Zmiana rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 5 maja 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych

Na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. a i c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. poz. 2355, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1)
załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
2)
załącznik nr 8 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
§  2. 
Dowody rejestracyjne oraz ich wtórniki zgodne z wzorami określonymi w przepisach dotychczasowych zachowują ważność.
§  3. 
Pozwolenia czasowe oraz ich wtórniki zgodne z wzorami określonymi w przepisach dotychczasowych zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.
§  4. 
Organ rejestrujący wydaje dowody rejestracyjne oraz ich wtórniki zamówione przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia oraz wyprodukowane:
1)
przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia - zgodnie z wzorem określonym w przepisach dotychczasowych - nie dłużej niż do dnia 12 lipca 2022 r.;
2)
po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia - zgodnie z wzorem określonym w przepisach niniejszego rozporządzenia.
§  5. 
Blankiety pozwoleń czasowych zamówione oraz wyprodukowane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z wzorem określonym w przepisach dotychczasowych organ rejestrujący stosuje do czasu wyczerpania zapasu blankietów tych pozwoleń, nie dłużej niż do dnia 12 lipca 2022 r.
§  6. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 maja 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR I OPIS DOWODU REJESTRACYJNEGO

I.
Wzór dowodu rejestracyjnego

wzór

Strony zewnętrzne nr: 1, 5, 6

wzór

Strony wewnętrzne nr: 2, 3, 4

II.
Opis:
A.
Informacje ogólne:
1.
Forma dokumentu: dokument skrzydełkowy.
2.
Format dokumentu: 105 x 218 mm (po złożeniu 105 x 73 mm).
3.
Podłoże: papier półsyntetyczny.
4.
Strony 1, 5 i 6 laminowane.
5.
Na stronie 5 znajdują się pola przeznaczone na umieszczenie kodu kreskowego i kodu OCRB służącego do zapisu i automatycznego odczytu danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym.
B.
Wykaz zabezpieczeń:
1.
Zabezpieczenia w papierze:
a)
papier zabezpieczony chemicznie, niewykazujący luminescencji w świetle ultrafioletowym,
b)
dwutonowy, bieżąco umiejscowiony znak wodny - naprzemiennie pozytywowe

i negatywowe litery PL w owalu,

c)
włókna zabezpieczające widoczne w świetle dziennym,
d)
włókna zabezpieczające widoczne w świetle dziennym i aktywne w świetle ultrafioletowym,
e)
włókna zabezpieczające niewidoczne w świetle dziennym i aktywne w świetle ultrafioletowym.
2.
Zabezpieczenia w druku:
a)
element irydyscentny w formie zbliżonej do równoległoboku zawierający negatywowe litery PL umieszczone w owalu,
b)
mikrodruki pozytywowe i negatywowe o treści RZECZPOSPOLITA POLSKA (offset),
c)
tło giloszowe z drukiem irysowym,
d)
element irydyscentny w formie paska zawierającego powtarzające się negatywowe litery PL w owalu,
e)
element wykonany techniką druku stalorytniczego z efektem kątowym z napisem o treści PL RP PL,
f)
mikrodruk pozytywowy o treści RZECZPOSPOLITA POLSKA (staloryt),
g)
nadruki aktywne w świetle ultrafioletowym.
3.
Inne zabezpieczenia:
a)
numeracja i personalizacja wykonywane centralnie metodą druku laserowego,
b)
skorelowany z grafiką perforowany laserowo numer rejestracyjny pojazdu,
c)
folia laminująca w sposób trwały zintegrowana z podłożem.
C.
Oznaczenia kodów zastosowanych we wzorze dowodu rejestracyjnego:

A numer rejestracyjny pojazdu,

B data pierwszej rejestracji pojazdu,

C dane dotyczące posiadacza dowodu rejestracyjnego i właściciela pojazdu obejmują wydruk następujących kodów i danych:

C.1.1 nazwisko lub nazwa posiadacza dowodu rejestracyjnego,

C.1.2 numer PESEL lub REGON,

C.1.3 adres posiadacza dowodu rejestracyjnego,

C.2.1 nazwisko lub nazwa właściciela pojazdu,

C.2.2 numer PESEL lub REGON,

C.2.3 adres właściciela pojazdu,

D dane dotyczące pojazdu obejmują wydruk następujących kodów i danych:

D.1 marka pojazdu,

D.2 typ pojazdu,

- wariant, jeżeli występuje,

- wersja, jeżeli występuje,

D.3 model pojazdu,

E numer identyfikacyjny pojazdu (numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy),

F.1 maksymalna masa całkowita pojazdu z wyłączeniem motocykli i motorowerów (w kg),

