Utworzenie Centralnego Zarządu Przemysłu Elektrotechnicznego.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 9 grudnia 1948 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu CENTRALNEGO ZARZĄDU PRZEMYSŁU ELEKTROTECHNICZNEGO.

Na podstawie art. 1 i 2 dekretu z dnia 3 stycznia 1947 r. o tworzeniu przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. R. P. Nr 8, poz. 42) zarządza się, co następuje:
§  1.
Wydziela się z administracji państwowej Centralny Zarząd Przemysłu Elektrotechnicznego jako przedsiębiorstwo państwowe, prowadzone w ramach narodowych planów gospodarczych według zasad rozrachunku gospodarczego, pod nazwą "CENTRALNY ZARZĄD PRZEMYSŁU ELEKTROTECHNICZNEGO", zwane dalej w skróci "C.Z.P.E."
§  2.
C.Z.P.E. ma siedzibę w Warszawie.
§  3.
Przedmiotem działalności C.Z.P.E. jest koordynowanie, nadzorowanie, kontrolowanie oraz ogólne kierownictwo działalności gospodarczej przedsiębiorstw państwowych lub będących pod zarządem państwowym, wymienionych w dołączonym do niniejszego zarządzenia wykazie.
§  4.
Wytyczne C.Z.P.E. wydane w zakresie jego kompetencji są wiążące dla przedsiębiorstw nadzorowanych.
§  5. 1
Nadzór państwowy nad C.Z.P.E. sprawuje Minister Przemysłu Ciężkiego.
§  6.
Przy C.Z.P.E. powołana będzie Rada Nadzoru Społecznego, której zakres działania, sposób powoływania i odwoływania jej członków, organizację i sposób wykonywania powierzonych czynności określi rozporządzenie Rady Ministrów.
§  7. 2
Organem zarządzającym C.Z.P.E. jest Dyrekcja powoływana i zwalniana przez Minister Przemysłu Ciężkiego i składająca się z Dyrektora Naczelnego reprezentującego Dyrekcję samodzielnie oraz z podległych Dyrektorowi Naczelnemu czterech Dyrektorów.
§  8.
Do ważności zobowiązań zaciąganych przez C.Z.P.E. wymagane jest współdziałanie, zgodne z uprawnieniami przewidzianymi w statucie:
a)
dwóch członków Dyrekcji łącznie, albo
b)
jednego członka Dyrekcji łącznie z pełnomocnikiem handlowym w granicach jego pełnomocnictwa, albo
c)
dwóch pełnomocników handlowych łącznie w granicach ich pełnomocnictw.
§  9. 3
Przekazaniu na rzecz C.Z.P.E. ulega majątek Skarbu Państwa, oznaczony przez Ministra Przemysłu Ciężkiego.

Minister Przemysłu Ciężkiego zarządzi protokólarne przekazanie C.Z.P.E przydzielonego majątku nieruchomego w zarząd i użytkowanie, a ruchomego na własność.

§  10. 4
Szczegółowe zasady organizacji i zakres działania C.Z.P.E. ustali statut nadany przez Ministra Przemysłu Ciężkiego w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego, ogłoszony w Monitorze Polskim.
§  11.
Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Monitorze Polskim.

ZAŁĄCZNIK Nr 1  5

WYKAZ []

przedsiębiorstw nadzorowanych przez Centralny Zarząd Przemysłu Elektrotechnicznego.

