Umundurowanie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

Na podstawie art. 208 ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 813 i 835) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
wzory, kolory oraz rodzaje umundurowania;
2)
wzory, kolory oraz rodzaje oznaczeń stopni służbowych i znaków identyfikacji osobistej funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, zwanych dalej "funkcjonariuszami";
3)
tryb przydziału oznaczeń stopni służbowych i znaków identyfikacji osobistej funkcjonariuszy;
4)
przypisanie składnikom umundurowania liczby punktów przeliczeniowych;
5)
tryb przydziału składników umundurowania;
6)
wykaz składników umundurowania, za które przysługuje równoważnik pieniężny, oraz wysokość tego równoważnika;
7)
warunki przyznawania równoważnika pieniężnego w zamian za składniki umundurowania oraz za okresowe czyszczenie umundurowania;
8)
sposób noszenia poszczególnych rodzajów umundurowania, oznaczeń stopni służbowych oraz znaków identyfikacji osobistej funkcjonariuszy;
9)
przypadki, w których funkcjonariusz może zostać zwolniony z obowiązku wykonywania obowiązków służbowych w umundurowaniu;
10)
wartość punktu przeliczeniowego;
11)
sposób wyliczenia zwrotu równowartości pieniężnej składników umundurowania.
§  2. 
1. 
Umundurowanie funkcjonariuszy składa się z następujących rodzajów ubiorów:
1)
wyjściowego;
2)
służbowego;
3)
reprezentacyjnego;
4)
specjalnego.
2. 
Wykaz składników umundurowania, o którym mowa w ust. 1, które podlegają wydaniu w naturze, oraz liczbę punktów przeliczeniowych przypisanych danemu składnikowi umundurowania określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
3. 
Wzory i kolory składników umundurowania, o którym mowa w ust. 1, które podlegają wydaniu w naturze, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
1. 
Ubiór wyjściowy i służbowy przysługuje wszystkim funkcjonariuszom.
2. 
Ubiór reprezentacyjny przysługuje funkcjonariuszowi wchodzącemu w skład kompanii honorowej Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
3. 
Funkcjonariuszom realizującym zadania, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 19 lub art. 33 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, zwanej dalej "ustawą", w ramach zespołów zabezpieczenia działań, może zostać przydzielony ubiór specjalny.
§  4. 
1. 
Kierownik jednostki organizacyjnej przydziela funkcjonariuszowi składniki umundurowania z dniem:
1)
mianowania do służby;
2)
przywrócenia funkcjonariusza do służby na zasadach określonych w art. 185 ust. 1 i art. 186 ust. 1 ustawy;
3)
przeniesienia do służby w Służbie Celno-Skarbowej na zasadach określonych w art. 176 ustawy.
2. 
Ubiór reprezentacyjny przydziela Szef Krajowej Administracji Skarbowej z dniem wejścia funkcjonariusza w skład kompanii honorowej Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
3. 
Ubiór specjalny przydziela Szef Krajowej Administracji Skarbowej. Funkcjonariuszom realizującym zadania w urzędach celno-skarbowych ubiór specjalny przydziela Szef Krajowej Administracji Skarbowej na wniosek właściwego dyrektora izby administracji skarbowej.
4. 
Wykaz oraz liczbę składników umundurowania przydzielanych funkcjonariuszowi określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§  5. 
Oznaczenia stopni służbowych dzielą się na:
1)
dystynkcje;
2)
odznakę korpusu oficerów Służby Celno-Skarbowej.
§  6. 
1. 
Kierownik jednostki organizacyjnej przydziela funkcjonariuszowi 3 komplety dystynkcji do każdego rodzaju przysługującego ubioru. Dystynkcje są przydzielane niezwłocznie po mianowaniu na stopień służbowy.
2. 
Dystynkcje są noszone na każdym rodzaju ubioru, w tym na nakryciach głowy: kapeluszu mundurowym, czapce wyjściowej oraz czapce reprezentacyjnej. W przypadkach szczególnie uzasadnionych charakterem wykonywanych zadań kierownik jednostki organizacyjnej może zezwolić na odstąpienie od noszenia dystynkcji na składnikach ubioru specjalnego.
3. 
