Zm.: zarządzenie w sprawie taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne krajowców dewizowych w ruchu zagranicznym.

M.P.78.24.82
ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 7 lipca 1978 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne krajowców dewizowych w ruchu zagranicznym.
Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 1958 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (Dz. U. z 1958 r. Nr 72, poz. 357, z 1964 r. Nr 16, poz. 94 i z 1975 r. Nr 16, poz. 91), § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1974 r. w sprawie sposobu ustalania taryf i poboru składek za obowiązkowe ubezpieczenia majątkowe i osobowe (Dz. U. Nr 49, poz. 304) oraz § 30 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1974 r. w sprawie obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych (Dz. U. z 1974 r. Nr 46, poz. 274, z 1975 r. Nr 30, poz. 160 i z 1978 r. Nr 1, poz. 1) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 lutego 1978 r. w sprawie taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne krajowców dewizowych w ruchu zagranicznym (Monitor Polski Nr 8, poz. 29) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Przy wyjeździe na terytorium europejskiego państwa członka RWPG na okres 1 lub 2 dni składka za ubezpieczenie pojazdu bez względu na pojemność jego silnika w cm3 oraz kraj produkcji wynosi:

1) za samochody osobowe - 80 zł za 1 dzień i 150 zł za 2 dni,

2) za motocykle, motocykle z wózkami i trójkołowe - 40 zł za 1 dzień i 75 zł za 2 dni.

Udział własny posiadacza pojazdu w pokryciu szkody w ubezpieczeniu auto-casco stosuje się w kwotach określonych w kolumnie 3 taryfy składek ustalonej w ust. 2.",

b) dodaje się ust. 4-6 w brzmieniu:

"4. Inwalidzi, którzy są posiadaczami pojazdów samochodowych używanych do celów niezarobkowych, opłacają składkę obniżoną o 50%; za inwalidów uważa się:

1) inwalidów I i II grupy,

2) inwalidów III grupy ze schorzeniami (uszkodzeniami) kończyn, którzy zgodnie z orzeczeniem zakładu społecznej służby zdrowia, upoważnionego do badań lekarskich kandydatów na kierowców pojazdów samochodowych, mogą kierować samochodem pod warunkiem dostosowania go do rodzaju schorzenia lub kalectwa,

3) inwalidów, którym zostały przydzielone pojazdy samochodowe przez właściwy organ administracji państwowej,

4) inwalidów wojennych i wojskowych oraz inwalidów członków Związku Bojowników o Wolność i Demokrację - niezależnie od źródeł nabycia pojazdu samochodowego.

5. Składkę za roczny okres ubezpieczenia obniżoną o 50% opłaca posiadacz pojazdu z rejestracją polską:

1) skierowany do pracy na terytorium europejskiego państwa członka RWPG w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług związanych z eksportem,

2) zatrudniony na terytorium państwa, o którym mowa w pkt 1, za zgodą polskiego organu państwowego,

3) którego osoby bliskie zamieszkują w pasie przygranicznym Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej lub Niemieckiej Republiki Demokratycznej,

4) użytkujący grunty rolne, łąki i lasy na terytorium Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej.

6. Posiadaczowi pojazdu przysługuje tylko jedna z obniżek składek, o których mowa w ust. 4 i 5.",

2) § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Zwrot składki za częściowo nie wykorzystany okres ubezpieczenia nie przysługuje, jeżeli:

1) ubezpieczenie obejmuje okres nie przekraczający 30 dni,

2) składka pobrana zgodnie z § 1 ust. 5 jest niższa od składki ustalonej w taryfie za wykorzystany okres ubezpieczenia."

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1978.24.82

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Zm.: zarządzenie w sprawie taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne krajowców dewizowych w ruchu zagranicznym.
Data aktu: 07/07/1978
Data ogłoszenia: 14/07/1978
Data wejścia w życie: 14/07/1978