F.2 dopuszczalna masa całkowita pojazdu (w kg),

F.3 dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (w kg),

G masa własna pojazdu; w przypadku pojazdu ciągnącego innego niż pojazd kategorii M1 masa własna pojazdu obejmuje urządzenie sprzęgające (w kg),

H okres ważności dowodu, jeżeli występuje takie ograniczenie,

I data wydania dowodu rejestracyjnego,

J kategoria pojazdu,

K numer świadectwa homologacji typu pojazdu, jeżeli występuje,

L liczba osi,

O.1 maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem (w kg),

O.2 maksymalna masa całkowita przyczepy bez hamulca (w kg),

P.1 pojemność silnika (w cm3),

P.2 maksymalna moc netto silnika (w kW),

P.3 rodzaj paliwa,

Q stosunek mocy do masy własnej (w kW/kg); dotyczy motocykli i motorowerów,

S.1 liczba miejsc siedzących włącznie z siedzeniem kierowcy,

S.2 liczba miejsc stojących, jeżeli występują,

X potwierdzenie przeprowadzenia badania technicznego pojazdu i daty następnego badania technicznego pojazdu w rubryce dowodu rejestracyjnego "TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO".

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR I OPIS POZWOLENIA CZASOWEGO

I.
Wzór pozwolenia czasowego
wzór wzór
strona nr 1 strona nr 2
II.
Opis:
A.
Informacje ogólne:
1.
Forma dokumentu: dokument dwustronny.
2.
Format dokumentu: 105 x 73 mm.
3.
Podłoże: papier półsyntetyczny.
B.
Wykaz zabezpieczeń:
1.
Zabezpieczenia w papierze:
a)
papier zabezpieczony chemicznie, niewykazujący luminescencji

w świetle ultrafioletowym,

b)
dwutonowy, bieżąco umiejscowiony znak wodny - naprzemiennie pozytywowe i negatywowe litery PL w owalu,
c)
włókna zabezpieczające widoczne w świetle dziennym,
d)
włókna zabezpieczające widoczne w świetle dziennym i aktywne w świetle ultrafioletowym,
e)
włókna zabezpieczające niewidoczne w świetle dziennym i aktywne w świetle ultrafioletowym.
2.
Zabezpieczenia w druku:
a)
element irydyscentny w formie zbliżonej do równoległoboku zawierający negatywowe litery PL umieszczone w owalu,
b)
mikrodruki pozytywowe i negatywowe o treści RZECZPOSPOLITA POLSKA (offset),
c)
tło giloszowe z drukiem irysowym,
d)
element irydyscentny w formie napisu PC,
e)
nadruki aktywne w świetle ultrafioletowym.
3.
Inne zabezpieczenia:
a)
numeracja wykonywana w technice typografii.
C.
Oznaczenia kodów zastosowanych we wzorze pozwolenia czasowego:

A numer rejestracyjny pojazdu,

B data pierwszej rejestracji pojazdu,

C dane dotyczące posiadacza pozwolenia czasowego i właściciela pojazdu obejmują wydruk następujących kodów i danych:

C.1.1 nazwisko lub nazwa posiadacza pozwolenia czasowego,

C.1.2 numer PESEL lub REGON,

C.1.3 adres posiadacza pozwolenia czasowego,

C.2.1 nazwisko lub nazwa właściciela pojazdu,

C.2.2 numer PESEL lub REGON,

C.2.3 adres właściciela pojazdu,

D dane dotyczące pojazdu obejmują wydruk następujących kodów i danych:

D.1 marka pojazdu,

D.2 typ pojazdu,

- wariant, jeżeli występuje,

- wersja, jeżeli występuje,

D.3 model pojazdu,

E numer identyfikacyjny pojazdu (numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy),

F.1 maksymalna masa całkowita pojazdu z wyłączeniem motocykli i motorowerów (w kg),

F.2 dopuszczalna masa całkowita pojazdu (w kg),

F.3 dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (w kg),

G masa własna pojazdu; w przypadku pojazdu ciągnącego innego niż pojazd kategorii M1 masa własna pojazdu obejmuje urządzenie sprzęgające (w kg),

H okres ważności pozwolenia czasowego,

I data wydania pozwolenia czasowego,

L liczba osi,

O.1 maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem (w kg),

O.2 maksymalna masa całkowita przyczepy bez hamulca (w kg),

P.1 pojemność silnika (w cm3),

P.2 maksymalna moc netto silnika (w kW),

P.3 rodzaj paliwa,

S.1 liczba miejsc siedzących włącznie z siedzeniem kierowcy,

S.2 liczba miejsc stojących, jeżeli występują.

1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.989

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych.
Data aktu: 05/05/2022
Data ogłoszenia: 11/05/2022
Data wejścia w życie: 16/05/2022