Utworzenie Centralnego Zarządu Przemysłu Elektrotechnicznego.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 9 grudnia 1948 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu CENTRALNEGO ZARZĄDU PRZEMYSŁU ELEKTROTECHNICZNEGO.

Na podstawie art. 1 i 2 dekretu z dnia 3 stycznia 1947 r. o tworzeniu przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. R. P. Nr 8, poz. 42) zarządza się, co następuje:
§  1.
Wydziela się z administracji państwowej Centralny Zarząd Przemysłu Elektrotechnicznego jako przedsiębiorstwo państwowe, prowadzone w ramach narodowych planów gospodarczych według zasad rozrachunku gospodarczego, pod nazwą "CENTRALNY ZARZĄD PRZEMYSŁU ELEKTROTECHNICZNEGO", zwane dalej w skróci "C.Z.P.E."
§  2.
C.Z.P.E. ma siedzibę w Warszawie.
§  3.
Przedmiotem działalności C.Z.P.E. jest koordynowanie, nadzorowanie, kontrolowanie oraz ogólne kierownictwo działalności gospodarczej przedsiębiorstw państwowych lub będących pod zarządem państwowym, wymienionych w dołączonym do niniejszego zarządzenia wykazie.
§  4.
Wytyczne C.Z.P.E. wydane w zakresie jego kompetencji są wiążące dla przedsiębiorstw nadzorowanych.
§  5. 1
Nadzór państwowy nad C.Z.P.E. sprawuje Minister Przemysłu Ciężkiego.
§  6.
Przy C.Z.P.E. powołana będzie Rada Nadzoru Społecznego, której zakres działania, sposób powoływania i odwoływania jej członków, organizację i sposób wykonywania powierzonych czynności określi rozporządzenie Rady Ministrów.
§  7. 2
Organem zarządzającym C.Z.P.E. jest Dyrekcja powoływana i zwalniana przez Minister Przemysłu Ciężkiego i składająca się z Dyrektora Naczelnego reprezentującego Dyrekcję samodzielnie oraz z podległych Dyrektorowi Naczelnemu czterech Dyrektorów.
§  8.
Do ważności zobowiązań zaciąganych przez C.Z.P.E. wymagane jest współdziałanie, zgodne z uprawnieniami przewidzianymi w statucie:
a)
dwóch członków Dyrekcji łącznie, albo
b)
jednego członka Dyrekcji łącznie z pełnomocnikiem handlowym w granicach jego pełnomocnictwa, albo
c)
dwóch pełnomocników handlowych łącznie w granicach ich pełnomocnictw.
§  9. 3
Przekazaniu na rzecz C.Z.P.E. ulega majątek Skarbu Państwa, oznaczony przez Ministra Przemysłu Ciężkiego.

Minister Przemysłu Ciężkiego zarządzi protokólarne przekazanie C.Z.P.E przydzielonego majątku nieruchomego w zarząd i użytkowanie, a ruchomego na własność.

§  10. 4
Szczegółowe zasady organizacji i zakres działania C.Z.P.E. ustali statut nadany przez Ministra Przemysłu Ciężkiego w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego, ogłoszony w Monitorze Polskim.
§  11.
Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Monitorze Polskim.

ZAŁĄCZNIK Nr 1  5

WYKAZ []

przedsiębiorstw nadzorowanych przez Centralny Zarząd Przemysłu Elektrotechnicznego.

