Postępowanie z zużytymi lub uszkodzonymi akumulatorami samochodowymi i motocyklowymi nie nadającymi się do dalszego używania.

ZARZĄDZENIE
MINISTRÓW KOMUNIKACJI I HANDLU WEWNĘTRZNEGO
z dnia 25 stycznia 1962 r.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. z 1952 r. Nr 44, poz. 301 i z 1956 r. Nr 54, poz. 244), § 1 zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 14 grudnia 1956 r. w sprawie przekazania uprawnień do wydawania przepisów o gospodarowaniu pojazdami samochodowymi, częściami zamiennymi i ogumieniem do tych pojazdów oraz o normowaniu zużycia materiałów pędnych w eksploatacji i obsłudze pojazdów samochodowych (Monitor Polski z 1956 r. Nr 105, poz. 1209 i z 1961 r. Nr 80, poz. 334) i § 1 zarządzenia nr 187 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 września 1961 r. w sprawie przekazania Ministrowi Handlu Wewnętrznego uprawnień do wydawania przepisów regulujących obrót rynkowy samochodami osobowymi i częściami zamiennymi oraz o gospodarowaniu ogumieniem (Monitor Polski Nr 80, poz. 334) zarządza się, co następuje:
§  1. 2
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o akumulatorach, rozumie się przez to akumulatory kwasowe samochodowe i motocyklowe, używane do rozruchu silników spalinowych.
§  2. 3
Jednostki gospodarki uspołecznionej, osoby prawne nie będące jednostkami gospodarki uspołecznionej i osoby fizyczne, zwane w dalszym ciągu "użytkownikami", posiadające zużyte lub uszkodzone akumulatory, obowiązane są, przed zakupieniem nowych akumulatorów, dostarczyć posiadane akumulatory razem ze szlamem ołowiu jednej z następujących jednostek, zwanych dalej "odbiorcami":
1)
licencjonowanym stacjom obsługi akumulatorów (II klasy),
2)
rejonowym zbiornicom złomu,
3)
uprawnionym do skupu złomu składnicom spółdzielczym podległym Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" lub Centralnemu Związkowi Spółdzielczości Pracy.
§  3. 4
1.
Wykaz odbiorców wymienionych w § 2 pkt. 1, odpowiadających wymaganiom technicznym dla uruchomienia, konserwacji i naprawy akumulatorów, ustalać będzie Zarząd Przedsiębiorstwa Remontu i Dozoru Akumulatorów w Warszawie oraz podawać go do wiadomości jednostkom rozprowadzającym akumulatory nowe (§ 5 ust. 1) i Centrali Gospodarki Złomem.
2.
Jednostki rozprowadzające akumulatory nowe obowiązane są informować użytkowników akumulatorów o adresach wymienionych w § 2 odbiorców akumulatorów zużytych lub uszkodzonych.
3.
Centrala Techniczno-Handlowa "Motozbyt" obowiązana jest podawać do wiadomości odbiorcom wymienionym w § 2 wykaz cen detalicznych akumulatorów nowych z wyszczególnieniem typów, pojemności i ciężaru.
§  4.
1. 5
Licencjonowane stacje obsługi akumulatorów (§ 2 pkt. 1) nabywają zużyte lub uszkodzone akumulatory, przy czym:
1)
zatrzymują dla własnych potrzeb do naprawy innych akumulatorów części nadające się do tego celu;
2)
części ołowiane uzyskane przy rozbiórce akumulatorów, nie nadające się do wykorzystania we własnym zakresie, oraz szlam ołowiany zbywają właściwej terenowo rejonowej zbiornicy złomu lub jednostce wskazanej przez tę zbiornicę; szlam ołowiany otrzymany z akumulatorów powinien być wysuszony i składowany w skrzyniach lub beczkach;
3)
prowadzą ewidencję przychodu i rozchodu ołowiu oraz szlamu ołowianego umożliwiającą kontrolowanie obiegu tego materiału;
4)
wszelkie inne części niemetalowe, nie mające zastosowania przy naprawie, zbywają wytwórcom akumulatorów, innym odbiorcom lub właściwym terenowo wojewódzkim zbiornicom przemysłowych surowców wtórnych;
5)
ciężar dostarczonego akumulatora nie powinien być mniejszy od 50% ciężaru nowego akumulatora danego typu bez kwasu;
6) 6
płacą użytkownikom należność w wysokości 10% obowiązującej ceny detalicznej akumulatora tego samego typu.
2. 7
Pozostali odbiorcy, wymienieni w § 2 pkt. 2 i 3, obowiązani są przyjmować i rozliczać zużyte lub uszkodzono akumulatory według ciężaru zawartego w nich ołowiu oraz szlamu ołowiu (bez elektrolitu) na podstawie ciężaru lub ustalonych tabel zawartości złomu ołowiu bądź szacunkowej oceny ciężaru po obowiązujących cenach złomu.
3. 8
Odbiorcy zużytych lub uszkodzonych akumulatorów obowiązani są wydawać użytkownikom pokwitowania (oryginał kwitów magazynowych według wzoru "magazyn przyjął"), w których stwierdzają typ i ciężar przyjętego akumulatora oraz zapłaconą należność.
§  5. 9
1.
Sprzedaż użytkownikom akumulatorów nowych przez Centralę Techniczno-Handlową "Motozbyt", Centralę Handlową Sprzętu Rolniczego oraz inne jednostki rozprowadzające akumulatory uzależnia się od dostarczenia pokwitowania wymienionego w § 4 ust. 3.
2.
W razie nieprzedstawienia pokwitowania, o którym mowa w § 4 ust. 3, użytkownik obowiązany jest przy zakupie nowych akumulatorów (ust. 1) złożyć niezależnie od uiszczenia ceny nabycia kaucję w wysokości 50% wartości nabywanych akumulatorów.
3.
