Ogólne warunki umów sprzedaży wyrobów hutniczych w obrocie krajowym pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej.

M.P.70.14.119
ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU CIĘŻKIEGO
z dnia 21 kwietnia 1970 r.
w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży wyrobów hutniczych w obrocie krajowym pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej.
Na podstawie art. 384 Kodeksu cywilnego oraz § 1 ust. 1 pkt 3 uchwały nr 97 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1965 r. w sprawie upoważnienia naczelnych organów administracji państwowej do ustalania ogólnych warunków dla określonych kategorii umów (Monitor Polski z 1965 r. Nr 23, poz. 109 i z 1969 r. Nr 36, poz. 270) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Ustala się ogólne warunki umów sprzedaży wyrobów hutniczych w obrocie krajowym pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej, stanowiące załącznik do zarządzenia.
2. Do czasu wydania ogólnych warunków umów dostawy, ogólne warunki umów sprzedaży wymienione w ust. 1 stosuje się odpowiednio do umów dostawy (art. 605 Kc).
3. Przez użyte w zarządzeniu określenie "wyroby hutnicze" rozumie się wyroby walcowane, rury stalowe, wyroby przetwórstwa hutniczego, odlewy staliwne i wyroby kute, zwane dalej "towarami".
§  2. Jednostki gospodarki uspołecznionej mogą ustalać w umowach wzajemne prawa i obowiązki odmiennie, niż to zostało przewidziane w ogólnych warunkach umów sprzedaży wymienionych w § 1, chyba że z przepisów ustawy lub z treści tych warunków wynika, że określone w nich prawa i obowiązki są wiążące dla stron.
§  3. W sprawach nie unormowanych niniejszym zarządzeniem stosuje się ogólne warunki umów sprzedaży, stanowiące załącznik do zarządzenia Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 7 października 1966 r. w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży oraz umów dostawy w obrocie krajowym pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski z 1966 r. Nr 57, poz. 276 oraz z 1967 r. Nr 6, poz. 29 i z 1969 r. Nr 36, poz. 285).
§  4. Przepisy ogólnych warunków umów sprzedaży, ustalone niniejszym zarządzeniem, stosuje się również do zobowiązań wynikłych z umów sprzedaży i umów dostawy zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, jeżeli chodzi o skutki prawne zdarzeń, które nastąpiły po dniu jego wejścia w życie.
§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1970 r.
ZAŁĄCZNIK

OGÓLNE WARUNKI UMÓW SPRZEDAŻY WYROBÓW HUTNICZYCH W OBROCIE KRAJOWYM POMIĘDZY JEDNOSTKAMI GOSPODARKI USPOŁECZNIONEJ

Rozdział  1.

Zawieranie umów.

