Ustalanie cen detalicznych na publikacje nieperiodyczne oraz zasady finansowania deficytowych publikacji nieperiodycznych.

UCHWAŁA Nr 236
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 października 1973 r.
w sprawie ustalania cen detalicznych na publikacje nieperiodyczne oraz zasad finansowania deficytowych publikacji nieperiodycznych.

W celu dostosowania cen książek do zadań polityki upowszechnienia czytelnictwa oraz w celu wprowadzenia racjonalnego mecenatu państwowego i społecznego przy wydawaniu deficytowych publikacji nieperiodycznych, na podstawie art. 2 dekretu z dnia 3 czerwca 1953 r. o ustalaniu cen, opłat i stawek taryfowych (Dz. U. Nr 31, poz. 122) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.
Uchwała określa zasady ustalania cen detalicznych publikacji nieperiodycznych: książek, broszur i nut, przeznaczonych do sprzedaży detalicznej, oraz zasady finansowania deficytowych publikacji nieperiodycznych.
§  2.
Ceny detaliczne publikacji nieperiodycznych ustala się z uwzględnieniem:
1)
przeznaczenia publikacji nieperiodycznych oraz zakresu ich upowszechnienia,
2)
rodzaju i poziomu opracowania oraz wyposażenia,
3)
przewidywanego popytu.
§  3.
1.
Ustala się wykaz ramowych stawek cen na jednostkę obliczeniową publikacji nieperiodycznych wydawanych na papierze drzewnym w oprawie broszurowej, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały, zwany dalej wykazem.
2.
Ceny detaliczne publikacji nieperiodycznych wydawanych na papierze drzewnym i w oprawie broszurowej ustala się zgodnie z ramowymi stawkami cen, określonymi w wykazie, o którym mowa w ust. 1.
3.
Ceny za dzieła zasługujące na szerokie rozpowszechnienie ustala się z zastosowaniem ramowych stawek cen w granicach poniżej stawki średniej.
4.
Ceny detaliczne publikacji nieperiodycznych innych niż określone w ust. 1 ustala się z dodaniem:
1)
w razie drukowania publikacji nieperiodycznej na papierze bezdrzewnym, z wyjątkiem podręczników oraz skryptów szkolnych i akademickich - 10% ceny,
2)
w razie zastosowania dodatkowego wyposażenia: oprawy twardej, obwoluty, foliowania okładki oraz zamieszczenia wkładek lub wklejek - kosztów tego wyposażenia wraz z marżą handlową; zasady tej nie stosuje się w odniesieniu do wkładek lub wklejek zamieszczonych w podręcznikach oraz skryptach szkolnych i akademickich.
5.
Ceny detaliczne publikacji nieperiodycznych wydawanych w językach obcych, przeznaczonych do sprzedaży detalicznej, ustala się, podwyższając o 50% ceny ustalone na podstawie przepisów § 2 i § 3 ust. 1-4.
6.
Minister Kultury i Sztuki może wprowadzać uzupełnienia w wykazie, o którym mowa w ust. 1, i określać szczegółowe wytyczne co do ustalania cen detalicznych publikacji nieperiodycznych.
§  4.
1.
Ceny detaliczne publikacji nieperiodycznych ustala wydawca; ustala się je z zaokrągleniem do jednego złotego.
2.
Cena detaliczna publikacji nieperiodycznej zawiera marżę handlową.
3.
Minister Kultury i Sztuki może zezwolić wydawcom w indywidualnych, uzasadnionych wypadkach na ustalanie ceny publikacji nieperiodycznych w innej wysokości niż wynikająca z przepisów niniejszej uchwały.
§  5.
Zasady finansowania deficytowych publikacji nieperiodycznych wydawanych przez państwowe przedsiębiorstwa wydawnicze oraz spółdzielnie, w których działalność wydawnicza jest działalnością statutową, zwanych dalej "wydawcą", określają przepisy §§ 6-13.