Kaucja określona w ust. 2 ulega zwrotowi z chwilą przedstawienia pokwitowania wymienionego w § 4 ust. 3. Jeżeli pokwitowanie nie będzie przedstawione w ciągu 12 miesięcy od dnia złożenia kaucji, kaucja przepada na rzecz Państwa.
4.
Przepis ust. 1 nie dotyczy sprzedaży akumulatorów:
1)
jednostkom handlowym sprzętu motoryzacyjnego, prowadzącym sprzedaż hurtową i detaliczną,
2)
jednostkom handlowym prowadzącym eksport akumulatorów,
3)
zakładom produkcyjnym, przeznaczającym akumulatory na wyposażenie produkowanego sprzętu,
4)
jednostkom nabywającym akumulatory do celów laboratoryjnych i doświadczalnych, dla uruchomienia nowych laboratoriów lub dla dodatkowego wyposażenia laboratoriów w razie ich rozbudowy,
5)
użytkownikom, którzy udokumentują utratę akumulatora odpowiednim protokołem awaryjnym,
6)
zakładom podległym Zjednoczeniu Zaplecza Technicznego Motoryzacji, zakupującym akumulatory w ramach rezerw Ministerstwa Komunikacji.
§  6. 10
Licencjonowane stacje obsługi akumulatorów (§ 2 pkt. 1) mogą nabywać nowe akumulatory bezpośrednio od jednostek określonych w § 5 ust. 1 dla wymiany akumulatorów zużytych lub uszkodzonych dostarczonych przez użytkowników, bez obowiązku składania kaucji, pod warunkiem zgłoszenia tym jednostkom numerów posiadanych oryginałów kwitów magazynowych wydanych użytkownikom za dostarczone przez nich zużyte akumulatory (w § 4 ust. 3).
§  7.
1. 11
Na podstawie pokwitowań rejonowej zbiornicy złomu lub uprawnionej do skupu złomu składnicy spółdzielczej stwierdzających przekazanie złomu i szlamu ołowiu (§ 4 ust. 3) licencjonowane stacje obsługi akumulatorów będą zaopatrywane na zlecenie Biura Sprzedaży Sprzętu i Porcelany Elektrotechnicznej "Elektrosprzęt" w Warszawie przez zakłady produkujące akumulatory w płyty akumulatorowe w ilości 80% ciężaru przekazanego złomu i szlamu.
2. 12
W razie nie przedstawienia pokwitowań, o których mowa w ust. 1, licencjonowane stacje obsługi akumulatorów obowiązane są, niezależnie od uiszczenia ceny nabycia płyt akumulatorowych, złożyć kaucję w wysokości 50% wartości nabytych płyt, przy czym przepis § 5 ust. 3 ma odpowiednie zastosowanie.
3.
Obrót złomem i szlamem ołowiu akumulatorowego powinien być kontrolowany przez osoby upoważnione przez Centralny Zarząd Gospodarki Złomem.
§  8.
Przepisy zarządzenia nie dotyczą jednostek budżetowych podległych Ministrowi Obrony Narodowej i Ministrowi Spraw Wewnętrznych, z wyjątkiem jednostek Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
§  9. 13
W stosunku do akumulatorów samochodowych i motocyklowych nie mają zastosowania przepisy wydane przez Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie gospodarowania zużytymi akumulatorami i bateriami akumulatorowymi.
§  10.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 1962 r.
1 Tytuł zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 7 stycznia 1963 r. (M.P.63.8.39) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 stycznia 1963 r.
2 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 7 stycznia 1963 r. (M.P.63.8.39) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 stycznia 1963 r.
3 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 7 stycznia 1963 r. (M.P.63.8.39) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 stycznia 1963 r.
4 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 7 stycznia 1963 r. (M.P.63.8.39) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 stycznia 1963 r.
5 § 4 ust. 1 zdanie wstępne zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. a) zarządzenia z dnia 7 stycznia 1963 r. (M.P.63.8.39) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 stycznia 1963 r.
6 § 4 ust. 1 pkt 6 dodany przez § 1 pkt 5 lit. b) zarządzenia z dnia 7 stycznia 1963 r. (M.P.63.8.39) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 stycznia 1963 r.
7 § 4 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. c) zarządzenia z dnia 7 stycznia 1963 r. (M.P.63.8.39) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 stycznia 1963 r.
8 § 4 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 5 lit. d) zarządzenia z dnia 7 stycznia 1963 r. (M.P.63.8.39) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 stycznia 1963 r.
9 § 5 zmieniony przez § 1 pkt 6 zarządzenia z dnia 7 stycznia 1963 r. (M.P.63.8.39) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 stycznia 1963 r.
10 § 6 zmieniony przez § 1 pkt 7 zarządzenia z dnia 7 stycznia 1963 r. (M.P.63.8.39) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 stycznia 1963 r.
11 § 7 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 8 zarządzenia z dnia 7 stycznia 1963 r. (M.P.63.8.39) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 stycznia 1963 r.
12 § 7 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 8 zarządzenia z dnia 7 stycznia 1963 r. (M.P.63.8.39) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 stycznia 1963 r.
13 § 9 zmieniony przez § 1 pkt 9 zarządzenia z dnia 7 stycznia 1963 r. (M.P.63.8.39) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 stycznia 1963 r.