§  1.
1. Umowy sprzedaży zawiera się na okresy roczne lub kwartalne, z określeniem w nich terminów dostarczenia towarów w poszczególnych kwartałach. Na żądanie kupującego sprzedawca obowiązany jest jednak poinformować go o przewidzianych miesięcznych terminach dostarczenia towarów objętych umową. Strony mogą również zawierać umowy sprzedaży na okresy dłuższe lub krótsze oraz ustalać inne terminy dostarczania towarów.
2. Jeżeli w umowie zastrzeżono sukcesywność dostarczania towaru, jednakże bez bliższego oznaczenia terminów, rozumie się, że towar dostarczany będzie partiami w okresach miesięcznych.
§  2. Jednostkami właściwymi do przyjmowania zamówień na wyroby hutnicze są branżowe biura zbytu Centrali Zbytu Stali "Centrostal", chyba że w cennikach, katalogach lub innych publikacjach "Centrostalu" wskazana zostanie inna jednostka jako właściwa do przyjmowania zamówień na wyroby hutnicze określonego rodzaju.
§  3.
1. Terminy składania zamówień na wyroby hutnicze (poszczególnych rodzajów, z zastrzeżeniem przepisów ust. 2 i 3, ustala "Centrostal", podając je do powszechnej wiadomości w cennikach, katalogach lub w innych publikacjach.
2. Terminy składania zamówień w branżowych biurach zbytu "Centrostalu" na wyroby hutnicze produkcji krajowej nie mogą być dłuższe niż:
1) 60 dni przed kwartałem, w którym ma nastąpić dostawa, dla wyrobów:
a) walcowni bruzdowych i blach ze stali klasy 1,
b) kuto-walcowanych kół, obręczy i pierścieni,
c) łuków kopalnianych oraz surówki,
2) 80 dni przed kwartałem, w którym ma nastąpić dostawa, dla wyrobów:
a) walcowni bruzdowych i blach ze stali klasy 2 - 4,
b) osi parowozowych i tendrowych, osi wagonowych, osi wąskotorowych,
3) 90 dni przed kwartałem, w którym ma nastąpić dostawa, dla wyrobów:
a) taśm zimno walcowanych, prętów i drutów ciągnionych oraz łuszczonych, kształtowników zimno giętych, akcesorii kolejowych, bednarki ocynkowanej,
b) rur bez szwu walcowanych na gorąco i rur ze szwem nie przeciąganych,
c) kutych i odłowów staliwnych w sianie surowym,
4) 120 dni przed kwartałem, w którym ma nastąpić dostawa, dla wyrobów:
a) blach ze stali Armco, K22M i 18 CuNMT z grupy przydziałowej 3612 i blach platerowanych z grupy przydziałowej 3614,
b) rur bez szwu i ze szwem ciągnionych na zimno,
c) kutych i odlewów staliwnych w stanie obrobionym mechanicznie,
5) 180 dni przed kwartałem, w którym ma nastąpić dostawa, dla wyrobów:
a) rur kotłowych III stopnia wymagań, rur wiertniczych i ogólnego przeznaczenia ze stali stopowej klasy 2 i 4,
b) zestawów kołowych.
3. Terminy, o których mowa w ust. 2, są o 7 dni dłuższe w razie składania zamówień w rejonowych oddziałach "Centrostalu".
§  4.
1. Jednostka właściwa do przyjmowania zamówień na wyroby hutnicze obowiązana jest, po otrzymaniu zamówienia, do zawarcia umowy z kupującym albo wskazania mu niezwłocznie jednostki właściwej do zawarcia umowy. Jednostka właściwa do przyjmowania zamówień zwolniona zostaje z obowiązku zawarcia umowy z kupującym z chwilą zawarcia tej umowy przez wskazaną przez nią jednostkę.
2. Wskazanie kupującemu przez jednostkę właściwą do przyjmowania zamówień jednostki właściwej do zawarcia z nim umowy, z równoczesnym przekazaniem jej zamówienia kupującego, powinno nastąpić nie później niż w terminie:
1) 30 dni, licząc od ustalonego terminu składania zamówień - w odniesieniu do wyrobów walcowanych (prętów, bednarki, walcówki, kształtowników oraz wszelkich blach łącznie z ocynkowanymi, ocynowanymi i ołowianymi) ze stali zwykłej jakości, klasy 1,
2) 40 dni, licząc od ustalonego terminu składania zamówień - w odniesieniu do pozostałych wyrobów hutniczych.
§  5.
1. Zawarcia umowy (potwierdzenie zamówienia) powinno nastąpić nie później niż w terminie:
1) jeżeli chodzi o sprzedawców wskazanych przez "Centrostal":
a) 30 dni, licząc od daty otrzymania zamówienia z "Centrostalu" - w odniesieniu do wyrobów walcowanych (prętów, bednarki, walcówki, kształtowników oraz wszelkich blach łącznie z ocynkowanymi, ocynowanymi i ołowianymi) ze stali zwykłej jakości, klasy 1,
b) 40 dni, licząc od daty otrzymania zamówienia z "Centrostalu" - w odniesieniu do pozostałych wyrobów hutniczych,
2) dla sprzedawców upoważnionych do przyjmowania zamówień bezpośrednio od kupujących - 40 dni, licząc od ustalonych terminów składania zamówień.
2. Rejonowe oddziały "Centrostalu" obowiązane są do sprzedaży odręcznej towarów z zapasów hurtowni na doraźnie składane zamówienia podlegające natychmiastowej realizacji, przy sprzedaży zaś innych towarów, nie podlegających sprzedaży odręcznej - obowiązane są do zawarcia umowy (potwierdzenia zamówienia) najpóźniej na 10 dni przed kwartałem dostawy. Przez sprzedaż odręczną rozumie się sprzedaż wyrobów hutniczych w partiach mniejszych od minimalnych ilości produkcyjnych oraz w asortymentach objętych obowiązującym "Wykazem asortymentów składowych", ustalonym przez "Centrostal", w odniesieniu do których rejonowe oddziały obowiązane są utrzymywać niezbędne zapasy.
§  6. Brak potwierdzenia zamówienia w terminie ustalonym w myśl § 5 uważa się za przyjęcie zamówienia. W tym wypadku umowę uważa się za zawartą z upływem terminu przewidzianego na potwierdzenie zamówienia oraz na warunkach określonych w zamówieniu.
Rozdział  2.

