Sztandar jednostek organizacyjnych Służby Więziennej.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 4 sierpnia 2010 r.
w sprawie sztandaru jednostek organizacyjnych Służby Więziennej

Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1683 i 1860) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
wymagania dotyczące sztandaru;
2)
wzór aktu nadania sztandaru;
3)
tryb i warunki nadania sztandaru;
4)
sposób przechowywania i ewidencjonowania sztandarów;
5)
sposób przekazywania sztandarów w przypadku likwidacji jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, zwanej dalej "jednostką organizacyjną", albo ponownego nadania sztandaru.
§  2. 
Sztandar jednostki organizacyjnej składa się z płata, głowicy, drzewca i szarfy.
§  3. 
1. 
Płatem sztandaru jest tkanina o kształcie kwadratu o boku długości 100 cm, barwy czerwonej po stronie głównej, a barwy szafirowej po stronie odwrotnej. Jeden bok płata jest wszyty w skórę przymocowaną do drzewca gwoździami po każdej stronie płata. Boki płata, z wyjątkiem boku przytwierdzonego do drzewca, są obszyte srebrną frędzlą o szerokości 7 lub 9 cm.
2. 
Na stronie głównej płata sztandaru znajduje się umieszczony centralnie wizerunek orła białego o wymiarach 48 x 44 cm, ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, haftowany wypukłym srebrnym szychem, a korona, dziób i szpony - haftowane złotym szychem. Dookoła orła są umieszczone haftowane srebrnym szychem napisy. Nad godłem jest umieszczony napis "SŁUŻBA WIĘZIENNA", pod godłem jest umieszczony napis "W SŁUŻBIE RZECZYPOSPOLITEJ". Litery mają wysokość 5 cm.
2a. 
Na stronie głównej płata sztandaru, pomiędzy godłem a napisem "W SŁUŻBIE RZECZYPOSPOLITEJ", umieszczony jest haftowany złotym sztychem napis "BÓG HONOR OJCZYZNA". Litery mają wysokość 3 cm.
3. 
Na stronie odwrotnej płata znajdują się umieszczone centralnie haftowane szychem znak graficzny Służby Więziennej lub oznaka Służby Więziennej albo symboliczny znak nawiązujący do tradycji Służby Więziennej lub jednostki organizacyjnej oraz nazwa jednostki organizacyjnej. Litery nazwy jednostki organizacyjnej są dostosowane odpowiednio wielkością i wysokością do długości nazwy własnej tej jednostki.
§  4. 
1. 
Głowica sztandaru, wykonana z białego metalu, składa się z wizerunku orła ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, podstawy oraz tulei mocującej głowicę do drzewca.
2. 
Wewnątrz podstawy głowicy może być umieszczony zminiaturyzowany akt nadania sztandaru jednostki organizacyjnej.
§  5. 
1. 
Drzewce sztandaru o średnicy 4 cm i długości 255 cm jest wykonane z drewna toczonego. Drzewce jest dwudzielne, połączone tuleją z białego metalu. Na górnym końcu drzewca jest osadzona głowica, na dolnym - stożkowe okucie z białego metalu. W górnej części drzewca pod głowicą znajduje się jedenaście kółek umieszczonych co 10 cm, odpowiadających kółkom umocowanym na brzegu płata sztandaru nieobszytym frędzlą, które spina się za pomocą pręta.
2. 
Na drzewcu umieszcza się gwoździe honorowe w dniu wręczenia sztandaru, które w szczególności mogą zawierać napisy wskazujące fundatorów sztandaru.
3. 
Na drzewcu mogą być umieszczane gwoździe pamiątkowe. Gwoździe pamiątkowe mogą zawierać napisy z datami i wydarzeniami odnoszącymi się do historii jednostki organizacyjnej oraz napisy upamiętniające inne ważne wydarzenia.
§  6. 
Szarfa w kolorach białym i czerwonym, ustalonych dla barw Rzeczypospolitej Polskiej, o szerokości 15 cm, jest zawiązana w kokardę i umieszczona na tulei głowicy. Jej oba końce dochodzą do dolnego brzegu płata i są zakończone frędzlą taką jak płat sztandaru.
§  7. 
1. 
Barwny projekt sztandaru w skali 1:3, wraz z opisem i uzasadnieniem proponowanych symboli, liter i cyfr, a także z wykazem gwoździ honorowych i pamiątkowych wraz z treścią napisów na nich zamieszczonych, kierownik jednostki organizacyjnej przedstawia drogą służbową Ministrowi Sprawiedliwości do zatwierdzenia.
2. 
Projekt sztandaru jest przechowywany w archiwum Centralnego Zarządu Służby Więziennej.
§  8. 
W przypadku ufundowania sztandaru w akcie nadania sztandaru wymienia się fundatora.
§  9. 
1. 
Sztandar wraz z aktem nadania sztandaru wręcza jednostce organizacyjnej Minister Sprawiedliwości lub w jego imieniu Dyrektor Generalny Służby Więziennej albo inna upoważniona osoba.
2. 
Wręczenie sztandaru odbywa się w formie uroczystej, określonej w ceremoniale Służby Więziennej.
3. 
Wzór aktu nadania sztandaru określa załącznik do rozporządzenia.
§  10. 
1. 
W czasie wręczania sztandaru wbija się w drzewce sztandaru gwoździe honorowe; mogą być także wbijane gwoździe pamiątkowe.
2. 
Wbijanie gwoździ honorowych i pamiątkowych odbywa się w formie uroczystej, określonej w ceremoniale Służby Więziennej.
§  11. 
Sztandar znajduje się na stałe w jednostce organizacyjnej, której został nadany. Przechowywany jest w miejscu zapewniającym jego ochronę przed utratą i zniszczeniem oraz jego należyte uhonorowanie.
§  12. 
1. 
Ewidencję sztandarów nadanych jednostkom organizacyjnym prowadzi Centralny Zarząd Służby Więziennej.
2. 
W ewidencji sztandarów uwzględnia się w szczególności:
1)
pełną nazwę jednostki organizacyjnej;
2)
oznaczenie fundatora sztandaru;
3)
datę i miejsce wręczenia sztandaru;
4)
imię i nazwisko osoby wręczającej i przyjmującej sztandar, stanowisko służbowe;
5)
datę zdania sztandaru do archiwum i numer protokołu.
§  13. 
1. 
W przypadku likwidacji jednostki organizacyjnej lub ponownego nadania jej sztandaru kierownik jednostki organizacyjnej przekazuje dotychczasowy sztandar wraz z jego aktem nadania do Centralnego Zarządu Służby Więziennej.
2. 
Z przekazania sztandaru sporządza się protokół, którego jeden egzemplarz pozostaje w jednostce organizacyjnej, a drugi egzemplarz przekazuje się do Centralnego Zarządu Służby Więziennej.
3. 
Protokół zawiera opis sztandaru, jego ewentualnych uszkodzeń, wzmiankę o przekazaniu aktu nadania i wręczenia sztandaru oraz podpisy osoby przekazującej i przyjmującej. Do protokołu dołącza się zarys dziejów sztandaru.
4. 
Dotychczasowy sztandar, za zezwoleniem Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, może być wypożyczony jednostce organizacyjnej lub innej instytucji.
5. 
Przekazanie sztandaru odbywa się w formie uroczystej, określonej w ceremoniale Służby Więziennej.
§  14. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 sierpnia 2010 r.

