Tryb rozliczania różnic budżetowych.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 17 czerwca 1967 r.
w sprawie trybu rozliczania różnic budżetowych.

Na podstawie § 7 ust. 2 i § 21 pkt 1 uchwały nr 26 Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1967 r. w sprawie różnic budżetowych oraz zasad stosowania niektórych cen (Monitor Polski Nr 13, poz. 65) zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne.

§  1.
Ilekroć w zarządzeniu użyto określenia:
1)
"uchwała" - rozumie się przez to uchwałę nr 26 Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1967 r. w sprawie różnic budżetowych oraz zasad stosowania niektórych cen (Monitor Polski Nr 13, poz. 65),
2)
"zarządzenie" - rozumie się przez to zarządzenie Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 1967 r. w sprawie szczegółowych zasad rozliczeń z budżetem centralnym różnic budżetowych (Monitor Polski Nr 34, poz. 159),
3) 1
"jednostki rozliczające" - rozumie się przez to jednostki wymienione w § 3 uchwały oraz prowadzone według zasad pełnego wewnętrznego rozrachunku gospodarczego zakłady jednostek wymienionych w § 3 pkt 1, 2, 5 i 6 uchwały, a także zakłady kombinatów, które statut kombinatu uprawnia do bezpośredniego rozliczania się z budżetem Państwa z tytułu różnic budżetowych,
4)
"jednostki nadrzędne" - rozumie się przez to zjednoczenia i inne jednostki organizacyjne grupujące przedsiębiorstwa państwowe, jednostki nadrzędne jednostek budżetowych prowadzących gospodarstwa pomocnicze oraz wojewódzkie (krajowe) związki spółdzielcze zrzeszone w centralnych związkach spółdzielczych,
5)
"centralne związki spółdzielcze" - rozumie się przez to centralne związki, o których mowa w art. 158 § 3 ustawy z dnia 17 lutego 1961 r. o spółdzielniach i ich związkach (Dz. U. Nr 12, poz. 61),
6)
"ministerstwa" - rozumie się przez to również komisje i komitety sprawujące funkcje naczelnych organów administracji państwowej i urzędy centralne.
§  2.
1.
Dodatnie i ujemne różnice budżetowe, z zastrzeżeniem przepisu ust. 2, podlegają rozliczeniu z budżetem centralnym odrębnie.
2.
Rozliczeń saldowych dokonują:
1)
przedsiębiorstwa zgrupowane w Zjednoczeniu Przemysłu Farmaceutycznego "Polfa",
2)
przedsiębiorstwa zgrupowane w Centrali Tekstylno-Odzieżowej - w zakresie różnic budżetowych określonych w § 29 ust. 4 zarządzenia,
3)
jednostki handlu hurtowego, zgrupowane w Centrali Spożywczej,
4)
przedsiębiorstwa (zakłady) prowadzone przez organizacje społeczne, wymienione w § 3 pkt 6 uchwały,
5)
jednostki rozliczające, dla których wprowadzone zostanie na podstawie przepisu § 7 ust. 2 uchwały saldowe rozliczenie różnic budżetowych.
§  3.
1.
Właściwy do ustalania zobowiązań z tytułu różnic budżetowych i do ich poboru jest organ finansowy (wydział finansowy prezydium powiatowej bądź dzielnicowej rady narodowej lub rady narodowej miasta stanowiącego powiat), w którego okręgu znajduje się siedziba jednostki rozliczającej, z zastrzeżeniem ust. 3.
2.
W razie zmiany siedziby jednostki rozliczającej w ciągu roku do ustalenia zobowiązań z tytułu różnic budżetowych i do ich poboru od początku roku właściwy jest organ finansowy, w którego okręgu znajduje się w danym roku ostatnia siedziba jednostki rozliczającej.
3.
W odniesieniu do jednostek rozliczających, podległych Ministrowi Obrony Narodowej i Ministrowi Spraw Wewnętrznych, właściwym organem finansowym (ust. 1) jest Ministerstwo Finansów.

Tryb rozliczeń

§  4.
1.
Jednostki rozliczające uiszczają dodatnie różnice budżetowe na rachunek dochodów budżetowych właściwego miejscowo organu finansowego (§ 3).
2.
Z zastrzeżeniem przepisów ust. 3 oraz § 6 jednostki rozliczające dokonują wpłat dodatnich różnic budżetowych za okresy miesięczne w ciągu 23 dni po upływie każdego miesiąca.
3.
