Ustalenie terminów i wyznaczenie jednostek właściwych do przyjmowania zamówień na niektóre artykuły budowlane, pochodzenia mineralnego, szklarsko-ceramiczne i korkowe.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
z dnia 8 lipca 1959 r.
w sprawie ustalenia terminów i wyznaczenia jednostek właściwych do przyjmowania zamówień na niektóre artykuły budowlane, pochodzenia mineralnego, szklarsko-ceramiczne i korkowe.

Na podstawie art. 3 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. z 1952 r. Nr 44, poz. 301 i z 1956 r. Nr 54, poz. 244) w związku z zarządzeniem Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 9 kwietnia 1959 r. w sprawie przydziałów, rozdzielników i uzgodnień dostaw oraz ogólnych warunków dostaw pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr 37, poz. 167) oraz na podstawie § 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 września 1957 r. w sprawie szczegółowego określenia zakresu działania Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz rozgraniczenia właściwości w tej dziedzinie (Dz. U. Nr 52, poz. 253) zarządza się, co następuje:
§  1.
Zarządzenie dotyczy składania zamówień na artykuły wymienione w wykazie, stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.
§  2.
Terminy składania zamówień na artykuły określone w § 1 ustala wykaz, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.
§  3.
Jednostki, którym należy składać zamówienia na artykuły określone w § 1, wymienione są w wykazach stanowiących załączniki nr 2 i 3 do zarządzenia.
§  4.
Ilekroć w załączniku nr 2 do zarządzenia jest mowa o terenowo właściwej centrali materiałów budowlanych, należy przez to rozumieć centralę materiałów budowlanych tego województwa, na którego terenie ma nastąpić zużycie zamawianego artykułu.
§  5.
Traci moc zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 27 grudnia 1957 r. w sprawie ustalenia terminów i wyznaczenia jednostek właściwych do przyjmowania zamówień na niektóre artykuły budowlane, pochodzenia mineralnego, szklarsko-ceramiczne i korkowe (Monitor Polski z 1958 r. Nr 4, poz. 16).
§  6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1 1

