Wykaz obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA KOMUNIKACJI
z dnia 21 lutego 1973 r.
w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.

Zgodnie z cz. II pkt 4 wytycznych stanowiących załącznik do zarządzenia nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1968 r. w sprawie uporządkowania resortowych aktów prawnych i ograniczenia ich ilości - w załączniku do niniejszego obwieszczenia ogłasza się według stanu na dzień 1 lutego 1973 r. wykaz obowiązujących zarządzeń i innych aktów prawnych Ministra Komunikacji, b. Ministra Kolei i b. Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego, ogłoszonych w Monitorze Polskim.
Zarządzenia i inne resortowe akty prawne, ogłoszone w Monitorze Polskim, a nie objęte wykazem, utraciły moc.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ

obowiązujących zarządzeń i innych aktów prawnych Ministra Komunikacji, b. Ministra Kolei oraz b. Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego, ogłoszonych w Monitorze Polskim, według stanu na dzień 1 lutego 1973 r.
Lp. Data aktu Tytuł aktu (w sprawie) Akt ogłoszony (rok. nr i poz. Monitora Polskiego oraz późniejsze zmiany)
1 2 3 4
I. W zakresie kolei
Zarządzenia Ministra Komunikacji:
1 16.VII.1960 r. w sprawie sposobu usuwania nieczystości z terenów kolejowych 1960 r. Nr 62, poz. 295
21) 6.VII.1961 r. w sprawie zasad współdziałania Kolejowej Służby Zdrowia z Państwową Inspekcją Sanitarną 1961 r. Nr 57, poz. 252
3 29.XI.1961 r. w sprawie nadzoru technicznego nad utrzymaniem kolei użytku niepublicznego i bezpieczeństwa ruchu na tych kolejach 1961 r. Nr 93, poz. 397
42) 5.II.1964 r. w sprawie skrzyżowania linii kolejowych z liniami tramwajowymi 1964 r. Nr 10, poz. 47
5 25.VII.1964 r. w sprawie wydania regulaminu odznaki "Przodujący Kolejarz" 1964 r. Nr 51, poz. 247, 1967 r. Nr 37, poz. 180 i 1969 r. Nr 17, poz. 145
63) 10.X.1966 r. w sprawie pełnienia publicznej pomocniczej służby telegraficznej przez stacje kolejowe i konduktorów w pociągach pasażerskich 1966 r. Nr 59, poz. 284
7 2.III.1968 r. w sprawie określenia kategorii pracowników resortu komunikacji uprawnionych do korzystania ze świadczeń kolejowej służby zdrowia oraz w sprawie określenia zakresu i warunków udzielania tych świadczeń 1968 r. Nr 13, poz. 82
8 12.IV.1968 r. w sprawie określenia wysokości wzrostu kolejowych emerytur i rent 1968 r. Nr 18, poz. 116
94) 30.V.1968 r. w sprawie zasad wykonania niektórych przepisów o emeryturach i rentach 1968 r. Nr 24, poz. 157
10 19.X.1968 r. w sprawie składu, właściwości i trybu postępowania Komisji Odwoławczej do Spraw Emerytalnych 1968 r. Nr 44, poz. 311
11 28.VIII.1969 r. w sprawie określenia kolejowych komisji lekarskich orzekających o stopniu trwałego uszczerbku na zdrowiu pracowników kolejowych, poszkodowanych wskutek wypadków przy pracy 1969 r. Nr 39, poz. 325
121) 31.XII.1970 r. w sprawie ustalenia wykazu komórek organizacyjnych, których pracownicy są uprawnieni do dodatkowego urlopu ze względu na zagrożenie gruźlicą 1971 r. Nr 3, poz. 21
13 4.I.1972 r. w sprawie zakresu stosowania przepisów ustawy o kolejach do kolei rozrywkowych i linowych 1972 r. Nr 6, poz. 40
Zarządzenie b. Ministra Kolei
14 7.VII.1952 r. w sprawie przepisów o otwieraniu i zamykaniu kolejowych przystanków osobowych 1952 r. Nr A-74, poz. 1191 1956 r. Nr 35, poz. 425
Instrukcje Ministra Komunikacji