1.
Dolnośląskie Zakłady Wytwórcze Maszyn Elektrycznych - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą we Wrocławiu.
2.
Zakłady Wytwórcze Maszyn Elektrycznych i Transformatorów - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Żychlinie.
3.
Zakłady Wytwórcze Silników Elektrycznych - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Cieszynie.
4.
Zakłady Wytwórcze Specjalnych Maszyn Elektrycznych - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Katowicach.
5.
Zakłady Wytwórcze Transformatorów i Urządzeń Termotechnicznych - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Łodzi.
6.
Krakowskie Zakłady Wytwórcze Materiałów Elektrotechnicznych - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Krakowie.
7.
Pomorskie Zakłady Wytwórcze Materiałów Elektrotechnicznych - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Bydgoszczy.
8.
Warszawskie Zakłady Wytwórcze Materiałów Elektrotechnicznych - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Ożarowie.
9.
Będzińskie Zakłady Wytwórcze Materiałów Elektrotechnicznych - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Będzinie.
10.
Śląskie Zakłady Wytwórcze Materiałów Elektrotechnicznych - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Dziedzicach.
11.
Elektrotechniczne Zakłady Wytwórcze - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Piastowie.
12.
Zakłady Wytwórcze Ogniw i Baterii - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Poznaniu.
13.
Zakłady Wytwórcze Aparatów Wysokiego Napięcia - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Warszawie.
14.
Łódzkie Zakłady Wytwórcze Aparatury Niskiego Napięcia - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Łodzi.
15.
Zakłady Wytwórcze Przyrządów Pomiarowych - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą we Włochach k/Warszawy.
16.
Zakłady Wytwórcze Sprzętu Instalacyjnego - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Bydgoszczy.
17.
Zakłady Wytwórcze Aparatury Oświetleniowej - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą Warszawa-Okęcie.
18.
Zakłady Wytwórcze Aparatury Precyzyjnej - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Świdnicy.
19.
Pomorskie Zakłady Wytwórcze Aparatury Niskiego Napięcia - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Toruniu.
20.
Zakłady Wytwórcze Urządzeń Telefonicznych - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Warszawie.
21.
Zakłady Wytwórcze Aparatów Telefonicznych - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Łodzi.
22.
Zakłady Wytwórcze Materiałów Teletechnicznych - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Warszawie.
23.
Dolnośląskie Zakłady Wytwórcze Urządzeń Radiowych - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Dzierżoniowie.
24.
Warszawskie Zakłady Wytwórcze Urządzeń Radiowych - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Warszawie.
25.
Zakłady Wytwórcze Podzespołów Telekomunikacyjnych - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Krakowie.
26.
Zakłady Wytwórcze Urządzeń Sygnalizacyjnych przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Wełnowcu.
27.
Zakłady Wytwórcze Lamp Elektrycznych - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Warszawie.
28.
Centralne Biuro Konstrukcyjne Maszyn Elektrycznych - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Katowicach.
29.
Centralne Biuro Konstrukcyjne Telekomunikacji - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Warszawie.
30.
Centrala Zaopatrzenia Materiałowego Przemysłu Elektrotechnicznego - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Warszawie.
31.
Południowe Zakłady Wytwórcze Silników Elektrycznych - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Tarnowie.
32.
Górnośląskie Zakłady Maszyn Elektrycznych - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Gliwicach.
33.
Zakłady Wytwórcze Silników Elektrycznych - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Bielsku.
34.
Zakłady Wytwórcze Maszyn Elektrycznych "Świdnica" - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Świdnicy.
35.
Zakłady Wytwórcze Sprzętu Teletechnicznego - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Bydgoszczy.
36.
Zakłady Wytwórcze Aparatury Teletechnicznej - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Radomiu.
37.
Zakłady Wytwórcze Głośników - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą we Wrześni.
38.
Bialskie Zakłady Elektrotechniczne - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Białej Krakowskiej.
39.
Łódzkie Zakłady Wytwórcze Aparatury Elektrycznej - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Łodzi.
40.
Zakłady Wytwórcze Transformatorów - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Mikołowie.
41.
Poznańskie Zakłady Elektrotechniczne - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Poznaniu.
42.
Zakłady Wytwórcze Osprzętu Sieciowego - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Kostuchnie.
43.
Śląskie Zakłady Aparatury Elektrycznej - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Bielsku",
44.
Gdańskie Zakłady Maszyn Elektrycznych - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Gdańsku.
1 § 5 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 15 grudnia 1949 r. (M.P.50.A-17.180) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1950 r.
2 § 7 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 15 grudnia 1949 r. (M.P.50.A-17.180) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1950 r.
3 § 9 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 15 grudnia 1949 r. (M.P.50.A-17.180) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1950 r.
4 § 10 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 15 grudnia 1949 r. (M.P.50.A-17.180) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1950 r.
5 Załącznik nr 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 15 grudnia 1949 r. (M.P.50.A-17.180) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1950 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 31 grudnia 1949 r. (M.P.50.A-25.278) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1950 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia Ministra Przemysłu Ciężkiego dnia 30 maja 1950 r. (M.P.50.A-67.798) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 kwietnia 1950 r.