Tolerancje ilościowe przy dostawach wyrobów hutniczych.

§  7.
1. Umowę uważa się za wykonaną należycie, jeżeli dostarczenie towaru nastąpiło przy zastosowaniu następujących odchyłek ilościowych w stosunku do ilości określonych w umowie oddzielnie dla każdego asortymentu:
Wyszczególnienie Odchyłki
plusowe w % minusowe w %
A. Dla wyrobów hutniczych dostarczanych w tonach - w zakresie:
1) umów opiewających na ilości

poniżej oraz w ramach

obowiązującego minimum

produkcyjnego

10 10
2) umów opiewających na ilości

powyżej obowiązującego minimum

produkcyjnego:

do 20 ton 5 5
powyżej 20 do 50 ton 5 5
powyżej 50 do 100 ton 3 3
powyżej 100 do 500 ton 2 2
powyżej 500 ton 2 2
B. Dla rur stalowych bez szwu i ze szwem dostarczanych w metrach 5 5
2. Jeżeli w zamówieniu kupujący określił ilość towaru przez wskazanie liczby sztuk o określonych wymiarach, wielkość odchyłek ustala się każdorazowo w umowie.
3. Nie stosuje się odchyłek ilościowych przy zamówieniu rur w sztukach.
Rozdział  3.

Rękojmia za wały fizyczne towaru.

§  8.
1. W umowach sprzedaży wyrobów hutniczych strony mogą ograniczyć odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru, jeżeli towar pochodzi z produkcji nie opanowanej w pełni technologicznie, tzn. o charakterze pionierskim, lub jeżeli wymagane wskaźniki właściwości tego towaru mają charakter wyprzedzający w stosunku do istniejącego poziomu krajowej techniki hutniczej.
2. W wypadkach określonych w ust. 1 sprzedawca powinien najpóźniej przy potwierdzeniu zamówienia określić, w formie dołączanego protokołu rozbieżności, zakres proponowanego ograniczenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady. Obowiązany jest równocześnie dołączyć oświadczenie swojej jednostki nadrzędnej stwierdzające, że produkcja wyrobów objętych zamówieniem nie została opanowana, oraz podać przypuszczalny termin jej opanowania.
3. Kupujący, który nie godzi się na proponowane przez sprzedawcę ograniczenie z tytułu rękojmi za wady, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu wystąpić ze sporem przedumownym. W przeciwnym razie umowę uważa się za zawartą na warunkach określonych w protokole rozbieżności.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1970.14.119

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Ogólne warunki umów sprzedaży wyrobów hutniczych w obrocie krajowym pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej.
Data aktu: 21/04/1970
Data ogłoszenia: 16/05/1970
Data wejścia w życie: 01/07/1970