WYKAZ ARTYKUŁÓW

Nazwa artykułu Patrz załącznik nr 2
grupa lp.
Bloki ścienne z betonu komórkowego I 4
Bloki ścienne wapienno-piaskowe, drążone, 9-cegłowe IV 12
Bloki ścienne gipsowe Nidablok: pełne i drążone I 19
Cegła budowlana klinkierowa i półklinkierowa IV 2
Cegła ceramiczna: pełna, kratówka i dziurawka I 7
Cegła: klasztorna, licówka i sitówka IV 7
Cegła kanalizacyjna IV 1
Cegła kominowa IV 10
Cegła wapienno-piaskowa pełna i drążona I 5
Cegła wapienno-piaskowa drążona (półtorówka) 11 i 14-otworowa I 6
Cegła wapienno-piaskowa kolorowa: pełna i drążona IV 13
Chlorek magnezu IV 65
Cement III 1
Dachówka ceramiczna: karpiówka, zakładkowa, holenderka i marsylka I 8
Dachówka: rzymska, mnich i mniszka IV 8
Dolomit (rędziński) IV 19
Elementy ścienne wielkowymiarowe z betonu komórkowego IV 14
Gąsiory ceramiczne do dachówek I 9
Gips: budowlany, modelarski, ceramiczny, alabastrowy i posadzkowy jastrychowy I 18
Gliny IV 27
Grysy budowlane do lastryka I 22
Juta asfaltowa I 29
Kafle I 10
Kalka: ceramiczna, przemysłowa i dziecięca IV 41
Kamień budowlany IV 28
Kamień gipsowy IV 15
Kamień ścierny IV 29
Kamień serecytowo-chlorytowy IV 20
Kamień wapienny (wapień) IV 16
Kamienie kulaki (importowane) IV 72
Kamienie Silex (importowane) IV 73
Kamionka gospodarstwa wiejskiego I 11
Kamionka kanalizacyjna II 3
Kamionka kwasoodporna IV 40
Kamionka sanitarna IV 38
Kaolin (krajowy) IV 69
Kaolin (importowany) IV 74
Kapsle koronowe z wkładką korkową IV 51
Kit szklarski i miniowy I 36
Kleje do materiałów podłogowych z tworzyw sztucznych I 55
Kleje do okładzin polistyrenowych I 56
Klinkier drogowy IV 3
Kłódki I 17
Koła i pasy ratunkowe z kory litej oraz innych materiałów IV 52
Kora korkowa IV 35
Korki oraz wkładki do butelek i słoi z kory litej i suberytowe IV 53
Kreda malarska mielona i formowana I 37
Kreda surowa w kawałkach, przemysłowa i pastewna IV 62
Kruszywo korkowe IV 54
Krzemalit (lepiszcze) I 38
Kształtki azbestowo-cementowe elektroizolacyjne IV 37
Kwarc IV 21
Lepik asfaltowy (bitumiczny) I 39
Magnezyt kaustyczny mielony IV 66
Masy izolacyjne krzemionkowe I 40
Masy szpachlowe IV 70
Masy zalewowe i dylatacyjne IV 67
Materiały okładzinowe z tworzyw sztucznych I 57
Materiały podłogowe z tworzyw sztucznych I 58
Maty słomiane I 41
Maty trzcinowe I 42
Mączka kwarcowa IV 63
Mączka serecytowo-chlorytowa IV 23
Mączki wapienne IV 17
Obciągi korkowe suberytowe IV 55
Odpady korkowe IV 36
Okapniki podokienne klinkierowe IV 9
Okucia budowlane I 15
Okucia meblowe I 16
Papa asfaltowa I 2
Papa smołowa I 1
Piaski szklarskie IV 26
Pierścienie Raschiga IV 39
Pierścienie uszczelkowe samochodowe IV 56
Płytki i kształtki kamionkowe typu Przyborsk ścienne szkliwione i kwasoodporne nieszkliwione II 4
Płytki okładzinowe klinkierowe I 13
Płytki okładzinowe ze szkła opakowego (Wałbrzych) I 43
Płytki podłogowe kamionkowe (terakota) II 1
Płytki podłogowe skałodrzewne (ksylolitowe) I 44
Płytki podłogowe ze sztucznego kamienia (lastryko) I 45
Płytki ścienne fajansowe i z tworzywa gliniastego II 2
Płyty azbestowo-cementowe (eternit) typowe I 3
Płyty azbestowo-cementowe (eternit) nietypowe IV 33
Płyty dachowe z betonu komórkowego IV 14
Płyty faliste poliestrowe PWS I 59
Płyty Nidagips (suche tynki) I 20
Płyty i otuliny korkowe do izolacji termicznej I 34
Płyty ścienne z betonu komórkowego I 4
Płyty suberytowe obuwnicze IV 61
Płyty suberytowe uszczelkowe IV 57
Płyty trzcinowe I 46
Płyty wiórowo-cementowe (suprema) I 47
Pływaki korkowe IV 58
Podpiętki i wkładki całostopowe suberytowe do obuwia IV 59
Polewa kaflarska IV 4
Porcelana laboratoryjna IV 42
Posypka serecytowo-chlorytowa IV 24
Powłoki do tynków i elewacji I 60
Przewody kominowo-wentylacyjne azbestowo-cementowe IV 34
Przędza szklana I 23
Przykrywy kablowe IV 5
Pustaki stropowe Ackermana i Foerstera I 14
Pustaki kominowe i wentylacyjne IV 11
Pustaki prefabrykowane ścienne Alfa IV 30
Pustaki prefabrykowane ścienne typu SM-185 IV 31
Pustaki prefabrykowane ścienne wrocławskie IV 32
Rury azbestowo-cementowe na ciśnienie robocze 3 i 5 atm oraz akcesoria do tych rur I 33
Skaleń krajowy IV 22
Skaleń importowany IV 25
Szkło: ciągnione okienne, walcowane surowe i wzorzyste, zbrojone i budowlane fasonowe III 2
Szkło foto IV 48
Szkło kolorowe (płaskie) IV 50
Szkło laboratoryjne krajowe IV 42
Szkło laboratoryjne importowane IV 44
Szkło lustrzane i opakowe I 35
Szkło oświetleniowe IV 47
Szkło piankowe: płyty oraz pumeks kosmetyczny i techniczny IV 6
Szkło sanitarne IV 46
Szkło techniczne IV 42, 43, 45
Szyby ze szkła hartowanego IV 49
Środki do klejenia deszczułek posadzkowych I 48
Środki do klejenia papy asfaltowej I 50
Środki do klejenia papy smołowej I 49
Środki do konserwacji papy smołowej I 51
Środki i masy izolacyjne I 52
Środki wodoszczelne i szybko wiążące I 53
Taśmy izolacyjne "Denso" I 54
Wapno palone mielone IV 18
Wapno niegaszone (palone), hydratyzowane i hydrauliczne I 21
Wata bazaltowa I 24
Wata szklana I 25
Wełna żużlowa I 30
Węglan wapniowy strącany (kreda strącana) IV 71
Wkładki cierne do tarcz sprzęgła IV 60
Wkładki szamotowe do kafli I 12
Wyroby z przędzy szklanej I 26
Wyroby z waty bazaltowej I 27
Wyroby z waty szklanej I 28
Wyroby termalitowe: cegła, kształtki i zaprawy I 32
Wyroby z wełny żużlowej I 31
Ziemia krzemkowa surowa i suszona mielona IV 64
Ziemia okrzemkowa (importowana) IV 75
Żwirki filtracyjne IV 68

