Ustalenie i ogłoszenie statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Kobiet".

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 22 kwietnia 1967 r.
w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Kobiet".

Na podstawie § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1967 r. w sprawie nadania statutu stowarzyszeniu wyższej użyteczności "Liga Kobiet" (Dz. U. Nr 13, poz. 57) zarządza się, co następuje:
§  1.
Ustala się i ogłasza statut stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Kobiet", stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.
Traci moc zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 marca 1963 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Kobiet" (Monitor Polski Nr 30, poz. 152).
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT LIGI KOBIET

Rozdział  1.

Przepisy ogólne.

§  1.
Liga Kobiet jest społeczno-ideową organizacją kobiet polskich.
§  2.
Liga Kobiet działa w miastach i osiedlach na całym obszarze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
§  3.
Liga Kobiet jest stowarzyszeniem wyższej użyteczności i posiada osobowość prawną.
§  4.
Siedzibą władz naczelnych Ligi Kobiet jest miasto stołeczne Warszawa.
§  5.
Liga Kobiet jest reprezentowana w składzie Krajowej Rady Kobiet Polskich, działającej przy Ogólnopolskim Komitecie Frontu Jedności Narodu, uczestniczy w określaniu i realizowaniu zadań Rady.
§  6.
Liga Kobiet jest członkiem Światowej Demokratycznej Federacji Kobiet.
§  7.
Liga Kobiet lub poszczególne wchodzące w jej skład grupy kobiet mogą należeć do innych organizacji międzynarodowych.

Rozdział  2.

Cele i metody działania Ligi Kobiet.

§  8.
1.
Celem działalności Ligi Kobiet jest:
1)
podnoszenie poziomu ideowo-politycznego, wiedzy, kwalifikacji zawodowych, kultury i etyki oraz umiejętności potrzebnych w życiu codziennym kobiet;
2)
zwiększanie udziału kobiet w socjalistycznym rozwoju i we współrządzeniu krajem;
3)
umacnianie pozycji kobiety w gospodarce narodowej, w społeczeństwie i w rodzinie.
2.
Dla osiągnięcia tego celu Liga Kobiet organizuje społeczną działalność w kierunku:
1)
informacji i poradnictwa zawodowego dla kobiet, zdobywania przez nie kwalifikacji zawodowych oraz zatrudniania kobiet zgodnie z potrzebami gospodarki narodowej;
2)
wychowywania młodego pokolenia na zdrowych, rzetelnych, należycie przygotowanych do życia i pracy obywateli, gorących patriotów Polski Ludowej;
3)
podnoszenia poziomu ideowego, etycznego i kulturalnego kobiety i rodziny;
4)
otaczania szczególną opieką dziewcząt i kobiet samotnych oraz jedynych żywicielek rodzin w okresie przygotowania do podjęcia pracy zawodowej;
5)
współdziałania z właściwymi instytucjami i organizacjami społecznymi w organizowaniu opieki i pomocy na rzecz kobiet, które zakończyły swą działalność zawodową lub które ze względu na wiek, warunki osobiste i rodzinne wymagają opieki i pomocy;
6)
współdziałania z organami opieki społecznej oraz opiekunami społecznymi w zakresie opieki nad rodziną oraz nad osobami starymi, samotnymi i niezdolnymi do samodzielnego życia;
7)
podnoszenia poziomu higieny oraz stanu zdrowotnego kobiet i rodziny;
8)
upowszechniania wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia racjonalnego gospodarstwa domowego, w oparciu o prace analityczno-badawcze w dziedzinie potrzeb współczesnej rodziny.
3.
Liga Kobiet zacieśnia więzy współpracy i przyjaźni między kobietami polskimi a kobietami innych krajów w duchu postępu i pokoju.
4.
Liga Kobiet współpracuje z kobietami polskimi za granicą.
§  9.
Środkami działania Ligi Kobiet są w szczególności:
1)
współpraca z organami władzy i administracji państwowej oraz z instytucjami i organizacjami, w których zakresie leży wykonywanie bądź nadzorowanie działalności związanej z realizacją programu Ligi Kobiet,
2)
analizowanie sytuacji ekonomicznej, prawnej i społecznej kobiety i rodziny i przedstawianie organom władzy i administracji państwowej oraz organizacjom i instytucjom wniosków, dotyczących rozwiązywania żywotnych spraw kobiet i rodziny,
3)
prowadzenie i rozwijanie poradnictwa prawno-społecznego i klubów dla realizacji zadań programowych Ligi Kobiet,
4)
prowadzenie w celu realizacji zadań programowych Ligi Kobiet działalności usługowej przez wydzielone placówki specjalistyczne, takie jak np. Komitet Gospodarstwa Domowego, których organizację oraz zakres i środki działania określają odrębne regulaminy,
5)
inicjowanie i organizowanie rożnych form szkolenia przysposabiającego dziewczęta i kobiety do zawodu, stosownie do potrzeb gospodarki narodowej, jak również szkolenia dla potrzeb własnych kobiet,
6)
inicjowanie rozwoju usług i urządzeń socjalnych w celu ułatwienia kobietom godzenia obowiązków rodzinnych z pracą zawodową,
7)
popularyzowanie zagadnień wynikających z programu i pracy Ligi Kobiet za pomocą różnorodnych środków m. in. przez prasę, radio, telewizję i wydawnictwa,
8)
współpraca z jednostkami państwowymi, spółdzielczymi, społecznymi oraz wszystkimi środowiskami kobiecymi w kraju w dziedzinie rozwiązywania problemów dotyczących prowadzenia gospodarstwa domowego i podnoszenia kultury życia codziennego oraz prowadzenia w tym zakresie prac zlecanych przez te jednostki,
9)
inspirowanie i wykorzystywanie prasy kobiecej do kształtowania postawy i poglądów kobiet.

