Ustalenie regulaminu odznaki "Zasłużony Pracownik Rolnictwa".

M.P.70.37.280
ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA
z dnia 27 października 1970 r.
w sprawie ustalenia regulaminu odznaki "Zasłużony Pracownik Rolnictwa".
Na podstawie § 5 uchwały nr 98 Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1970 . w sprawie ustanowienia odznaki "Zasłużony Pracownik Rolnictwa" (Monitor Polski Nr 24, poz. 189) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się regulamin odznaki "Zasłużony Pracownik Rolnictwa", stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Załącznik

REGULAMIN ODZNAKI "ZASŁUŻONY PRACOWNIK ROLNICTWA"

§ 1. Odznakę "Zasłużony Pracownik Rolnictwa", zwaną dalej "odznaką", nadaje Minister Rolnictwa w uznaniu zasług w dziedzinie rozwoju rolnictwa.

§ 2. 1. Odznaka jest metalową stylizowaną rozetą koloru starego złota, o średnicy 36 mm. Odznaka przedstawia okrągłe pole o średnicy 15 mm, pokryte zieloną emalią. W środku pola umieszczony jest pionowo złoty kłos, a w dolnej lewej części pola znajduje się fragment traktora koloru szarego. Pole otoczone jest pierścieniem szerokości 3 mm, pokrytym czerwoną emalią ze złoconym napisem "ZASŁUŻONY PRACOWNIK ROLNICTWA". Na obwodzie odznaki umieszczonych jest osiem emaliowanych owali, przedstawiających ziarna pszenicy w naturalnym kolorze, osadzonych - każdy pomiędzy dwoma listkami. Odznaka zawieszona jest na metalowej baretce w kształcie prostokąta o wymiarach 5 mm x 23 mm, połączonej z odznaką dwuczęściowym ogniwem. Na baretce ułożone są symetrycznie odśrodkowo dwa złote kłosy na tle starego złota.

2. Wzór odznaki, wzór dyplomu stwierdzającego jej nadanie oraz wzór legitymacji uprawniającej do noszenia odznaki określają załączniki nr 1, 2 i 3 do regulaminu.

§ 3. 1. Z wnioskami o nadanie odznaki występują:

1) przewodniczący gromadzkich rad narodowych, przewodniczący prezydiów rad narodowych osiedli bądź prezydiów miejskich rad narodowych miast nie stanowiących powiatów - w odniesieniu do rolników indywidualnych nie będących członkami kółek rolniczych,

2) kierownicy jednostek organizacyjnych - w odniesieniu do pracowników zatrudnionych w tych jednostkach,

3) zarządy kółek rolniczych i rolniczych spółdzielni produkcyjnych - w odniesieniu do członków i pracowników tych organizacji.

2. Wniosek o nadanie odznaki kierownikowi jednostki organizacyjnej sporządza kierownik jednostki nadrzędnej.

3. Odznaka może być również nadana na wniosek organizacji politycznej lub społecznej.

§ 4. 1. Wniosek o nadanie odznaki rolnikowi indywidualnemu powinien być zaopiniowany przez wydział rolnictwa i leśnictwa prezydium powiatowej rady narodowej w porozumieniu z powiatowym związkiem kółek rolniczych.

2. Wniosek o nadanie odznaki członkowi (pracownikowi) rolniczej spółdzielni produkcyjnej powinien być zaopiniowany przez właściwy terenowo związek rolniczych spółdzielni produkcyjnych w porozumieniu z wydziałem rolnictwa i leśnictwa prezydium powiatowej rady narodowej.

3. Wniosek o nadanie odznaki pracownikowi jednostki organizacyjnej podległej prezydium powiatowej (miejskiej, dzielnicowej) rady narodowej powinien być zaopiniowany przez wydział rolnictwa i leśnictwa tegoż prezydium.

4. Wniosek o nadanie odznaki pracownikowi jednostki organizacyjnej podległej prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa) powinien być zaopiniowany przez wydział rolnictwa i leśnictwa tegoż prezydium.

5. Wniosek o nadanie odznaki członkowi (pracownikowi) organizacji politycznej lub społecznej oraz pracownikowi zatrudnionemu w jednostce organizacyjnej nie podporządkowanej prezydium rady narodowej powinien być zaopiniowany przez jednostkę (instancję) nadrzędną.

6. Przepisy ust. 5 nie dotyczą wniosku o nadanie odznaki rolnikowi indywidualnemu, będącemu członkiem kółka rolniczego, a także członkowi (pracownikowi) rolniczej spółdzielni produkcyjnej.