ZAŁĄCZNIK 

WZÓR

AKT

NADANIA SZTANDARU NR ...............

wzór

Zmiany w prawie

Nowe zasady przeprowadzania kontroli w pomocy społecznej

Dziś (piątek, 21 czerwca) weszły w życie nowe przepisy dotyczące przeprowadzania kontroli w pomocy społecznej. Dotyczą m.in. rozszerzenia nadzoru nad realizacją zaleceń pokontrolnych i objęcia procedurą kontrolną mieszkań treningowych i wspomaganych.

Robert Horbaczewski 21.06.2024
Nowelizacja kodeksu pracy o substancjach reprotoksycznych wejdzie w życie pod koniec czerwca

W dniu 14 czerwca opublikowana została nowelizacja kodeksu pracy dotycząca ochrony pracowników przed substancjami reprotoksycznymi, które są szkodliwe m.in. dla płodności i funkcji seksualnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów.

Grażyna J. Leśniak 17.06.2024
Bez polskiego prawa jazdy obcokrajowiec nie zostanie taksówkarzem

​Od 17 czerwca wszyscy kierowcy, którzy pracują w Polsce w charakterze taksówkarzy lub świadczą usługi odpłatnego przewozu osób, będą musieli posiadać polskie prawo jazdy. Zapewne nie wszystkim kierowcom z zagranicy uda się to prawo jazdy zdobyć, więc liczba obcokrajowców świadczących usługi przewozu osób może spaść.

Regina Skibińska 15.06.2024
Od 1 grudnia wakacje składkowe dla przedsiębiorców

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw z 9 maja 2024 roku przyznaje określonym przedsiębiorcom prawo do urlopu od płacenia składek na ubezpieczenia społeczne przez jeden miesiąc w roku. Niewpłacone składki będą finansowane z budżetu państwa w ramach dotacji do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nowe przepisy wejdą w życie 1 listopada, a pierwsi przedsiębiorcy będą mogli z nich skorzystać w grudniu.

Grażyna J. Leśniak 13.06.2024
Ustawa powołująca program "Aktywny Rodzic" już w Dzienniku Ustaw

Ustawa o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka "Aktywny rodzic" została opublikowana 12 czerwca. Przewiduje ona wprowadzenie do systemu prawnego trzech świadczeń: „aktywni rodzice w pracy”, „aktywnie w żłobku” i „aktywnie w domu”. O wyborze świadczenia zdecydują sami rodzice, choć pierwsze dwa nie będą dla wszystkich. Wnioski będzie można składać od 1 października.

Agnieszka Matłacz 13.06.2024
Mucha: Od 1 września obowiązek szkolny dla dzieci z Ukrainy

Od 1 września będzie obowiązek szkolny dla dzieci z Ukrainy, połączony z pobieraniem zasiłku 800 plus. Zapowiedziała to w środę wiceministra edukacji Joanna Mucha. Z przekazanych przez nią szacunkowych danych wynika, że do polskich szkół nie posłano prawdopodobnie ok. 75 tysięcy ukraińskich dzieci. Według Muchy często powodem takiej decyzji było przekonanie rodziców lub opiekunów, że bardzo szybko wrócą do Ukrainy.

Krzysztof Koślicki 12.06.2024