Jednostki rozliczające, w których planowane na dany rok dodatnie różnice budżetowe przekraczają kwotę 1.800.000 zł, dokonują zaliczkowo wpłat dodatnich różnic budżetowych za okresy dekadowe, najpóźniej w ostatnim dniu dekady, w wysokości 1/9 kwoty planowanej na dany kwartał lub w wysokości 1/36 kwoty planowanej na dany rok. W tym wypadku jednostka rozliczająca dokonuje rozliczeń od rzeczywistej miesięcznej sprzedaży (zakupu, skupu, zaliczenia) w terminie określonym w ust. 2.
4.
Przepis ust. 3 nie dotyczy Zakładów Przemysłu Tłuszczowego im. gen. Wróblewskiego w Gdańsku oraz Przedsiębiorstwa Obrotu Spożywczymi Towarami Importowanymi.
§  5.
1.
Ministerstwa przekazują kredyty budżetowe na ujemne różnice budżetowe dla:
1)
państwowych jednostek rozliczających się z budżetem centralnym - jednostkom nadrzędnym,
2)
państwowych jednostek rozliczających się z budżetami terenowymi - jednostkom nadrzędnym, a w razie ich niepowołania - właściwym wydziałom prezydiów wojewódzkich rad narodowych (miast wyłączonych z województw), które przekazują je właściwym wydziałom prezydiów powiatowych (miast stanowiących powiaty) bądź dzielnicowych rad narodowych,
3) 2
kombinatów zgrupowanych w zjednoczeniach - tym zjednoczeniom.
2.
Właściwy minister może zarządzić, że ujemne różnice budżetowe pokrywane będą przez ministerstwo bezpośrednio jednostkom rozliczającym.
2a. 3
Z otrzymanych kredytów budżetowych zjednoczenia przekazują zgrupowanym w nich kombinatom, a ministerstwa kombinatom nadzorowanym bezpośrednio przez ministra - odpowiednie środki na sfinansowanie ujemnych różnic budżetowych. Środki te powinny być przekazywane na rachunek zakładu wiodącego kombinatu w kwotach i terminach umożliwiających zakładowi wiodącemu udzielanie zaliczek zakładom prowadzonym według zasad pełnego wewnętrznego rozrachunku gospodarczego. Zakład wiodący przekazuje tym zakładom środki na pokrycie ujemnych różnic budżetowych - na podstawie otrzymanych od nich obliczeń (§ 11).
3.
Centralne związki spółdzielcze przekazują kredyty budżetowe na ujemne różnice budżetowe dla spółdzielczych jednostek rozliczających krajowym lub wojewódzkim związkom spółdzielczym bądź pokrywają te różnice bezpośrednio jednostkom rozliczającym.
4.
Z zastrzeżeniem przepisów ust. 5 i 6 jednostki nadrzędne oraz inne jednostki wymienione w ust. 1 i 3, a w wypadkach określonych w ust. 2 - ministerstwa, z przekazanych (otwartych) im kredytów budżetowych pokrywają ujemne różnice budżetowe jednostkom rozliczającym te różnice za okresy miesięczne w ciągu 23 dni po upływie miesiąca, a jednostkom wymienionym w § 6 - w ciągu 23 dni po upływie terminów (okresów) określonych w tym przepisie - na podstawie obliczeń, o których mowa w § 11.
5.
Wojewódzkie związki gminnych spółdzielni "Samopomoc Chłopska" z przekazanych im kredytów budżetowych pokrywają ujemne różnice budżetowe jednostkom rozliczającym, zrzeszonym w powiatowych związkach gminnych spółdzielni "Samopomoc Chłopska" (gminnym spółdzielniom "Samopomoc Chłopska") poprzez te związki na podstawie obliczeń określonych w § 11 ust. 4 i 5.
6.
Jednostkom rozliczającym mogą być przekazywane zaliczki na poczet należnych ujemnych różnic budżetowych; zaliczki wypłacane są na początku każdego miesiąca w wysokości 1/3 kwoty ujemnych różnic budżetowych zatwierdzonych na dany kwartał w planie techniczno-ekonomicznym lub w kwartalnym planie operatywnym jednostki rozliczającej, z uwzględnieniem wyników rozliczeń za ubiegłe okresy sprawozdawcze.
7. 4
Różnica między kwotą zaliczek otrzymanych od początku roku a należną kwotą ujemnych różnic budżetowych wynikającą z obliczenia (§ 11) podlega potrąceniu z zaliczki należnej za okres rozliczeniowy następujący po miesiącu, w którym złożone zostało obliczenie. Różnica między kwotą zaliczek otrzymanych w ciągu całego roku a należną kwotą ujemnych różnic budżetowych podlega zwrotowi na rachunek dochodów budżetowych do dnia 5 lutego roku następnego.
