Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 9 maja 2016 r.
w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa, zwanego dalej "Pełnomocnikiem".
2. 
Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska - Główny Geolog Kraju.
3. 
Pełnomocnik kieruje pracami organu pomocniczego Rady Ministrów utworzonego na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów.
§  2. 
Do zadań Pełnomocnika należy:
1)
przygotowywanie projektu polityki surowcowej państwa;
2)
koordynowanie i inicjowanie działań w zakresie realizacji polityki surowcowej państwa;
3)
opracowywanie nowych rozwiązań prawnych i ekonomicznych w zakresie polityki surowcowej państwa;
4)
monitorowanie wdrażania i funkcjonowania wypracowanych rozwiązań;
5)
wsparcie organów administracji rządowej w prowadzonych przez nie działaniach informacyjnych i edukacyjnych w zakresie polityki surowcowej państwa;
6)
przygotowywanie koncepcji ekonomicznych, prawnych i strategicznych, z wyłączeniem kwestii związanych z podatkami, oraz inicjowanie, koordynowanie i monitorowanie działań w celu modernizacji systemu instytucji i regulacji dla poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów, w szczególności ze złóż niekonwencjonalnych;
7)
koordynacja prowadzenia polityki informacyjnej w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów.
§  3. 
1. 
Pełnomocnik może przedstawiać Radzie Ministrów do rozpatrzenia projekty dokumentów rządowych, w tym projekty aktów prawnych, wynikające z zakresu polityki surowcowej państwa.
2. 
(uchylony).
§  4. 
Projekty dokumentów rządowych, w tym projekty aktów prawnych, mające znaczenie dla kształtowania polityki surowcowej państwa, przygotowywane przez organy administracji rządowej, podlegają zaopiniowaniu przez Pełnomocnika.
§  5. 
Pełnomocnik wykonuje zadania, o których mowa w § 2, współdziałając z organami administracji rządowej oraz jednostkami im podległymi lub przez nie nadzorowanymi, które są obowiązane do zapewnienia wsparcia działań Pełnomocnika, w szczególności przez udostępnianie mu informacji, w tym dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań.
§  6. 
Pełnomocnik przedstawia Radzie Ministrów:
1)
(uchylony);
2)
roczne sprawozdania ze swojej działalności, w terminie do dnia 15 marca danego roku za rok poprzedni.
§  7. 
Pełnomocnik informuje Prezesa Rady Ministrów o zagrożeniach w realizacji powierzonych mu zadań.
§  8. 
Pełnomocnik w zakresie powierzonych mu zadań może zlecać przeprowadzanie badań i ekspertyz oraz powoływać zespoły eksperckie i doradcze.
§  9. 
Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową zapewnia Pełnomocnikowi Ministerstwo Klimatu i Środowiska.
§  10. 
Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Klimatu i Środowiska.
§  11. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia 1 .
1 Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 19 maja 2016 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.

Krzysztof Sobczak 26.01.2023
Ceny transferowe - jest łatwiej, ale przepisy trzeba dalej naprawiać

Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej, jest jednak również zastosowanie przepisów o cenach transferowych do podmiotów opodatkowanych estońskim CIT. Brak odpowiednich przepisów powoduje wiele problemów.

Wiesława Moczydłowska 23.01.2023
Zyski z prywatnego najmu od stycznia obowiązkowo objęte ryczałtem

Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.

Krzysztof Koślicki 18.01.2023
Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.

Katarzyna Nocuń 17.01.2023
Rozliczanie podatku u źródła staje się coraz bardziej przyjazne

Styczniowa nowelizacja przepisów podatkowych wprowadziła zmiany w zakresie podatku u źródła. Wydłużono m.in. ważność składanych oświadczeń. Złagodzono także warunek niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych - bonów i obligacji skarbowych. Zmiany mają szanse uprościć rozliczanie podatku u źródła.

Wiesława Moczydłowska 17.01.2023
Podatek od przerzuconych dochodów obejmie więcej podatników

Zmiany w regulacjach dotyczących podatku od przerzuconych dochodów skutkować mogą tym, że obejmie on większą grupę podatników. Pojawią się również dodatkowe obciążenia podatkowe. Zdaniem ekspertów, spowoduje to wzrost liczby sporów między podatnikami a skarbówką. Już teraz warto zbierać odpowiednią dokumentację od kontrahentów zagranicznych, by potwierdzić brak obowiązku zapłaty podatku.

Wiesława Moczydłowska 12.01.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2023.236 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa.
Data aktu: 09/05/2016
Data ogłoszenia: 03/02/2023
Data wejścia w życie: 20/05/2016