Rozdział  3.

Członkinie, ich prawa i obowiązki.

§  10.
1.
Członkostwo Ligi Kobiet może być indywidualne lub zbiorowe.
2.
Warunkiem przynależności do Ligi Kobiet jest uznawanie i realizacja celów i zadań wynikających z programu i statutu Ligi Kobiet.
§  11.
Członkiem zbiorowym Ligi Kobiet może być grupa kobiet reprezentująca określone środowisko zawodowe lub grupa utworzona dla wykonania określonych zadań, należących do zakresu działania Ligi Kobiet.
§  12.
Grupa kobiet, o której mowa w § 11, zgłasza wniosek o przystąpienie do Ligi Kobiet na podstawie uchwały zebrania ogólnego grupy.
§  13.
1.
Zbiorowych członków przyjmują właściwe terenowo zarządy Ligi Kobiet albo Zarząd Główny.
2.
Zasady przyjmowania zbiorowych członków ustala Zarząd Główny Ligi Kobiet.
§  14.
1.
Podstawową powinnością członkiń Ligi Kobiet jest współdziałanie w realizowaniu celów i zadań Ligi Kobiet.
2.
W szczególności członkinie Ligi Kobiet są obowiązane:
1)
stosować się do postanowień statutu i uchwał władz Ligi Kobiet,
2)
osobistą postawą obywatelską i etyczno-moralną godnie reprezentować organizację,
3)
brać udział w pracach organizacji,
4)
opłacać składki członkowskie.
3.
Obowiązki określone w ust. 1 i 2 dotyczą zarówno indywidualnych członkiń Ligi Kobiet, jak i kobiet zrzeszonych w Lidze Kobiet na zasadzie członkostwa zbiorowego.
§  15.
1.
Członkini Ligi Kobiet ma prawo:
1)
do czynnego i biernego prawa wyborczego do władz organizacji,
2)
do legitymacji lub innej odznaki członkowskiej,
3)
do korzystania ze świadczeń i urządzeń Ligi Kobiet,
4)
do zwracania się o poparcie i pomoc instancji Ligi Kobiet w sprawach zawodowych i osobistych oraz w pracy społecznej.
2.
Z praw tych korzystają na równi członkinie zrzeszone na zasadzie członkostwa indywidualnego, jak i członkostwa zbiorowego.

Rozdział  4.

Koła i grupy środowiskowe.