§  6. 1
1.
Jeśli cena detaliczna publikacji nieperiodycznej pomniejszona o marżę handlową jest niższa od kosztu własnego powiększonego o 5% zysku - wydawca pokrywa różnicę z dotacji uzyskanej od właściwych jednostek dotujących, o których mowa w § 7.
2.
W budżecie Ministerstwa Kultury i Sztuki tworzy się fundusz rezerwowy, przeznaczony na dotowanie deficytowych publikacji nieperiodycznych. Fundusz ten pozostaje w 50% w dyspozycji Ministra Kultury i Sztuki, w pozostałej zaś części Minister Kultury i Sztuki przekazuje go określonym przez siebie wydawnictwom państwowym.
3.
Z funduszu, o którym mowa w ust. 2, mogą być przez Ministra Kultury i Sztuki na wniosek wydawcy oraz przez poszczególnych wydawców udzielane dotacje na wydanie deficytowej publikacji nieperiodycznej, jeżeli za jej wydaniem przemawiają szczególne względy społeczne, a wydawca nie uzyskał dotacji od jednostki objętej § 7.
§  7.
Jednostkami dotującymi deficytowe publikacje nieperiodyczne są ministerstwa i urzędy centralne, Polska Akademia Nauk, prezydia wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw), organizacje spółdzielcze i społeczne.
§  8.
Jednostki wymienione w § 7 udzielają dotacji na publikacje wiążące się z ich zakresem działania, a gdy chodzi o jednostki państwowe - w szczególności w zakresie publikacji określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§  9.
Dotacje na wydawanie deficytowych publikacji nieperiodycznych stanowią różnicę pomiędzy wartością wykonanego nakładu liczoną według kosztu własnego powiększonego o 5% zysku a wartością nakładu liczoną w cenach zbytu.
§  10.
1.
Dotacje udzielane są z kredytów budżetowych państwowych jednostek dotujących.
2.
Państwowe jednostki dotujące przedstawiają Ministrowi Finansów wnioski w sprawie ustalania rocznych dopłat z budżetu na rzecz finansowania deficytowych publikacji nieperiodycznych - po uzgodnieniu z Ministrem Kultury i Sztuki.
3.
Organizacje spółdzielcze i społeczne mogą udzielać dotacji ze środków własnych.
§  11.
Nakład i cena detaliczna (katalogowa) nieperiodycznej publikacji deficytowej są ustalane przez wydawcę w porozumieniu z jednostką dotującą.
§  12.
Minister Kultury i Sztuki w porozumieniu z Ministrem Finansów ustali szczegółowe zasady i tryb dofinansowywania deficytowych publikacji nieperiodycznych oraz zasady gospodarowania kredytami budżetowymi przeznaczonymi na ten cel.
§  13.
1.
Na egzemplarzach deficytowych publikacji nieperiodycznych powinna być uwidoczniona nazwa jednostki dotującej oraz wysokość dotacji przypadającej na jeden egzemplarz.
2.
Prezes Rady Ministrów może zwolnić niektóre kategorie wydawnictw od obowiązku wynikającego z ust. 1.
§  14.
Traci moc uchwała nr 365 Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1954 r. w sprawie właściwości i wytycznych do ustalania cen na wydawnictwa nieperiodyczne oraz § 9 uchwały nr 808 Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1956 r. w sprawie zmian cen niektórych grup produktów.
§  15. 2
Publikacje realizowane na podstawie umów wydawniczych zawartych przed dniem 1 stycznia 1974 r. rozliczane będą według dotychczasowych zasad.
§  16.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów § 5-13, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 1974 r.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1 3