1.
Dolnośląskie Zakłady Wytwórcze Maszyn Elektrycznych - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą we Wrocławiu.
2.
Zakłady Wytwórcze Maszyn Elektrycznych i Transformatorów - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Żychlinie.
3.
Zakłady Wytwórcze Silników Elektrycznych - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Cieszynie.
4.
Zakłady Wytwórcze Specjalnych Maszyn Elektrycznych - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Katowicach.
5.
Zakłady Wytwórcze Transformatorów i Urządzeń Termotechnicznych - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Łodzi.
6.
Krakowskie Zakłady Wytwórcze Materiałów Elektrotechnicznych - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Krakowie.
7.
Pomorskie Zakłady Wytwórcze Materiałów Elektrotechnicznych - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Bydgoszczy.
8.
Warszawskie Zakłady Wytwórcze Materiałów Elektrotechnicznych - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Ożarowie.
9.
Będzińskie Zakłady Wytwórcze Materiałów Elektrotechnicznych - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Będzinie.
10.
Śląskie Zakłady Wytwórcze Materiałów Elektrotechnicznych - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Dziedzicach.
11.
Elektrotechniczne Zakłady Wytwórcze - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Piastowie.
12.
Zakłady Wytwórcze Ogniw i Baterii - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Poznaniu.
13.
Zakłady Wytwórcze Aparatów Wysokiego Napięcia - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Warszawie.
14.
Łódzkie Zakłady Wytwórcze Aparatury Niskiego Napięcia - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Łodzi.
15.
Zakłady Wytwórcze Przyrządów Pomiarowych - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą we Włochach k/Warszawy.
16.
Zakłady Wytwórcze Sprzętu Instalacyjnego - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Bydgoszczy.
17.
Zakłady Wytwórcze Aparatury Oświetleniowej - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą Warszawa-Okęcie.
18.
Zakłady Wytwórcze Aparatury Precyzyjnej - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Świdnicy.
19.
Pomorskie Zakłady Wytwórcze Aparatury Niskiego Napięcia - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Toruniu.
20.
Zakłady Wytwórcze Urządzeń Telefonicznych - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Warszawie.
21.
Zakłady Wytwórcze Aparatów Telefonicznych - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Łodzi.
22.
Zakłady Wytwórcze Materiałów Teletechnicznych - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Warszawie.
23.
Dolnośląskie Zakłady Wytwórcze Urządzeń Radiowych - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Dzierżoniowie.
24.
Warszawskie Zakłady Wytwórcze Urządzeń Radiowych - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Warszawie.
25.
Zakłady Wytwórcze Podzespołów Telekomunikacyjnych - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Krakowie.
26.
Zakłady Wytwórcze Urządzeń Sygnalizacyjnych przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Wełnowcu.
27.
Zakłady Wytwórcze Lamp Elektrycznych - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Warszawie.
28.
Centralne Biuro Konstrukcyjne Maszyn Elektrycznych - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Katowicach.
29.
Centralne Biuro Konstrukcyjne Telekomunikacji - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Warszawie.
30.
Centrala Zaopatrzenia Materiałowego Przemysłu Elektrotechnicznego - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Warszawie.
31.
Południowe Zakłady Wytwórcze Silników Elektrycznych - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Tarnowie.
32.
Górnośląskie Zakłady Maszyn Elektrycznych - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Gliwicach.
33.
Zakłady Wytwórcze Silników Elektrycznych - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Bielsku.
34.
Zakłady Wytwórcze Maszyn Elektrycznych "Świdnica" - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Świdnicy.
35.
Zakłady Wytwórcze Sprzętu Teletechnicznego - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Bydgoszczy.
36.
Zakłady Wytwórcze Aparatury Teletechnicznej - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Radomiu.
37.
Zakłady Wytwórcze Głośników - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą we Wrześni.
38.
Bialskie Zakłady Elektrotechniczne - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Białej Krakowskiej.
39.
Łódzkie Zakłady Wytwórcze Aparatury Elektrycznej - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Łodzi.
40.
Zakłady Wytwórcze Transformatorów - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Mikołowie.
41.
Poznańskie Zakłady Elektrotechniczne - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Poznaniu.
42.
Zakłady Wytwórcze Osprzętu Sieciowego - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Kostuchnie.
43.
Śląskie Zakłady Aparatury Elektrycznej - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Bielsku",
44.
Gdańskie Zakłady Maszyn Elektrycznych - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Gdańsku.
1 § 5 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 15 grudnia 1949 r. (M.P.50.A-17.180) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1950 r.
2 § 7 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 15 grudnia 1949 r. (M.P.50.A-17.180) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1950 r.
3 § 9 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 15 grudnia 1949 r. (M.P.50.A-17.180) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1950 r.
4 § 10 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 15 grudnia 1949 r. (M.P.50.A-17.180) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1950 r.
5 Załącznik nr 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 15 grudnia 1949 r. (M.P.50.A-17.180) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1950 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 31 grudnia 1949 r. (M.P.50.A-25.278) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1950 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia Ministra Przemysłu Ciężkiego dnia 30 maja 1950 r. (M.P.50.A-67.798) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 kwietnia 1950 r.