§  16.
1.
Członkinie Ligi Kobiet organizują się w miastach i osiedlach według miejsca zamieszkania, zawodu, wspólnych zainteresowań lub według innych zasad, wynikających z potrzeb danego środowiska.
2.
Członkini Ligi Kobiet może uczestniczyć w pracy kilku kół lub grup.
§  17.
Koła Ligi Kobiet zrzeszające indywidualne członkinie lub grupy środowiskowe kobiet mogą powstawać dla realizacji całości programu organizacji lub dla rozwiązywania poszczególnych problemów.
§  18.
Władzami koła Ligi Kobiet są:
1)
walne zebranie koła,
2)
zarząd koła,
3)
komisja rewizyjna.
§  19.
1.
Walne zebranie koła zwoływane jest przez zarząd koła raz na 2 lata. W walnym zebraniu biorą udział wszystkie członkinie koła.
2.
Walne zebranie koła:
1)
rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie z działalności ustępującego zarządu koła i komisji rewizyjnej koła,
2)
udziela absolutorium ustępującemu zarządowi koła,
3)
ustala plan i formy działania koła,
4)
wybiera zarząd koła i komisję rewizyjną koła,
5)
wybiera delegatki na miejski (powiatowy) zjazd Ligi Kobiet według zasad ustalanych przez zarząd miejski (powiatowy) w oparciu o wytyczne zarządu wojewódzkiego.
3.
Uchwały walnego zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członkiń koła.
§  20.
1.
Zarząd koła składa się co najmniej z trzech osób, które wybierają spośród siebie przewodniczącą, sekretarza i skarbnika.
2.
Zarząd koła:
1)
czuwa nad realizacją planu pracy uchwalonego przez walne zebrania koła,
2)
kieruje pracami koła,
3)
wykonuje uchwały walnego zebrania koła oraz uchwały i zlecenia instancji nadrzędnych,
4)
zarządza majątkiem koła i ponosi odpowiedzialność za gospodarkę nim,
5)
wysuwa postulaty i wnioski członkiń koła do wyższych instancji Ligi Kobiet, jak również przedstawia je właściwym komitetom Frontu Jedności Narodu, komitetom blokowym lub osiedlowym oraz reprezentuje zrzeszone w kole kobiety wobec instancji i organizacji istniejących na terenie działania w zakresie spraw należących do zadań koła,
6)
składa sprawozdanie ze swej działalności zarządowi miejskiemu (powiatowemu) Ligi Kobiet.
§  21.
1.
Komisja rewizyjna koła składa się z 3 członkiń, które wybierają spośród siebie przewodniczącą i sekretarza.
2.
Komisja rewizyjna koła:
1)
bada gospodarkę finansową zarządu koła raz na miesiąc,
2)
nadzoruje ogólną działalność zarządu koła,
3)
składa sprawozdanie i przedstawia na walnym zebraniu koła wnioski o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi koła.
3.
Członkinie komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu koła.
§  22.
Organizację i zakres działania oraz sposób wyboru władz w grupach środowiskowych zrzeszających się w Lidze Kobiet na zasadzie zbiorowego członkostwa określają regulaminy tych grup.

Rozdział  5.

Instancje miejskie, powiatowe i wojewódzkie Ligi Kobiet.