153) 22.XI.1961 r. w sprawie współdziałania zakładów lecznictwa kolejowego i powszechnego w zakresie udzielania świadczeń leczniczych i orzekania o czasowej niezdolności do pracy 1961 r. Nr 93, poz. 400
166) 28.III.1962 r. w sprawie zgłaszania przypadków nowotworów złośliwych i podejrzanych jako złośliwe 1962 r. Nr 30, poz. 141
176) 5.V.1962 r. w sprawie stosowania jednolitych pojęć dotyczących porodów i urodzeń 1962 r. Nr 48, poz. 237
II. W zakresie bezpieczeństwa i porządku ruchu na drogach publicznych
Zarządzenia Ministra Komunikacji
18 1.III.1960 r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji o znakach i sygnałach drogowych 1960 r. Nr 48, poz. 227
197) 25.I.1963 r. w sprawie współdziałania organów do spraw komunikacji prezydiów rad narodowych z organami Milicji Obywatelskiej w sprawach bezpieczeństwa drogowego 1963 r. Nr 14, poz. 83
207) 21.III.1963 r. w sprawie sygnałów i oznakowania pojazdów samochodowych uprzywilejowanych w ruchu 1963 r. Nr 25, poz. 128 i 1964 r. Nr 72, poz. 338
21 23.XI.1963 r. w sprawie zasad cofania praw jazdy 1963 r. Nr 90, poz. 426
22 4.XII.1963 r. w sprawie regulaminu odznaki "Wzorowy Kierowca" 1963 r. Nr 95, poz. 446
23 16.XII.1963 r. w sprawie regulaminu nagród przyznawanych kierowcom pojazdów samochodowych wyróżnionym odznaką "Wzorowy Kierowca" 1963 r. Nr 95, poz. 447
24 3.II.1964 r. w sprawie oznaczania przejść przez jezdnię z pierwszeństwem ruchu pieszego 1964 r. Nr 13, poz. 62
25 13.V.1964 r. w sprawie wzorów tablic rejestracyjnych i tablic ze znakami próbnymi pojazdów samochodowych i trolejbusów oraz systemu oznaczania tych pojazdów 1964 r. Nr 40, poz. 189
267) 12.VI.1964 r. w sprawie rejestru kart rowerowych i rejestru rowerów 1964 r. Nr 43, poz. 206
27 9.IX.1964 r. w sprawie stosowania dodatkowych górnych świateł pozycyjnych w autobusach komunikacji publicznej i w sprawie tablic kierunkowych tych autobusów 1964 r. Nr 65, poz. 302
28 4.XI.1964 r. w sprawie ewidencji i rejestracji pojazdów samochodowych i przyczep (naczep) oraz trolejbusów 1964 r. Nr 78, poz. 369
297) 18.XII.1964 r. w sprawie sposobu oznakowania pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na jezdni oraz specjalnego oznaczenia osób pracujących na jezdni 1965 r. Nr 1, poz. 3
30 29.X.1965 r. w sprawie kierowania kandydatów na kierowców i kierowców pojazdów samochodowych na badania lekarskie 1965 r. Nr 62, poz. 330
31 18.XII.1965 r. w sprawie wydawania praw jazdy cudzoziemcom oraz kierowania pojazdami samochodowymi na drogach publicznych w Polsce przez osoby posiadające prawo jazdy wydane za granicą 1965 r. Nr 72, poz. 415
32 4.II.1966 r. w sprawie opłat za sprawdzenie kwalifikacji fachowych kandydatów na kierowców i kierowców 1966 r. Nr 5, poz. 42
33 1.VIII.1966 r. w sprawie wynagrodzenia komisji egzaminacyjnych dla kierowców 1966 r. Nr 42, poz. 215
348) 10.VIII.1966 r. w sprawie warunków dopuszczenia do ruchu na drogach publicznych pojazdów specjalnych Sił Zbrojnych oraz innych pojazdów Sił Zbrojnych, poruszających się w kolumnach 1966 r. Nr 43, poz. 219 i 1969 r. Nr 5, poz. 47
357) 24.I.1968 r. w sprawie wykonywania przez organy liniowej służby drogowej i inne organy administracji państwowej niektórych czynności w zakresie czuwania nad porządkiem ruchu na drogach publicznych 1968 r. Nr 5, poz. 31 i 1972 r. Nr 10, poz. 77
36 29.I.1969 r. w sprawie badań technicznych pojazdów samochodowych i przyczep (naczep) 1969 r. Nr 5, poz. 48