Wzory, kolory i sposób noszenia dystynkcji określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
§  7. 
1. 
Kierownik jednostki organizacyjnej przydziela funkcjonariuszowi odznakę korpusu oficerów Służby Celno-Skarbowej po mianowaniu na pierwszy stopień służbowy w korpusie oficerów młodszych Służby Celno-Skarbowej.
2. 
Odznaka korpusu oficerów Służby Celno-Skarbowej jest noszona przez funkcjonariusza, który posiada stopień służbowy w korpusie oficerów młodszych Służby Celno-Skarbowej albo w korpusie oficerów starszych Służby Celno-Skarbowej.
3. 
Wzór, kolor i sposób noszenia odznaki korpusu oficerów Służby Celno-Skarbowej określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
§  8. 
1. 
Znaki identyfikacji osobistej dzielą się na:
1)
znak identyfikacji indywidualnej wraz z patką pod znak identyfikacji indywidualnej;
2)
znak imienny:
a)
metalowy,
b)
na tkaninie.
2. 
Znak identyfikacji osobistej przydziela kierownik jednostki organizacyjnej funkcjonariuszowi mianowanemu do służby.
3. 
Wzory, kolory i sposób noszenia znaków identyfikacji osobistej określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.
§  9. 
1. 
Przydzielone składniki umundurowania, dystynkcje, odznaka korpusu oficerów Służby Celno-Skarbowej, znak imienny oraz patka pod znak identyfikacji indywidualnej nie podlegają zwrotowi do magazynu.
2. 
W przypadku zwolnienia ze służby, wydalenia ze służby, wygaśnięcia stosunku służbowego albo przekształcenia stosunku służbowego w stosunek pracy na podstawie art. 174 ustawy, przydzielony znak identyfikacji indywidualnej podlega zwrotowi do magazynu. Znak ten nie może być przydzielony innemu funkcjonariuszowi.
§  10. 
1. 
Corocznie, w terminie do dnia 20 stycznia, funkcjonariuszowi są przyznawane punkty przeliczeniowe do wykorzystania w celu pobrania składników umundurowania.
2. 
Punkty przeliczeniowe z przeznaczeniem na kombinezon jednoczęściowy w kolorze szarozielonym, kamizelkę narzędziową nasobną, kamizelkę narzędziową odblaskową i sztormiak, wchodzące w skład ubioru służbowego, przyznaje się raz na 3 lata. Punkty niewykorzystane w okresie 3 lat od dnia ich przyznania wygasają.
3. 
Punkty przeliczeniowe z przeznaczeniem na kordzik honorowy Służby Celno-Skarbowej przyznaje się jednorazowo w przypadku mianowania funkcjonariusza na stopień nadinspektora.
4. 
Punkty przeliczeniowe przyznane na podstawie ust. 2 i 3:
1)
nie pomniejszają liczby punktów przeliczeniowych, o których mowa w ust. 1;
2)
nie są wliczane do łącznej liczby punktów przeliczeniowych, o których mowa w ust. 6 i 7.
5. 
Punkty przeliczeniowe z przeznaczeniem na składniki ubioru reprezentacyjnego, przysługujące funkcjonariuszom wchodzącym w skład kompanii honorowej Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, przyznaje Szef Krajowej Administracji Skarbowej, mając na uwadze konieczność zapewnienia estetycznego wyglądu kompanii honorowej Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
6. 
Liczba punktów przeliczeniowych, o których mowa w ust. 1, wynosi dla ubioru:
1)
wyjściowego i służbowego - 1450;
2)
specjalnego - 7490.
7. 
Liczba punktów przeliczeniowych niewykorzystanych w danym roku kalendarzowym powiększa liczbę punktów przeliczeniowych do wykorzystania w roku następnym, z zastrzeżeniem że nie może ona łącznie przekroczyć dla ubioru:
1)
wyjściowego i służbowego - 4350;
2)
specjalnego - 22470.
8. 
Liczbę punktów przeliczeniowych pomniejsza się o:
1)
liczbę punktów przeliczeniowych pobranego składnika umundurowania;
2)
1/365 liczby punktów przeliczeniowych określonych w ust. 6 za każdy dzień nieobecności funkcjonariusza w służbie w roku poprzedzającym przyznanie punktów przeliczeniowych, z wyłączeniem nieobecności spowodowanej urlopem wypoczynkowym.
9. 
Liczby punktów przeliczeniowych nie pomniejsza się w przypadkach, o których mowa w § 12 ust. 1, 3 i 4.
§  11. 
1. 
W ramach przyznanej liczby punktów przeliczeniowych funkcjonariusz może pobierać składniki ubiorów:
1)
wyjściowego,
2)
służbowego,
3)
reprezentacyjnego,
4)
specjalnego

