Normy przebiegu opon pojazdów samochodowych i przyczep.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KOMUNIKACJI
z dnia 11 grudnia 1973 r.
w sprawie norm przebiegu opon pojazdów samochodowych i przyczep.

Na podstawie art. 1 i art. 3 ust. 1 pkt 1 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. z 1952 r. Nr 44, poz. 301, z 1956 r. Nr 54, poz. 244 i z 1971 r. Nr 12, poz. 115) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Przepisy zarządzenia stosuje się do jednostek gospodarki uspołecznionej, zwanych dalej "jednostkami", eksploatujących pojazdy samochodowe wszystkich rodzajów oraz przyczepy (naczepy), zwane dalej "pojazdami" - z wyjątkiem motocykli i ciągników rolniczych.
2.
Przepisy zarządzenia nie dotyczą jednostek podległych Ministrowi Obrony Narodowej i Ministrowi Spraw Wewnętrznych, z wyjątkiem Komendy Głównej Straży Pożarnych i przedsiębiorstw podległych tym Ministrom.
§  2.
1.
Ustala się normy przebiegu opon podane w załączniku do zarządzenia.
2.
Normy przebiegu opon radialnych podwyższa się o 20% w stosunku do norm podanych w załączniku do zarządzenia.
3.
Norma przebiegu opony po bieżnikowaniu wynosi 60% normy podanej w załączniku do zarządzenia.
4.
W razie stałej eksploatacji opon w wyjątkowo trudnych warunkach jazd terenowych lub na placach budowy oraz opon na pojazdach do oczyszczania miast normy przebiegu tych opon mogą być obniżone przez jednostkę nadrzędną, nie więcej jednak niż o 30%.
5.
Dla pojazdów stale eksploatowanych na terenie zamkniętym, należącym do określonej jednostki, i nie poruszających się po drogach publicznych normy przebiegu opon ustala jednostka nadrzędna.
§  3.
1.
Normy przebiegu opon stanowią podstawę do obliczania oszczędności z tytułu ich eksploatacji.
2.
Do celów planowania zaopatrzenia w opony stosuje się przebiegi rzeczywiście osiągane w danej jednostce.
§  4.
Wycofuje się z eksploatacji:
1)
opony podlegające odprzedaży jednostkom skupu - według odrębnych przepisów, gdy stopień ich zużycia kwalifikuje je do bieżnikowania,
2)
inne opony, jeżeli zanika na nich rzeźba bieżnika.
§  5.
1.
Dla opon nowych i bieżnikowanych znajdujących się na pojeździe prowadzi się karty opon na podstawie zapisów z kart drogowych pojazdu. W razie przekazania opony innej jednostce w celu jej dalszego używania na pojeździe kartę opony należy również przekazać tej jednostce.
2.
Zmianę opony z koła zapasowego na koło jezdne lub odwrotnie kierowca obowiązany jest odnotować w karcie drogowej (rubryka "uwagi"), zaznaczając przy tym liczbę kilometrów wykazanych przez licznik (drogomierz) w chwili, gdy zmiana taka została dokonana oraz numery zamienionych opon.
§  6.
Karty opon wycofanych z eksploatacji i przekazanych do bieżnikowania, wykorzystania w trakcji konnej lub na złom przechowuje się przez okres trzech lat.
§  7.
1.
Traci moc zarządzenie Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 24 sierpnia 1955 r. w sprawie norm przebiegu opon samochodów osobowych i ciężarowych, ciągników używanych w transporcie drogowym, samochodów specjalnych, autobusów, trolejbusów oraz przyczep i naczep oraz w sprawie przechowywania, użytkowania, naprawy i ewidencji ogumienia pojazdów drogowych (Monitor Polski z 1955 r. Nr 79, poz. 950, z 1958 r. Nr 65, poz. 387, z 1959 r. Nr 69, poz. 363 i z 1963 r. Nr 36, poz. 177).
2.
W stosunku do opon wydanych do eksploatacji (na pojazd) przed dniem wejścia w życie zarządzenia obowiązują dotychczasowe normy przebiegu.
§  8.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1974 r.

ZAŁĄCZNIK

Normy przebiegu opon

Lp. Rozmiary opony Norma w tys. km według kraju produkcji
Bułgaria, Chiny, Czechosłowacja, Jugosławia, NRD, Polska, Rumunia, Węgry, ZSRR Pozostałe kraje
1. Wszystkie rozmiary o średnicy osadzenia do 16 cali angielskich lub 400 mm włącznie 35*) 40
2. O średnicy osadzenia 20 cali angielskich i szerokości 10, 11 i 12 cali angielskich 50 65
3. Inne o średnicy osadzenia większej niż 16 cali angielskich lub 400 mm do 20 cali angielskich lub 500 mm włącznie 45 55
4. Wszystkie rozmiary o średnicy osadzenia większej niż 20 cali angielskich lub 500 mm 45 65
*) Dla opon o rozmiarze 5.60 S-13 wyprodukowanych w Polsce norma przebiegu wynosi - 25 tys. km.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021