Nadzór techniczno-budowlany nad budownictwem w dziedzinie gospodarki wodnej.

M.P.76.34.148
ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA
z dnia 9 sierpnia 1976 r.
w sprawie nadzoru techniczno-budowlanego nad budownictwem w dziedzinie gospodarki wodnej.
Na podstawie art. 58 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) zarządza się, co następuje:
§  1. Zarządzenie dotyczy obiektów budowlanych budownictwa w dziedzinie gospodarki wodnej, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 marca 1975 r. w sprawie nadzoru techniczno-budowlanego (Dz. U. Nr 8, poz. 42), zwanych dalej "obiektami budowlanymi".
§  2. Artykuły powołane w zarządzeniu bez bliższego określenia oznaczają artykuły ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229).
§  3. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa:
1) o "właściwym organie" - należy przez to rozumieć organ administracji państwowej stopnia wojewódzkiego,
2) o "pozwoleniu" - należy przez to rozumieć decyzję właściwego organu uprawniającą do rozpoczęcia robót budowlanych w zakresie obiektów budowlanych,
3) o "rozporządzeniu" - należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie nadzoru urbanistyczno-budowlanego (Dz. U. z 1975 r. Nr 8, poz. 48 i z 1976 r. Nr 1, poz. 9).
§  4.
1. Pozwolenia wymaga rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie:
1) obiektów budowlanych piętrzących i upustowych o piętrzeniu ponad 5 m lub pojemności całkowitej zbiornika przekraczającej 1 mln m3,
2) wałów przeciwpowodziowych chroniących miasta i wsie lub obszary o powierzchni większej niż 1.000 ha,
3) kanałów żeglugowych i regulacji rzek żeglownych,
4) regulacji rzek i potoków na obszarach górniczych bądź na terenach znajdujących się pod wpływem eksploatacji górniczej,
5) kanałów wodnych przemysłowych o głębokości ponad 1 m,
6) nadbrzeży i innych obiektów budowlanych służących do transportu wodnego śródlądowego w portach, przystaniach, stoczniach i basenach o wysokości ponad 3 m od stopy fundamentu,
7) trwałych umocnień brzegów i dna rzek oraz kanałów o głębokości ponad 2 m od wody średniej rocznej,
8) ponadpoziomowych stawów osadowych (zbiorników przemysłowych) o pojemności przekraczającej 5.000 m3, położonych na obszarach górniczych bądź na terenach znajdujących się pod wpływem eksploatacji górniczej i magazynujących substancje płynne lub półpłynne pomieszane z wodą,
9) ujęć wód śródlądowych powierzchniowych o wydajności przekraczającej 300 m3/godz., jeżeli piętrzenie wody związane z jej ujęciem przekracza 1 m,
10) zabytkowych obiektów budowlanych,
11) innych obiektów budowlanych o szczególnym znaczeniu dla gospodarki wodnej albo mogących spowodować wprowadzenie, utrwalenie lub zwiększenie istniejących ograniczeń, uciążliwości albo pogorszenie warunków bezpieczeństwa ludzi lub mienia na terenach sąsiednich.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy robót polegających na remoncie obiektu budowlanego. Zamiar rozpoczęcia takich robót wymaga zgłoszenia właściwemu organowi, który może zobowiązać zgłaszającego do uzyskania pozwolenia.
3. Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga zamiar rozpoczęcia robót budowlanych w zakresie:
1) obiektów budowlanych piętrzących i upustowych o piętrzeniu od 2 do 5 m,
2) wałów przeciwpowodziowych nie wymienionych w ust. 1 pkt 2 oraz przechodzących przez nie urządzeń komunikacyjnych, urządzeń do doprowadzania lub odprowadzania wody, pary, gazu, prądu elektrycznego i innych,
3) regulacji cieków wraz z budowlami regulacyjnymi, jeżeli powierzchnia dorzecza dla regulowanego odcinka przekracza 1.000 km2, a dla cieków górskich - 100 km2,
4) obiektów budowlanych, o których mowa w ust. 1 pkt 6, o wysokości do 3 m od stopy fundamentu,
5) obiektów budowlanych lub ich części wchodzących w skład zbiorników wodnych o pojemności całkowitej przekraczającej 300 tys. m3 albo piętrzenia wody ponad 2 m,
6) ujęć wód śródlądowych:
a) powierzchniowych o wydajności przekraczającej 50 m3/godz., jeżeli piętrzenie wody związane z jej ujęciem przekracza 1 m,
b) podziemnych o głębokości ponad 150 m lub wydajności ponad 50 m3/godz.
4. Roboty budowlane, o których mowa w ust. 3, można rozpocząć, jeżeli w terminie 21 dni od zgłoszenia właściwy organ temu się nie sprzeciwi.
§  5.
1. Do wniosku o wydanie pozwolenia inwestor jest obowiązany dołączyć:
1) projekt obiektu budowlanego lub jego części,
2) pozwolenie na budowę, jeżeli przepisy rozporządzenia tego wymagają.
2. Jeżeli inwestor zamierza wykonać roboty budowlane według projektu typowego, dołącza tylko ten projekt i jego adaptację do warunków miejscowych.
3. Przepis ust. 1 nie dotyczy robót polegających na rozbiórce albo remoncie obiektu budowlanego; w takim wypadku wnioskodawca przedstawia dokumentację niezbędną do prawidłowego wykonania robót budowlanych.
§  6.