37 23.X.1969 r. w sprawie opłaty rejestracyjnej od pojazdów samochodowych i przyczep należących do przedstawicielstw, urzędów, organizacji i osób korzystających z przywilejów dyplomatycznych 1969 r. Nr 49, poz. 380
387) 23.V.1970 r. w sprawie przewozu osób samochodami ciężarowymi 1970 r. Nr 20, poz. 170, 1971 r. Nr 32, poz. 206 i Nr 49, poz. 316
39 4.IX.1970 r. w sprawie szczególnych warunków dopuszczenia niektórych pojazdów do ruchu na drogach publicznych 1970 r. Nr 30, poz. 249
40 20.X.1970 r. w sprawie wzorów praw jazdy 1970 r. Nr 35, poz. 274
412) 2.XII.1970 r. w sprawie dodatkowych znaków dla kierujących tramwajami i trolejbusami 1971 r. Nr 2, poz. 7
427) 4.II.1971 r. w sprawie wyposażenia pojazdów samochodowych i przyczep 1971 r. Nr 12, poz. 92
43 25.VI.1971 r. w sprawie opłat rejestracyjnych od pojazdów samochodowych, przyczep i trolejbusów 1971 r. Nr 35, poz. 227 i 1972 r. Nr 4, poz. 24
44 5.VIII.1971 r. w sprawie opłat za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o kartę rowerową lub o kartę woźnicy oraz wynagrodzenia osób sprawdzających kwalifikacje rowerzystów i woźniców 1971 r. Nr 46, poz. 300
45 18.I.1972 r. w sprawie dopuszczenia do ruchu na drogach publicznych niektórych ciężkich pojazdów 1972 r. Nr 10, poz. 75
46 16.IX.1972 r. w sprawie znaków informacji turystycznej dla kierujących pojazdami 1972 r. Nr 46, poz. 254
III. W zakresie transportu drogowego i spedycji krajowej
Zarządzenia Ministra Komunikacji:
47 18.V.1960 r. w sprawie zakresu i warunków prowadzenia publicznej komunikacji autobusowej przez wojewódzkie przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej 1960 r. Nr 48, poz. 228
482) 21.V.1962 r. w sprawie prowadzenia przez komunalne przedsiębiorstwa komunikacyjne autobusowej komunikacji podmiejskiej 1962 r. Nr 47, poz. 227
492) 2.XI.1962 r. w sprawie warunków przewozu pracowników na terenie województwa katowickiego w zarobkowym transporcie samochodowym 1962 r. Nr 84, poz. 396
50 28.XI.1962 r. w sprawie ustalenia norm ubytków naturalnych spirytusu przy przewozie i wyładunku w transporcie kolejowym i drogowym 1962 r. Nr 84, poz. 397
513) 14.III.1963 r. w sprawie przewozu osób i bagażu samochodami łączności używanymi jednocześnie do przewozu ładunków pocztowych 1963 r. Nr 27, poz. 141
52 28.III.1963 r. w sprawie obowiązku dowozu przesyłek drobnych do stacji kolejowych oraz ich odwożenia z tych stacji (obowiązuje tylko w zakresie przesyłek drobnych nadawanych i odbieranych w kolejowej komunikacji międzynarodowej) 1963 r. Nr 32, poz. 166
53 23.X.1964 r. w sprawie zgłaszania zapotrzebowania na usługi przewozowe, powoływania do obowiązkowego świadczenia usług przewozowych oraz ich organizowania i wykonywania 1964 r. Nr 73, poz. 345
542) 26.I.1965 r. w sprawie odpłatności za przewóz pracowników w transporcie samochodowym na terenie województwa katowickiego 1965 r. Nr 8, poz. 26
55 5.III.1965 r. w sprawie szczegółowych przepisów porządkowych przy przewozie osób i bagażu w publicznej komunikacji autobusowej 1965 r. Nr 13, poz. 50
56 14.VII.1965 r. w sprawie użyczania pojazdów samochodowych przez jednostki gospodarki uspołecznionej pracownikom tych jednostek lub innym jednostkom gospodarki uspołecznionej 1965 r. Nr 37, poz. 214
57 20.VII.1965 r. w sprawie prowadzenia gospodarstwa samochodowego i zakładu transportu samochodowego oraz technologicznego i specjalizowanego transportu samochodowego 1965 r. Nr 39, poz. 220