- mając na uwadze konieczność wykonywania obowiązków służbowych o każdej porze roku w umundurowaniu zapewniającym przepisowy i estetyczny wygląd.

2. 
Nie dopuszcza się:
1)
wykonywania w umundurowaniu czynności naruszających powagę Służby Celno-Skarbowej;
2)
noszenia składników umundurowania:
a)
niezgodnie z przeznaczeniem,
b)
w połączeniu z ubraniem cywilnym,
c)
wykazujących znaczny stopień zużycia;
3)
noszenia naszyjników, korali, bransolet i tym podobnych ozdób osobistych w sposób widoczny na umundurowaniu;
4)
dokonywania samowolnych przeróbek powodujących zniekształcenie składników umundurowania.
3. 
Składniki ubiorów nosi się zgodnie z zestawami ubiorczymi ustalonymi z uwzględnieniem pory roku. Zestawy ubiorcze składników ubiorów, które podlegają wydaniu w naturze, określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.
§  12. 
1. 
W przypadku niezawinionego zniszczenia albo utraty składnika umundurowania, oznaczenia stopnia służbowego lub znaku imiennego, kierownik jednostki organizacyjnej, na wniosek funkcjonariusza złożony w postaci papierowej albo elektronicznej, zawierający opis zdarzenia, przydziela nowy składnik umundurowania, oznaczenie stopnia służbowego lub znak imienny.
2. 
W przypadku zniszczenia albo utraty znaku identyfikacji indywidualnej lub patki pod znak identyfikacji indywidualnej kierownik jednostki organizacyjnej, na wniosek funkcjonariusza złożony w postaci papierowej albo elektronicznej, zawierający opis zdarzenia, przydziela nowy znak identyfikacji indywidualnej lub nową patkę pod znak identyfikacji indywidualnej.
3. 
W przypadku nieobecności funkcjonariusza w służbie trwającej dłużej niż 12 miesięcy kierownik jednostki organizacyjnej, na wniosek funkcjonariusza złożony w postaci papierowej albo elektronicznej, po dokonaniu przeglądu posiadanego umundurowania, może przydzielić funkcjonariuszowi składniki umundurowania w celu zapewnienia wykonywania obowiązków służbowych o każdej porze roku w umundurowaniu zapewniającym przepisowy i estetyczny wygląd.
4. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach kierownik jednostki organizacyjnej, na uzasadniony wniosek funkcjonariusza złożony w postaci papierowej albo elektronicznej, może przydzielić dodatkowy składnik umundurowania.
§  13. 
1. 
Na umundurowaniu nosi się odpowiednio:
1)
oznaczenia stopni służbowych;
2)
znaki identyfikacji osobistej.
2. 
Funkcjonariusz mianowany do korpusu generałów Służby Celno-Skarbowej może nosić kordzik honorowy Służby Celno-Skarbowej.
3. 
Umundurowany funkcjonariusz może nosić:
1)
teczkę lub aktówkę w kolorze czarnym;
2)
okulary korekcyjne lub przeciwsłoneczne;
3)
zwyczajowo przyjęty symbol żałoby;
4)
baretki orderów i odznaczeń w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 138 oraz z 2021 r. poz. 2490) - do ubioru wyjściowego i reprezentacyjnego;
5)
spinkę do krawata;
6)
parasol w kolorze czarnym.
4. 
Umundurowany funkcjonariusz może nosić środki ochrony indywidualnej stosowane na podstawie przepisów odrębnych.
5. 
Noszenie innych niż wymienione w ust. 1-4 oznaczeń, znaków lub przedmiotów jest dozwolone jedynie za zgodą kierownika jednostki organizacyjnej.
§  14. 
1. 
Funkcjonariuszowi przysługuje za dany rok równoważnik pieniężny za składniki umundurowania, które nie podlegają wydaniu w naturze, oraz za okresowe czyszczenie umundurowania.
2. 
Równoważnik pieniężny wypłaca się raz w roku, w terminie do dnia 30 listopada za rok obrachunkowy. Przez rok obrachunkowy rozumie się okres od dnia 1 października roku poprzedzającego rok, w którym jest wypłacany równoważnik pieniężny, do dnia 30 września roku, w którym jest wypłacany równoważnik pieniężny.
3. 
Równoważnik pieniężny nie przysługuje za okres nieobecności funkcjonariusza w służbie, z wyłączeniem nieobecności spowodowanej urlopem wypoczynkowym.
4. 
W przypadku określonym w ust. 3 równoważnik pieniężny pomniejsza się o 1/365 równoważnika za każdy dzień nieobecności funkcjonariusza w służbie.
5. 
Wykaz składników umundurowania, za które przysługuje równoważnik pieniężny, wysokość tego równoważnika oraz wysokość równoważnika pieniężnego za okresowe czyszczenie umundurowania określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.
§  15. 
Funkcjonariusz może zostać zwolniony z obowiązku wykonywania obowiązków służbowych w umundurowaniu:
1)
na polecenie przełożonego podczas wykonywania czynności służbowych w miejscach, w których umundurowanie może być narażone na zniszczenie lub uszkodzenie;
2)
za zgodą albo na polecenie przełożonego przy wykonywaniu określonych czynności służbowych, jeżeli przemawia za tym ich charakter;
3)
w okresie ciąży.
§  16. 
Wartość punktu przeliczeniowego wynosi 1 zł.
§  17. 
1. 
Sposób wyliczenia zwrotu równowartości pieniężnej składników umundurowania, o której mowa w art. 208 ust. 2 ustawy, określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.
2. 
Zwrot jest należny jedynie w przypadku, gdy wynik obliczenia dokonanego przy zastosowaniu wzoru określonego w ust. 1 jest większy od 0.
§  18. 
1. 
Punkty przeliczeniowe przyznane na podstawie przepisów dotychczasowych i niewykorzystane do dnia 30 września 2018 r. mogą zostać wykorzystane w celu pobrania składników umundurowania określonych w przepisach dotychczasowych lub składników umundurowania określonych w rozporządzeniu.
2. 
Punkty przeliczeniowe, o których mowa w ust. 1, nie powiększają limitu, o którym mowa w § 10 ust. 7.
3. 
Punkty przeliczeniowe przyznane na podstawie rozporządzenia mogą zostać wykorzystane w celu pobrania składników umundurowania określonych w przepisach dotychczasowych.
§  19. 
Funkcjonariusz może łączyć składniki:
1)
ubioru wyjściowego, o którym mowa w przepisach dotychczasowych, tylko ze składnikami ubioru wyjściowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1;
2)
ubiorów służbowego, polowego i specjalnego, o których mowa w przepisach dotychczasowych, tylko ze składnikami ubioru służbowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2.
§  20. 
Równoważnik pieniężny za rok obrachunkowy obejmujący okres od dnia 1 października 2017 r. do dnia 30 września 2018 r. przysługuje w wysokości określonej w przepisach dotychczasowych.
§  21. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

