Zasady rozliczeń różnic budżetowych w związku ze zmianą wysokości i podziałem marż w handlu uspołecznionym.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 10 lipca 1959 r.
w sprawie zasad rozliczeń różnic budżetowych w związku ze zmianą wysokości i podziałem marż w handlu uspołecznionym.

Na podstawie § 3 uchwały nr 464 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1957 r. w sprawie dodatkowych bodźców do skracania drogi obrotu towarowego, zniesienia Funduszu Wyrównawczego Ministerstwa Handlu Wewnętrznego oraz zmiany uchwały nr 44 Prezydium Rządu z dnia 10 stycznia 1953 r. w sprawie różnic budżetowych zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Jednostki podległe Centralnemu Zarządowi Obrotu Produktami Naftowymi "CPN", Centrali Handlowej Przemysłu Chemicznego "Chemia", Centralnemu Zarządowi Handlu Artykułami Gospodarstwa Domowego "Arged" i Zakładom Usług Radiotechnicznych rozliczają z budżetem Państwa jako ujemne różnice budżetowe należne im marże hurtowe przy dokonywaniu sprzedaży na rzecz hurtowni Centrali Rolniczej Spółdzielni (CRS) "Samopomoc Chłopska".
2. 1
Nie rozliczają ujemnych różnic budżetowych, o których mowa w ust. 1, jednostki podległe Centralnemu Zarządowi Handlu Artykułami Gospodarstwa Domowego "Arged" przy sprzedaży artykułów perfumeryjno-kosmetycznych i metalowych proszków do prania i zamaczania, mydła i pozostałych środków piorących oraz przyborów toaletowych.
§  2.
Jednostki podległe Zjednoczeniu "Centrala Rybna" rozliczają z budżetem Państwa jako ujemne różnice budżetowe udzielone hurtowniom CRS "Samopomoc Chłopska" marże hurtowe w wysokości 6% od cen detalicznych.
§  3.
1.
Dostawca artykułów należących do grup towarowych wymienionych w załączniku do niniejszego zarządzenia przy ich sprzedaży na rzecz jednostek handlu detalicznego i innych odbiorców zakupujących te artykuły po cenach hurtowych lub detalicznych obowiązany jest odprowadzić do budżetu Państwa jako dodatnią różnicę budżetową część marży hurtowej w wysokości podanej w kolumnie 4 załącznika.
2.
Przepis ust. 1 nie dotyczy przypadków:
1)
bezpośrednich dostaw z zakładu produkcyjnego, składnicy lub biura zbytu na rzecz jednostek handlu detalicznego zrzeszonych w CRS "Samopomoc Chłopska" oraz magazynowych i tranzytowych dostaw organizowanych lub rozliczanych przez hurtownie zrzeszone w CRS "Samopomoc Chłopska" z zakładu produkcyjnego, składnicy lub biura zbytu na rzecz jednostek handlu detalicznego zrzeszonych w CRS "Samopomoc Chłopska",
2)
sprzedaży na rzecz hurtowni zrzeszonych w CRS "Samopomoc Chłopska" z magazynów innych hurtowni,
3)
przerzutów towarów, z wyjątkiem przerzutów z jednostek handlu detalicznego zrzeszonych w CRS "Samopomoc Chłopska" do innych jednostek handlu detalicznego.
§  4.
Spółdzielnie zrzeszone w Związku Spółdzielni Spożywców "Społem" rozliczają z budżetem Państwa przy zakupie artykułów tekstylnych, odzieżowych i obuwia część marży detalicznej jako dodatnią różnicę budżetową. Dodatnią różnicę budżetową stanowi:
1)
przy zakupie artykułów tekstylnych i obuwia (pozycje 1-29 i 52 wykazu marż detalicznych stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 79 Państwowej Komisji Cen z dnia 31 grudnia 1958 r. w sprawie marż handlowych - Biuletyn Państwowej Komisji Cen z 1959 r. Nr 5) - 30% marży detalicznej,
2)
przy zakupie artykułów odzieżowych (pozycje 30-41 wykazu, o którym mowa w pkt 1) - 27% marży detalicznej.
§  5.
Rozliczenie określonych w §§ 1-4 różnic budżetowych następuje w trybie przewidzianym w zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 1959 r. w sprawie trybu rozliczeń różnic budżetowych (Monitor Polski Nr 15, poz. 65).
§  6.
Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 1957 r. w sprawie zasad rozliczeń różnic budżetowych w związku ze zmianą wysokości i podziałem marż w handlu uspołecznionym (Monitor Polski z 1958 r. Nr 9, poz. 45).
§  7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą:
1)
w odniesieniu do ujemnych różnic budżetowych rozliczanych przez Zakłady Usług Radiotechnicznych (§ 1 ust. 1) i dodatnich różnic budżetowych rozliczanych przez spółdzielnie zrzeszone w Związku Spółdzielni Spożywców "Społem" (§ 4) - od dnia 1 stycznia 1959 r.,
2)
w zakresie artykułów metalowych (§ 1 ust. 2) - od dnia 1 lipca 1959 r.,
3)
w zakresie pozostałych przepisów - od dnia 15 lutego 1959 r.

ZAŁĄCZNIK 

Lp. Grupy towarowe według załącznika nr 1 do zarządzenia nr 79 Państwowej Komisji Cen z dnia 31 grudnia 1958 r. w sprawie marż handlowych (Biuletyn PKC z 1959 r. Nr 5) Główny dystrybutor Różnica budżetowa (% ceny detalicznej)
1 1-29 Centralny Zarząd Handlu Artykułami Tekstylnymi i Odzieżowymi 2,5
2 30-41 " 3,0
3 42-46, 48 " 3,2
4 49-53 Centralny Zarząd Handlu Obuwiem 2,5*)
5 54 " 3,2
6 138 Centralny Zarząd Handlu Artykułami Gospodarstwa Domowego 2,5
*) Przy sprzedaży wyłącznie po cenach hurtowych (obrót zaopatrzeniowy) - 2,5 % ceny hurtowej
1 § 1 ust. 2 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 10 lutego 1960 r. (M.P.60.17.83) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 lutego 1959 r.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1959.64.332

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Zasady rozliczeń różnic budżetowych w związku ze zmianą wysokości i podziałem marż w handlu uspołecznionym.
Data aktu: 10/07/1959
Data ogłoszenia: 23/07/1959
Data wejścia w życie: 23/07/1959, 01/01/1959, 15/02/1959