Opłata na Centralny Fundusz Turystyki i Wypoczynku przy wyjazdach prywatnych za granicę.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 21 marca 1967 r.
w sprawie opłaty na Centralny Fundusz Turystyki i Wypoczynku przy wyjazdach prywatnych za granicę.

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy dewizowej z dnia 28 marca 1952 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 133) i w związku z art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 1960 r. o organizacji spraw kultury fizycznej i turystyki (Dz. U. Nr 10, poz. 65) w celu rozbudowy w kraju bazy do obsługi turystyki zagranicznej zarządza się, co następuje:
§  1.
Sprzedaż krajowcom dewizowym zagranicznych środków płatniczych przy wyjazdach prywatnych za granicę uzależnia się od uiszczenia opłaty na Centralny Fundusz Turystyki i Wypoczynku (opłaty turystycznej).
§  2.
1.
Opłata turystyczna od zakupu dokonywanego dla poszczególnej wyjeżdżającej osoby wynosi:
1)
przy zakupie zagranicznych środków płatniczych krajów, z którymi Polska rozlicza się w rublach:
a)
w razie wyjazdu organizowanego przez uprawnione do tego biura turystyczne - na podstawie dokumentu zbiorowego

– 75 zł od kwoty kieszonkowego nie przekraczającej równowartości 150 zł oraz 15 zł od każdej następnej rozpoczętej kwoty równowartości 50 zł kieszonkowego,

b)
w razie wyjazdu innego niż wymieniony pod lit. a)

– 300 zł od kwoty zakupu zagranicznych środków płatniczych w równowartości 500 zł oraz 150 zł od każdej następnej rozpoczętej kwoty równowartości 500 zł, a w razie zakupu poniżej równowartości kwoty 500 zł - 50 zł od każdej pełnej lub rozpoczętej kwoty równowartości 80 zł;

2)
przy zakupie zagranicznych środków płatniczych krajów, z którymi Polska nie rozlicza się w rublach:
a)
10 zł od każdej rozpoczętej kwoty 10 zł równowartości zakupywanych zagranicznych środków płatniczych, jeżeli równowartość zakupywanych zagranicznych środków płatniczych nie przekracza 480 zł,
b)
12,50 zł od każdej rozpoczętej kwoty 10 zł równowartości zakupywanych zagranicznych środków płatniczych, jeżeli równowartość zakupywanych zagranicznych środków płatniczych przekracza 480 zł.
§  3.
Opłatę turystyczną pobiera Narodowy Bank Polski lub instytucja uprawniona do sprzedaży zagranicznych środków płatniczych (biuro podróży).
§  4.
W razie zwrotu zakupionych zagranicznych środków płatniczych opłata turystyczna podlega zwrotowi w całości lub w części odpowiednio do wysokości zwróconej kwoty. Zwrotu opłaty turystycznej dokonuje jednostka, która opłatę pobrała.
§  5.
Traci moc zarządzenie Ministra Finansów nr 52 z dnia 24 kwietnia 1964 r. w sprawie opłat na Centralny Fundusz Turystyki i Wypoczynku przy wyjazdach prywatnych za granicę.
§  6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1967 r.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021