58 2.VIII.1965 r. w sprawie odpłatności za przewozy pracownicze przejmowane przez przedsiębiorstwa publicznego transportu samochodowego 1965 r. Nr 41, poz. 235
59 25.X.1965 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i form zaplecza technicznego transportu samochodowego 1965 r. Nr 59, poz. 305
60 6.XII.1965 r. w sprawie wspólnego eksploatowania obiektów zaplecza technicznego uczestników porozumienia w transporcie samochodowym i rozwoju kooperacji w zakresie wykorzystania tego zaplecza 1965 r. Nr 69, poz. 401
61 23.V.1966 r. w sprawie ramowych wytycznych do przeprowadzania analiz rocznej działalności jednostek transportu samochodowego 1966 r. Nr 29, poz. 154
62 17.IX.1966 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów o obowiązku zaopatrzenia w taksomierze samochodów osobowych i bagażowych przeznaczonych do publicznego transportu drogowego na wszystkie miejscowości w kraju 1966 r. Nr 55, poz. 263
63 12.X.1966 r. w sprawie zakresu stosowania przepisów o wykorzystaniu ładowności ciężarowych pojazdów samochodowych i ich próżnych przebiegów do pojazdów samochodowych państwowych przedsiębiorstw transportowych 1966 r. Nr 59, poz. 285
64 9.II.1967 r. w sprawie udzielania przez jednostki gospodarki uspołecznionej przedsiębiorstwom państwowej komunikacji samochodowej, Przedsiębiorstwu Spedycji Krajowej oraz przedsiębiorstwu Polskie Linie Lotnicze "Lot" zaliczek (przedpłat) na poczet świadczonych usług 1967 r. Nr 10, poz. 58
65 8.XII.1967 r. w sprawie zwolnienia z opłaty od przewozu wykonywanego na obszarze Polski samochodami ciężarowymi zarejestrowanymi za granicą 1967 r. Nr 68, poz. 336
66 12.III.1968 r. w sprawie używania pojazdów samochodowych do celów służbowych 1968 r. Nr 12, poz. 78 i zm. wynik. 1972 r. Nr 13, poz. 90
67 26.VIII.1968 r. w sprawie szczegółowego zakresu, składu i trybu działania komisji koordynacji przewozów 1968 r. Nr 36, poz. 257
68 28.XII.1968 r. w sprawie warunków zawierania umów o świadczenie przez państwowe nietransportowe jednostki organizacyjne usług w zakresie przewodów pracowniczych na rzecz innych uspołecznionych jednostek organizacyjnych 1969 r. Nr 1, poz. 5
69 21.I.1972 r. w sprawie zasad przyznawania fachowym pracownikom służby zdrowia ryczałtu za używanie własnych pojazdów do celów służbowych 1972 r. Nr 8, poz. 56
70 5.I.1973 r. w sprawie zwolnień od opłaty od przewozu wykonywanego na obszarze Polski autobusami zarejestrowanymi za granicą 1973 r. Nr 3, poz. 21
Zarządzenia b. Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego:
71 27.IV.1954 r. w sprawie odkażania środków transportu drogowego, używanych do przewozu zwierząt racicowych, skór nie wyprawionych i odpadków zwierzęcych 1954 r. Nr A-46, poz. 653
72 16.III.1955 r. o zatwierdzeniu przepisów porządkowych w sprawie przewozu osób i bagażu taksówkami oraz dorożkami samochodowymi i konnymi (obowiązuje tylko w zakresie przewozów konnych) 1955 r. Nr 41, poz. 405 i 1967 r. Nr 38, poz. 187
73 20.VII.1956 r. w sprawie ustalenia norm ubytków naturalnych owoców cytrusowych przy przewozie w transporcie drogowym 1956 r. Nr 63, poz. 749
IV. W zakresie gospodarki i inspekcji samochodowej
Zarządzenia Ministra Komunikacji:
749) 25.I.1962 r. w sprawie postępowania z zużytymi lub uszkodzonymi akumulatorami samochodowymi nie nadającymi się do dalszego używania i do naprawy 1962 r. Nr 14, poz. 59 i 1963 r. Nr 8, poz. 39
75 7.III.1963 r. w sprawie ładowania samochodów ciężarowych i przyczep 1963 r. Nr 24, poz. 123 i 1968 r. Nr 35, poz. 250