§  23.
Władzami miejskimi Ligi Kobiet są:
1)
zjazd miejski,
2)
zarząd miejski,
3)
miejska komisja rewizyjna.
§  24.
1.
Zjazd miejski jest zwoływany przez zarząd miejski raz na 3 lata.
2.
W zjeździe miejskim udział biorą:
1)
z głosem decydującym - delegatki wybrane przez koła i grupy środowiskowe,
2)
z głosem doradczym - członkinie ustępującego zarządu.
3.
Uchwały zjazdu miejskiego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 delegatek.
§  25.
1.
Zjazd miejski:
1)
rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie ustępującego zarządu miejskiego oraz miejskiej komisji rewizyjnej,
2)
udziela absolutorium ustępującemu zarządowi miejskiemu,
3)
wybiera zarząd miejski i miejską komisję rewizyjną,
4)
wybiera delegatki na wojewódzki zjazd według zasad ustalonych przez zarząd wojewódzki w oparciu o wytyczne Zarządu Głównego,
5)
ustala wytyczne działalności Ligi Kobiet na terenie miasta.
2.
Wybory zarządu miejskiego i miejskiej komisji rewizyjnej odbywają się jawnie. Na żądanie co najmniej 1/3 obecnych delegatek zarządza się wybory tajne.
§  26.
1.
Zarząd miejski składa z 20-30 członkiń.
2.
Zarząd miejski może dokooptować do swego składu dalsze członkinie w liczbie nie przekraczającej 10% składu ustalonego przez statut.
§  27.
1.
Zarząd miejski:
1)
kieruje działalnością Ligi Kobiet na terenie miasta lub osiedla i czuwa nad realizowaniem zadań Ligi Kobiet przez koła i grupy środowiskowe kobiet, zgodnie z uchwałami zjazdu miejskiego i władz nadrzędnych Ligi Kobiet,
2)
udziela pomocy oraz poparcia kołom i grupom środowiskowym kobiet w realizacji zadań wynikających z ich działalności,
3)
składa zarządowi wojewódzkiemu sprawozdanie z działalności Ligi Kobiet na terenie miasta,
4)
zarządza powierzonym majątkiem i ponosi odpowiedzialność za gospodarkę nim,
5)
reprezentuje organizację na terenie miasta, w okresie międzyzjazdowym podejmuje uchwały potrzebne do realizacji celów Ligi Kobiet.
2.
Zebrania zarządu miejskiego powinny odbywać się co najmniej raz na kwartał. Do prawomocności uchwał zarządu miejskiego konieczna jest obecność co najmniej połowy jego członkiń, w tym 4 członkiń prezydium.
§  28.
1.
Zarząd miejski wybiera spośród siebie prezydium w składzie 5-9 osób, w tym przewodniczącą, 2-3 wiceprzewodniczące i sekretarza.
2.
Wybory prezydium są jawne; na żądanie 2/3 obecnych członkiń zarządu powiatowego przeprowadza się wybory tajne.
3.
Prezydium zarządu miejskiego kieruje pracą organizacji w imieniu zarządu miejskiego i odpowiada przed zarządem za swą działalność oraz za realizację uchwał podejmowanych przez zarząd.
§  29.
1.
Miejska komisja rewizyjna składa się z 5 członkiń. Komisja rewizyjna wybiera spośród siebie przewodnicząca i sekretarza.
2.
Miejska komisja rewizyjna:
1)
bada gospodarkę finansową zarządu miejskiego co najmniej raz na pół roku,
2)
nadzoruje ogólną działalność zarządu miejskiego,
3)
składa sprawozdanie i przedstawia na miejskim zjeździe wnioski o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi miejskiemu.
3.
Przewodnicząca komisji rewizyjnej bierze udział w posiedzeniach prezydium zarządu miejskiego. Członkinie komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu miejskiego.
§  30.
Zarząd Główny Ligi Kobiet może powoływać zarządy powiatowe, jeżeli przemawiają za tym względy organizacyjne. Przepisy odnoszące się do instancji miejskich mają wówczas odpowiednie zastosowanie do instancji powiatowych.
§  31.
Władzami wojewódzkimi Ligi Kobiet są:
1)
zjazd wojewódzki,
2)
zarząd wojewódzki,
3)
wojewódzka komisja rewizyjna.
§  32.
1.
Zjazd wojewódzki zwoływany jest przez zarząd wojewódzki raz na 3 lata.
2.
