Rozwój kooperacji w rolnictwie.

UCHWAŁA Nr 279
RADY MINISTRÓW
z dnia 13 grudnia 1973 r.
w sprawie rozwoju kooperacji w rolnictwie.

W celu przyspieszenia rozwoju produkcji rolnej oraz rozszerzenia współpracy pomiędzy jednostkami organizacyjnymi uspołecznionej gospodarki rolnej a rolnikami i zespołami rolników indywidualnych Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.
1.
Państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej i państwowe gospodarstwa rolne, zwane dalej "państwowymi gospodarstwami rolnymi", przystąpią do rozwijania współdziałania, zwanego dalej "kooperacją", w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, przemysłu rolnego, usług maszynowych, warsztatowych, transportowych i remontowo-budowlanych, postępu technicznego, szkolenia oraz świadczeń socjalnych, między tymi jednostkami, a także między nimi a rolnikami i zespołami rolników indywidualnych.
2.
Uczestnikami kooperacji mogą być również państwowe przedsiębiorstwa przemysłu rolnego i spożywczego, rolnicze spółdzielnie produkcyjne, inne organizacje spółdzielcze oraz kółka rolnicze.
§  2.
1.
Państwowe gospodarstwa rolne w ramach kooperacji:
1)
współdziałają w produkcji żywca oraz niektórych surowców rolnych i ogrodniczych dla własnych zakładów przemysłu rolnego,
2)
wykorzystują moce produkcyjne zakładów przemysłu rolnego oraz maszyn i urządzeń dla rozwijania usługowej działalności,
3)
świadczą innym uspołecznionym gospodarstwom rolnym, jak i zespołom rolników indywidualnych, a także rolnikom indywidualnym pomoc warsztatową i w sprzęcie mechanicznym,
4)
rozwijają działalność w zakresie specjalizacji produkcji wśród rolników przez dostarczanie im materiału siewnego i zwierząt, pasz treściwych oraz innych środków produkcji - w ramach zawartych umów kooperacyjnych,
5)
współdziałają w wykonawstwie inwestycji produkcyjnych i socjalnych,
6)
udostępniają obiekty i urządzenia socjalne.
2.
Ocena jakościowa zwierząt, produktów roślinnych i zwierzęcych oraz usług powinna być dokonywana przez przeszkolonych w tym zakresie pracowników państwowych gospodarstw rolnych, według zasad obowiązujących jednostki gospodarki uspołecznionej, prowadzące skup i kontraktację lub świadczące usługi.
§  3.
1.
Kooperacja może obejmować działalność produkcyjną, inwestycyjną, usługową, kontraktację i skup oraz dotyczyć wykonania jednorazowych, stałych lub okresowych dostaw, robót, usług i świadczeń.
2.
Kooperację prowadzi się na podstawie umów wieloletnich, a w przypadkach uzasadnionych - jednorocznych.
3.
W umowie, o której mowa w ust. 2, należy w szczególności określić:
1)
przedmiot umowy,
2)
terminy wykonania,
3)
cenę i sposób zapłaty,
4)
warunki dostawy,
5)
kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy,
6)
tryb, w jakim mogą być dokonane zmiany umowy.
§  4.
Rolnicze spółdzielnie produkcyjne, ośrodki rolne kółek rolniczych, zespoły rolników indywidualnych oraz rolnicy indywidualni, uczestniczący w kooperacji, mogą uzyskać kredyt na niezbędne dla tej działalności inwestycje na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
§  5.
1.
Państwowe gospodarstwa rolne mogą stosować w ramach kooperacji ceny i dopłaty do cen stosowane przez jednostki gospodarki uspołecznionej prowadzące skup i kontraktację oraz jednostki świadczące usługi produkcyjne dla rolnictwa, a w szczególności:
1)
ceny skupu dla produktów kontraktowanych, dodatek hodowlany przy zwierzętach oraz dodatek za terminową dostawę, jeżeli produkty podlegają kontraktacji lub stosuje się do nich ceny obowiązujące w kontraktacji,
2)
ceny skupu rynkowego dla produktów nie kontraktowanych lub jeżeli nie stosuje się do nich cen dla dostaw kontraktowanych,
3)
ceny ustalone dla przedsiębiorstw mechanizacji rolnictwa i dla kółek rolniczych - za usługi warsztatowe, uprawowe, pielęgnacyjne, przy zbiorze, za wypożyczanie sprzętu, narzędzi i maszyn,
4)
hurtowe ceny sprzedaży dla nasion dostarczanych rolnikom w ramach umowy kontraktacyjnej.
2.
Państwowe gospodarstwa rolne mogą nabywać nasiona określone w ust. 1 pkt 4 w przedsiębiorstwach nasiennych po cenach hurtowych.
3.
W razie braku cen określonych w ust. 1 i 2 należy stosować ceny umowne.
§  6.
Państwowe gospodarstwa rolne mogą stosować w rozliczeniach z kooperantami za usługi warsztatowe, uprawowe, pielęgnacyjne, przy zbiorze oraz za wypożyczanie sprzętu, narzędzi i maszyn - opłaty niższe, gwarantujące jednak opłacalność świadczonych usług.
§  7.
1.
W zakresie objętym kooperacją państwowe gospodarstwa rolne korzystają z dotacji.
2.
Minister Rolnictwa, w porozumienia z Ministrem Finansów, ustali tryb i zasady korzystania z dotacji, o których mowa w ust. 1.
§  8.
1.
Rolniczym spółdzielniom produkcyjnym, innym organizacjom spółdzielczym oraz kółkom rolniczym uczestniczącym w działalności kooperacyjnej przysługują uprawnienia określone w uchwale dla państwowych gospodarstw rolnych.
2.
Zaleca się Zarządowi Centralnego Związku Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, centralnym zarządom innych organizacji spółdzielczych oraz Centralnemu Związkowi Kółek Rolniczych wprowadzenie zasad określonych uchwałą i stosowanie ich przez podległe im jednostki organizacyjne.
§  9.
Terenowe organy administracji państwowej, w ramach posiadanych uprawnień koordynacyjnych, udzielą pomocy państwowym gospodarstwom rolnym oraz jednostkom organizacyjnym określonym w § 8 w organizowaniu i realizacji kooperacji,
§  10.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1974 r.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021