WYKAZ

ramowych stawek cen na jednostkę obliczeniową publikacji nieperiodycznych wydawanych na papierze drzewnym, w oprawie broszurowej.
Poz. Rodzaj publikacji Jednostka obliczeniowa Stawka ramowa w zł Wskaźniki i postanowienia szczególne
1 2 3 4 5
A. KSIĄŻKI I BROSZURY
1 Dzieła klasyków marksizmu (pojedyncze tytuły) arkusz wydawniczy 0,75-2,00
2 Publikacje dotyczące aktualnych problemów politycznych, gospodarczych, pracy partyjnej i pracy organizacji społecznych arkusz wydawniczy 0,70-1,50
3 Podręczniki do szkolenia ideologicznego arkusz wydawniczy 0,70-1,00
4 Reportaże społeczne i polityczne dotyczące problematyki współczesnej arkusz wydawniczy 1,00-2,00
5 Publikacje naukowe
5.1. Syntezy naukowe oraz inne prace teoretyczne arkusz wydawniczy 1,50-4,50
5.2. Monografie naukowe i inne prace teoretyczne

o wąskiej specjalności, doniesienia naukowe,

opracowania bibliograficzne, zbiory źródeł i

dokumentów (bez dokumentów

aktualnopolitycznych)

arkusz wydawniczy 2,00-5,00 cena minimalna:
do 2 arkuszy wydawniczych - 10 zł
do 4 arkuszy wydawniczych - 20 zł
6 Pamiętniki, wspomnienia, listy arkusz wydawniczy 1,00-3,00
7 Publikacje popularnonaukowe*) arkusz wydawniczy 1,00-3,00
8 Publikacje i poradniki popularne arkusz wydawniczy 1,00-3,00 cena minimalna
do 2 arkuszy wydawniczych - 5 zł
9 Literatura zawodowa i poradniki zawodowe
9.1. dla kadr z wyższym wykształceniem arkusz wydawniczy 1,00-3,50 cena minimalna 10 zł
9.2. dla kadr ze średnim wykształceniem arkusz wydawniczy 1,00-2,50
9.3. literatura zawodowa i poradniki zawodowe dla

robotników

arkusz wydawniczy 0,80-1,50 cena minimalna 6 zł
10 Zbiory prawnicze (kodeksy) arkusz wydawniczy 1,50-3,00
11 Encyklopedie
11.1. encyklopedia powszechna jednotomowa

(wielotomowa) uniwersalna

ceny według kosztu własnego wraz z marżą handlową i z minimalnym zyskiem 10%
11.2. popularne encyklopedie i leksykony

monotematyczne

arkusz wydawniczy 1,00-2,50
11.3. encyklopedie i leksykony specjalistyczne arkusz wydawniczy 1,00-3,50
12 Słowniki
12.1. słowniki w języku polskim
12.1.1. naukowe i specjalistyczne arkusz wydawniczy 2,50-6,00
12.1.2. słowniki języka polskiego o

szerokim przeznaczeniu

arkusz wydawniczy 1,00-2,00
12.2. słowniki obcojęzyczne powszechne
12.2.1. wielkie arkusz wydawniczy 1,20-3,00
12.2.2. podręczne arkusz wydawniczy 1,00-2,50
12.2.3. małe arkusz wydawniczy 1,00-2,00
12.2.4. minimum arkusz wydawniczy 1,00-2,50
12.3. słowniki obcojęzyczne specjalistyczne arkusz wydawniczy 2,00-5,00
13 Podręczniki i skrypty dla szkół wyższych, książki pomocnicze dla studentów, książki dla kandydatów na wyższe studia arkusz wydawniczy 0,70-1,70
14 Podręczniki dla szkół ogólnokształcących i zawodowych
14.1. podręczniki dla szkół podstawowych
14.1.1. jednobarwne arkusz wydawniczy 0,40-0,60 w 2 kolorach wzrost ceny o 15%
w 3 kolorach wzrost ceny o 20%
w 4 kolorach i więcej wzrost ceny o 30%
14.2. podręczniki dla klas licealnych szkół

zawodowych i zawodowych szkół policealnych

14.2.1. do przedmiotów ogólnych arkusz wydawniczy 0,50-0,90
14.2.2. do przedmiotów zawodowych arkusz wydawniczy 0,80-1,20
14.3. podręczniki i podręczniki zastępcze dla

szkół artystycznych i muzycznych oraz

przedmiotów artystycznych w szkolnictwie

ogólnokształcącym

arkusz wydawniczy 0,80-1,20
14.4. podręczniki i komentarze dla szkół dla

pracujących i nauczania zaocznego

arkusz wydawniczy 0,80-1,20
14.5. książki pomocnicze dla szkół

ogólnokształcących, zawodowych i szkół dla

pracujących

arkusz wydawniczy 0,90-1,35
15 Samouczki do nauki języków obcych arkusz wydawniczy 1,00-2,50
16 Lektury i teksty obcojęzyczne do nauki języków obcych arkusz wydawniczy 1,00-2,00 cena minimalna
do 2 arkuszy wydawniczych - 5 zł
17 Literatura piękna*)
17.1. powieść polska i krajów socjalistycznych arkusz wydawniczy 1,00-2,00
17.1.1. powieść pozostała arkusz wydawniczy 1,00-2,50
17.2. dzieła wybrane (jednego autora) arkusz wydawniczy 1,50-2,50
17.3. dzieła zebrane (jednego autora) arkusz wydawniczy 2,00-4,00
17.4. wydania krytyczne arkusz wydawniczy 2,00-4,00
17.5. poezja arkusz wydawniczy 1,00-4,00 cena minimalna
do 2 arkuszy wydawniczych - 10 zł
17.6. dramat arkusz wydawniczy 2,00-4,00 cena minimalna
do 2 arkuszy wydawniczych - 10 zł
17.7. krytyka literacka, esej, szkice arkusz wydawniczy 1,50-3,00
17.8. biografia (bez prac o charakterze

