
z dnia 5 września 1986 r.
w sprawie krajowych norm ubytków naturalnych cementu luzem przy załadunku i rozładunku oraz wapna niegaszonego mielonego i w bryłach podczas magazynowania.
Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. Nr 44, poz. 301, z 1956 r. Nr 54, poz. 244 i z 1971 r. Nr 12, poz. 115) oraz § 8 ust. 1 pkt 1 i § 9 ust. 1 zarządzenia nr 27 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1983 r. w sprawie zasad i trybu oraz organów właściwych do ustalania norm ubytków naturalnych (Monitor Polski Nr 30, poz. 161) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się krajowe normy ubytków naturalnych:
1) cementu luzem przy załadunku i rozładunku, określone w załączniku nr 1 do zarządzenia,
2) wapna niegaszonego mielonego i w bryłach podczas magazynowania, określone w załączniku nr 2 do zarządzenia.
§  2. Zasady opracowywania i stosowania krajowych norm ubytków naturalnych regulują odrębne przepisy.
§  3. Tracą moc:
1) zarządzenie Ministrów Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Komunikacji z dnia 6 marca 1980 r. w sprawie norm ubytków naturalnych niektórych materiałów budowlanych (Monitor Polski Nr 9, poz. 38),
2) zarządzenie Ministrów Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Komunikacji z dnia 13 kwietnia 1982 r. w sprawie norm ubytków naturalnych kruszyw budowlanych oraz cementu luzem (Monitor Polski Nr 11, poz. 85).
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

KRAJOWE NORMY UBYTKÓW NATURALNYCH CEMENTU LUZEM PRZY ZAŁADUNKU I ROZŁADUNKU

Lp. Nazwa normy Symbol normy Norma ubytku naturalnego w % Miejsce powstawania ubytku naturalnego cementu Podstawa odpisu ubytku naturalnego cementu Jednostka organizacyjna dokonująca odpisu
1 2 3 4 5 6 7
1 Norma ubytku naturalnego przy rozładunku cementu z cementowagonów do zbiorników stacji przesypowej i Nt1 0,20 stacja przesypowa ilość dostarczonego cementu cementowagonami w okresie obliczeniowym (transport pośredni) stacja przesypowa
odbiorcy odbiorca ilość dostarczonego cementu cementowagonami w okresie obliczeniowym (transport bezpośredni) odbiorca
2 Norma ubytku naturalnego przy załadunku cementu ze zbiorników stacji przesypowej do cementosamochodów Nt2 0,10 stacja przesypowa ilość sprzedanego cementu w okresie obliczeniowym stacja przesypowa
3 Norma ubytku naturalnego przy rozładunku cementu z cementosamochodów do zbiorników odbiorcy Nt3 0,10 odbiorca ilość dostarczonego do odbiorcy cementu w cementosamochodach ze stacji przesypowej i cementowni w okresie obliczeniowym (transport pośredni i bezpośredni) odbiorca
ZAŁĄCZNIK Nr  2

KRAJOWE NORMY UBYTKÓW NATURALNYCH WAPNA NIEGASZONEGO MIELONEGO I W BRYŁACH PODCZAS MAGAZYNOWANIA

Lp. Nazwa normy Symbol normy Norma ubytku naturalnego w % Miejsce powstawania ubytku naturalnego wapna Podstawa odpisu ubytku naturalnego wapna Jednostka organizacyjna dokonująca odpisu Okres
1 2 3 4 5 6 7 8
Norma ubytku naturalnego podczas magazynowania
– wapna niegaszonego

mielonego

BN–T6/6715–01

Nm2 1,5 silosy zamknięte ilość wapna magazynowanego w okresie nie dłuższym niż 2 tygodnie odbiorca cały rok
– wapna niegaszonego w

bryłach BN–76/6715–01

Nm1 2,0 silosy lub magazyny kryte z utwardzonym podłożem ilość wapna magazynowanego w okresie nie dłuższym niż 2 tygodnie odbiorca cały rok

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1986.30.216

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Krajowe normy ubytków naturalnych cementu luzem przy załadunku i rozładunku oraz wapna niegaszonego mielonego i w bryłach podczas magazynowania.
Data aktu: 05/09/1986
Data ogłoszenia: 17/10/1986
Data wejścia w życie: 17/10/1986