§  6.
Za okresy dłuższe niż miesięczne rozliczają różnice budżetowe (dodatnie bądź ujemne):
1)
Zakład Eksportowo-Importowy Centrali Spółdzielni Ogrodniczych - w zakresie różnic budżetowych, o których mowa w § 22 zarządzenia; różnice od sprzedanych warzyw rozlicza się jednorazowo za okres roczny w terminie do dnia 23 stycznia roku następnego, natomiast od sprzedanych owoców wstępnie za okres od 1 stycznia do 30 września w terminie do dnia 23 października, ostatecznie zaś za okres roczny - w terminie do dnia 23 stycznia roku następnego;
2)
przedsiębiorstwa handlowe, rozliczające różnice budżetowe z tytułu sprzedaży ziemniaków (§ 23 zarządzenia); różnice budżetowe rozlicza się:
a)
z tytułu sprzedaży ziemniaków w akcji jesienno-zimowej (w okresie do 31 grudnia) - w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego,
b)
z tytułu sprzedaży ziemniaków w akcji zimowo-wiosennej (w okresie od 1 stycznia) - w terminie do dnia 31 lipca;
3)
przedsiębiorstwa skupu - w zakresie ziemniaków ze skupu wiosennego zaliczonych na poczet dostaw obowiązkowych (§ 33 zarządzenia); różnice budżetowe rozlicza się jednorazowo za cały okres skupu w terminie do dnia 31 lipca;
4)
jednostki prowadzące sprzedaż nawozów sztucznych (§ 49 zarządzenia); różnice budżetowe występujące przy tej sprzedaży rozlicza się jednorazowo za okres od miesiąca lutego do miesiąca stycznia roku następnego w terminie do dnia 1 marca;
5)
jednostki rozliczające, zrzeszone w Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" - w zakresie ujemnych różnic budżetowych; różnice te pokrywa się za okresy kwartalne, z tym że różnice budżetowe określone w pkt 4 rozliczane są za okres i w terminie określonym w tym przepisie;
6)
jednostki gospodarki uspołecznionej - w zakresie dodatnich różnic budżetowych określonych w § 51 zarządzenia; dodatnie różnice budżetowe z tego tytułu rozliczane są za okresy kwartalne, w ciągu 23 dni po upływie każdego kwartału.
§  7.
1.
Jednostki rozliczające różnice budżetowe saldowo, jeżeli:
1)
kwota planowanych na dany rok dodatnich różnic budżetowych jest wyższa od kwoty planowanych na ten okres ujemnych różnic budżetowych - dokonują w ciągu roku wpłat salda różnic budżetowych w trybie określonym w § 4, z tym że wpłat zaliczkowych dokonują te jednostki rozliczające, w których planowane na dany rok saldo różnic budżetowych (nadwyżka różnic dodatnich nad ujemnymi) przekracza kwotę 1.800.000 zł,
2)
kwota planowanych na dany rok dodatnich różnic budżetowych jest niższa od kwoty planowanych na ten okres ujemnych różnic budżetowych - dokonują w ciągu roku rozliczeń salda różnic w trybie określonym w § 5.
2.
W razie gdy w jednostkach określonych w ust. 1 pkt 1 wystąpi w ciągu roku w poszczególnym okresie sprawozdawczym ujemne saldo różnic budżetowych (dodatnie różnice budżetowe niższe od ujemnych różnic budżetowych), podlega ono pokryciu z wpłat różnic budżetowych dokonanych w danym roku bądź z dodatnich różnic budżetowych, które wystąpią w tej samej jednostce rozliczającej w następnych okresach sprawozdawczych tego roku.
3.
W razie gdy w jednostkach określonych w ust. 1 pkt 2 wystąpi w ciągu roku w poszczególnym okresie sprawozdawczym dodatnie saldo różnic budżetowych (dodatnie różnice budżetowe wyższe od ujemnych różnic budżetowych) z salda tego pokrywa się ujemne różnice budżetowe, które wystąpią w tej samej jednostce w następnych okresach. W razie wystąpienia dodatniego salda różnic budżetowych za okres roczny podlega ono wpłacie na rachunek dochodów budżetowych w trybie określonym w § 4 ust. 1, w terminie do dnia 23 stycznia.
§  8.
1.
Wpłacone dodatnie różnice budżetowe lub wypłacone ujemne różnice budżetowe od artykułów zwróconych przez odbiorców pomniejszają różnice budżetowe za okresy, w których nastąpił zwrot artykułów.