76 28.VI.1966 r. w sprawie norm zużycia paliw płynnych w eksploatacji pojazdów samochodowych 1966 r. Nr 33 poz. 173 i 1971 r. Nr 6, poz. 42
77 7.IV.1971 r. w sprawie ogólnych warunków umów o świadczenie przez stacje obsługi jednostek gospodarki uspołecznionej usług motoryzacyjnych na rzecz ludności 1971 r. Nr 27, poz. 172
78 14.IV.1972 r. w sprawie rozporządzania przez jednostki gospodarki uspołecznionej zbędnymi pojazdami samochodowymi i przyczepami 1972 r. Nr 26, poz. 148
79 9.V.1972 r. w sprawie ustalenia wzoru znaczka służbowego inspektora gospodarki samochodowej 1972 r. Nr 30, poz. 168
Zarządzenia b. Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego:
80 17.I.1952 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru legitymacji uprawniającej do inspekcji gospodarki samochodowej i kontroli ruchu drogowego 1952 r. Nr A-11, poz. 121 i 1955 r. Nr 32, poz. 308
81 24.VI.1952 r. zmieniające zarządzenie o prowadzeniu kart drogowych pojazdów mechanicznych 1952 r. Nr A-59, poz. 907
82 24.VI.1952 r. zmieniające zarządzenie o miesięcznych kartach eksploatacyjnych pojazdów mechanicznych 1952 r. Nr A-61, poz. 931
83 20.III.1953 r. w sprawie przystosowania samochodów do napędu gazem wysokosprężonym i samochodów do napędu gazem płynnym oraz ich używania 1953 r. Nr A-44, poz. 528
84 20.VIII.1954 r. w sprawie wprowadzenia tablic informacyjnych o stacjach obsługi przedsiębiorstwa państwowego Techniczna Obsługa Samochodów 1954 r. Nr A-82, poz. 955
85 24.VIII.1955 r. w sprawie norm przebiegu opon samochodów osobowych i ciężarowych, ciągników używanych w transporcie drogowym, samochodów specjalnych, autobusów, trolejbusów oraz przyczep i naczep oraz w sprawie przechowywania, użytkowania, naprawy i ewidencji ogumienia pojazdów drogowych 1955 r. Nr 79, poz. 950, 1958 r. Nr 65, poz. 387, 1959 r. Nr 69, poz. 363 i 1963 r. Nr 36, poz. 177
8610) 22.XI.1956 r. w sprawie zasad finansowania wydatków związanych z kapitalnymi remontami pojazdów samochodowych 1956 r. Nr 102, poz. 1185 i 1957 r. Nr 49, poz. 305
V. W zakresie dróg publicznych
Instrukcja Ministra Komunikacji
872) 15.IX.1964 r. w sprawie obliczania obciążenia dróg lokalnych oraz ustalania wielkości udziału uspołecznionych jednostek gospodarczych w kosztach inwestycji drogowych i utrzymania dróg lokalnych 1964 r. Nr 65, poz. 311
Okólnik Ministra Komunikacji
88 21.I.1959 r. w sprawie współpracy wojewódzkich zarządów dróg publicznych z prezydiami wojewódzkich rad narodowych w dziedzinie gospodarki na drogach publicznych 1959 r. Nr 14, poz. 59
Zarządzenie Ministra Komunikacji
892) 26.IV.1969 r. w sprawie regulaminu odznaki "Przodujący Drogowiec" 1969 r. Nr 20, poz. 168
VI. W zakresie lotnictwa cywilnego
Zarządzenia Ministra Komunikacji:
90 8.II.1962 r. w sprawie ustalenia wzorów licencji członków personelu lotniczego i wzoru zaświadczenia o uznaniu ważności obcej licencji 1962 r. Nr 30, poz. 140
91 31.XII.1962 r. w sprawie warunków niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa lotów przy wykonywaniu przez członków personelu lotniczego uprawnień wynikających z licencji 1963 r. Nr 4, poz. 20, 1964 r. Nr 20, poz. 89 i 1966 r. Nr 1, poz. 9
92 22.II.1963 r. w sprawie ustalenia emblematu, flagi i proporca Aeroklubu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 1963 r. Nr 27, poz. 140
