Zmiana ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz ustawy - Ordynacja podatkowa.

USTAWA
z dnia 9 marca 2023 r.
o zmianie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz ustawy - Ordynacja podatkowa

Art.  1. 

W ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 82) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 3 w ust. 2:
a)
w pkt 5 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) które nie zostały przez niego lub na jego rzecz:

– wytworzone albo

– sfinansowane, albo

– nabyte, albo",

b)
w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

"9) złożonych schematów i dokumentacji technicznych w formie nietekstowej.";

2)
w art. 5:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Podmiot publiczny zapewnia dostępność cyfrową przez spełnienie przez jego stronę internetową, zarządzane elementy strony internetowej, jego aplikację mobilną lub zarządzane elementy aplikacji mobilnej wymagań określonych w załączniku do ustawy.",

b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Wymagania określone w załączniku do ustawy uznaje się za spełnione, gdy podmiot publiczny zapewnia dostępność cyfrową z uwzględnieniem wymagań określonych w pkt 9, 10 i 11 Polskiej Normy wprowadzającej normę ETSI EN 301 549 V3.2.1:2021.";

3)
po art. 5 dodaje się art. 5a w brzmieniu:

"Art. 5a. 1. W przypadku gdy podmiot publiczny publikuje na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej zarejestrowane wcześniej multimedia nadawane na żywo, dostosowuje je do wymagań określonych w załączniku do ustawy w terminie 14 dni od dnia zakończenia nadawania.

2. Jeżeli dostosowanie zarejestrowanych wcześniej multimediów nadawanych na żywo do wymagań określonych w załączniku do ustawy nie może nastąpić w terminie, o którym mowa w ust. 1, podmiot publiczny, publikując te multimedia, informuje o terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową opublikowanych multimediów, nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia zakończenia nadawania.";

4)
w art. 8:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Jeżeli wiązałoby się to z poniesieniem nadmiernych kosztów, podmiot publiczny, z wyłączeniem podmiotów, o których mowa w art. 2 pkt 1-4, których zadaniem publicznym jest prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych lub osób starszych, może nie zapewniać dostępności cyfrowej elementów strony internetowej lub elementów aplikacji mobilnej.",

b)
uchyla się ust. 2,
c)
w ust. 3:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"W przypadku, o którym mowa w ust. 1, podmiot publiczny przeprowadza ocenę zapewnienia dostępności cyfrowej elementów strony internetowej lub elementów aplikacji mobilnej obejmującą:",

uchyla się pkt 1,
po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) szacowane korzyści dla danego podmiotu publicznego z zapewnienia dostępności cyfrowej elementów strony internetowej lub elementów aplikacji mobilnej podmiotu publicznego w odniesieniu do szacowanych korzyści dla osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem kosztów, o których mowa w pkt 2;",

d)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Wyniki oceny zapewnienia dostępności cyfrowej, o której mowa w ust. 3, dołącza się do deklaracji dostępności strony internetowej lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, zwanej dalej "deklaracją dostępności".";

5)
uchyla się art. 9;
6)
w art. 10:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Podmiot publiczny sporządza w sposób dostępny cyfrowo deklarację dostępności dla każdej wersji językowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej, w języku wersji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, do której się odnosi.",

b)
w ust. 4:
pkt 4-6 otrzymują brzmienie:

"4) dane teleadresowe siedziby podmiotu publicznego wraz ze wskazaniem danych kontaktowych osoby lub komórki organizacyjnej wyznaczonej do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej w tym podmiocie publicznym;

5) informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej niestandardowych skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub elementach aplikacji mobilnej i uruchamianiu funkcji dostępnych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej;

6) informację lub link do informacji o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych;",

pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) w przypadku strony internetowej - link do strony internetowej, z której można pobrać aplikację mobilną i deklarację dostępności tej aplikacji mobilnej, jeżeli podmiot publiczny posiada aplikację mobilną;",

c)
ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Podmiot publiczny publikuje deklarację dostępności posiadanej:

1) strony internetowej - na tej stronie internetowej albo innej odpowiedniej stronie internetowej;

2) aplikacji mobilnej - na stronie internetowej wybranej spośród stron internetowych posiadanych przez ten podmiot lub wraz z innymi informacjami, które są udostępniane podczas pobierania aplikacji.";