WYKAZ SKŁADNIKÓW UMUNDUROWANIA, KTÓRE PODLEGAJĄ WYDANIU W NATURZE, WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW PRZELICZENIOWYCH PRZYPISANYCH DANEMU SKŁADNIKOWI UMUNDUROWANIA

1.
Ubiór wyjściowy
Lp. Składniki ubioru Liczba punktów przeliczeniowych
1 Kurtka wyjściowa 400
2 Spodnie wyjściowe męskie 150
3 Spodnie wyjściowe damskie 150
4 Spódnica wyjściowa 150
5 Koszula z długim rękawem w kolorze białym 70
6 Koszula z krótkim rękawem w kolorze białym 70
7 Koszula z długim rękawem w kolorze miętowym 70
8 Koszula z krótkim rękawem w kolorze miętowym 70
9 Kurtka mundurowa męska 300
10 Kurtka mundurowa damska 300
11 Czapka wyjściowa dla funkcjonariusza mężczyzny 100
12 Czapka wyjściowa zimowa 100
13 Kapelusz mundurowy dla funkcjonariusza kobiety 100
14 Krawat dla funkcjonariusza mężczyzny 10
15 Krawatka dla funkcjonariusza kobiety 10
16 Półbuty męskie 150
17 Czółenka damskie 150
18 Buty zimowe męskie* 175
19 Kozaki damskie 175
20 Szal 10
21 Rękawiczki skórzane letnie 60
22 Rękawiczki skórzane zimowe 60
23 Sznur galowy 45
24 Pasek skórzany 30
25 Emblemat Krajowej Administracji Skarbowej - Służby Celno-Skarbowej*** 6
26 Emblemat Służby Celno-Skarbowej*** 6
27 Kordzik honorowy Służby Celno-Skarbowej 1000
28 Płaszcz** 1000

Uwagi:

* Buty zimowe męskie mogą być pobierane zamiennie z kozakami damskimi, przez funkcjonariusza kobietę, w ramach posiadanych punktów przeliczeniowych.

** Płaszcz przysługuje Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, Zastępcy Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, dyrektorom i zastępcom dyrektorów komórek organizacyjnych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, dyrektorom i zastępcom dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelnikom i zastępcom naczelników urzędów celno-skarbowych, funkcjonariuszom w korpusie generałów Służby Celno-Skarbowej oraz funkcjonariuszom wykonującym zadania reprezentacyjne, w szczególności pełniącym funkcję rzecznika prasowego, członkom pocztu flagowego, sztandarowego i dowódcom uroczystości.

