Zmiana rozporządzenia w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddzialań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 21 kwietnia 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddzialań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2137 oraz z 2022 r. poz. 88) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1755, z późn. zm.) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2. 
Do postępowań w sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WYSOKOŚĆ LIMITÓW ŚRODKÓW DOSTĘPNYCH W POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTWACH LUB LATACH W RAMACH OKREŚLONYCH DZIAŁAŃ LUB PODDZIAŁAŃ

I. 

Wysokość limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach w ramach działania podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro na operacje typu inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów Wysokość limitów środków w euro na operacje typu gospodarka wodno-ściekowa lub budowa lub modernizacja dróg lokalnych, lub ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego, lub inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne, lub kształtowanie przestrzeni publicznej Wysokość limitów środków w euro na operacje typu gospodarka wodno-ściekowa - środki z Instrumentu Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy (EURI)
dolnośląskie 2 350 229 59 561 070 19 871 418
kujawsko-pomorskie 2 767 077 67 053 173 22 317 711
lubelskie 3 829 166 95 822 515 32 065 243
lubuskie 684 654 48 601 577 16 145 527
łódzkie 4 896 790 67 733 517 23 032 780
małopolskie 1 302 120 81 686 544 27 285 565
mazowieckie 7 305 640 109 183 138 36 807 286
opolskie 234 500 43 877 190 14 339 035
podkarpackie 4 105 179 77 518 903 26 833 943
podlaskie 3 241 777 70 471 075 23 597 309
pomorskie 1 842 164 57 192 108 18 968 172
śląskie 1 144 800 57 632 191 19 344 524
warmińsko-mazurskie 2 742 730 75 168 801 24 952 179
wielkopolskie 2 183 727 95 912 219 31 161 997
zachodniopomorskie 2 374 000 63 521 266 21 151 017
Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro na operacje typu inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów Wysokość limitów środków

w euro na operacje typu inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne

Wysokość limitów środków w euro na operacje typu gospodarka wodno-ściekowa lub budowa lub modernizacja dróg lokalnych, lub ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego, lub kształtowanie przestrzeni publicznej Wysokość limitów środków w euro na operacje typu gospodarka wodno-ściekowa - środki z Instrumentu Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy (EURI)
świętokrzyskie 1 185 520 7 369 764 48 453 734 18 478 913

II. 

Wysokość limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach w ramach działania współpraca:

1)
z wyłączeniem limitu środków dostępnych na operacje, których przedmiotem jest tworzenie krótkich łańcuchów dostaw, w formie, o której mowa w art. 67 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006
Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro
mazowieckie i pozostałe 108 644 108
2)
na operacje, których przedmiotem jest tworzenie krótkich łańcuchów dostaw, w formie, o której mowa w art. 67 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006
Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro
mazowieckie i pozostałe 15 000 000

III. 

Wysokość limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach w ramach poddziałania:

A.
Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych na operacje typu:
1)
modernizacja gospodarstw rolnych w celu zwiększenia rentowności i konkurencyjności gospodarstw
Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro w obszarze rozwój produkcji prosiąt albo w obszarze rozwój produkcji mleka krowiego, albo w obszarze rozwój produkcji bydła mięsnego, albo z przeznaczeniem na operacje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu Wysokość limitów w euro na operacje związane z nawadnianiem
mazowieckie i pozostałe 2 095 922 298 20 000 000
2)
inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych
Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro Wysokość limitów środków w euro - środki z Instrumentu Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy (EURI)
mazowieckie i pozostałe 90 338 894 47 000 000
3)
inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach NATURA 2000
Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro
mazowieckie i pozostałe 169 798 335
B.
Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa na operacje typu:
1)
scalanie gruntów
Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro
dolnośląskie 35 511 957
kujawsko-pomorskie 0
lubelskie 78 005 566
lubuskie 7 765 090
łódzkie 4 876 768
małopolskie 41 625 365
mazowieckie 15 514 839
opolskie 3 043 767
podkarpackie 115 990 879
podlaskie 53 500 059
pomorskie 10 263 225
śląskie 36 404 271
świętokrzyskie 14 500 980
warmińsko -mazurskie 0
wielkopolskie 6 095 922
zachodniopomorskie 0
2)
zarządzanie zasobami wodnymi
Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro
mazowieckie i pozostałe 215 307 245
C.
Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof
Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro
mazowieckie i pozostałe 16 479 648
D.
Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników
Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro
mazowieckie i pozostałe 902 171 231
E.
Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej
Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro Wysokość limitów środków w euro - środki z Instrumentu Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy (EURI)
mazowieckie i pozostałe 373 587 793 176 990 000
F.
Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi
Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro
mazowieckie i pozostałe 2 396 857
G.
Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof, na operacje dotyczące:
1)
zapobiegania rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń
Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro
mazowieckie i pozostałe 96 856 436
2)
zaopatrzenia w sprzęt do utrzymywania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny
Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro
mazowieckie i pozostałe 52 110 090
H.
Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw:
1)
z wyłączeniem limitu środków dostępnych na operacje polegające na zaprzestaniu chowu i hodowli świń, realizowane w gospodarstwach, w których jest prowadzony chów lub hodowla świń, położonych na obszarach znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymienionych w części I, II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE
Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro
mazowieckie i pozostałe 1 077 852 603
2)
na operacje polegające na zaprzestaniu chowu i hodowli świń, realizowane w gospodarstwach, w których jest prowadzony chów lub hodowla świń, położonych na obszarach znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymienionych w części I, II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE
Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro
mazowieckie i pozostałe 1 200 000
I.
Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich na operacje związane z rozpoczynaniem pozarolniczej działalności gospodarczej oraz zaprzestaniem chowu i hodowli świń w gospodarstwach, w których jest prowadzony chów lub hodowla świń, położonych na obszarach znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymienionych w części I, II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE
Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro
mazowieckie i pozostałe 400 000
J.
Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich na operacje inne niż określone w § 1 pkt 2 lit. k
Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro
mazowieckie i pozostałe 707 077 347

IV. 

Wysokość limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach w ramach poddziałania wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój na operacje typu przetwórstwo i marketing produktów rolnych z przeznaczeniem na przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych przez podmiot, który działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, albo inwestycje dotyczące rozpoczynania działalności gospodarczej przez rolników, ich małżonków lub domowników w zakresie przetwarzania produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, albo inwestycje dotyczące rozpoczynania lub prowadzenia działalności przez rolników lub ich małżonków w zakresie przetwarzania izbywania przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro z przeznaczeniem na przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych przez podmiot, który działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Wysokość limitów środków w euro z przeznaczeniem na inwestycje dotyczące rozpoczynania działalności gospodarczej przez rolników, ich małżonków lub domowników w zakresie przetwarzania produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej albo inwestycje dotyczące rozpoczynania lub prowadzenia działalności przez rolników lub ich małżonków w zakresie przetwarzania izbywania przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
mazowieckie i pozostałe 796 082 714 59 248 261
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.922

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddzialań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Data aktu: 21/04/2022
Data ogłoszenia: 28/04/2022
Data wejścia w życie: 29/04/2022