Skrócony czas pracy w niektórych zakładach pracy podległych Ministrowi Przemysłu Ciężkiego.

UCHWAŁA Nr 180
RADY MINISTRÓW
z dnia 25 lipca 1973 r.
w sprawie skróconego czasu pracy w niektórych zakładach pracy podległych Ministrowi Przemysłu Ciężkiego.

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 19 kwietnia 1950 r. o skróconym czasie pracy szczególnie uciążliwej lub wykonywanej w szkodliwych warunkach (Dz. U. Nr 20, poz. 174) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.
W Zakładach Cynkowych "Silesia", w Zakładach Metalurgicznych "Trzebinia" i w Hucie Metali Nieżelaznych "Szopienice", zwanych dalej "zakładami", na stanowiskach pracy wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały stosuje się do dnia 31 grudnia 1978 r. skrócony czas pracy.
§  2.
1.
Czas pracy pracowników zatrudnionych w zakładach i na stanowiskach określonych w wykazie, o którym mowa w § 1, wynosi 6 godzin na dobę i 36 godzin tygodniowo.
2.
Pracownicy objęci skróconym czasem pracy nie mogą być zatrudniani w godzinach nadliczbowych.
3.
Pracownicy zatrudniani w niedzielę powinni otrzymywać w zamian wolny dzień w tygodniu, z tym że co trzy tygodnie dzień wolny od pracy powinien przypadać w niedzielę.
§  3.
Minister Przemysłu Ciężkiego w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych, Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Centralną Radą Związków Zawodowych przywróci normalny czas pracy na stanowiskach objętych niniejszą uchwałą, jeżeli zostaną zastosowane takie urządzenia ochronne lub wprowadzone takie zmiany w warunkach produkcji, które usuną szkodliwe warunki pracy.
§  4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ STANOWISK OBJĘTYCH SKRÓCONYM CZASEM PRACY

Zakłady Cynkowe "Silesia" (łącznie z Wydziałem "Radzionków")

Piece fluidyzacyjne

Piecowy pieca fluidyzacyjnego

Zasypowy blendy pieca fluidyzacyjnego

Maszynista pieca fluidyzacyjnego

Maszynista transporterów wsadu

Ładowacz blendy prażonej

Ładowacz blendy surowej

Suwnicowy

Fabryka kwasu siarkowego

Aparatowy odpylni elektrostatycznej

Aparaturowy chłodnic ociskowych i spiralnych

Wieżowy kwasu siarkowego

Czyściciel kanałów i przewodów

Lutownik

Ładowacz kwasu siarkowego

Mistrz i kierownik zmiany prażalni i fabryki kwasu siarkowego

Próbkarz

Utrzymanie ruchu

Elektromonter dyżurny

Ślusarz remontowy

Zakłady Metalurgiczne "Trzebinia"

Piece fluidyzacyjne

Piecowy pieca fluidyzacyjnego

Zasypowy pieca fluidyzacyjnego

Ładowacz blendy surowej

Ładowacz blendy prażonej

Aparatowy granulacji wsadu

Sterowniczy elektrowciągu

Czyściciel kanałów gazowych

Maszynista pieca fluidyzacyjnego

Piec spiekalny DL

Piecowy pieca DL

Młynowy spiekalni DL

Młynowy aglomeratu

Wsadowy pieca DL

Zasypowy pieca DL

Suwnicowy

Aparatowy odzysku szlamu kadmowego

Czyściciel rusztów pieca DL

Mistrz zmianowy

Fabryka kwasu siarkowego

Aparaturowy na oddziale kontaktowym kwasu siarkowego

Aparatowy odpylni elektrostatycznej

Maszynista dmuchaw o napędzie elektrycznym na oddziale kontaktowym kwasu siarkowego

Aparatowy mieszalni kwasu siarkowego

Czyściciel rynien i zbiorników

Aparatowy neutralizatora

Lutownik

Mistrz zmianowy

Utrzymanie ruchu

Ślusarz remontowy

Elektromonter dyżurny

Mistrz utrzymania ruchu

Huta Metali Nieżelaznych "Szopienice"

Piece zawiesinowe

Piecowy pieców zawiesinowych

Maszynista pieców zawiesinowych

Czyściciel kanałów SO2

Czyściciel dołów podnośnikowych

Aparatowy granulacji pyłów

Piece fluidyzacyjne

Piecowy pieca fluidyzacyjnego

Maszynista pieca fluidyzacyjnego

Zasypowy blendy pieca fluidyzacyjnego

Wyładowywacz blendy

Fabryka kwasu siarkowego

Wieżowy kwasu siarkowego

Aparaturowy urządzeń

Aparatowy odpylni elektrostatycznej

Ładowacz kwasu siarkowego

Czyściciel cystern

Konserwator urządzeń

Lutownik

Oddział siarczanu cynku

Aparatowy urządzeń ługowni

Suszacz-pakowacz siarczanu cynku

Oddział płynnego SO2

Aparaturowy płuczki

Aparaturowy dwutlenku siarki

Aparaturowy sulfidyny

Ładowacz płynnego dwutlenku siarki

Smarowacz urządzeń

Utrzymanie ruchu

Ślusarz i spawacz remontowy

Sprzątaczka i praczka masek i odzieży ochronnej

Łazienny

Dozór wydziału

Mistrz zmianowy

Mistrz utrzymania ruchu

Kierownik zmiany

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021