Zmiany w prawie

Tabletka "dzień po" bez recepty - Sejm uchwalił nowelizację

Bez recepty dostępny będzie jeden z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu) - zakłada uchwalona w czwartek nowelizacja prawa farmaceutycznego. Wiek, od którego tabletka będzie dostępna bez recepty ma być określony w rozporządzeniu. Ministerstwo Zdrowia stoi na stanowisku, że powinno to być 15 lat. Wątpliwości w tej kwestii miała Kancelaria Prezydenta.

Katarzyna Nocuń 22.02.2024
Standardy ochrony dzieci. Placówki medyczne mają pół roku

Lekarz czy pielęgniarka nie będą mogli się tłumaczyć, że nie wiedzieli komu zgłosić podejrzenie przemocy wobec dziecka. Placówki medyczne obowiązkowo muszą opracować standardy postępowania w takich sytuacjach. Przepisy, które je do tego obligują wchodzą właśnie w życie, choć dają jeszcze pół roku na przygotowania. Brak standardów będzie zagrożony grzywną. Kar nie przewidziano natomiast za ich nieprzestrzeganie.

Katarzyna Nocuń 14.02.2024
Wszystkie wyroby tytoniowe wkrótce trafią do systemu Track&Trace

Punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych czekają nowe obowiązki. Unijnym Systemem Śledzenia Ruchu i Pochodzenia Wyrobów Tytoniowych (Track&Trace) obecnie objęte są papierosy i tytoń do samodzielnego skręcania papierosów. Od 20 maja trafią do niego także wszystkie inne wyroby zawierające w swoim składzie tytoń. W systemie muszą się również zarejestrować punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych.

Krzysztof Koślicki 05.02.2024
Wyższe diety dla członków komisji wyborczych w wyborach samorządowych

700 zł zarobi członek obwodowej komisji wyborczej w najbliższych wyborach samorządowych, 800 - zastępca przewodniczącego, a 900 zł przewodniczący komisji wyborczej – wynika z uchwały Państwowej Komisji Wyborczej. W drugiej turze wyborów członkowie komisji otrzymają diety o połowę niższe.

Robert Horbaczewski 25.01.2024
Data 30 kwietnia dla wnioskodawcy dodatku osłonowego może być pułapką

Choć ustawa o dodatku osłonowym wskazuje, że wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 r., to dla wielu mieszkańców termin ten może okazać się pułapką. Datą złożenia wniosku jest bowiem data jego wpływu do organu. Rząd uznał jednak, że nie ma potrzeby doprecyzowania tej kwestii. A już podczas rozpoznawania poprzednich wniosków, właśnie z tego powodu wielu mieszkańców zostało pozbawionych świadczeń.

Robert Horbaczewski 25.01.2024
Ratownicy medyczni jednak bez dodatkowych uprawnień

Wraz końcem pandemii odebrano ratownikom medycznym prawo do przeprowadzania testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2. Ten błąd, bo przecież wirus z nami pozostał, miało naprawić rozporządzenie ministra zdrowia. Zapisano w nim również możliwość wykonania przez ratowników medycznych badania USG i podawania w karetce trzech ważnych preparatów. Wszystko to w imię bezpieczeństwa pacjenta. Jednak projekt utknął na etapie konsultacji.

Iwona Konarska 15.01.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1949.A-21.310

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Utworzenie Centralnego Zarządu Przemysłu Elektrotechnicznego.
Data aktu: 09/12/1948
Data ogłoszenia: 09/04/1949