politycznym)

arkusz wydawniczy 1,50-3,00
17.9. lektury szkolne (w wydaniach specjalnych) arkusz wydawniczy 0,60-2,00 cena minimalna
do 3 arkuszy wydawniczych - 5 zł
17.10. literatura sensacyjna i rozrywkowa arkusz wydawniczy 1,50-4,00
18 Literatura dziecięca (poezje, proza)
18.1. literatura dla dzieci w wieku przedszkolnym

(do 7 lat)

18.1.1. z ilustracjami barwnymi do 3

kolorów formaty do B5 i zbliżone

16 stron 2,00-4,00
18.1.1.1. powyżej B5 i zbliżone 16 stron 3,00-5,00
18.1.2. z ilustracjami powyżej 3 kolorów

formaty do B5 i zbliżone

16 stron 3,50-6,50
18.1.2.1. powyżej B5 i zbliżone 16 stron 4,00-7,50
18.2. literatura dla dzieci starszych
18.2.1. z ilustracjami jednobarwnymi arkusz wydawniczy 1,00-2,50
18.2.2. z ilustracjami barwnymi do 4

kolorów

arkusz wydawniczy 1,50-2,80
18.2.3. z ilustracjami powyżej 4 kolorów arkusz wydawniczy 2,50-4,00
19 Zbiory opowiadań, baśni, poezji dla dzieci i młodzieży arkusz wydawniczy 1,00-3,00
20 Literatura popularnonaukowa i literatura faktu dla dzieci i młodzieży
20.1. z ilustracjami jednobarwnymi arkusz wydawniczy 0,80-2,00
20.2. z ilustracjami wielobarwnymi arkusz wydawniczy 1,00-3,00
21 Albumy
21.1. z zakresu sztuk pięknych i architektury według kosztu własnego:
z minimalnym zyskiem 10%
21.2. polityczne i reportaże z minimalnym zyskiem 5%
21.3. fotograficzne według kosztu własnego:
z minimalnym zyskiem 15%
21.4. krajoznawcze, przyrodnicze z minimalnym zyskiem 5%
21.5. dokumentalne z minimalnym zyskiem 5%
21.6. polityczne według cen zatwierdzonych indywidualnych
B. NUTY
22 Partytury arkusz wydawniczy 5,00-20 00
23 Repertuar estrady - dawna muzyka polska arkusz wydawniczy 3,00-10,00
23.1. repertuar estrady - pozostały arkusz wydawniczy 2,00-6,00
24 Wydanie zbiorowe (dzieła wszystkie) ceny indywidualnie zatwierdzone
25 Repertuar pedagogiczny (szkoły i ćwiczenia na różne instrumenty) arkusz wydawniczy 1,50-3,00
25.1. repertuar pedagogiczny - wydawnictwa

studyjne

arkusz wydawniczy 4,00-9,00
26 Repertuar popularny arkusz wydawniczy 2,00-4,00
27 Repertuar chóralny arkusz wydawniczy 3,00-5,00 cena minimalna
do 2 arkuszy wydawniczych - 10 zł
28 Śpiewniki arkusz wydawniczy 1,00-3,00
29 Repertuar rozrywkowy i muzyka taneczna arkusz wydawniczy 2,00-5,00
30 Repertuar orkiestry tanecznej arkusz wydawniczy 10,00-20,00
C. WYKOŃCZENIE INTROLIGATORSKIE, WKŁADKI I

WKLEJKI

Oprawy twarde koszt własny oprawy wraz z marżą handlową
Foliowanie okładki lub obwoluty koszt własny oprawy wraz z marżą handlową
Obwoluta koszt własny oprawy wraz z marżą handlową
Wkładki i wklejki koszt własny oprawy wraz z marżą handlową - nie dotyczy podręczników i skryptów szkolnych i akademickich, przy których powierzchnię wkładek i wklejek wlicza się do objętości dzieła

*) Ceny na wydania masowe (kieszonkowe) w seriach będą ustalone w odrębnym trybie.