ZAŁĄCZNIK  Nr 2 2

WYKAZ JEDNOSTEK WŁAŚCIWYCH DO PRZYJMOWANIA ZAMÓWIEŃ ORAZ TERMINY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

Grupa I.

Zamówienia na artykuły wymienione w rubryce 2 wszyscy odbiorcy powinni składać::

1)
w jednostkach wymienionych w rubryce 3 w terminach podanych w rubryce 4, jeśli dostawa tych artykułów ma nastąpić z zakładu produkcyjnego,
2)
w terenowo właściwej centrali materiałów budowlanych w terminach wzajemnie uzgodnionych, nie dłuższych jednak niż 20 dni przed miesiącem dostawy, jeśli odbiór tych artykułów ma nastąpić ze składu centrali materiałów budowlanych.

Wyjątek od zasady podanej w pkt 1 stanowią zamówienia na cele obrotu rynkowego:

a)
jednostek strefy handlu wiejskiego na artykuły wymienione pod lp. 1, 2 i 3, które powinny być składane w Zjednoczeniu Przemysłu Izolacji Budowlanej, Chorzów, ul. Dąbrowskiego 7/9, w terminach podanych w rubryce 4,
b)
jednostek strefy handlu miejskiego na artykuły wymienione pod lp. 18, 19, 20 i 21, które powinny być składane w terenowo właściwej centrali materiałów budowlanych w terminach podanych w rubryce 4.

Wyjątek od zasady podanej w pkt 1 stanowią zamówienia wszystkich odbiorców z terenów województw bydgoskiego, katowickiego, łódzkiego, poznańskiego i warszawskiego oraz z terenów miast Łodzi, Poznania i Warszawy na:

a)
bloki i płyty ścienne z- betonu komórkowego,
b)
cegłę wapienno-piaskową pełną i drążoną,
c)
cegłę wapienno-piaskową drążoną (półtorówkę) 11- i 14-otworową,
d)
cegłę ceramiczną pełną, kratówkę i dziurawkę, które powinny być składane w terenowo właściwych centralach materiałów budowlanych w terminie 30 dni przed miesiącem dostawy.

Wyjątek od zasady podanej w pkt 1 stanowią zamówienia wszystkich odbiorców z terenów miast Warszawy, Krakowa, Łodzi, Poznania i Wrocławia oraz z terenów województw bydgoskiego, katowickiego, krakowskiego, łódzkiego, opolskiego, poznańskiego, warszawskiego i wrocławskiego na:

a)
bloki i płyty ścienne (drobnowymiarowe) z betonu komórkowego,
b)
cegłę wapienno-piaskową pełną i drążoną,
c)
cegłę wapienno-piaskową drążoną (półtorówkę) 11 i 14-otworową,
d)
cegłę ceramiczną pełną, kratówkę i dziurawkę,

które powinny być składane w terenowo właściwych centralach materiałów budowlanych w terminie 30 dni przed miesiącem dostawy.

