Gospodarowanie surowcami wtórnymi metali.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU CIĘŻKIEGO
z dnia 17 czerwca 1967 r.
w sprawie gospodarowania surowcami wtórnymi metali.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. z 1952 r. Nr 44, poz. 301 i z 1956 r. Nr 54, poz. 244) oraz § 1 pkt 4 zarządzenia Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 14 lutego 1957 r. w sprawie przekazania uprawnień do wydawania przepisów o gospodarowaniu stalą, metalami nieżelaznymi oraz niektórymi metalami szlachetnymi (Monitor Polski Nr 15, poz. 115), zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Zarządzenie ustala sposób zagospodarowania surowców wtórnych metali, wymienionych w części I załącznika nr 1 do zarządzenia Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 17 czerwca 1967 r. o ustaleniu wykazu surowców wtórnych podlegających zagospodarowaniu oraz wykazu jednostek upoważnionych do skupu tych surowców (Monitor Polski Nr 37, poz. 185), zwanych dalej "surowcami wtórnymi", z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Sprawy związane z zagospodarowaniem surowców wtórnych metali nieżelaznych wymienionych w załączniku nr 1 do zarządzenia Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości powołanego w ust. 1 reguluje rozporządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 30 maja 1966 r. w sprawie gospodarowania metalami nieżelaznymi (Dz. U. Nr 27, poz. 165).
§  2.
1.
Centrali Gospodarki Złomem powierza się kontrolę gospodarki surowcami wtórnymi w jednostkach gospodarki uspołecznionej oraz w jednostkach gospodarki nie uspołecznionej.
2.
Kontrola gospodarki surowcami wtórnymi obejmuje:
1)
analizę planu zagospodarowania surowców wtórnych z punktu widzenia zasad racjonalnej gospodarki,
2)
sprawdzanie przestrzegania obowiązku zagospodarowywania oraz zużycia surowców wtórnych.
3.
Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą jednostek Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
§  3.
Sprzedaż innym jednostkom niż wymienione w załączniku nr 2 do zarządzenia Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości powołanego w § 1 ust. 1 lub zużycie do przetopu albo przeróbki chemicznej własnych surowców wtórnych w postaci żeliwa wymaga uprzedniej zgody Centrali Gospodarki Złomem.
§  4.
Jednostki gospodarki uspołecznionej, w których powstają surowce wtórne ze stali stopowej, obowiązane są zaopatrywać je w cechę materiałową, przewidzianą przez Polską Normę.
§  5.
Centrala Gospodarki Złomem w wypadkach gospodarczo uzasadnionych może zwolnić jednostki, w których powstają surowce wtórne, od obowiązku ich sortowania oraz przerobu na złom wsadowy.
§  6.
1.
Jednostki gospodarki uspołecznionej obowiązane są wysortować z posiadanych surowców wtórnych przedmioty, które mogą być użyte bez przetopienia (żelastwo użytkowe), i zaoferować je do zakupu jednostkom gospodarki uspołecznionej na cele produkcyjne lub usługowe, a w braku zapotrzebowania ze strony tych jednostek - jednostkom właściwym do ich skupu, wymienionym w załączniku nr 2 do zarządzenia Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości, powołanego w § 1 ust. 1.
2.
Nie zakupione przez jednostki wymienione w ust. 1 żelastwo użytkowe może być sprzedawane rzemieślnikom oraz innym osobom prywatnym.
§  7.
Gdy w skład przedmiotu nabywanego jako żelastwo użytkowe wchodzą także wmontowane części z metali nieżelaznych, stanowiące integralną ich część, bez której dany przedmiot byłby nieużyteczny dla nabywcy, przedmiot ten może być sprzedany w całości.
§  8.
Surowce wtórne, które nie mogą być zagospodarowane w trybie przewidzianym niniejszym zarządzeniem, mogą być za zgodą Centrali Gospodarki Złomem przeznaczone na inne cele lub zniszczone.
§  9.
1.
Znalezione wśród surowców wtórnych przedmioty wybuchowe i niebezpieczne należy wysortować i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób postronnych oraz zgłosić do unieszkodliwiania właściwym organom.
2.
Tryb postępowania przy zabezpieczaniu i zgłaszaniu przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych określają odrębne przepisy.
§  10.
Znalezione w złomie przedmioty o wartości zabytkowej i muzealnej lub części takich przedmiotów należy zabezpieczyć oraz zgłosić właściwemu wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków.
§  11.
1.
Zabrania się stosowania dla celów budownictwa używanych kolejowych szyn normalnotorowych i szyn tramwajowych.
2.
Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy stosowania szyn do obudowy górniczej oraz do budowy torów do dźwigów budowlanych i innych torów.
§  12.
Traci moc zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 15 listopada 1958 r. w sprawie zakazu stosowania dla celów budownictwa używanych szyn kolejowych, tramwajowych oraz odpadów i odrzutów produkcyjnych szyn (Monitor Polski Nr 91, poz. 504).
§  13.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 lipca 1967 r.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021