*** Emblematy w kolorach monochromatycznych mogą być noszone wyłącznie na składnikach ubioru specjalnego.

2.
Ubiór służbowy
Lp. Składniki ubioru Liczba punktów przeliczeniowych
1 Bluza służbowa w kolorze szarozielonym 175
2 Koszulka typu polo w kolorze miętowym 55
3 Koszulobluza z długim rękawem w kolorze miętowym 130
4 Koszulobluza z krótkim rękawem w kolorze miętowym 110
5 Spodnie służbowe letnie w kolorze szarozielonym 150
6 Czapka służbowa letnia w kolorze szarozielonym 40
7 Czapka służbowa zimowa w kolorze szarozielonym 75
8 Buty letnie na grubej podeszwie 320
9 Buty letnie na grubej podeszwie o obniżonej cholewce 320
10 Buty wysokie na grubej podeszwie 350
11 Rękawiczki ochronne 50
12 Pas główny 30
13 Kamizelka ostrzegawcza 60
14 Kamizelka narzędziowa nasobna* 200
15 Kurtka służbowa w kolorze szarozielonym 650
16 Kurtka służbowa typu softshell w kolorze szarozielonym 400
17 Spodnie służbowe zimowe w kolorze szarozielonym 330
18 Kominiarka w kolorze szarozielonym 30
19 Szalik typu komin 40
20 Kombinezon jednoczęściowy w kolorze szarozielonym* 375
21 Buty letnie na grubej niebrudzącej podeszwie** 320
22 Buty letnie na grubej niebrudzącej podeszwie o obniżonej cholewce** 320
23 Buty wysokie na grubej niebrudzącej podeszwie** 350
24 Sztormiak** 1350
25 Emblemat Krajowej Administracji Skarbowej - Służby Celno-Skarbowej*** 6
26 Emblemat Służby Celno-Skarbowej/przewodników psów służbowych/członków załóg jednostek pływających Krajowej Administracji Skarbowej*** 6
27 Kamizelka narzędziowa odblaskowa* 200
28 Półgolf w kolorze szarozielonym 90

Uwagi:

* Kamizelkę narzędziową nasobną, kamizelkę narzędziową odblaskową i kombinezon jednoczęściowy w kolorze szarozielonym przydziela kierownik jednostki organizacyjnej. Kamizelka narzędziowa odblaskowa może być przydzielana zamiennie z kamizelką narzędziową nasobną.

** Buty letnie na grubej niebrudzącej podeszwie, buty letnie na grubej niebrudzącej podeszwie o obniżonej cholewce, buty wysokie na grubej niebrudzącej podeszwie oraz sztormiak przysługują funkcjonariuszom pełniącym służbę w składzie załogi jednostki pływającej Krajowej Administracji Skarbowej.

*** Emblematy w kolorach monochromatycznych mogą być noszone wyłącznie na składnikach ubioru specjalnego.

3.
Ubiór reprezentacyjny
Lp. Składniki ubioru Liczba punktów przeliczeniowych
1 Płaszcz reprezentacyjny 1000
2 Spodnie reprezentacyjne męskie 150
3 Spodnie reprezentacyjne damskie 150
4 Spodnie reprezentacyjne typu bryczesy* 150
5 Czapka reprezentacyjna 100
6 Kurtka mundurowa reprezentacyjna męska 300
7 Kurtka mundurowa reprezentacyjna damska 300
8 Szelki do spodni 30
9 Sznur galowy 45
10 Rękawiczki letnie 60
11 Rękawiczki zimowe 60
12 Krawat 10
13 Buty z opinaczami 350
14 Oficerki* 350
15 Koszula reprezentacyjna z długim rękawem w kolorze białym 70
16 Szal 10
17 Pas skórzany reprezentacyjny 150
18 Pasek skórzany 30
19 Kabura* 150
20 Szabla z koalicyjką* 3000
21 Emblemat Krajowej Administracji Skarbowej - Służby Celno-Skarbowej** 6
22 Emblemat Służby Celno-Skarbowej** 6

Uwagi:

* Spodnie reprezentacyjne typu bryczesy, oficerki, kabura oraz szabla z koalicyjką przysługują dowódcy i zastępcy dowódcy kompanii honorowej Szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz członkom jej pocztu sztandarowego i pocztu flagowego.