Z inicjatywy zarządu wojewódzkiego lub na wniosek co najmniej połowy zarządów miejskich albo na żądanie Zarządu Głównego lub wojewódzkiej komisji rewizyjnej zwoływany jest nadzwyczajny zjazd wojewódzki.
3.
W zjeździe wojewódzkim udział biorą:
1)
z głosem decydującym - delegatki wybrane na miejskich (powiatowych) zjazdach Ligi Kobiet,
2)
z głosem doradczym - członkinie ustępującego zarządu.
4.
Uchwały zjazdu wojewódzkiego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 delegatek.
§  33.
1.
Wojewódzki zjazd Ligi Kobiet:
1)
rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie ustępującego zarządu wojewódzkiego i wojewódzkiej komisji rewizyjnej,
2)
udziela absolutorium ustępującemu zarządowi wojewódzkiemu,
3)
ustala wytyczne działalności Ligi Kobiet na terenie województwa,
4)
wybiera zarząd wojewódzki i wojewódzką komisję rewizyjną,
5)
wybiera delegatki na Krajowy Zjazd Ligi Kobiet według zasad ustalonych przez Zarząd Główny.
2.
Wybory zarządu wojewódzkiego i wojewódzkiej komisji rewizyjnej odbywają się jawnie. Na żądanie 1/3 obecnych delegatek zarządza się wybory tajne.
§  34.
1.
Zarząd wojewódzki składa się z 30-40 członkiń.
2.
Zarząd wojewódzki może dokooptować do swego składu dalsze członkinie w liczbie nie przekraczającej 10% składu ustalonego przez statut.
§  35.
1.
Zarząd wojewódzki:
1)
kieruje działalnością Ligi Kobiet na terenie województwa i czuwa nad realizowaniem zadań Ligi Kobiet przez zarządy miejskie (powiatowe) zgodnie z uchwałami zjazdu wojewódzkiego i władz naczelnych Ligi Kobiet,
2)
w okresie międzyzjazdowym podejmuje uchwały potrzebne do realizacji celów Ligi Kobiet i dokonuje zmian w składzie prezydium zarządu wojewódzkiego, jeżeli większością głosów uznaje je za konieczne dla dobra organizacji,
3)
udziela pomocy i poparcia środowiskom kobiecym w realizacji zadań wynikających z ich działalności,
4)
zarządza powierzonym majątkiem i ponosi odpowiedzialność za gospodarkę tym majątkiem,
5)
składa Zarządowi Głównemu sprawozdanie z działalności Ligi Kobiet w województwie.
2.
Zebrania zarządu wojewódzkiego powinny odbywać się co najmniej raz na kwartał. Do prawomocności uchwał zarządu wojewódzkiego konieczna jest obecność co najmniej połowy jego członkiń, w tym 4 członkiń prezydium.
§  36.
1.
Zarząd wojewódzki wybiera spośród siebie prezydium w składzie: przewodnicząca, 2-3 wiceprzewodniczące, sekretarz i członkinie prezydium w liczbie ustalonej przez zjazd wojewódzki.
2.
Wybory prezydium odbywają się jawnie; na żądanie 1/3 obecnych członkiń zarządu wojewódzkiego zarządza się wybory tajne.
3.
Prezydium zarządu wojewódzkiego kieruje pracą organizacji wojewódzkiej w imieniu zarządu wojewódzkiego, reprezentuje organizację na terenie województwa i odpowiada przed zarządem za swą działalność oraz za realizację uchwał podejmowanych przez zarząd.
§  37.
1.
Wojewódzka komisja rewizyjna składa się z 5 członkiń. Komisja rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącą, wiceprzewodniczącą i sekretarza.
2.
Wojewódzka komisja rewizyjna:
1)
bada gospodarkę finansową zarządu wojewódzkiego co najmniej raz na 3 miesiące,
2)
nadzoruje ogólną działalność zarządu wojewódzkiego,
3)
składa sprawozdanie i przedstawia na zjeździe wojewódzkim wnioski o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi wojewódzkiemu.
3.
Przewodnicząca komisji rewizyjnej bierze udział w posiedzeniach prezydium zarządu wojewódzkiego. Członkinie komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu wojewódzkiego.
§  38.
Zasady i zakres współdziałania terenowych instancji Ligi Kobiet i terenowych władz grup środowiskowych kobiet określa Prezydium Zarządu Głównego Ligi Kobiet.

