Nadanie statutu organizacji "Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej".

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 15 lipca 1967 r.
w sprawie nadania statutu organizacji "Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej".

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 1967 r. o Ochotniczej Rezerwie Milicji Obywatelskiej (Dz. U. Nr 23, poz. 108) zarządza się, co następuje:
§  1.
Organizacji "Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej", zwanej dalej w skrócie "ORMO", nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

STATUT OCHOTNICZEJ REZERWY MILICJI OBYWATELSKIEJ

§ 1.
1.
Jednostki ORMO tworzone według miejsca pracy ich członków (jednostki zakładowe) obejmują swoim działaniem teren zakładu pracy i przylegającą okolicę. Jednostki te mogą obejmować swoim działaniem również inne określone miejsca.
2.
Jednostki tworzone według miejsca zamieszkania ich członków (jednostki terenowe) obejmują swoim działaniem miasto, dzielnicę, osiedle, gromadę lub wieś.
3.
Stosownie do potrzeb mogą być tworzone specjalistyczne jednostki ORMO, jak np. jednostki do spraw ruchu drogowego, ochrony bezpieczeństwa i porządku na wodach, na kolejach, do spraw dzieci zaniedbanych.
§  2.
1.
Na czele jednostki ORMO stoi komendant.
2.
Komendant jednostki i jego zastępca wybierani są na okres 3 lat w głosowaniu jawnym, na zebraniu członków jednostki. Wyboru dokonuje się zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
3.
Wybór komendanta i jego zastępcy wymaga zatwierdzenia przez właściwy społeczny komitet ORMO.
§  3.
1.
Komendant jednostki ORMO kieruje bezpośrednio całokształtem działalności jednostki i obowiązany jest składać okresowe sprawozdania społecznemu komitetowi ORMO.
2.
Komendant działający na terenie wsi jest ponadto obowiązany współdziałać z sołtysem.
§  4.
Jeżeli komendant jednostki ORMO albo jego zastępca nie wykonuje swoich obowiązków lub wykonuje je niewłaściwie, właściwy terenowo społeczny komitet ORMO może zarządzić przeprowadzenie nowych wyborów.
§  5.
1.
Obywatel pragnący zostać członkiem ORMO powinien złożyć podanie o przyjęcie, życiorys oraz opinię polecającą, wystawioną przez organizację polityczną, społeczną albo zawodową lub przez dwóch członków ORMO albo innych godnych zaufania obywateli.
2.
Sprawa przyjęcia do ORMO powinna być omówiona i zadecydowana na zebraniu jednostki, do której kandydat ma być przyjęty. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. Uchwała o przyjęciu zapada zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków jednostki i podlega zatwierdzeniu przez właściwy terenowo społeczny komitet ORMO.
3.
Jeżeli jednostka ORMO liczy mniej niż 3 członków, uchwałę o przyjęciu nowego członka podejmuje społeczny komitet ORMO.
4.
Akta osobowe członków ORMO przechowują właściwe terenowo jednostki Milicji Obywatelskiej.
§  6.
1.
Osoba przyjęta na członka ORMO składa ustnie na zebraniu jednostki przyrzeczenie następującej treści:

"Ja (imię i nazwisko) przyrzekam uroczyście wiernie służyć Ojczyźnie w realizacji zadań, dla których powołana została Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej, a w szczególności:

- w miejscu pracy i zamieszkania oddziaływać wychowawczo na otoczenie i umacniać dyscyplinę społeczną,

- interweniować w razie ujawnienia przestępstwa lub wykroczenia, jak też w razie bezpośredniej groźby naruszenia porządku publicznego,

- udzielać obywatelom niezbędnej pomocy w razie katastrof i klęsk żywiołowych,

- przestrzegać dyscypliny organizacyjnej i sumiennie wykonywać polecenia przełożonych,

- w postępowaniu kierować się zasadami uczciwości i praworządności oraz strzec godności członka ORMO i dobrego imienia tej organizacji".

2.
Po odczytaniu przyrzeczenie powinno być podpisane przez składającego je i przez prowadzącego zebranie.
§  7.
Członek ORMO otrzymuje legitymację organizacyjną oraz ma prawo noszenia ubioru organizacyjnego i oznaki organizacyjnej w czasie wykonywania swych obowiązków.
§  8.
1.
Społeczne komitety ORMO, w zależności od potrzeb, zwołują zebrania członków ORMO w celu omówienia ich działalności i bieżących spraw.
2.
Członkom ORMO przysługuje prawo wypowiadania się na zebraniach w sprawach działalności ORMO oraz zgłaszania uwag i wniosków dotyczących w szczególności:
1)
pracy i postępowania każdego członka organizacji,
2)
podniesienia stanu porządku publicznego oraz likwidacji szkodnictwa i marnotrawstwa mienia społecznego.
3.
Członkowie ORMO powinni inicjować omawianie na zebraniach załóg w zakładach pracy wypadków naruszania obowiązujących przepisów porządkowych.
§  9.
1.
Członek ORMO, który działa w organizacji co najmniej 10 lat i ukończył 60 rok życia, staje się honorowym członkiem organizacji.
2.
Członkiem honorowym ORMO może zostać również długoletni działacz ORMO, który z uwagi na stan zdrowia nie jest w stanie wykonywać bezpośrednio zadań organizacyjnych, a także inna osoba, która szczególnie zasłużyła się w rozwoju ORMO.
3.
W obu wypadkach uznanie za honorowego członka ORMO następuje w trybie uchwały właściwego społecznego komitetu ORMO.
§  10.
Decyzję o wyróżnieniu członka ORMO podejmuje właściwy społeczny komitet ORMO na wniosek komendanta jednostki ORMO.
§  11.
1.
Decyzja o wymierzeniu członkowi ORMO kary za naruszenie dyscypliny organizacyjnej powinna być podjęta w trybie uchwały właściwej jednostki - po wysłuchaniu zainteresowanego członka.
2.
Uchwała zapada w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków jednostki.
3.
Uchwała podlega zatwierdzeniu przez społeczny komitet ORMO.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021