** Emblematy w kolorach monochromatycznych mogą być noszone wyłącznie na składnikach ubioru specjalnego.

4.
Ubiór specjalny
Lp. Składniki ubioru Liczba punktów przeliczeniowych
1 Kurtka specjalna letnia w kolorze oliwkowo-szarym lub kamuflującym 800
2 Kurtka specjalna zimowa w kolorze oliwkowo-szarym lub kamuflującym 1200
3 Bluza specjalna polarowa w kolorze oliwkowo-szarym lub kamuflującym 400
4 Kurtka polowa specjalna w kolorze oliwkowo-szarym lub kamuflującym z możliwością skrytego noszenia znaków identyfikujących służbę 800
5 Spodnie specjalne letnie w kolorze oliwkowo-szarym lub kamuflującym 1000
6 Bluza specjalna typu Combat-Shirt letnia w kolorze oliwkowo-szarym lub kamuflującym 1000
7 Bluza specjalna letnia w kolorze oliwkowo-szarym lub kamuflującym 1000
8 Bluza specjalna zimowa w kolorze oliwkowo-szarym lub kamuflującym 500
9 Spodnie specjalne zimowe w kolorze oliwkowo-szarym lub kamuflującym 1000
10 Koszulka specjalna typu polo w kolorze oliwkowo-szarym lub kamuflującym 100
11 Czapka specjalna letnia w kolorze oliwkowo-szarym lub kamuflującym 100
12 Czapka specjalna zimowa w kolorze oliwkowo-szarym lub kamuflującym 100
13 Czapka specjalna typu kominiarka w kolorze oliwkowo-szarym lub kamuflującym 100
14 Czapka specjalna letnia w kolorze oliwkowo-szarym lub kamuflującym z wizerunkiem orła ze wstęgą 100
15 Czapka specjalna zimowa w kolorze oliwkowo-szarym lub kamuflującym z wizerunkiem orła ze wstęgą 100
16 Szalik typu komin w kolorze oliwkowo-szarym lub kamuflującym 150
17 Pas główny specjalny z zapięciem typu cobra-belt 200
18 Buty specjalne letnie 800
19 Buty specjalne zimowe 1200
20 Buty specjalne ćwiczebne 800
21 Rękawiczki taktyczne bez ocieplenia 300
22 Rękawiczki taktyczne ocieplane 350
23 Kurtka nieprzemakalna specjalna w kolorze oliwkowo-szarym lub kamuflującym 700
24 Spodnie nieprzemakalne specjalne w kolorze oliwkowo-szarym lub kamuflującym 700

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

WZORY I KOLORY SKŁADNIKÓW UMUNDUROWANIA, KTÓRE PODLEGAJĄ WYDANIU W NATURZE

ZAŁĄCZNIK Nr  3 

WYKAZ ORAZ LICZBA SKŁADNIKÓW UMUNDUROWANIA PRZYDZIELANYCH Z DNIEM MIANOWANIA DO SŁUŻBY, PRZYWRÓCENIA DO SŁUŻBY ALBO PRZENIESIENIA DO SŁUŻBY W SŁUŻBIE CELNO-SKARBOWEJ

1.
Ubiór wyjściowy
Lp. Nazwa składnika Licza
Funkcjonariusz mężczyzna Funkcjonariusz kobieta
1 Kurtka wyjściowa 1 1
2 Spodnie wyjściowe męskie 1 -
3 Spodnie wyjściowe damskie lub spódnica wyjściowa - 1
4 Koszula z długim rękawem w kolorze białym 1 1
5 Koszula z krótkim rękawem w kolorze białym 1 1
6 Koszula z długim rękawem w kolorze miętowym 1 1
7 Koszula z krótkim rękawem w kolorze miętowym 1 1
8 Kurtka mundurowa męska 1 -
9 Kurtka mundurowa damska - 1
10 Czapka wyjściowa dla funkcjonariusza mężczyzny 1 -
11 Czapka wyjściowa zimowa 1 1
12 Kapelusz mundurowy dla funkcjonariusza kobiety - 1
13 Krawat dla funkcjonariusza mężczyzny 1 -
14 Krawatka dla funkcjonariusza kobiety - 1
15 Półbuty męskie 1 -
16 Czółenka damskie - 1
17 Buty zimowe męskie 1 -
18 Kozaki damskie - 1
19 Szal 1 1
20 Rękawiczki skórzane letnie/zimowe 1 1
21 Sznur galowy 1 1
22 Pasek skórzany 1 1
23 Emblemat Krajowej Administracji Skarbowej - Służby Celno-Skarbowej 1 1
24 Emblemat Służby Celno-Skarbowej 1 1
2.
Ubiór służbowy
Lp. Nazwa składnika Liczba
1 Bluza służbowa w kolorze szarozielonym 1
2 Koszulka typu polo w kolorze miętowym 2
3 Koszulobluza z długim rękawem w kolorze miętowym 1
4 Koszulobluza z krótkim rękawem w kolorze miętowym 1
5 Spodnie służbowe letnie w kolorze szarozielonym 2
6 Czapka służbowa letnia w kolorze szarozielonym 1
7 Czapka służbowa zimowa w kolorze szarozielonym 1
8 Buty letnie na grubej podeszwie albo buty letnie na grubej podeszwie o obniżonej cholewce 1
9 Buty wysokie na grubej podeszwie 1
10 Rękawiczki ochronne 1
11 Pas główny 1
12 Kamizelka ostrzegawcza 1
13 Kurtka służbowa w kolorze szarozielonym 1
14 Kurtka służbowa typu softshell w kolorze szarozielonym 1
15 Spodnie służbowe zimowe w kolorze szarozielonym 1
16 Kominiarka w kolorze szarozielonym 1
17 Szalik typu komin 1
18 Emblemat Krajowej Administracji Skarbowej - Służby Celno-Skarbowej 2
19 Emblemat Służby Celno-Skarbowej/przewodników psów służbowych/członków załóg jednostek pływających Krajowej Administracji Skarbowej 2
20 Półgolf w kolorze szarozielonym 1
3.
Ubiór specjalny
Lp. Nazwa składnika Liczba
1 Kurtka specjalna letnia w kolorze oliwkowo-szarym lub kamuflującym 1
2 Kurtka specjalna zimowa w kolorze oliwkowo-szarym lub kamuflującym 1
3 Bluza specjalna polarowa w kolorze oliwkowo-szarym lub kamuflującym 1
4 Kurtka polowa specjalna w kolorze oliwkowo-szarym lub kamuflującym z możliwością skrytego noszenia znaków identyfikujących służbę 1
5 Spodnie specjalne letnie w kolorze oliwkowo-szarym lub kamuflującym 1
6 Bluza specjalna typu Combat-Shirt letnia w kolorze oliwkowo-szarym lub kamuflującym 1
7 Bluza specjalna letnia w kolorze oliwkowo-szarym lub kamuflującym 1
8 Bluza specjalna zimowa w kolorze oliwkowo-szarym lub kamuflującym 1
9 Spodnie specjalne zimowe w kolorze oliwkowo-szarym lub kamuflującym 1
10 Koszulka specjalna typu polo w kolorze oliwkowo-szarym lub kamuflującym 2
11 Czapka specjalna letnia w kolorze oliwkowo-szarym lub kamuflującym 1
12 Czapka specjalna zimowa w kolorze oliwkowo-szarym lub kamuflującym 1
13 Czapka specjalna typu kominiarka w kolorze oliwkowo-szarym lub kamuflującym 1
14 Czapka specjalna letnia w kolorze oliwkowo-szarym lub kamuflującym z wizerunkiem orła ze wstęgą 1
15 Czapka specjalna zimowa w kolorze oliwkowo-szarym lub kamuflującym z wizerunkiem orła ze wstęgą 1
16 Szalik typu komin w kolorze oliwkowo-szarym lub kamuflującym 1
17 Pas główny specjalny z zapięciem typu cobra-belt 1
18 Buty specjalne letnie 1
19 Buty specjalne zimowe 1
20 Buty specjalne ćwiczebne 1
21 Rękawiczki taktyczne bez ocieplenia 1
22 Rękawiczki taktyczne ocieplane 1
23 Kurtka nieprzemakalna specjalna w kolorze oliwkowo-szarym lub kamuflującym 1
24 Spodnie nieprzemakalne specjalne w kolorze oliwkowo-szarym lub kamuflującym 1

