Upoważnienie niektórych państwowych jednostek organizacyjnych do legalizacji narzędzi pomiarowych.

ZARZĄDZENIE
PREZESA CENTRALNEGO URZĘDU JAKOŚCI I MIAR
z dnia 2 maja 1967 r.
w sprawie upoważnienia niektórych państwowych jednostek organizacyjnych do legalizacji narzędzi pomiarowych.

Na podstawie art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o miarach i narzędziach pomiarowych (Dz. U. Nr 23, poz. 148) zarządza się, co następuje:
§  1.
Upoważnia się:
1)
Instytut Obróbki Skrawaniem w Krakowie - do legalizacji kontrolnych płytek wzorcowych (podstawowych), tj. płytek najwyższej klasy dokładności w zakładzie wytwórczym, służących do sprawdzania metodą porównawczą płytek wzorcowych niższych klas dokładności, zwanych podporządkowanymi, oraz do wzorcowania najdokładniejszych narzędzi pomiarowych - wymienionych pod lp. 1 wykazu narzędzi pomiarowych podlegających obowiązkowi legalizacji, stanowiących załącznik nr 1 do zarządzenia Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 5 października 1966 r. w sprawie określenia narzędzi pomiarowych podlegających obowiązkowi legalizacji oraz warunków zgłaszania tych narzędzi do legalizacji (Monitor Polski Nr 58, poz. 282);
2)
Politechnikę Szczecińską w Szczecinie - Katedrę Miernictwa Elektrycznego oraz Politechnikę Warszawską w Warszawie - Katedrę Miernictwa Elektrycznego - do legalizacji:

- amperomierzy kontrolnych,

- woltomierzy kontrolnych,

- watomierzy kontrolnych,

wymienionych pod lp. 70-72 wykazu narzędzi pomiarowych podlegających obowiązkowi legalizacji, stanowiących załącznik nr 1 do zarządzenia Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 5 października 1966 r.

§  2.
Upoważnienie Instytutu Obróbki Skrawaniem w Krakowie, o którym mowa w § 1 pkt 1, dotyczy legalizacji kontrolnych płytek wzorcowych (podstawowych) stosowanych:
1) 1
w zakładach podległych Ministrowi Przemysłu Maszynowego i Ministrowi Przemysłu Ciężkiego,
2)
w innych zakładach mających siedzibę na terenie m. Krakowa i województwa krakowskiego.
§  3.
Właściwość miejscowa jednostek wymienionych w § 1 pkt 2 obejmuje:
1)
Politechniki Szczecińskiej w Szczecinie - Katedry Miernictwa Elektrycznego: województwo szczecińskie i zielonogórskie, przy czym legalizacja może być dokonana przez Katedrę lub Okręgowy Urząd Jakości i Miar w Poznaniu,
2)
Politechniki Warszawskiej w Warszawie - Katedry Miernictwa Elektrycznego: m. st. Warszawę i m. Łódź oraz województwa: białostockie, kieleckie, lubelskie, łódzkie i warszawskie.
§  4.
Jednostki organizacyjne wymienione w § 1 dokonywać będą legalizacji narzędzi pomiarowych w zakresie wynikającym z upoważnienia w trybie i na zasadach określonych ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o miarach i narzędziach pomiarowych (Dz. U. Nr 23, poz. 148) i wydanymi na jej podstawie przepisami.
§  5.
Nadzór i kontrolę nad czynnościami legalizacyjnymi jednostek organizacyjnych wymienionych w § 1 sprawuje Centralny Urząd Jakości i Miar.
§  6.
Od decyzji jednostek organizacyjnych wymienionych w § 1 w sprawach związanych z legalizacją narzędzi pomiarowych przysługuje odwołanie do Centralnego Urzędu Jakości i Miar.
§  7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 2 pkt 1 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 18 stycznia 1969 r. (M.P.69.4.44) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 lutego 1969 r.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021