7)
w art. 12 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) udostępnia informacje i dobre praktyki dotyczące przeprowadzania oceny zapewnienia dostępności cyfrowej, o której mowa w art. 8 ust. 3;";

8)
w art. 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanych: strony internetowej, aplikacji mobilnej, elementu strony internetowej lub elementu aplikacji mobilnej, w tym elementów, o których mowa w art. 3 ust. 2, oraz elementów niedostępnych cyfrowo na podstawie art. 8 ust. 1, a w przypadku gdy podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub elementu aplikacji mobilnej - o ich udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, o którym mowa w art. 7.";

9)
w art. 19:
a)
w ust. 1 w pkt 2 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 3,
b)
uchyla się ust. 4,
c)
w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) pkt 2, wynosi do 5000 zł.";

10)
załącznik do ustawy otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej ustawy.
Art.  2. 

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 i 2707 oraz z 2023 r. poz. 180 i 326) po art. 298 dodaje się art. 298a w brzmieniu:

"Art. 298a. § 1. Organy podatkowe inne niż organy Krajowej Administracji Skarbowej udostępniają ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji dane objęte tajemnicą skarbową w zakresie niezbędnym do udostępnienia przez tego ministra usługi online polegającej na obsłudze elektronicznych transakcji płatniczych.

§ 2. Dane, o których mowa w § 1, są udostępniane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.".

Art.  3. 
1. 
Do dnia 31 grudnia 2024 r. minister właściwy do spraw informatyzacji może udostępnić usługę online polegającą na obsłudze elektronicznych transakcji płatniczych na rzecz podmiotów publicznych, których system teleinformatyczny jest zintegrowany z tą usługą, innych niż organy Krajowej Administracji Skarbowej.
2. 
Jeżeli z przepisów odrębnych wynika termin na dokonanie płatności, uznaje się, że płatność zrealizowana przy wykorzystaniu usługi, o której mowa w ust. 1, została dokonana w dniu:
1)
uzyskania potwierdzenia autoryzacji transakcji płatniczej, o której mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2360 i 2640), lub
2)
zainicjowania transakcji przez odbiorcę, jeżeli płatnik nie odwołał zlecenia zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.
3. 
Minister właściwy do spraw informatyzacji może udzielić jednostce samorządu terytorialnego dotacji celowej na integrację systemów teleinformatycznych tych jednostek w celu umożliwienia skorzystania z usługi, o której mowa w ust. 1.
Art.  4. 

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej nie wszczyna postępowania w sprawie wydania decyzji o nałożeniu kary pieniężnej, jeżeli podmiot zobowiązany do wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 884 i 2164), wykona ten obowiązek za rok 2022 w zakresie, o którym mowa w art. 29 ust. 2a:

1)
pkt 1 lit. b, po dniu 28 lutego 2023 r.,
2)
pkt 2, po dniu 31 marca 2023 r.

- jednak nie później niż do dnia 31 maja 2023 r.

Art.  5. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1)
art. 2 i art. 3, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;
2)
art. 4, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 28 lutego 2023 r.