93 31.VII.1963 r. w sprawie emblematu, flagi i proporca Polskich Linii Lotniczych "Lot" 1963 r. Nr 61, poz. 313
94 4.I.1964 r. w sprawie zasad eksploatacji statków powietrznych 1964 r. Nr 5, poz. 25 i Dz. U. z 1968 r. Nr 15, poz. 91
95 22.II.1964 r. w sprawie wykonywania za pomocą statków powietrznych usług lotniczych innych niż przewóz lotniczy 1964 r. Nr 14, poz. 68
96 24.VI.1964 r. w sprawie badania wypadków statków powietrznych 1964 r. Nr 44, poz. 210
97 20.VI.1964 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać zdatne do lotów szybowce i ich części 1964 r. Nr 49, poz. 241
98 1.VIII.1964 r. w sprawie wyjątków od zakazów ustalonych w art. 48 ust. 1 Prawa lotniczego 1964 r. Nr 53, poz. 256
99 30.X.1965 r. w sprawie sygnalizowania lotów szybowcowych, wzorów i wymiarów sygnałów w lotnictwie szybowcowym oraz składania i rozpatrywania meldunków o niebezpieczeństwie zderzenia w powietrzu statków powietrznych 1965 r. Nr 68, poz. 390
100 18.XII.1965 r. w sprawie prowadzenia poszukiwań i akcji ratowniczej cywilnych statków powietrznych 1965 r. Nr 72, poz. 416
101 21.VII.1966 r. w sprawie organizacji państwowego nadzoru nad lotnictwem cywilnym 1966 r. Nr 37, poz. 187
102 21.VII.1966 r. w sprawie powołania Zarządu Ruchu Lotniczego i Lotnisk Komunikacyjnych oraz określenia jego organizacji jako państwowego organu ruchu lotniczego 1966 r. Nr 37, poz. 188 i 1970 r. Nr 34, poz. 269
103 30.XI.1966 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać zdatne do lotów śmigłowce i ich części 1966 r. Nr 67, poz. 321
104 9. IV.1969 r. w sprawie określenia stanowisk w lotnictwie cywilnym, w odniesieniu do których mogą być zawierane umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków 1969 r. Nr 16, poz. 127
Zarządzenie b. Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego
105 29.VI.1956 r. w sprawie odznaki honorowej członka personelu pokładowego Polskich Linii Lotniczych "Lot" "Za 1.000.000 km lotu" 1956 r. Nr 65, poz. 765
VII. Różne
Zarządzenia Ministra Komunikacji:
106 5.IV.1957 r. w sprawie ustalania cen zbytu artykułów zaopatrzeniowych i inwestycyjnych oraz cen robót o charakterze przemysłowym (z wyjątkiem § 11 ust. 2) 1957 r. Nr 32, poz. 220
107 7.IV.1959 r. w sprawie zasad i trybu udzielania zezwoleń na wykonywanie prac projektowych w budownictwie przez pracowników zatrudnionych w organach administracji przedsiębiorstwach i instytucjach resortu komunikacji oraz w wydziałach komunikacji prezydiów rad narodowych 1959 r. Nr 55, poz. 265
Zarządzenie b. Ministra Kolei
10811) 30.XI.1953 r. w sprawie zasad i sposobu przyznawania oraz wysokości nagród dla pracowników za ujawnienie w złomie przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych 1954 r. Nr A-46, poz. 646

1) oraz Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej

2) oraz Ministra Gospodarki Komunalnej

3) oraz Ministra Łączności

4) oraz Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac

5) oraz Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej i Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

6) oraz Ministrów Zdrowia i Opieki Społecznej, Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości

7) oraz Ministra Spraw Wewnętrznych

8) oraz Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych

9) oraz Ministra Handlu Wewnętrznego

10) oraz Ministra Finansów

11) oraz Ministrów Hutnictwa, Handlu Wewnętrznego, Przemysłu Drobnego i Rzemiosła.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021