Obchody uroczystości branżowych (zawodowych), zakładowych i regionalnych.

UCHWAŁA Nr 94
RADY MINISTRÓW
z dnia 24 kwietnia 1973 r.
w sprawie obchodów uroczystości branżowych (zawodowych), zakładowych i regionalnych.

W celu ujednolicenia zasad organizowania obchodów świąt i uroczystości o charakterze branżowym, zawodowym, regionalnym i zakładowym Rada Ministrów w porozumieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych uchwala, co następuje:
§  1.
1.
Uchwała określa zasady organizowania uroczystości w związku z obchodami dni branżowych lub zawodowych, zwanych dalej "dniami", oraz innych uroczystości, w tym także zakładowych i regionalnych.
2.
Uchwała nie narusza przepisów o zezwoleniach na publiczną działalność artystyczną, rozrywkową i sportową.
§  2.
1.
Zakłady pracy mogą organizować coroczne obchody dni branżowych (zawodowych) wyłącznie w czasie wolnym od pracy.
2.
Wykaz dni (ust. 1) oraz terminy ich obchodów określa załącznik do uchwały.
§  3.
1.
Formy i zakres organizowanych w zakładach pracy uroczystości, o których mowa w § 2, oraz innych uroczystości zakładowych ustalają właściwi ministrowie (kierownicy urzędów centralnych) w porozumieniu z zarządami głównymi związków zawodowych.
2.
Obchody uroczystości zakładowych nie mogą powodować zakłóceń w normalnym funkcjonowaniu zakładów oraz odrywania pracowników od pracy.
§  4.
Centralne obchody dni branżowych (zawodowych) mogą być organizowane nie częściej niż co 5 lat; odstępstwa od tej zasady mogą następować za zgodą Prezesa Rady Ministrów na wniosek Centralnej Rady Związków Zawodowych.
§  5. 1
Organizowanie na terenie danego województwa obchodów, uroczystości i świąt regionalnych może odbywać się tylko za zgodą wojewody lub prezydenta miasta wyłączonego z województwa. Przy wyrażaniu zgody wojewodowie i prezydenci miast wyłączonych z województw kierują się w szczególności potrzebą ograniczenia do niezbędnych rozmiarów zakresu i kosztów imprez, nieodrywania pracowników od pracy oraz niepowodowania zakłóceń w funkcjonowaniu zakładów pracy oraz transportu i komunikacji.
§  6. 2
Ministrowie, wojewodowie, prezydenci miast wyłączonych z województw i kierownicy podległych im zakładów pracy mogą przeznaczać na pokrycie kosztów imprez związanych z uroczystościami, o których mowa w § 3, 4 i 5, tylko środki przewidziane na ten cel w budżetach lub planach finansowych.
§  7.
Zaleca się centralnym organizacjom spółdzielczym stosowanie zasad zawartych w niniejszej uchwale.
§  8. 3
Wykonanie uchwały porucza się zainteresowanym ministrom oraz wojewodom i prezydentom miast wyłączonych z województw.
§  9.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 1973 r.

Załącznik 4

WYKAZ DNI BRANŻOWYCH (ZAWODOWYCH)

Lp. Nazwa dnia Termin obchodów dnia
1 Dzień Pracownika Handlu pierwsza niedziela po 29 stycznia
2 Dzień Metalowca ostatnia niedziela marca
3 Dzień Pracownika Służby Zdrowia pierwsza niedziela po 7 kwietnia
4 Dzień Leśnika i Drzewiarza pierwsza niedziela czerwca
5 Dzień Pracownika Przemysłu Włókienniczego, Odzieżowego i Skórzanego pierwsza niedziela po 15 kwietnia
6 Dzień Transportowca i Drogowca ostatnia niedziela kwietnia
7 Dzień Hutnika druga niedziela maja
8 Dzień Pracownika Komunalnego druga niedziela maja
9 Dzień Strażaka pierwsza niedziela po 15 maja
10 Dzień Teatru 27 marca
11 Dzień Kultury niedziela w trzeciej dekadzie maja
12 Dzień Pracownika Przemysłu Spożywczego ostatnia niedziela maja
13 Dzień Drukarza ostatnia niedziela maja
14 Dzień Pracownika Przemysłu Terenowego pierwsza niedziela czerwca
15 Dzień Chemika pierwsza niedziela czerwca
16 Dzień Stoczniowca niedziela w trzeciej dekadzie czerwca
17 Dzień Marynarza niedziela w trzeciej dekadzie czerwca
18 Dzień Rybaka niedziela w trzeciej dekadzie czerwca
19 Dzień Spółdzielczości pierwsza niedziela lipca
20 Dzień Energetyka pierwsza niedziela września
21 Dzień Kolejarza Polski Ludowej druga niedziela września
22 Dzień Budowlanych ostatnia niedziela września
23 Dzień Nauczyciela 14 października
24 Dzień Pracownika Łączności pierwsza niedziela po 18 października
25 Dzień Górnika 4 grudnia
26 Dzień Odlewnika pierwsza niedziela po 4 grudnia
27 Dzień Naftowca 4 grudnia
28 Dzień Papiernika pierwsza niedziela po 6 lipca
29 Dzień Pracownika Służby Weterynaryjnej pierwsza niedziela po 16 października
1 § 5 zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały z dnia 25 marca 1974 r. (M.P.74.10.76) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 29 marca 1974 r.
2 § 6 zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały z dnia 25 marca 1974 r. (M.P.74.10.76) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 29 marca 1974 r.
3 § 8 zmieniony przez § 1 pkt 3 uchwały z dnia 25 marca 1974 r. (M.P.74.10.76) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 29 marca 1974 r.
4 Załącznik:

- lp. 10 zmieniona przez § 1 pkt 4 uchwały z dnia 25 marca 1974 r. (M.P.74.10.76) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 29 marca 1974 r.

- lp. 28 dodana przez § 1 uchwały z dnia 22 czerwca 1984 r. (M.P.84.16.113) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 lipca 1984 r.

- lp. 4 zmieniona oraz lp. 29 dodana przez § 1 uchwały z dnia 8 października 1986 r. (M.P.86.30.215) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 17 października 1986 r.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021