ZAŁĄCZNIK Nr  4 

WZORY, KOLORY I SPOSÓB NOSZENIA DYSTYNKCJI WZORY I KOLORY DYSTYNKCJI NA NARAMIENNIKACH

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR, KOLOR I SPOSÓB NOSZENIA ODZNAKI KORPUSU OFICERÓW SŁUŻBY CELNO-SKARBOWEJ

wzór

Odznaka korpusu oficerów Służby Celno-Skarbowej jest noszona na prawej górnej kieszeni kurtki mundurowej, równolegle do znaku identyfikacji indywidualnej.

ZAŁĄCZNIK Nr  6 

WZORY, KOLORY I SPOSÓB NOSZENIA ZNAKÓW IDENTYFIKACJI OSOBISTEJ

Znak identyfikacji indywidualnej

wzór

Znak identyfikacji indywidualnej jest wykonany z metalu. Na znaku umieszczono:

a)
wytłoczony napis "SŁUŻBA CELNO-SKARBOWA"- u góry znaku,
b)
wytłoczony orzeł - w środku znaku,
c)
wygrawerowany kolejny napis pięciocyfrowy - u dołu znaku.

Orzeł, napis i numer są srebrzone, pozostała część znaku jest oksydowana.

Znak jest noszony na kurtce mundurowej i koszuli z długim i krótkim rękawem w kolorze białym będącej odzieżą wierzchnią.

Znak może być noszony na kurtce wyjściowej, bluzie, koszulobluzie, kombinezonie jednoczęściowym w kolorze szarozielonym, koszuli z długim i krótkim rękawem w kolorze miętowym, kurtkach służbowych - na lewej kieszeni piersiowej, bezpośrednio i centralnie pod patką kieszeni piersiowej.

Znak jest mocowany za pomocą patki pod znak identyfikacji indywidualnej wieszanej na guziku lewej kieszeni piersiowej.

Znak imienny metalowy

wzór

Znak imienny metalowy ma kształt prostokąta w kolorze czarnym z obwódką w kolorze srebrnym. Napis w kolorze srebrnym jest umieszczony centralnie na znaku imiennym metalowym i składa się z pierwszej litery imienia, kropki oraz nazwiska funkcjonariusza.