Lp. Nazwa artykułu Jednostka właściwa do przyjmowania zamówień Termin składania zamówień
1 2 3 4
1 Papa smołowa terenowo właściwa centrala materiałów budowlanych 20 dni przed miesiącem dostawy
2 Papa asfaltowa " "
3 Płyty azbestowo-cementowe (eternit) typowe " "
4 Bloki i płyty ścienne z betonu komórkowego " 30 dni przed kwartałem dostawy
5 Cegła wapienno-piaskowa pełna i drążona " "
6 Cegła wapienno-piaskowa drążona (półtorówka) 11 i 14-otworowa " "
7 Cegła ceramiczna: pełna, kratówka i dziurawka " "
8 Dachówka ceramiczna: karpiówka, zakładkowa, holenderka i marsylka " "
9 Gąsiory ceramiczne do dachówek " "
10 Kafle " "
11 Kamionka gospodarstwa wiejskiego " "
12 Wkładki szamotowe do kafli " "
13 Płytki okładzinowe klinkierowe Biuro Zbytu Ceramiki Budowlanej, Warszawa, ul. Mazowiecka 12 "
14 Pustaki stropowe: Ackermana i Foerstera " "
15 Okucia budowlane Biuro Zbytu Okuć i Instalacji Budowlanych, Poznań, pl. Wolności 6 60 dni przed kwartałem dostawy
16 Okucia meblowe " "
17 Kłódki " "
18 Gips: budowlany, modelarski, ceramiczny, alabastrowy i posadzkowy jastrychowy Biuro Zbytu Wapna i Gipsu, Warszawa, ul. Jasna 10 20 dni przed miesiącem dostawy
19 Bloki ścienne gipsowe Nidablok: pełne i drążone " 20 dni przed kwartałem dostawy
20 Płyty Nidagips (suche tynki) " "
21 Wapno niegaszone (palone), hydratyzowane i hydrauliczne " "
22 Grysy budowlane do lastyka Zjednoczenie Przemysłu Kamienia Budowlanego, Kraków, ul. Wapienna 2 "
23 Przędza szklana Zjednoczenie Przemysłu Izolacji Budowlanej, Chorzów, ul. Dąbrowskiego 7/9 20 dni przed miesiącem dostawy
24 Wata bazaltowa " "
25 Wata szklana " "
26 Wyroby z przędzy szklanej " "
27 Wyroby z waty bazaltowej " "
28 Wyroby z waty szklanej " "
29 Juta asfaltowa Katowickie Zakłady Papy, Nowy Bieruń, ul. Warszawska 55 "
30 Wełna żużlowa Gliwickie Zakłady Materiałów Izolacyjnych, Gliwice, ul. Towarowa 3 "
31 Wyroby z wełny żużlowej " "
32 Wyroby termalitowe: cegła, kształtki i zaprawy Krakowskie Zakłady Materiałów Izolacyjnych, Zabierzów k. Krakowa "
33 Rury azbestowo-cementowe na ciśnienie robocze 3 i 5 atm. oraz akcesoria do tych rur Zakłady Wyrobów Azbestowo-Cementowych, Szczucin k. Tarnowa "
34 Płyty i otuliny korkowe do izolacji termicznej Śląskie Zakłady Materiałów Izolacyjnych, Katowice, ul. Paderewskiego 19/21 20 dni przed kwartałem dostawy
35 Szkło lustrzane i opakowe Biuro Zbytu Szkła, Warszawa, ul. Flory 3 "
36 Kit szklarski i miniowy "Besar" Biuro Sprzedaży Materiałów Budowlanych, Warszawa, ul. Mazowiecka 12 20 dni przed miesiącem dostawy
37 Kreda malarska mielona i formowana "Besar" Biuro Sprzedaży Materiałów Budowlanych, W-wa, ul. Mazowiecka 12 20 dni przed miesiącem dostawy
38 Krzemalit (lepiszcze) " "
39 Lepik asfaltowy (bitumiczny) " "
40 Masy izolacyjne krzemionkowe " "
41 Maty słomiane " "
42 Maty trzcinowe " "
43 Płytki okładzinowe ze szkła opakowego (Wałbrzych) " "
44 Płytki podłogowe skałodrzewne ksylolitowe " "
45 Płytki podłogowe ze sztucznego kamienia (lastryko) " "
46 Płyty trzcinowe " "
47 Płyty wiórowo-cementowe (suprema) " "
48 Środki do klejenia deszczułek posadzkowych " "
49 Środki do klejenia papy smołowej " "
50 Środki do klejenia papy asfaltowej " "
51 Środki do konserwacji papy smołowej " "
52 Środki i masy izolacyjne " "
53 Środki wodoszczelne i szybko wiążące " "
54 Taśmy izolacyjne "Denso" " "
55 Kleje do materiałów podłog. z tworzyw sztucznych " 20 dni przed kwartałem dostawy
56 Kleje do okładzin polistyrenowych " "
57 Materiały okładzinowe z tworzyw sztucznych " "
58 Materiały podłogowe z tworzyw sztucznych " "
59 Płyty faliste poliestrowe PWS " "
60 Powłoki do tynków i elewacji " "