2.
Ostateczne korekty różnic budżetowych od artykułów zwróconych, które zostały sprzedane w ciągu roku, powinny być dokonane najpóźniej w terminie do dnia 23 kwietnia roku następnego.

Dokumentacja rozliczeń.

§  9. 5
1.
Jednostki rozliczające są obowiązane do składania obliczeń różnic budżetowych.
2.
Zakłady kombinatu nie uprawnione do dokonywania bezpośrednich rozliczeń z budżetem Państwa z tytułu różnic budżetowych są obowiązane do składania obliczeń jednostce rozliczającej. Zakłady kombinatu upoważnione do dokonywania bezpośrednich rozliczeń z tytułu różnic budżetowych składają te obliczenia zakładowi wiodącemu tylko w zakresie ujemnych różnic budżetowych.
§  10.
1.
Obliczenia dodatnich różnic budżetowych składa się organowi finansowemu właściwemu dla jednostki rozliczającej.
2.
Jednostki, które rozliczają dodatnie różnice budżetowe za okresy miesięczne (§ 4), składają obliczenie dodatnich różnic budżetowych za okres sprawozdawczy w terminie do dnia 23 miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym.
3.
Jednostki rozliczające, które rozliczają dodatnie różnice budżetowe za okresy dłuższe niż miesięczne, składają obliczenie w terminie ustalonym do rozliczenia różnic budżetowych (§ 6).
§  11.
1.
Obliczenia ujemnych różnic budżetowych składane są jednostkom nadrzędnym bądź innym jednostkom (§ 5 ust. 4 i 5), które pokrywają (wypłacają) jednostkom rozliczającym ujemne różnice budżetowe.
2.
Jednostki, które rozliczają ujemne różnice budżetowe za okresy miesięczne, składają obliczenia ujemnych różnic budżetowych za okres sprawozdawczy w terminie do dnia 15 miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym.
3.
Jednostki rozliczające, które rozliczają ujemne różnice budżetowe za okresy dłuższe niż miesięczne, przesyłają obliczenia w terminach określonych w § 6.
4.
Jednostki rozliczające zrzeszone w powiatowych związkach gminnych spółdzielni "Samopomoc Chłopska" (gminne spółdzielnie "Samopomoc Chłopska") przesyłają obliczenia ujemnych różnic budżetowych powyższym związkom w ciągu 10 dni po upływie kwartału, a w wypadku określonym w § 6 pkt 4 - w terminie do dnia 1 marca każdego roku.
5.
Powiatowe związki gminnych spółdzielni "Samopomoc Chłopska" sporządzają zbiorcze obliczenia różnic budżetowych, obejmujące w odrębnych pozycjach ujemne różnice budżetowe, które wystąpiły w jednostkach rozliczających określonych w ust. 4, oraz ujemne różnice budżetowe powiatowych związków. Zbiorcze obliczenia ujemnych różnic budżetowych powinny być przesłane wojewódzkim związkom gminnych spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w ciągu 15 dni po upływie kwartału, a w wypadku określonym w § 6 pkt 4 - do dnia 10 marca każdego roku.
6.
Jednostki rozliczające przesyłają właściwym organom finansowym kopię obliczenia ujemnych różnic budżetowych za miesiąc grudzień oraz obliczenia określone w ust. 3 i 5.
§  12.
1.
Obliczenie miesięczne różnic budżetowych powinno zawierać, z zastrzeżeniem przepisu ust. 2 i 3, następujące dane:
1)
nazwę i ilość artykułów sprzedanych (zakupionych, skupionych, zaliczonych) w okresie sprawozdawczym,
2)
ceny stanowiące podstawę obliczenia różnicy budżetowej,
3)
kwotę różnic budżetowych należnych za okres od początku roku do okresu sprawozdawczego, kwotę różnic należnych za okres sprawozdawczy, z uwzględnieniem sprostowań za okresy ubiegłe, oraz łączną kwotę różnic do końca okresu sprawozdawczego, z tym że obliczenia jednostek dokonujących rozliczeń saldowych (§ 2 ust. 2) powinno zawierać zarówno kwoty dodatnich, jak i ujemnych różnic budżetowych do końca okresu sprawozdawczego,
4)
kwotę dodatnich różnic budżetowych (salda różnic budżetowych) przypadającą do uiszczenia bądź kwotę ujemnych różnic budżetowych (salda różnic budżetowych) przypadającą do pokrycia.
2.