1. W pozwoleniu należy w szczególności określić:
1) warunki:
a) realizacji robót budowlanych ze względu na wymagania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz
b) zabezpieczenia układu komunikacyjnego, uzbrojenia terenu i znaków geodezyjnych, a także nieruchomości sąsiednich przed szkodami - w toku wykonywania robót budowlanych,
2) przesłanki utraty ważności pozwolenia,
3) obowiązek opracowania instrukcji utrzymania i eksploatacji obiektu budowlanego mających wpływ na jego bezpieczeństwo,
4) terminy użytkowania i rozbiórki tymczasowych obiektów budowlanych oraz wykonania innych nakazanych robót,
5) obowiązek zawiadomienia o oddaniu obiektu budowlanego do użytku.
2. Warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, nie mogą dotyczyć rozwiązań technicznych projektu obiektu budowlanego lub jego części, a także nie mogą być sprzeczne z warunkami prowadzenia robót budowlanych określonymi w § 20 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia.
§  7.
1. Przy zgłaszaniu zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych przedstawia się właściwemu organowi:
1) mapę sytuacyjną lub szkic sytuacyjny w skali należycie uwidaczniającej zlokalizowanie zamierzonych robót, przedstawiające aktualną sytuację naziemnych i podziemnych szczegółów terenowych łącznie z granicami władania,
2) dane określające rodzaj, zakres i sposób wykonania zamierzonych robót budowlanych,
3) pozwolenie, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do robót rozbiórkowych; przy zgłaszaniu zamiaru rozpoczęcia tych robót przedstawia się dokumenty, o których mowa w § 26 rozporządzenia.
3. Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się do robót polegających na remoncie obiektu budowlanego.
§  8.
1. Zawiadomienie właściwego organu o oddaniu obiektu budowlanego do użytku obowiązuje w zakresie obiektów, o których mowa w § 4 ust. 1 oraz co do których nałożono obowiązek takiego zawiadomienia.
2. Inwestor jest obowiązany w terminie 7 dni od dnia oddania do użytku całości lub części obiektu budowlanego zawiadomić o tym właściwy organ, załączając:
1) protokół odbioru obiektu budowlanego,
2) oświadczenie osoby kierującej robotami budowlanymi, że zostały one wykonane zgodnie z warunkami pozwolenia,
3) odpis oświadczenia, o którym mowa w art. 41 ust. 2,
4) instrukcję określoną w § 6 ust. 1 pkt 3.
§  9.
1. W wypadkach określonych w art. 42 inwestor występuje o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego po wykonaniu całości robót budowlanych, zamierzonych i nakazanych, po przeprowadzeniu odpowiednich badań i sprawdzeń, dołączając do wniosku dokumenty wymagane przez właściwy organ.
2. Właściwy organ może w uzasadnionych wypadkach wyrazić zgodę na wykonanie robót w częściach, ustalając warunki i terminy wykonania całości robót.
3. Zdatność do użytku wykonanego obiektu budowlanego stwierdza właściwy organ, określając w pozwoleniu w miarę potrzeby warunki jego użytkowania.
§  10.
1. Kontrolę obiektu budowlanego przeprowadza pracownik właściwego organu, dokonując odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy (rozbiórki), w innych zaś wypadkach sporządzając z tej czynności odrębny protokół.
2. W razie stwierdzenia bezpośrednio grożącej szkody lub niebezpieczeństwa pracownik właściwego organu, przeprowadzający kontrolę wykonywania robót budowlanych lub utrzymania (eksploatacji) obiektu budowlanego, może wydawać doraźne polecenia zmierzające do usunięcia zagrożenia; w szczególności może wstrzymać roboty budowlane oraz wystąpić z wnioskiem o zawieszenie w czynnościach osoby odpowiedzialnej za ich prowadzenie - zawiadamiając o tym niezwłocznie właściwy organ.
§  11.
1. Właściwy organ w wypadkach, o których mowa w art. 47, powołuje komisję w celu dokonania oględzin i ustalenia stanu technicznego obiektu.
2. W skład komisji wchodzą:
1) przedstawiciel właściwego organu jako przewodniczący,
2) przedstawiciele innych zainteresowanych organów,
3) w miarę potrzeby - odpowiedni rzeczoznawcy lub inne osoby posiadające przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
3. O terminie oględzin zawiadamia się właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego na 14 dni przed dniem tej czynności.
§  12. W postępowaniu w sprawach katastrof budowlanych stosuje się przepisy rozporządzenia, z tym że zawiadomienie określone w § 62 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia przesyła się również Ministerstwu Rolnictwa.
§  13. W sprawach związanych ze sprawowaniem nadzoru nad wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnościach techniczno-budowlanych: konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie budowli hydrotechnicznych oraz wodno-melioracyjnej stosuje się przepisy rozporządzenia, z tym że odpisy prawomocnych decyzji, o których mowa w § 69 ust. 1 rozporządzenia, przesyła się również Ministerstwu Rolnictwa.
§  14. Przepisy § 5 ust. 3 i 4, § 26 ust. 2, § 27 ust. 3, § 28 ust. 5, § 29 ust. 2 i 5 pkt 3, § 30, § 33 ust. 3, § 35 ust. 2 i 3, § 36-39, § 40 ust. 4, § 41 ust. 3 i § 42 rozporządzenia stosuje się odpowiednio.
§  15. Traci moc zarządzenie prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej i Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 31 grudnia 1962 r. w sprawie budowy, rozbiórki i utrzymania obiektów budowlanych budownictwa specjalnego w zakresie gospodarki wodnej oraz wykonywania nad tymi obiektami państwowego nadzoru budowlanego (Dz. Bud. z 1963 r. Nr 5, poz. 17 i z 1965 r. Nr 3, poz. 12).
§  16. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 1976 r.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020