§ 5. 1. Wnioski o nadanie odznaki wnoszą do Ministra Rolnictwa:

1) przewodniczący prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) - w odniesieniu do pracowników właściwych organów prezydiów rad narodowych wszystkich stopni, pracowników jednostek organizacyjnych podległych prezydiom rad narodowych wszystkich stopni oraz rolników indywidualnych,

2) właściwi ministrowie (kierownicy urzędów centralnych) - w odniesieniu do pracowników innych jednostek państwowych,

3) właściwe centralne związki spółdzielcze lub organizacje społeczne - w odniesieniu do członków i pracowników tych związków lub organizacji,

4) kierownicy jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rolnictwa - w odniesieniu do pracowników podległych jednostek organizacyjnych.

2. Wnioski o nadanie odznaki powinny być przedstawione Ministrowi Rolnictwa najpóźniej na miesiąc przed przewidywanym terminem jej wręczenia.

§ 6. Wniosek o nadanie odznaki powinien zawierać następujące dane dotyczące osoby zgłaszanej do wyróżnienia: imię i nazwisko, a w odniesieniu do mężatek także nazwisko panieńskie, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, miejsce pracy i stanowisko służbowe, wykształcenie, przynależność partyjną i do organizacji społecznych, karalność sądową po wyzwoleniu (za co, kiedy i wymiar kary), posiadane ordery, odznaczenia i odznaki oraz rok ich nadania, uzasadnienie wniosku ze szczegółowym opisaniem zasług, wskazaniem stażu pracy i osiągnięć oraz krótką charakterystykę postawy społeczno-politycznej i opinię właściwej jednostki organizacyjnej (instancji).

§ 7. 1. Wręczenie odznaki, dyplomu i legitymacji odbywa się w sposób uroczysty.

2. Wręczenia odznaki dokonuje Minister Rolnictwa lub przewodniczący prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa) bądź prezydium powiatowej (dzielnicowej) rady narodowej lub też upoważniona przez nich osoba.

§ 8. Odznakę nosi się na prawej stronie piersi po odznakach tytułów honorowych i Medalu 10-lecia Polski Ludowej.

§ 9. Ministerstwo Rolnictwa prowadzi ewidencję nadanych odznak.

§ 10. Imiona i nazwiska osób wyróżnionych ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Rolnictwa.

§ 11. W razie nadania odznaki pracownikowi jednostki gospodarki uspołecznionej fakt nadania odnotowuje się w karcie ewidencyjnej wyróżnionego pracownika, a do jego akt osobowych dołącza się odpis dokumentu stwierdzającego nadanie odznaki.

§ 12. 1. Przez czyn uzasadniający pozbawienie pracownika odznaki należy rozumieć przestępstwo popełnione z chęci zysku lub innych niskich pobudek, stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu.

2. O pozbawieniu odznaki orzeka Minister Rolnictwa w trybie jej nadania.

3. Fakt utraty lub pozbawienia odznaki odnotowuje się w ewidencji nadanych odznak, a w odniesieniu do pracownika jednostki gospodarki uspołecznionej także na odpisie dokumentu nadania odznaki, znajdującym się w jego aktach osobowych.

§ 13. W razie zagubienia lub zniszczenia odznaki albo dokumentu stwierdzającego jej nadanie Ministerstwo Rolnictwa wydaje nową odznakę lub duplikat dokumentu.

Załącznik nr 1

WZÓR ODZNAKI "ZASŁUŻONY PRACOWNIK ROLNICTWA"

(pominięty)
Załącznik nr 2

WZÓR DYPLOMU NADANIA ODZNAKI "ZASŁUŻONY PRACOWNIK ROLNICTWA"

(format A-4)

DYPLOM

nadania odznaki "Zasłużony Pracownik Rolnictwa"

Na podstawie uchwały nr 98 Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1970 r. w sprawie ustanowienia odznaki "Zasłużony Pracownik Rolnictwa" (Monitor Polski Nr 24, poz. 189) w uznaniu zasług za osiągnięcia w pracy

nadaję

Obywatelowi (ce) ...........................................

urodzonemu (ej) dnia .......................................

odznakę

"Zasłużony Pracownik Rolnictwa"

pieczęć

Minister Rolnictwa

Warszawa, dnia ..................19..r.

Nr dyplomu ............................

Załącznik nr 3

WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI "ZASŁUŻONY PRACOWNIK ROLNICTWA"

(pominięty)

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020