Zm.: zarządzenie w sprawie oprocentowania środków trwałych w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych, objętych planowaniem centralnym.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 7 stycznia 1967 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie oprocentowania środków trwałych w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych, objętych planowaniem centralnym.

Na podstawie § 6 uchwały nr 279 Rady Ministrów z dnia 28 października 1965 r. w sprawie oprocentowania środków trwałych w niektórych przedsiębiorstwach państwowych (Monitor Polski Nr 61, poz. 319) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 11 listopada 1965 r. w sprawie oprocentowania środków trwałych w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych, objętych planowaniem centralnym (Monitor Polski Nr 61, poz. 324), wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 5 ust. 1 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje następujące wyrazy: "z tym że sumę oprocentowania przypadającą za miesiąc grudzień należy odprowadzić w terminie do dnia 17 stycznia roku następnego.",
2)
załączniki nr 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"Załącznik nr 1 do zarządzenia Ministra Finansów z dnia 11 listopada 1965 r. (poz. 324).

Lp. Nazwa przedsiębiorstwa lub jednostki Oprocentowanie oblicza się od:
nadrzędnej nad przedsiębiorstwem ogółu środków trwałych maszyn, urządzeń i środków transportowych
według stawki
1 2 3 4
1 Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych:
Zjednoczenie Przemysłu Ceramicznego 2,5%
2 Ministerstwo Górnictwa i Energetyki:
Zjednoczenie Przemysłu Gazowniczego 2,5%
3 Ministerstwo Komunikacji:
a) Zjednoczenie Zakładów Naprawczych

Taboru Kolejowego

2,5%
b) Zjednoczenie Zaplecza Technicznego

Motoryzacji

2,5%
4 Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego:
a) Zjednoczenie Przemysłu Tartacznego i

Wyrobów Drzewnych

2,5%
b) Zjednoczenie Przemysłu Maszynowego

Leśnictwa

2,5%
5 Ministerstwo Przemysłu Chemicznego:
Zjednoczenie Kopalnictwa Surowców Chemicznych 2,5%
6 Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego:
Zjednoczenie Przemysłu Okrętowego 2,5%
7 Ministerstwo Przemyski Spożywczego i Skupu:
a) Zjednoczenie Przemysłu Paszowego

"Bacutil"

2,5%
b) Zjednoczenie Budowy i Montażu Maszyn

Przemysłu Spożywczego "Spomasz"

2,5%
8 Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej*) 2,5%
9 Ministerstwo Żeglugi:
a) Zjednoczenie Morskich Stoczni

Remontowych

2,5%
b) Zjednoczenie Żeglugi Śródlądowej i

Stoczni Rzecznych "Stocznie Rzeczne"

2,5%
_________

*) Wszystkie przedsiębiorstwa podległe Ministerstwu.

Załącznik nr 2 do zarządzenia Ministra Finansów z dnia 11 listopada 1965 r. (poz. 324).

Lp. Nazwa przedsiębiorstwa (lub jednostki nadrzędnej nad przedsiębiorstwem), zwolnionego od oprocentowania
1 Wszystkie centralne biura konstrukcyjne, centralne laboratoria i wyodrębnione zakłady i przedsiębiorstwa doświadczalne niezależnie od podporządkowania organizacyjnego
2 Przedsiębiorstwa przemysłowe zgrupowane w zjednoczeniach nieprzemysłowych (np. budowlanych i montażowych, handlowych)
3 Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych:
a) Zjednoczenie Przemysłu Cementowego,
b) Zjednoczenie Przemysłu Ceramiki Budowlanej,
c) Zjednoczenie Przemysłu Kamienia Budowlanego,
d) Zjednoczenie Przemysłu Wapienniczo-Gipsowego,
e) Zjednoczenie Przemysłu Kruszyw i Surowców Mineralnych
4 Ministerstwo Finansów*)
5 Ministerstwo Górnictwa i Energetyki:
a) wszystkie zjednoczenia przemysłu węglowego (kamiennego i brunatnego),
b) Zjednoczenie Energetyki,
c) Zjednoczenie Przemysłu Naftowego,
d) Zjednoczenie Budowlano-Montażowe Przemysłu Węglowego,
e) Przedsiębiorstwo Materiałów Podsadzkowych Przemysłu Węglowego,
f) Centrala Zaopatrzenia Górnictwa i Energetyki
6 Ministerstwo Gospodarki Komunalnej*)
7 Ministerstwo Handlu Wewnętrznego*)
8 Ministerstwo Komunikacji:
a) Zakłady Budowy i Naprawy Maszyn Drogowych "Madro",
b) Zjednoczenie Kamieniołomów Drogowych,
c) Zakłady Produkcji i Nasycania Podkładów Kolejowych,
d) Zakłady Wytwórcze Urządzeń Sygnalizacyjnych,
e) drukarnie kolejowe
9 Ministerstwo Kultury i Sztuki*)
10 Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego:
a) Zjednoczenie Przemysłu Meblarskiego,
b) Zakłady Mebli Giętych,
c) Zjednoczenie Produkcji Leśnej "Las"
11 Ministerstwo Obrony Narodowej*)
12 Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego*)
13 Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego:
a) Zjednoczenie Kopalnictwa Rud Żelaza,
b) przedsiębiorstwa górnicze i górniczo-hutnicze zgrupowane w

Zjednoczeniu Górniczo-Hutniczym Metali Nieżelaznych,

c) kopalnie i zakłady dolomitu i wapienia oraz Zakłady Górniczo-Hutnicze

"Szklary", zgrupowane w Zjednoczeniu Hutnictwa Żelaza i Stali

14 Ministerstwo Przemysłu Lekkiego:
a) Zjednoczenie Przemysłu Lniarskiego,
b) Centralne Biuro Wzornictwa Przemysłu Lekkiego
15 Ministerstwo Przemysłu Spożywczego i Skupu:
a) Zjednoczenie Przemysłu Cukrowniczego,
b) Zjednoczenie Przemysłu Jajczarsko-Drobiarskiego,
c) Zjednoczenie Przemysłu Owocowo-Warzywnego,
d) Zjednoczenie Przemysłu Ziemniaczanego
16 Ministerstwo Rolnictwa*)
17 Ministerstwo Sprawiedliwości*)
18 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych*)
19 Ministerstwo Żeglugi:
a) Portowe Centralne Warsztaty Mechaniczne,
b) Zjednoczenie Gospodarki Rybnej
20 Centralny Urząd Geologii:
Zakłady Mechaniczne Urządzeń Wiertniczych w Sosnowcu
21 Główny Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki*)
22 Komitet Drobnej Wytwórczości*)
23 Komitet do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja" *)
24 Pełnomocnik Rządu do Spraw Wykorzystania Energii Jądrowej*)
25 Polska Akademia Nauk*)
26 Polski Komitet Normalizacyjny*)
27 Pełnomocnik Rządu do Spraw Elektronicznej Techniki Obliczeniowej*)

_________

*) Wszystkie przedsiębiorstwa podległe."

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1967 r.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1967.5.23

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Zm.: zarządzenie w sprawie oprocentowania środków trwałych w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych, objętych planowaniem centralnym.
Data aktu: 07/01/1967
Data ogłoszenia: 26/01/1967
Data wejścia w życie: 01/01/1967, 26/01/1967