Sposób przechowywania znalezionych przedmiotów o wartości naukowej lub artystycznej.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I SZTUKI
z dnia 20 lutego 1967 r.
w sprawie sposobu przechowywania znalezionych przedmiotów o wartości naukowej lub artystycznej.

Na podstawie art. 185 Kodeksu cywilnego oraz § 12 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie rzeczy znalezionych (Dz. U. Nr 22, poz. 141) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o rozporządzeniu, należy przez to rozumieć rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie rzeczy znalezionych (Dz. U. Nr 22, poz. 141).
2.
Użyte w zarządzeniu określenie "konserwator" oznacza powiatowego (miejskiego) konserwatora zabytków w powiatach (miastach), w których konserwator został ustanowiony. Na pozostałym obszarze kraju oznacza wojewódzkiego (miasta wyłączonego z województwa) konserwatora zabytków.
3.
Określenie "organ administracji finansowej" oznacza organ właściwy do odbierania zawiadomienia o znalezieniu rzeczy zagubionych, wymieniony w § 1 rozporządzenia.
§  2.
W razie przypuszczenia, że rzecz znaleziona stanowi przedmiot o wartości naukowej lub artystycznej, organ administracji finansowej zawiadomi w ciągu 7 dni konserwatora o znalezieniu rzeczy.
§  3.
Konserwator dokona oględzin znalezionego przedmiotu w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia i orzeknie, czy znaleziony przedmiot posiada wartość naukową lub artystyczną. Termin ten ulega przedłużeniu, jeśli zajdzie potrzeba zasięgnięcia opinii rzeczoznawcy albo właściwego muzeum, biblioteki lub archiwum.
§  4.
Jeżeli okaże się, że przedmiot znaleziony posiada wartość naukową lub artystyczną, konserwator postawi wniosek o oddanie go na przechowanie do odpowiedniego państwowego muzeum, biblioteki lub archiwum, zwanych dalej "instytucją".
§  5.
Jeżeli przedmioty określone w § 4 staną się własnością państwową wobec nieodebrania ich we właściwym terminie przez uprawnionego, instytucja, której zostały oddane na przechowanie, wystąpi do właściwego organu administracji finansowej o przekazanie jej tych przedmiotów.
§  6.
Przepisy zarządzenia nie mają zastosowania do wykopalisk i znalezisk archeologicznych, do których stosuje się przepis art. 24 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury i o muzeach (Dz. U. Nr 10, poz. 48).
§  7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021