Utworzenie Centralnego Zarządu Przemysłu Elektrotechnicznego.

M.P.49.A-21.310
ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 9 grudnia 1948 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu CENTRALNEGO ZARZĄDU PRZEMYSŁU ELEKTROTECHNICZNEGO.
Na podstawie art. 1 i 2 dekretu z dnia 3 stycznia 1947 r. o tworzeniu przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. R. P. Nr 8, poz. 42) zarządza się, co następuje:
§  1. Wydziela się z administracji państwowej Centralny Zarząd Przemysłu Elektrotechnicznego jako przedsiębiorstwo państwowe, prowadzone w ramach narodowych planów gospodarczych według zasad rozrachunku gospodarczego, pod nazwą "CENTRALNY ZARZĄD PRZEMYSŁU ELEKTROTECHNICZNEGO", zwane dalej w skróci "C.Z.P.E."
§  2. C.Z.P.E. ma siedzibę w Warszawie.
§  3. Przedmiotem działalności C.Z.P.E. jest koordynowanie, nadzorowanie, kontrolowanie oraz ogólne kierownictwo działalności gospodarczej przedsiębiorstw państwowych lub będących pod zarządem państwowym, wymienionych w dołączonym do niniejszego zarządzenia wykazie.
§  4. Wytyczne C.Z.P.E. wydane w zakresie jego kompetencji są wiążące dla przedsiębiorstw nadzorowanych.
§  5. 1 Nadzór państwowy nad C.Z.P.E. sprawuje Minister Przemysłu Ciężkiego.
§  6. Przy C.Z.P.E. powołana będzie Rada Nadzoru Społecznego, której zakres działania, sposób powoływania i odwoływania jej członków, organizację i sposób wykonywania powierzonych czynności określi rozporządzenie Rady Ministrów.
§  7. 2 Organem zarządzającym C.Z.P.E. jest Dyrekcja powoływana i zwalniana przez Minister Przemysłu Ciężkiego i składająca się z Dyrektora Naczelnego reprezentującego Dyrekcję samodzielnie oraz z podległych Dyrektorowi Naczelnemu czterech Dyrektorów.
§  8. Do ważności zobowiązań zaciąganych przez C.Z.P.E. wymagane jest współdziałanie, zgodne z uprawnieniami przewidzianymi w statucie:
a) dwóch członków Dyrekcji łącznie, albo
b) jednego członka Dyrekcji łącznie z pełnomocnikiem handlowym w granicach jego pełnomocnictwa, albo
c) dwóch pełnomocników handlowych łącznie w granicach ich pełnomocnictw.
§  9. 3 Przekazaniu na rzecz C.Z.P.E. ulega majątek Skarbu Państwa, oznaczony przez Ministra Przemysłu Ciężkiego.

Minister Przemysłu Ciężkiego zarządzi protokólarne przekazanie C.Z.P.E przydzielonego majątku nieruchomego w zarząd i użytkowanie, a ruchomego na własność.

§  10. 4 Szczegółowe zasady organizacji i zakres działania C.Z.P.E. ustali statut nadany przez Ministra Przemysłu Ciężkiego w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego, ogłoszony w Monitorze Polskim.
§  11. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Monitorze Polskim.

ZAŁĄCZNIK Nr 1  5

WYKAZ []

przedsiębiorstw nadzorowanych przez Centralny Zarząd Przemysłu Elektrotechnicznego.