Grupa II.

Zamówienia na artykuły wymienione w rubryce 2 wszyscy odbiorcy powinni składać:

1)
w jednostce wymienionej w rubryce 3 w terminach podanych w rubryce 4, jeśli dostawa tych artykułów ma następować z zakładu produkcyjnego,
2)
w terenowo właściwej centrali materiałów budowlanych w terminach wzajemnie uzgodnionych, nie dłuższych jednak niż 20 dni przed miesiącem dostawy, jeśli odbiór tych artykułów ma nastąpić ze składu central materiałów budowlanych.

Wyjątek od zasady podanej w pkt 1 stanowią zamówienia jednostek stref handlu miejskiego i wiejskiego na cele obrotu rynkowego oraz zamówienia odbiorców objętych planem terenowym i "drobnych odbiorców" objętych planem centralnym, które powinny być składane w terenowo właściwej centrali materiałów budowlanych w terminach podanych w rubryce 4.

Lp. Nazwa artykułu Jednostka właściwa do przyjmowania zamówień Termin składania zamówień
1 2 3 4
1 Płytki podłogowe kamionkowe (terakota) Zjednoczenie Przemysłu Ceramicznego, Warszawa, ul. Żurawia 35 20 dni przed kwartałem dostawy
2 Płytki ścienne fajansowe i z tworzywa gliniastego " "
3 Kamionka kanalizacyjna " "
4 Płytki i kształtki kamionkowe typu "Przyborsk": ścienne szkliwione i kwasoodporne nieszkliwione " 30 dni przed kwartałem dostawy

Grupa III.

Zamówienia na artykuły wymienione w rubryce 2 wszyscy odbiorcy powinni składać:

1)
w jednostkach wymienionych w rubryce 3 w terminach podanych w rubryce 4, jeśli dostawa tych artykułów ma nastąpić z zakładu produkcyjnego,
2)
w terenowo właściwej centrali materiałów budowlanych w terminach wzajemnie uzgodnionych, nie dłuższych jednak niż 20 dni przed miesiącem dostawy, jeśli odbiór tych artykułów ma nastąpić ze składu centrali materiałów budowlanych.

Wyjątek od zasady podanej w pkt 1 stanowią zamówienia jednostek strefy handlu miejskiego na cele obrotu rynkowego oraz zamówienia odbiorców objętych planem terenowym i "drobnych odbiorców" objętych planem centralnym, które powinny być składane w terenowo właściwej centrali materiałów budowlanych w terminach podanych w rubryce 4.

Lp. Nazwa artykułu Jednostka właściwa do przyjmowania zamówień Termin składania zamówień
1 2 3 4
1 Cement Biuro Zbytu Cementu, Sosnowiec, ul. Nowotki 14 20 dni przed kwartałem dostawy
2 Szkło: ciągnione okienne, walcowane surowe i wzorzyste, zbrojone i budowlane fasonowe Biuro Zbytu Szkła, Warszawa, ul. Flory 3

Grupa IV.

Zamówienia na artykuły wymienione w rubryce 2, niezależnie od zamawianej ilości, wszyscy odbiorcy powinni składać w jednostkach wymienionych w rubryce 3, w terminach podanych w rubryce 4.