Zmiany w prawie

Handel w niedzielę - nowelizacja z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę mającą uszczelnić zakaz handlu w niedzielę. Nowe przepisy pozwolą na otwarcie w niehandlowe niedziele sklepów, które świadczą też usługi pocztowe, jeśli przychody z tej działalności przekroczą 40 proc. przychodów danej placówki.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 19.10.2021
Nowelizacja ustawy budżetowej na 2021 rok z podpisem prezydenta

Kancelaria prezydenta poinformowała we wtorek, że Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy budżetowej i okołobudżetowej na 2021 rok. Łączna kwota dochodów budżetu w 2021 roku po nowelizacji wyniesie ponad 482,98 mld zł a wydatki prawie 523,5 mld zł. Deficyt ma wynieść nie więcej niż 40,5 mld zł.

Krzysztof Koślicki 19.10.2021
MF: E-Czynny żal w sprawach karno-skarbowych wciąż możliwy

Resort finansów zwraca uwagę, że zmiany w art. 16 par. 4 kodeksu karnego skarbowego, wprowadzone ustawą o doręczeniach elektronicznych, nie modyfikują treści merytorycznej przewidzianych tam regulacji. Oznacza to, że złożenie czynnego żalu drogą elektroniczną (np. e-PUAP, e-Urząd Skarbowy) od 5 października 2021 roku pozostaje skuteczne.

Krzysztof Koślicki 14.10.2021
Wyrok o wyższości polskiej konstytucji nad prawem unijnym opublikowany

W Dzienniku Ustaw opublikowany został we wtorek po południu wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 października, który stwierdza, że wyłączną właściwością TSUE jest interpretacja norm prawa unijnego, zaś TK ma ostatnie słowo w zakresie standardów konstytucyjnych, w tym w sprawach powoływania sędziów i ich kadencji. Wyrok jest komentowany jako krok w stronę wyjścia Polski z UE.

Krzysztof Sobczak 12.10.2021
Ustawa uchwalona - będzie można przejąć skład podatkowy

Senat przyjął w piątek nowelizację przepisów ustawy o podatku akcyzowym. Głównym celem zmian jest wprowadzenie zasady, która umożliwi kontynuację działalności prowadzonej w składzie podatkowym w przypadku rezygnacji z prowadzenia tej działalności przez dotychczasowy podmiot prowadzący skład podatkowy. Zmiany zostały przyjęte bez poprawek.

Krzysztof Koślicki 08.10.2021
Nowy wzór deklaracji VAT-26 już obowiązuje

Ministerstwo Finansów przypomniało w czwartek, że od 1 października obowiązuje nowy wzór deklaracji VAT-26. Muszą go stosować podatnicy VAT, którzy zamierzają odliczać cały podatek od paliwa i wydatków związanych z samochodami używanymi z ramach działalności gospodarczej.

Krzysztof Koślicki 07.10.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1962.14.59

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Postępowanie z zużytymi lub uszkodzonymi akumulatorami samochodowymi i motocyklowymi nie nadającymi się do dalszego używania.
Data aktu: 25/01/1962
Data ogłoszenia: 17/02/1962
Data wejścia w życie: 01/05/1962