Rozdział  6.

Władze naczelne Ligi Kobiet.

§  39.
Władzami naczelnymi Ligi Kobiet są:
1)
Krajowy Zjazd Ligi Kobiet,
2)
Zarząd główny,
3)
Główna Komisja Rewizyjna.
§  40.
Najwyższą władzą Ligi Kobiet jest Krajowy Zjazd zwoływany raz na 4 lata.
§  41.
1.
W Krajowym Zjeździe udział biorą:
1)
z głosem decydującym - delegatki wybrane na zjazdach wojewódzkich,
2)
z głosem doradczym - członkinie ustępującego zarządu.
2.
Uchwały zjazdu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 delegatek.
§  42.
1.
Krajowy Zjazd Ligi Kobiet:
1)
rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,
2)
udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu,
3)
ustala zadania i wytyczne działalności Ligi Kobiet,
4)
wybiera Zarząd Główny i Główną Komisję Rewizyjną,
5)
podejmuje uchwały w sprawie zmiany statutu Ligi Kobiet.
2.
Wybory Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej odbywają się jawnie; na żądanie 1/3 obecnych delegatek zarządza się wybory tajne.
3.
Uchwała Krajowego Zjazdu Ligi Kobiet w sprawie zmiany statutu zapada większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 delegatek.
§  43.
Z inicjatywy Zarządu Głównego lub na wniosek co najmniej połowy zarządów wojewódzkich albo na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej Zarząd Główny zwołuje Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Ligi Kobiet.
§  44.
1.
Zarząd Główny składa się z 90-120 członkiń.
2.
Zarząd Główny może dokooptować do swego składu dalsze członkinie w liczbie nie przekraczającej 10% składu ustalonego przez statut.
§  45.
1.
Zarząd Główny kieruje działalnością Ligi Kobiet zgodnie z wytycznymi i uchwałami Krajowego Zjazdu.
2.
Zarząd Główny w szczególności:
1)
zatwierdza roczne plany pracy, sprawozdania z działalności oraz preliminarz budżetowy Ligi Kobiet, zatwierdza powoływanie i prowadzenie placówek niezbędnych do realizacji zadań Ligi Kobiet,
2)
w okresie międzyzjazdowym podejmuje uchwały potrzebne do realizacji celów Ligi Kobiet,
3)
określa wysokość składki członkowskiej,
4)
ustala i ogłasza termin zwołania Krajowego Zjazdu,
5)
w miarę potrzeby powołuje zarządy Ligi Kobiet dla określonego terenu.
3.
Zebrania plenarne Zarządu Głównego powinny się odbywać nie rzadziej niż 2 razy do roku. Do prawomocności uchwał Zarządu Głównego konieczna jest obecność co najmniej połowy jego członkiń.
§  46.
1.
Zarząd Główny wybiera spośród siebie Prezydium w składzie 19-25 członkiń, w tym przewodniczącą, 2-4 wiceprzewodniczące oraz 2-3 sekretarzy.
2.
Wybory Prezydium odbywają się jawnie; na żądanie 1/3 obecnych członkiń Zarządu Głównego zarządza się wybory tajne.
3.
Do prawomocności uchwał Prezydium konieczna jest obecność co najmniej połowy członkiń Prezydium, w tym przewodniczącej lub wiceprzewodniczącej i sekretarza.
§  47.
Prezydium Zarządu Głównego:
1)
czuwa nad realizacją celów i zadań Ligi Kobiet oraz nad wykonywaniem uchwał Krajowego Zjazdu Ligi Kobiet i zebrań plenarnych Zarządu Głównego, odpowiada za realizację zadań organizacji przed Zarządem Głównym,
2)
reprezentuje Ligę Kobiet na zewnątrz,
3)
udziela pomocy zarządom terenowym Ligi Kobiet i kontroluje ich pracę,
4)
zarządza majątkiem i funduszami Ligi Kobiet oraz odpowiada za gospodarkę nimi.
§  48.
W celu zapewnienia realizacji uchwał Zarządu Głównego i jego Prezydium powołuje się Sekretariat Zarządu Głównego Ligi Kobiet. W skład Sekretariatu wchodzą przewodnicząca, wiceprzewodniczące oraz urzędujące członkinie Prezydium. Sekretariat kieruje bieżącą pracą organizacji zgodnie z wytycznymi Zarządu Głównego i Prezydium Zarządu Głównego.
§  49.
1.
Główna Komisja Rewizyjna składa się z 11-15 członkiń. Główna Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącą, 2-3 wiceprzewodniczące i sekretarza.
2.
Główna Komisja Rewizyjna:
1)
bada gospodarkę finansową Ligi Kobiet co najmniej raz na pół roku,
2)
nadzoruje działalność ogólną Ligi Kobiet,
3)
składa sprawozdanie i przedstawia na Zjeździe Krajowym wnioski w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.
3.
Główna Komisja Rewizyjna ma prawo w każdej chwili żądać przedstawienia wszelkich ksiąg i dowodów finansowych zarządów terenowych. W razie potrzeby Główna Komisja Rewizyjna zaprasza do swoich prac rzeczoznawców.
4.
Do prawomocności uchwał Komisji konieczna jest obecność przynajmniej 5 członkiń, w tym przewodniczącej lub wiceprzewodniczącej.
5.
Przewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej bierze udział w posiedzeniach Prezydium Zarządu Głównego. Członkinie Głównej Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego.

Rozdział  7.

Majątek organizacji i sprawy finansowe.

§  50.
Liga Kobiet może posiadać majątek ruchomy i nieruchomy, zawierać wszelkiego rodzaju umowy, przyjmować zapisy, darowizny i dotacje.
§  51.
Wszelkie akty prawne, które pociągają za sobą zobowiązania pieniężne lub zmianę majątku Ligi Kobiet, muszą być podpisane przez przewodniczącą lub sekretarza Zarządu Głównego (wojewódzkiego) i głównego księgowego.
§  52.
Zasady prowadzenia gospodarki finansowej wszystkich instancji terenowych ustala Zarząd Główny. Zarząd Główny może przekazać uprawnienia w tym zakresie zarządom wojewódzkim.
§  53.
1.
Majątek Ligi Kobiet stanowią jej fundusze oraz ruchomości i nieruchomości.
2.
Fundusze Ligi Kobiet składają się z:
1)
składek członkowskich,
2)
dotacji, zapisów i darowizn,
3)
dochodów placówek prowadzonych przez Ligę,
4)
dochodów uzyskanych z imprez i z innych wpływów.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021