ZAŁĄCZNIK Nr 2 4

WYKAZ

ministerstw oraz urzędów i instytucji centralnych właściwych do przyznawania dotacji według zakresu tematycznego publikacji nieperiodycznych.
Lp. Resort Zakres tematyczny publikacji
1 2 3
1 Urząd Rady Ministrów Publikacje dotyczące centralnej i terenowej administracji państwowej
2 Komisja Planowania przy Radzie Ministrów Gospodarka światowa, prognozowanie, planowanie, ekonomia, gospodarka Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
3 Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych Ogólne problemy budownictwa, architektury, mechaniki budowli, teorii konstrukcji budownictwa lądowego i wodnego, inżynierii sanitarnej, przemysłu materiałów budowlanych (publikacje naukowe, popularnonaukowe, podręczniki, poradniki)
4 Ministerstwo Finansów Nauki ekonomiczne, problematyka budżetu, finansów, rachunkowości, podatków, orzecznictwo arbitrażowe
5 Ministerstwo Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska Publikacje z zakresu geodezji, kartografii i ochrony środowiska - naukowe podręczniki, atlasy, mapy, plany miast, problematyka gospodarki komunalnej, urbanistyki, planowania przestrzennego
6 Ministerstwo Górnictwa i Energetyki Problematyka górnictwa i przemysłu wydobywczego, energetyki (technika-organizacja-ekonomika) - publikacje naukowe, popularnonaukowe, podręczniki, poradniki zawodowe
7 Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług Problematyka handlu wewnętrznego, drobnej wytwórczości i usług, gastronomii, badania rynku, katalogi, informatory (wydawnictwa popularnonaukowe, instrukcyjne, poradniki)
8 Ministerstwo Handlu Zagranicznego Problematyka ekonomiki obrotów z zagranicą i handlu międzynarodowego, analizy rynku
9 Ministerstwo Komunikacji Problematyka transportu, kolejnictwa, gospodarki samochodowej, komunikacji lotniczej, drogowej, miejskiej; publikacje naukowe, popularnonaukowe, zawodowe z zakresu komunikacji, podręczniki dla szkół wyższych i zawodowych z zakresu transportu
10 Ministerstwo Kultury i Sztuki Literatura piękna, literaturoznawstwo, teatrologia, historia i teoria kultury i sztuki, publicystyka społeczno-polityczna i kulturalna, literatura popularnonaukowa z zakresu humanistyki, encyklopedie, leksykony, słowniki, muzykologia, nuty, zagadnienia kulturalne regionów, albumy, literatura piękna dla dzieci i młodzieży oraz inne nie objęte wykazem
11 Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego Ogólne problemy gospodarki leśnej, przemysłu drzewnego, celulozowo-papierniczego (prace naukowe, popularnonaukowe, podręczniki, poradniki zawodowe)
12 Ministerstwo Łączności Problematyka łączności przewodowej i telekomunikacji, informatyki, radiotechniki, teletechniki, telewizji (publikacje naukowe, popularnonaukowe, podręczniki, poradniki zawodowe)
13 Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki Literatura naukowa, podręczniki i skrypty dla szkół wyższych z wszystkich dziedzin wiedzy i ogólnych problemów techniki
14 Ministerstwo Obrony Narodowej Literatura polityczno-naukowa, popularnonaukowa i zawodowa z zakresu wojskowości, pamiętniki i monografie naukowe dotyczące okresu II wojny światowej i ruchu oporu, czasopisma dla użytku wojska i o wojsku
15 Ministerstwo Oświaty i Wychowania Podręczniki i pomoce szkolne dla szkół podstawowych, liceów, szkół policealnych, zawodowych, publikacje metodyczne, literatura pedagogiczna
16 Ministerstwo Pracy, Płac i Spraw Socjalnych Problematyka zatrudnienia, wykorzystania siły roboczej, płac, świadczeń, organizacji i normowania pracy, prawa pracy, warunków socjalnych, ubezpieczeń społecznych, cen, emerytur (prace naukowe, popularnonaukowe, komentarze przepisów, poradniki)
17 Ministerstwo Przemysłu Chemicznego Problematyka chemii stosowanej, petrochemii, przemysłu nawozów sztucznych, chemii gospodarczej, farb, lakierów (publikacje naukowe, popularnonaukowe, poradniki, informacja techniczno-handlowa)
18 Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego Problematyka hutnictwa żelaza i stali, hutnictwa metali nieżelaznych, przemysłu stoczniowego, koksochemii, materiałów ogniotrwałych i wyrobów odlewniczych, maszyn ciężkich (publikacje naukowe, popularnonaukowe, podręczniki, poradniki zawodowe)