ZAŁĄCZNIK

WYTYCZNE DLA DOSTĘPNOŚCI TREŚCI INTERNETOWYCH 2.1 STOSOWANE DO STRON INTERNETOWYCH I APLIKACJI MOBILNYCH W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zasada Wytyczna Kryterium sukcesu Poziom
1 - Postrzegalność 1.1 - Alternatywa tekstowa 1.1.1 - Treść nietekstowa A
1.2 - Multimedia 1.2.1 - Tylko audio lub tylko wideo (nagranie) A
1.2.2 - Napisy rozszerzone (nagranie) A
1.2.3 - Audiodeskrypcja lub alternatywa tekstowa dla mediów (nagranie) A
1.2.5 - Audiodeskrypcja (nagranie) AA
1.3 - Możliwość adaptacji 1.3.1 - Informacje i relacje A
1.3.2 - Zrozumiała kolejność A
1.3.3 - Właściwości zmysłowe A
1.3.4 - Orientacja AA
1.3.5 - Określenie pożądanej wartości AA
1.4 - Rozróżnialność 1.4.1 - Użycie koloru A
1.4.2 - Kontrola odtwarzania dźwięku A
1.4.3 - Kontrast (minimum) AA
1.4.4 - Zmiana rozmiaru tekstu AA
1.4.5 - Obrazy tekstu AA
1.4.10 - Dopasowanie do ekranu AA
1.4.11 - Kontrast elementów nietekstowych AA
1.4.12 - Odstępy w tekście AA
1.4.13 - Treść spod kursora lub fokusu AA
2 - Funkcjonalność 2.1 - Dostępność z klawiatury 2.1.1 - Klawiatura A
2.1.2 - Bez pułapki na klawiaturę A
2.1.4 - Jednoznakowe skróty klawiaturowe A
2.2 - Wystarczający czas 2.2.1 - Dostosowanie czasu A
2.2.2 - Pauza, zatrzymanie, ukrycie A
2.3 - Ataki padaczki 2.3.1 - Trzy błyski lub wartości poniżej progu A
2.4 - Możliwość nawigacji 2.4.1 - Możliwość pominięcia bloków1) A
2.4.2 - Tytuł strony1) A
2.4.3 - Kolejność fokusu A
2.4.4 - Cel linku (w kontekście) A
2.4.5 - Wiele dróg1) AA
2.4.6 - Nagłówki i etykiety AA
2.4.7 - Widoczny fokus AA
2.5 - Metody obsługi 2.5.1 - Gesty dotykowe A
2.5.2 - Rezygnacja ze wskazania A
2.5.3 - Etykieta w nazwie A
2.5.4 - Aktywowanie ruchem A
3 - Zrozumiałość 3.1 - Możliwość odczytania 3.1.1 - Język strony A
3.1.2 - Język części1) AA
3.2 - Przewidywalność 3.2.1 - Po otrzymaniu fokusu A
3.2.2 - Podczas wprowadzania danych A
3.2.3 - Spójna nawigacja1) AA
3.2.4 - Spójna identyfikacja1) AA
3.3 - Pomoc przy wprowadzaniu informacji 3.3.1 - Identyfikacja błędu A
3.3.2 - Etykiety lub instrukcje A
3.3.3 - Sugestie korekty błędów AA
3.3.4 - Zapobieganie błędom (prawnym, finansowym, w danych) AA
4 - Kompatybilność 4.1 - Kompatybilność 4.1.1 - Poprawność kodu A
4.1.2 - Nazwa, rola, wartość A
4.1.3 - Komunikaty o stanie1) AA
1) Nie stosuje się do aplikacji mobilnych.

Zmiany w prawie

Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.

Krzysztof Sobczak 26.01.2023
Ceny transferowe - jest łatwiej, ale przepisy trzeba dalej naprawiać

Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej, jest jednak również zastosowanie przepisów o cenach transferowych do podmiotów opodatkowanych estońskim CIT. Brak odpowiednich przepisów powoduje wiele problemów.

Wiesława Moczydłowska 23.01.2023
Zyski z prywatnego najmu od stycznia obowiązkowo objęte ryczałtem

Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.

Krzysztof Koślicki 18.01.2023
Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.

Katarzyna Nocuń 17.01.2023
Rozliczanie podatku u źródła staje się coraz bardziej przyjazne

Styczniowa nowelizacja przepisów podatkowych wprowadziła zmiany w zakresie podatku u źródła. Wydłużono m.in. ważność składanych oświadczeń. Złagodzono także warunek niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych - bonów i obligacji skarbowych. Zmiany mają szanse uprościć rozliczanie podatku u źródła.

Wiesława Moczydłowska 17.01.2023
Podatek od przerzuconych dochodów obejmie więcej podatników

Zmiany w regulacjach dotyczących podatku od przerzuconych dochodów skutkować mogą tym, że obejmie on większą grupę podatników. Pojawią się również dodatkowe obciążenia podatkowe. Zdaniem ekspertów, spowoduje to wzrost liczby sporów między podatnikami a skarbówką. Już teraz warto zbierać odpowiednią dokumentację od kontrahentów zagranicznych, by potwierdzić brak obowiązku zapłaty podatku.

Wiesława Moczydłowska 12.01.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2023.511

Rodzaj: Ustawa
Tytuł: Zmiana ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz ustawy - Ordynacja podatkowa.
Data aktu: 09/03/2023
Data ogłoszenia: 17/03/2023
Data wejścia w życie: 01/04/2023, 28/02/2023, 17/04/2023