Lp. Nazwa artykułu Jednostka właściwa do przyjmowania zamówień Termin składania zamówień
1 2 3 4
1 Cegła kanalizacyjna Biuro Zbytu Ceramiki Budowlanej, Warszawa, ul. Mazowiecka 12 20 dni przed kwartałem dostawy
2 Cegła budowlana klinkierowa i półklinkierowa " "
3 Klinkier drogowy " "
4 Polewa kaflarska " "
5 Przykrywy kablowe " "
6 Szkło piankowe: płyty, pumeks kosmetyczny i techniczny " "
7 Cegła: klasztorna, licówka i sitówka " 40 dni przed kwartałem dostawy
8 Dachówka: rzymska, mnich i mniszka " "
9 Okapniki podokienne klinkierowe " "
10 Cegła kominowa " 45 dni przed kwartałem dostawy
11 Pustaki kominowe i wentylacyjne " 50 dni przed kwartałem dostawy
12 Bloki ścienne wapienno-piaskowe drążone, 9-cegłowe Zakłady Silikatowe "Teodory", Teodory, powiat łaski, województwo łódzkie 40 dni przed kwartałem dostawy
13 Cegła wapienno-piaskowa kolorowa: pełna i drążona Zjednoczenie Przemysłu Silikatowego, Warszawa, al. Niepodległości 188b "
14 Elementy ścienne wielkowymiarowe oraz płyty dachowe z betonu komórkowego " "
15 Kamień gipsowy Biuro Zbytu Wapna i Gipsu, Warszawa, ul. Jasna 10 20 dni przed kwartałem dostawy
16 Kamień wapienny (wapień) " "
17 Mączki wapienne " "
18 Wapno palone mielone " "
19 Dolomit (rędziński) Jeleniogórskie Kopalnie Surowców Mineralnych, Szklarska Poręba, ul. B. Czecha 2 "
20 Kamień serecytowo-chlorytowy " "
21 Kwarc " "
22 Skaleń krajowy Zjednoczenie Przemysłu Kruszyw i Surowców Mineralnych, Warszawa, ul. Świętokrzyska 18 "
23 Mączka serecytowo-chlorytowa " "
24 Posypka serecytowo-chlorytowa " "
25 Skaleń importowany " 30 dni od dnia zawiadomienia o wielkości przyznanego importu
26 Piaski szklarskie Kunickie Zjednoczone Zakłady Szklarskie, Kopalnia Piasku Lutynka, poczta Wymiarki, województwo zielonogórskie 20 dni przed kwartałem dostawy
26 " Tomaszowskie Kopalnie Surowców Mineralnych, Biała Góra k. Tomaszowa Mazowieckiego "
27 Gliny:
- z kopalń: Anna, Bolko, Janina, Kraniec, Maria I i Maria II Bolesławieckie Kopalnie Surowców Mineralnych, Bolesławiec, ul. Wojska Polskiego 1 "
- z kopalń: Baranów i Parszów Zakłady Wyrobów Kamionkowych "Marywil", Suchedniów, ul. Mickiewicza 9 "
- z kopalń: Sielec i Żarnów Zakłady Płytek Kamionkowych, Opoczno, ul. Staromiejska 2 "
28 Kamień budowlany: Zjednoczenie Przemysłu Kamienia Budowlanego, Kraków, ul. Wapienna 2 30 dni przed terminem rozpoczęcia dostawy
- wyroby produkowane seryjnie na skład
- wyroby typowe produkowane na zamówienie " 45 dni przed terminem rozpoczęcia dostawy
- wyroby nietypowe produkowane na zamówienie Zjednoczenie Przemysłu Kamienia Budowlanego, Kraków, ul. Wapienna 2 90 dni przed terminem rozpoczęcia dostawy
29 Kamień ścierny " 45 dni przed terminem rozpoczęcia dostawy
30 Pustaki prefabrykowane ścienne Alfa Zakłady Produkcji Elementów Betonowych i Żelbetowych, Czerwionka, powiat rybnicki 20 dni przed miesiącem dostawy
" Poznańskie Zakłady Produkcji Betonów "Pozbet", Poznań, al. Marcinkowskiego 1 "
31 Pustaki prefabrykowane ścienne typu SM-185 Częstochowskie Zakłady Elementów Żużlobetonowych, Częstochowa, ul. Nowoolsztyńska 20 dni przed miesiącem dostawy
" Czechowickie Zakłady Elementów Żużlobetonowych, Czechowice-Dziedzice powiat bielski "
32 Pustaki prefabrykowane ścienne wrocławskie Wrocławskie Zakłady Betoniarskie i Żelbetowe, Wrocław, ul. Rychtalska 11 "
33 Płyty azbestowo-cementowe (eternit) nietypowe Zjednoczenie Przemysłu Izolacji Budowlanej, Chorzów, ul. Dąbrowskiego 7/9 20 dni przed kwartałem dostawy