19 Ministerstwo Przemysłu Lekkiego Problematyka przemysłów nadzorowanych przez resort (prace naukowe, popularnonaukowe, podręczniki i poradniki zawodowe)
20 Ministerstwo Przemysłu Maszynowego Problematyka przemysłów elektronicznego, elektrotechnicznego, kablowego, precyzyjnego, automatyki, motoryzacyjnego, lotniczego, obrabiarkowego i pokrewnych (publikacje naukowe, popularnonaukowe, podręczniki, poradniki zawodowe)
21 Ministerstwo Przemysłu Spożywczego i Skupu Problematyka wszystkich przemysłów spożywczych, żywienia, gospodarki zbożowej, kontraktacji i skupu (organizacja, ekonomika - podręczniki i poradniki zawodowe, prace popularnonaukowe)
22 Ministerstwo Rolnictwa Problematyka rolnictwa, publikacje naukowe, popularnonaukowe i zawodowe z zakresu rolnictwa, podręczniki dla rolniczych szkół wyższych i zawodowych, ekonomika i organizacja, poradniki
23 Ministerstwo Sprawiedliwości Problematyka nauki o państwie i prawie, zbiory tekstów aktów prawnych, orzecznictwa sądowego, opracowania monograficzne, literatura popularnonaukowa z zakresu prawa
24 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polityka zagraniczna, publikacje w językach obcych o Polsce współczesnej, prace popularnonaukowe dla zagranicy, wydawnictwa informacyjno-propagandowe dla Polonii
25 Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej Publikacje z zakresu medycyny, nauk lekarskich i pokrewnych, oświaty sanitarnej, podręczniki dla wyższych i średnich szkół medycznych, literatura popularnonaukowa z zakresu ochrony zdrowia
26 Ministerstwo Żeglugi Problematyka gospodarki morskiej, transportu wodnego, hydrotechniki morskiej, rybołówstwa morskiego (publikacje naukowe, popularnonaukowe, podręczniki, poradniki)
27 Centralny Urząd Geologii Problematyka prawa geologicznego i administracji geologicznej, robót geologiczno-inżynierskich, bazy surowców mineralnych (prace naukowe, podręczniki dla szkół wyższych i zawodowych)
28 Państwowa Rada Gospodarki Materiałowej Problematyka gospodarki surowcowej i materiałowej (organizacja, ekonomika, gospodarka zapasami, opakowaniowa, magazynowa), problemy rezerw państwowych (prace naukowe, popularnonaukowe, materiały instrukcyjne i analityczne)
29 Polska Akademia Nauk Nauki humanistyczne, nauki społeczno-polityczne, nauki matematyczno-przyrodnicze, nauki lekarskie, wydawnictwa seryjne instytutów i towarzystw naukowych
30 Prezydia wojewódzkich rad narodowych i rad narodowych miast wyłączonych z województw Publikacje dotyczące województw, miast i powiatów
31 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Publikacje dotyczące pożarnictwa, ruchu drogowego i inne związane z działalnością resortu
32 Urząd do Spraw Kombatantów Publikacje z zakresu walki zbrojnej o wyzwolenie narodowe
33 Główny Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki Publikacje z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki
34 Komitet do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja" Publikacje dotyczące problematyki radia i telewizji
35 Główny Urząd Statystyczny Publikacje z zakresu teorii i praktycznych zastosowań statystyki
36 Polski Komitet Normalizacji i Miar Publikacje z dziedziny normalizacji i miar oraz "Polskie Normy"
1 § 6 zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały nr 297 z dnia 23 grudnia 1973 r. (M.P.73.56.317) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1974 r.
2 § 15 zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały nr 297 z dnia 23 grudnia 1973 r. (M.P.73.56.317) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1974 r.
3 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 uchwały nr 297 z dnia 23 grudnia 1973 r. (M.P.73.56.317) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1974 r.
4 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 uchwały nr 297 z dnia 23 grudnia 1973 r. (M.P.73.56.317) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1974 r.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021