1. Dolnośląskie Zakłady Wytwórcze Maszyn Elektrycznych - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą we Wrocławiu.
2. Zakłady Wytwórcze Maszyn Elektrycznych i Transformatorów - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Żychlinie.
3. Zakłady Wytwórcze Silników Elektrycznych - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Cieszynie.
4. Zakłady Wytwórcze Specjalnych Maszyn Elektrycznych - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Katowicach.
5. Zakłady Wytwórcze Transformatorów i Urządzeń Termotechnicznych - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Łodzi.
6. Krakowskie Zakłady Wytwórcze Materiałów Elektrotechnicznych - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Krakowie.
7. Pomorskie Zakłady Wytwórcze Materiałów Elektrotechnicznych - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Bydgoszczy.
8. Warszawskie Zakłady Wytwórcze Materiałów Elektrotechnicznych - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Ożarowie.
9. Będzińskie Zakłady Wytwórcze Materiałów Elektrotechnicznych - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Będzinie.
10. Śląskie Zakłady Wytwórcze Materiałów Elektrotechnicznych - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Dziedzicach.
11. Elektrotechniczne Zakłady Wytwórcze - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Piastowie.
12. Zakłady Wytwórcze Ogniw i Baterii - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Poznaniu.
13. Zakłady Wytwórcze Aparatów Wysokiego Napięcia - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Warszawie.
14. Łódzkie Zakłady Wytwórcze Aparatury Niskiego Napięcia - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Łodzi.
15. Zakłady Wytwórcze Przyrządów Pomiarowych - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą we Włochach k/Warszawy.
16. Zakłady Wytwórcze Sprzętu Instalacyjnego - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Bydgoszczy.
17. Zakłady Wytwórcze Aparatury Oświetleniowej - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą Warszawa-Okęcie.
18. Zakłady Wytwórcze Aparatury Precyzyjnej - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Świdnicy.
19. Pomorskie Zakłady Wytwórcze Aparatury Niskiego Napięcia - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Toruniu.
20. Zakłady Wytwórcze Urządzeń Telefonicznych - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Warszawie.
21. Zakłady Wytwórcze Aparatów Telefonicznych - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Łodzi.
22. Zakłady Wytwórcze Materiałów Teletechnicznych - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Warszawie.
23. Dolnośląskie Zakłady Wytwórcze Urządzeń Radiowych - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Dzierżoniowie.
24. Warszawskie Zakłady Wytwórcze Urządzeń Radiowych - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Warszawie.
25. Zakłady Wytwórcze Podzespołów Telekomunikacyjnych - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Krakowie.
26. Zakłady Wytwórcze Urządzeń Sygnalizacyjnych przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Wełnowcu.
27. Zakłady Wytwórcze Lamp Elektrycznych - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Warszawie.
28. Centralne Biuro Konstrukcyjne Maszyn Elektrycznych - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Katowicach.
29. Centralne Biuro Konstrukcyjne Telekomunikacji - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Warszawie.
30. Centrala Zaopatrzenia Materiałowego Przemysłu Elektrotechnicznego - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Warszawie.
31. Południowe Zakłady Wytwórcze Silników Elektrycznych - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Tarnowie.
32. Górnośląskie Zakłady Maszyn Elektrycznych - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Gliwicach.
33. Zakłady Wytwórcze Silników Elektrycznych - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Bielsku.
34. Zakłady Wytwórcze Maszyn Elektrycznych "Świdnica" - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Świdnicy.
35. Zakłady Wytwórcze Sprzętu Teletechnicznego - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Bydgoszczy.
36. Zakłady Wytwórcze Aparatury Teletechnicznej - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Radomiu.
37. Zakłady Wytwórcze Głośników - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą we Wrześni.
38. Bialskie Zakłady Elektrotechniczne - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Białej Krakowskiej.
39. Łódzkie Zakłady Wytwórcze Aparatury Elektrycznej - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Łodzi.
40. Zakłady Wytwórcze Transformatorów - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Mikołowie.
41. Poznańskie Zakłady Elektrotechniczne - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Poznaniu.
42. Zakłady Wytwórcze Osprzętu Sieciowego - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Kostuchnie.
43. Śląskie Zakłady Aparatury Elektrycznej - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Bielsku",
44. Gdańskie Zakłady Maszyn Elektrycznych - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Gdańsku.
1 § 5 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 15 grudnia 1949 r. (M.P.50.A-17.180) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1950 r.
2 § 7 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 15 grudnia 1949 r. (M.P.50.A-17.180) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1950 r.
3 § 9 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 15 grudnia 1949 r. (M.P.50.A-17.180) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1950 r.
4 § 10 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 15 grudnia 1949 r. (M.P.50.A-17.180) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1950 r.
5 Załącznik nr 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 15 grudnia 1949 r. (M.P.50.A-17.180) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1950 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 31 grudnia 1949 r. (M.P.50.A-25.278) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1950 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia Ministra Przemysłu Ciężkiego dnia 30 maja 1950 r. (M.P.50.A-67.798) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 kwietnia 1950 r.

Zmiany w prawie

Wracają ograniczenia w pracy urzędów administracji

Mniej interesantów przy okienku, załatwiane tylko niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom sprawy - od soboty znowu wrócają ograniczenia w pracy urzędów administracji. Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń ma podjąć kierownik urzędu.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.08.2020
Po zmianie przepisu prostsze wystawianie recept

Lekarze czy pielęgniarki wystawiający recepty na leki refundowane, nie muszą już wskazywać na nich identyfikatora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia właściwego dla miejsca zamieszkania pacjenta. Nie trzeba tego odnotowywać również na dokumentach związanych z realizacją recepty, np. w Dokumencie Realizacji Recepty.

Katarzyna Nowosielska 04.08.2020
Wkrótce koniec okresu przejściowego w akcyzie dla podmiotów olejowych

31 sierpnia upływa okres przejściowy dla podmiotów sprzedających paliwa opałowe lub podmiotów zużywających te paliwa do celów grzewczych. Aby otrzymać status pośredniczącego podmiotu olejowego (dla sprzedawców) lub zużywającego podmiotu olejowego (dla nabywców), konieczne jest złożenie specjalnego zgłoszenia.

Krzysztof Koślicki 31.07.2020
Dyrektywa o delegowaniu pracowników już obowiązuje

Po dwóch latach od przegłosowania w Parlamencie Europejskim 30 lipca 2020 roku zaczęła obowiązywać kontrowersyjna dyrektywa o delegowaniu pracowników. Polskie firmy, które oferują usługi w innych państwach UE, muszą już wypłacać swoim pracownikom wynagrodzenia według zasad państwa, na którego terenie ci pracownicy wykonują zadania

Agnieszka Matłacz 30.07.2020
Opublikowano jednolity tekst rozporządzenia o kształceniu uczniów niepełnosprawnych

W Dzienniku Ustaw ukazał się jednolity tekst rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Krzysztof Sobczak 29.07.2020
Ustawa o ułatwieniach w kształceniu lekarzy podpisana

Prezydent podpisał nowelę ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, która przewiduje szereg zmian w kształceniu specjalistycznym medyków m.in. wprowadza centralny nabór na specjalizację. Ustawa wprowadza też zmiany zasad przeprowadzania eksperymentów medycznych.

Katarzyna Nowosielska 24.07.2020