34 Przewody kominowo-wentylacyjne azbestowo-cementowe " "
35 Kora korkowa " 60 dni przed kwartałem dostawy
36 Odpady korkowe " "
37 Kształtki azbestowo-cementowe elektroizolacyjne Lubelskie Zakłady Eternitu, Lublin, ul. Firlejowska 32 20 dni przed kwartałem dostawy
38 Kamionka sanitarna Zakłady Wyrobów Kamionkowych "Marywil", Suchedniów, ul. Mickiewicza 9 75 dni przed kwartałem dostawy
39 Pierścienie Raschiga: Chodzieskie Zakłady Porcelany Chodzież, ul. Fabryczna 3 60 dni przed kwartałem dostawy
- Ø 7 mm
- Ø 15, 25 i 35 mm Zakłady Wyrobów Kamionkowych "Marywil", Suchedniów, ul. Mickiewicza 9 "
- Ø od 50 mm wzwyż Zakłady Wyrobów Kamionkowych, Gozdnica, ul. Żagańska 13 "
40 Kamionka kwasoodporna
- zbiorniki 1000 l Ziembickie Zakłady Ceramiczne, Ziembice, ul. Przemysłowa 40 75 dni przed kwartałem dostawy
- wszystkie pozostałe wyroby z kamionki kwasoodpornej Zakłady Wyrobów Kamionkowych "Marywil", Suchedniów, ul. Mickiewicza 9 "
41 Kalka: ceramiczna, przemysłowa i dziecięca Wałbrzyskie Zakłady Graficzne "Kalkomania", Wałbrzych, ul. Parkowa 8 20 dni przed kwartałem dostawy
42 Porcelana laboratoryjna, szkło laboratoryjne krajowe i szkło techniczne (szkła wzierne i wodowskazowe, klosze do lamp łukowych oraz szyby gięte do kopiarek) Centralna Hurtownia Szkła Laboratoryjnego, Łódź, ul. Brukowa 14 20 dni przed miesiącem dostawy
" Katowicka Centrala Materiałów Budowlanych, Katowice, ul. Młyńska 21/23 "
" Poznańska Centrala Materiałów Budowlanych, Poznań, ul. Bałtycka 29 "
" Warszawska Centrala Materiałów Budowlanych, Warszawa, ul. Polna 9 "
43 Szkło techniczne: rury i pręty ze szkła Silvit i Termisil Centralna Hurtownia Szkła Laboratoryjnego, Łódź, ul. Brukowa 14 20 dni przed kwartałem dostawy
44 Szkło laboratoryjne importowane " 180 dni przed rokiem dostawy
45 Szkło techniczne: pozostałe wyroby nie wymienione pod lp. 42 i 43 Biuro Zbytu Szkła, Warszawa, ul. Flory 3 60 dni przed kwartałem dostawy
46 Szkło sanitarne " "
47 Szkło oświetleniowe " "
48 Szkło foto Biuro Zbytu Szkła, Warszawa, ul. Flory 3 20 dni przed kwartałem dostawy
49 Szyby ze szkła hartowanego " "
50 Szkło kolorowe (płaskie) " "
51 Kapsle koronowe z wkładką korkową Poznańskie Zakłady Wyrobów Korkowych, Poznań, ul. Dąbrowskiego 93 "
52 Koła i pasy ratunkowe z kory litej oraz innych materiałów " "
53 Korki i wkładki do butelek i słoi z kory litej i suberytowe " "
54 Kruszywo korkowe " "
55 Obciągi korkowe suberytowe " "
56 Pierścienie uszczelkowe samochodowe " "
57 Płyty suberytowe uszczelkowe " "
58 Pływaki korkowe " "
59 Podpiętki i wkładki całostopowe suberytowe do obuwia " "
60 Wkładki cierne do tarcz sprzęgła " "
61 Płyty suberytowe obuwnicze Śląskie Zakłady Materiałów Izolacyjnych, Katowice, ul. Paderewskiego 19/21 "
62 Kreda: surowa w kawałkach, przemysłowa i pastewna "Besar" - Biuro Sprzedaży Materiałów Budowlanych, Warszawa, ul. Mazowiecka 12 20 dni przed miesiącem dostawy
63 Mączka kwarcowa " "
64 Ziemia krzemionkowa surowa i suszona mielona " "
65 Chlorek magnezu " 20 dni przed kwartałem dostawy
66 Magnezyt kaustyczny mielony " "
67 Masy zalewowe i dylatacyjne " "
68 Żwirki filtracyjne " "
69 Kaolin (krajowy) " "
70 Masy szpachlowe " "
71 Węglan wapniowy strącany (kreda strącana) " 40 dni przed kwartałem dostawy
72 Kamienie kułaki (importowane) " 30 dni od dnia zawiadomienia o wielkości przyznanego importu
73 Kamienie Silex (importowane) " "
74 Kaolin (importowany) " "
75 Ziemia okrzemkowa (importowana) " "

