Wysokość budynków wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego.

M.P.76.44.222
ZARZĄDZENIE
MINISTRA ADMINISTRACJI, GOSPODARKI TERENOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
z dnia 1 grudnia 1976 r.
w sprawie wysokości budynków wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego.
Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz art. 27 pkt 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1975 r. Nr 11, poz. 67 i Nr 16, poz. 91) zarządza się, co następuje:
§  1. Wysokość budynków wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego, zwanych dalej "budynkami mieszkalnymi", nie powinna przekraczać:
1) 3 kondygnacji w jednostkach osadniczych o charakterze wiejskim,
2) 4 kondygnacji w miastach o liczbie mieszkańców do 10 tys.,
3) 5 kondygnacji w pozostałych miastach.
§  2.
1. Budynki mieszkalne o wysokości przekraczającej 5 kondygnacji mogą być projektowane i budowane jedynie w wypadkach uzasadnionych względami użytkowymi i ekonomicznymi, po uzyskaniu zgody terenowego organu administracji państwowej stopnia wojewódzkiego. Zasady ustalania wysokości budynków mieszkalnych określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Terenowy organ administracji państwowej stopnia wojewódzkiego może wyrazić zgodę na projektowanie i budowę budynków:
1) w miastach o zaludnieniu do 100 tys. mieszkańców - o wysokości do 13 kondygnacji,
2) w m.st. Warszawie, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu i Szczecinie oraz w miastach aglomeracji gdańskiej i katowickiej - o wysokości do 18 kondygnacji.
§  3.
1. Na projektowanie i budowę budynków mieszkalnych o wysokości od 14 do 18 kondygnacji terenowy organ administracji państwowej stopnia wojewódzkiego może wyrazić zgodę po uzyskaniu akceptacji Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska, wyrażonej po porozumieniu z Ministrem Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych i Zarządem Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego.
2. Wniosek w sprawie projektowania i budowy budynku mieszkalnego o wysokości od 14 do 18 kondygnacji powinien być uzgodniony z wiodącym zjednoczeniem budownictwa ogólnego i z wojewódzką spółdzielnią budownictwa mieszkaniowego, odpowiednio umotywowany pod względem programowo-użytkowym, technicznym i ekonomicznym, oraz zawierać szkice koncepcyjne uzasadniające proponowane rozwiązania pod względem przestrzennym.
§  4. Udział procentowy budownictwa mieszkaniowego o wysokości powyżej 5 kondygnacji w ogólnych rozmiarach budownictwa mieszkaniowego poszczególnych województw określa załącznik nr 2 do zarządzenia.
§  5. Budowę budynków mieszkalnych o wysokości przekraczającej 5 kondygnacji, wymagających instalacji dźwigów, wykonuje się w ramach nakładów inwestycyjnych, którymi dysponują inwestorzy budownictwa mieszkaniowego.
§  6. Przepisy zarządzenia stosuje się przy:
1) sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
2) wydawaniu informacji o terenie oraz ustalaniu miejsca i warunków realizacji inwestycji,
3) programowaniu i projektowaniu osiedli mieszkaniowych oraz poszczególnych obiektów,
4) realizacji osiedli i poszczególnych obiektów.
§  7. Przepisów zarządzenia nie stosuje się do inwestycji, dla których założenia techniczno-ekonomiczne zostały zatwierdzone przed dniem wejścia w życie zarządzenia. Prace projektowe rozpoczęte należy kontynuować zgodnie z przepisami obowiązującymi przed wejściem w życie zarządzenia, z wyjątkiem opracowań nieznacznie zaawansowanych, w których wprowadzenie zmian nie spowoduje opóźnień w procesie projektowania inwestycji.
§  8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

Zasady ustalania wysokości budynków wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego.

1. Budynki mieszkalne o wysokości przekraczającej liczbę kondygnacji ustaloną w § 1 zarządzenia mogą być wznoszone na terenach określonych w planie zagospodarowania przestrzennego jako obszar śródmieścia lub usługowych ośrodków dzielnicowych. Sytuowanie tych budynków na wymienionym obszarze nie może powodować powstawania uciążliwości dla mieszkańców.

2. W miastach lub dzielnicach miast o charakterze zabytkowym lub o układach urbanistycznych mających wysokie wartości estetyczne nowa zabudowa powinna być projektowana i realizowana w harmonijnym powiązaniu z sąsiednimi zespołami.

3. Liczba kondygnacji budynków mieszkalnych, lokalizowanych na szczególnie trudnych terenach, np. wymagających specjalnego posadowienia, powinna być uwarunkowana możliwościami rozwiązań odpowiednich pod względem technicznym i ekonomicznym.