Obliczenie różnic budżetowych z tytułu marż (rabatów, ryczałtów) handlowych powinno zawierać następujące dane:
1)
nazwę i wartość sprzedanych artykułów,
2)
wysokość marży (w procencie ceny lub kwotowo) oraz dane określone w ust. 1 pkt 3 i 4.
3.
W zakresie dodatnich różnic budżetowych organ finansowy właściwy dla jednostki rozliczającej, a w zakresie ujemnych różnic budżetowych - jednostki nadrzędne oraz inne jednostki wymienione w § 5 ust. 4 i 5 mogą zezwolić, by obliczenia różnic budżetowych zawierały tylko niektóre dane, o których mowa w ust. 1 i 2.
4.
Obliczenie różnic budżetowych za okresy dłuższe niż miesięczne powinno zawierać dane określone w ust. 1 pkt 1-4, z tym że:
1)
przedsiębiorstwa skupu określone w § 6 pkt 3 przedstawiają obliczenie, w którym należy wykazać ilość ziemniaków z dostaw obowiązkowych zakupionych w okresie sprawozdawczym lub ilość skrobi, podstawową cenę skupu i cenę skupu z dostaw obowiązkowych bądź jednostkową dodatnią różnicę budżetową oraz kwotę należnych dodatnich różnic budżetowych; dotyczy to również obliczeń dodatnich różnic budżetowych od ziemniaków ze skupu w okresie jesiennym, rozliczanych za okresy miesięczne,
2)
przedsiębiorstwa handlowe, które rozliczają różnice budżetowe przy sprzedaży ziemniaków (§ 23 zarządzenia) przedstawiają obliczenie różnic budżetowych, w którym wykazać należy oddzielnie dla właściwych gatunków ziemniaków ilość i wartość sprzedanych ziemniaków obliczoną po cenie, po której nastąpiła sprzedaż, oraz po cenie zakupu, kwotę należnych marż handlowych i przysługujących ryczałtów (dopłat) oraz kwotę dodatnich bądź ujemnych różnic budżetowych.
5.
Przepis ust. 4 pkt 1 stosuje się odpowiednio do spółdzielni produkcyjnych w zakresie różnic budżetowych określonych w § 35 zarządzenia.
§  13.
Ministerstwa oraz centralne związki spółdzielcze lub związki spółdzielcze przedstawiają sprawozdania o wydatkach z tytułu ujemnych różnic budżetowych w ramach i w trybie przewidzianych dla sprawozdań z wykonania budżetu.
§  14.
Jednostki nadrzędne oraz powiatowe związki gminnych spółdzielni "Samopomoc Chłopska", a w wypadkach określonych w § 5 ust. 2 i 3 ministerstwa i centralne związki spółdzielcze obowiązane są sprawdzać otrzymane obliczenia ujemnych różnic budżetowych pod względem rachunkowym, przy rewizji dokumentalnej zaś kontrolować ich zgodność z zapisami księgowymi oraz merytoryczną zasadność ujemnych różnic budżetowych.
§  15.
Organy finansowe obowiązane są kontrolować prawidłowość rozliczeń jednostek rozliczających z tytułu dodatnich i ujemnych różnic budżetowych.

Przepisy końcowe.

§  16.
Zarządzenie nie dotyczy trybu rozliczeń różnic budżetowych z tytułu przeszacowania zapasów w wyniku zmiany cen towarów oraz różnic budżetowych rozliczanych przez jednostki gospodarcze zgrupowane w Centrali Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego "PZZ".
§  17.
W zakresie ujemnych różnic budżetowych stosuje się § 75 ust. 1 przepisów o rachunkowości budżetowej stanowiących załącznik do zarządzenia Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 1961 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 17, poz. 87, z 1962 r. Nr 2, poz. 4 i z 1965 r. Nr 72, poz. 414).
§  18.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1967 r.
1 § 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 29 grudnia 1970 r. (M.P.71.2.6) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 stycznia 1971 r.
2 § 5 ust. 1 pkt 3 dodany przez § 1 pkt 2 lit. a) zarządzenia z dnia 29 grudnia 1970 r. (M.P.71.2.6) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 stycznia 1971 r.
3 § 5 ust. 2a dodany przez § 1 pkt 2 lit. b) zarządzenia z dnia 29 grudnia 1970 r. (M.P.71.2.6) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 stycznia 1971 r.
4 § 5 ust. 7 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. c) zarządzenia z dnia 29 grudnia 1970 r. (M.P.71.2.6) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 stycznia 1971 r.
5 § 9 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 29 grudnia 1970 r. (M.P.71.2.6) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 stycznia 1971 r.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021