ZAŁĄCZNIK  Nr 3 3

WYKAZ WOJEWÓDZKICH CENTRAL MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Lp. Nazwa Adres
1 Białostocka Centrala Materiałów Budowlanych Białystok, pl. 10-lecia, Barak 1
2 Bydgoska Centrala Materiałów Budowlanych Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 15
3 Gdańska Centrala Materiałów Budowlanych Gdańsk, ul. Długi Targ 31/32
4 Katowicka Centrala Materiałów Budowlanych Katowice, ul. Młyńska 21/23
5 Kielecka Centrala Materiałów Budowlanych Kielce, ul. Żelazna 31
6 Koszalińska Centrala Materiałów Budowlanych Koszalin, ul. Mickiewicza 26
7 Krakowska Centrala Materiałów Budowlanych Kraków, ul. Westerplatte 1
8 Lubelska Centrala Materiałów Budowlanych Lublin, ul. Łęczyńska 3
9 Łódzka Centrala Materiałów Budowlanych Łódź, ul. Tuwima 97
10 Olsztyńska Centrala Materiałów Budowlanych Olsztyn, ul. B. Linki 2
11 Opolska Centrala Materiałów Budowlanych Opole, ul. Przeskok 1/3
12 Poznańska Centrala Materiałów Budowlanych Poznań, ul. Bałtycka 29
13 Rzeszowska Centrala Materiałów Budowlanych Rzeszów, ul. Konopnickiej 5
14 Szczecińska Centrala Materiałów Budowlanych Szczecin, pl. Żołnierza P. 5
15 Warszawska Centrala Materiałów Budowlanych Warszawa, ul. Polna 9
16 Wrocławska Centrala Materiałów Budowlanych Wrocław, ul. Sienkiewicza 8
17 Zielonogórska Centrala Materiałów Budowlanych Zielona Góra, ul. Głowackiego 7
1 Załącznik Nr 1 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 5 grudnia 1963 r. (M.P.63.93.436) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 stycznia 1964 r.
2 Załącznik Nr 2:

-zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 5 grudnia 1963 r. (M.P.63.93.436) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 stycznia 1964 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 23 kwietnia 1964 r. (M.P.64.35.166) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 czerwca 1964 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 16 lipca 1965 r. (M.P.65.40.228) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 września 1965 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 24 czerwca 1966 r. (M.P.66.31.164) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 sierpnia 1966 r.

3 Załącznik Nr 3 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 5 grudnia 1963 r. (M.P.63.93.436) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 stycznia 1964 r.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1959.68.352

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Ustalenie terminów i wyznaczenie jednostek właściwych do przyjmowania zamówień na niektóre artykuły budowlane, pochodzenia mineralnego, szklarsko-ceramiczne i korkowe.
Data aktu: 08/07/1959
Data ogłoszenia: 05/08/1959
Data wejścia w życie: 05/08/1959