4. Wysokość zabudowy powinna być dostosowana do struktury demograficznej mieszkańców, a w szczególności zapewniać optymalne warunki zamieszkiwania rodzin z małymi dziećmi. Zabudowę powyżej 13 kondygnacji należy stosować w wypadkach specyficznego programu dla grup ludności, których charakter pracy jest funkcjonalnie związany z centrami administracyjnymi, naukowymi lub handlowymi dużych miast i aglomeracji przemysłowych, a także w odniesieniu do mieszkań dla osób samotnych i rodzin bezdzietnych.

5. Przy ustalaniu wysokości zabudowy należy uwzględniać oprócz wielkości i charakteru miasta również dynamikę jego rozwoju; dotyczy to w szczególności miast powstających na nowych terenach bądź rozbudowywanych do skali znacznie przekraczającej istniejący ośrodek.

6. Wysokość i zróżnicowanie zabudowy powinny być zharmonizowane z sylwetą miasta oraz uwzględniać związki z zabudową sąsiadujących zespołów, a zabudowa miast powstających na nowych terenach - lokalne warunki krajobrazowe.

7. Zabudowę miast należy projektować w sposób zapobiegający monotonii i uwzględniający zróżnicowanie zabudowy.

8. Przy ustalaniu wysokości zabudowy należy uwzględniać możliwości techniczne i organizacyjne prawidłowej konserwacji i obsługi urządzeń technicznych budynków wysokich (dźwigi, instalacje, elewacje itp.).

9. Projektowanie budynków mieszkalnych z użyciem jednego dźwigu lub w sposób uniemożliwiający korzystanie w wypadkach awaryjnych z dźwigów sąsiednich klatek schodowych jest niedopuszczalne.

10. Wysokości budynków mieszkalnych łącznie z piętrami i nadbudówkami technicznymi nie mogą przekraczać wysokości, przy której, z uwagi na używany sprzęt pożarniczy, nie istnieje możliwość zapewnienia czynnej ochrony przeciwpożarowej. Wysokość ta powinna być uzgodniona z właściwą komendą straży pożarnych.

11. Projektowana wysokość zabudowy powinna zapewniać optymalny pod względem ekonomicznym poziom wykorzystania uzbrojenia terenu, w szczególności sieci urządzeń instalacyjnych, urządzeń komunikacji miejskiej i innych.

12. Przy ustalaniu wysokości zabudowy należy uwzględnić realizację planowych zadań rzeczowych budownictwa mieszkaniowego przy utrzymaniu wskaźników finansowych założonych w planach inwestycyjnych.

13. W razie zabudowy 4-kondygnacyjnej należy stosować górne wskaźniki normatywu wykorzystania terenu.

14. Wysokość budynków mieszkalnych powinna być ustalana z uwzględnieniem:

1) możliwości realizacyjnej w technologii stosowanej w danym województwie,

2) posiadanych przez przedsiębiorstwa wykonawcze środków produkcyjnych, jak baza prefabrykacji, formy, szalunki, sprzęt zmechanizowany.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Udział procentowy budownictwa mieszkaniowego o wysokości powyżej pięciu kondygnacji w ogólnych rozmiarach tego budownictwa na lata 1976-1980.

1. Udział procentowy powierzchni użytkowej mieszkań w budynkach mieszkalnych o wysokości powyżej pięciu kondygnacji w ogólnych rozmiarach budownictwa mieszkaniowego przewidzianego do realizacji w latach 1976-1980 w skali województwa nie może przekraczać:

- 10% w województwach: bialskopodlaskim, chełmskim, ciechanowskim, leszczyńskim, łomżyńskim, ostrołęckim, sieradzkim, skierniewickim i suwalskim,

- 15% w województwach: kaliskim, konińskim, krośnieńskim, nowosądeckim, pilskim, płockim, przemyskim, siedleckim, słupskim, tarnobrzeskim, tarnowskim i zamojskim,

- 20% w pozostałych województwach.

2. Udział, o którym mowa w ust. 1, może być podwyższany ponad 20% w województwach: stołecznym warszawskim, miejskim krakowskim, miejskim łódzkim oraz bielskim, bydgoskim, elbląskim, gdańskim, katowickim, lubelskim, poznańskim, szczecińskim, toruńskim i wrocławskim - po uzyskaniu zgody Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska, wydanej po porozumieniu z Ministrem Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.

3. W pracach związanych z przygotowaniem inwestycji mieszkaniowych przewidzianych do realizacji po 1980 r. nie należy zakładać zwiększenia udziału budownictwa o wysokości powyżej pięciu kondygnacji w stosunku do wielkości ustalonych w ust. 2.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020