Zmiany w prawie

Skarbówka sprawdzi stan konta bankowego, ale tylko w przypadku podejrzenia przestępstwa

Krajowa Administracja Skarbowa nie może żądać od banków informacji bez wszczętego postępowania wobec podatnika. Żądanie wglądu do stanu rachunku musi być uzasadnione. Od 1 lipca 2022 roku uprawnienia organów KAS zostały ujednolicone. Wszczęcie postępowania przygotowawczego będzie konieczne.

Krzysztof Koślicki 01.07.2022
Już obowiązują przepisy mające chronić przed nieuczciwymi sprzedawcami

Od czwartku 30 czerwca obowiązuje nowelizacja Kodeksu cywilnego, która m.in. umożliwia poszkodowanemu żądanie unieważnienia całej, rażąco niekorzystnej dla siebie umowy i wydłużenie okresu na dochodzenie swoich roszczeń, zwłaszcza przez konsumentów. Do nowelizacji "doczepione" zostały też zmiany dotyczące m.in. ratownictwa medycznego oraz staży podyplomowych lekarzy.

Krzysztof Sobczak 30.06.2022
Lipcowe zmiany w PIT pozwolą niektórym zmienić formę opodatkowania

W piątek wejdzie w życie duża nowelizacja Polskiego Ładu. Poza obniżeniem stawki PIT z 17 do 12 procent, wprowadzona zostanie również możliwość zmiany formy opodatkowania PIT. Na podstawie przepisów przejściowych, będzie można przejść na skalę podatkową do 22 sierpnia lub po zakończeniu roku. Niektórzy podatnicy będą musieli jednak złożyć dwa roczne PIT-y.

Krzysztof Koślicki 28.06.2022
Od 1 lipca część podatników może zapłacić wyższe zaliczki na PIT

Lipcowe zmiany w Polskim Ładzie mogą spowodować, że część podatników może zapłacić wyższe zaliczki na podatek dochodowy. W rezultacie ich wynagrodzenie będzie niższe. Chodzi np. o zarabiających do 12,8 tys. zł miesięcznie brutto, którzy nie złożyli PIT-2. Potwierdza to Ministerstwo Finansów w poniedziałkowym komunikacie.

Krzysztof Koślicki 27.06.2022
Grupy VAT pół roku później i z dodatkowymi obowiązkami

Rewolucyjne zmiany w VAT, które pozwolą tworzyć grupy VAT, wejdą w życie pół roku później. Niedawna nowelizacja przepisów spowodowała, że z korzyści płynących ze wspólnych rozliczeń VAT firmy skorzystają dopiero w przyszłym roku. To dodatkowy czas na analizy i podjęcie decyzji, czy nowe rozwiązania będą opłacalne – zwłaszcza że pojawią się nowe obowiązki i ewidencje do wypełniania.

Krzysztof Kaźmierski 15.06.2022
Obniżka PIT z 17 do 12 proc. korzystna prawie dla wszystkich

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Polskiego Ładu. Jej przepisy wejdą w życie 1 lipca br. Wśród zmian jest m.in. obniżka stawki PIT z 17 do 12 proc. dla osób rozliczających podatek według zasad ogólnych o dochodach do 120 tys. rocznie. Wyższa stawka, dla zarabiających ponad tę wartość, pozostaje niezmieniona stawka w wysokości 32 proc.

Krzysztof Koślicki 14.06.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1949.A-21.310

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Utworzenie Centralnego Zarządu Przemysłu Elektrotechnicznego.
Data aktu: 09/12/1948
Data ogłoszenia: 09/04/1949