Znak może być noszony na kurtce mundurowej i koszuli z długim i krótkim rękawem w kolorze białym będącej odzieżą wierzchnią - bezpośrednio i centralnie nad prawą patką kieszeni piersiowej.

Znak imienny na tkaninie

wzór

Znak imienny jest wykonany z tkaniny koloru czarnego, ma kształt prostokąta z obszyciem koloru czarnego. Napis koloru srebrnego jest umieszczony centralnie na znaku imiennym i składa się z pierwszej litery imienia, kropki oraz nazwiska funkcjonariusza.

Znak może być noszony niezależnie od przysługującego rodzaju umundurowania na kurtce wyjściowej, kurtkach służbowych, bluzie, koszulobluzie, kombinezonie jednoczęściowym w kolorze szarozielonym, koszuli z długim i krótkim rękawem w kolorze miętowym oraz koszulce typu polo będącej odzieżą wierzchnią - bezpośrednio i centralnie nad prawą patką kieszeni piersiowej.

ZAŁĄCZNIK Nr  7 

ZESTAWY UBIORCZE SKŁADNIKÓW UBIORÓW, KTÓRE PODLEGAJĄ WYDANIU W NATURZE

1.
Ubiór wyjściowy funkcjonariusza bez sznura galowego
Lp. Nazwa składnika Zestawy ubiorcze
w okresie letnim w okresie zimowym
1 2 3 4 5
1 Kurtka wyjściowa; zamiennie płaszcz - - - x x
2 Spodnie wyjściowe/spódnica wyjściowa x x x x x
3 Koszula z długim/krótkim rękawem w kolorze białym/miętowym x x x x x
4 Kurtka mundurowa męska/damska x - - x -
5 Czapka wyjściowa dla funkcjonariusza mężczyzny/kapelusz mundurowy dla funkcjonariusza kobiety x x x x x
6 Czapka wyjściowa zimowa - - - x x
7 Krawat dla funkcjonariusza mężczyzny/krawatka dla funkcjonariusza kobiety x x - x x
8 Półbuty męskie/czółenka damskie x x x - -
9 Buty zimowe męskie/ kozaki damskie - - - x x
10 Szal - - - x x
11 Rękawiczki skórzane letnie/zimowe x x x x x
12 Pasek skórzany x x x x x
13 Emblemat Krajowej Administracji Skarbowej - Służby Celno-Skarbowej x x x x x
14 Emblemat Służby Celno-Skarbowej x x x x x

Uwagi:

1. Okres letni trwa od dnia 1 maja do dnia 30 września, natomiast okres zimowy od dnia 1 października do dnia 30 kwietnia.

2. Czapki wyjściowej, czapki wyjściowej zimowej, kurtki wyjściowej, szala i rękawiczek skórzanych nie nosi się wewnątrz budynków, z wyłączeniem sytuacji określonych w ceremoniale Krajowej Administracji Skarbowej.

3. Półbuty męskie i czółenka damskie mogą być noszone również w okresie zimowym.

4. W zestawie nr 3 dopuszcza się noszenie wyłącznie koszuli z krótkim rękawem.

5. W zależności od warunków pogodowych dopuszcza się noszenie:

a) w okresie letnim: kurtki wyjściowej i szala, umundurowania bez rękawiczek,

b) w okresie zimowym: umundurowania bez kurtki wyjściowej, szala i rękawiczek.

6. Dopuszcza się noszenie składników ubioru stosownie do warunków atmosferycznych, niezależnie od okresów: letniego i zimowego. Decyzję w sprawie noszenia składników ubioru stosownie do warunków atmosferycznych podejmuje kierownik jednostki organizacyjnej w stosunku do podległych funkcjonariuszy.

2.
Ubiór wyjściowy funkcjonariusza ze sznurem galowym
Lp. Nazwa składnika Zestawy ubiorcze
w okresie letnim w okresie zimowym
1 2
1 Kurtka wyjściowa; zamiennie płaszcz - x
2 Spodnie wyjściowe/spódnica wyjściowa x x
3 Koszula z długim/krótkim rękawem w kolorze białym x x
4 Kurtka mundurowa męska/damska x x
5 Czapka wyjściowa dla funkcjonariusza mężczyzny/kapelusz mundurowy dla funkcjonariusza kobiety x x
6 Czapka wyjściowa zimowa - x
7 Krawat dla funkcjonariusza mężczyzny/krawatka dla funkcjonariusza kobiety x x
8 Półbuty męskie/czółenka damskie x -
9 Buty zimowe męskie/ kozaki damskie - x
10 Szal - x
11 Rękawiczki skórzane letnie/zimowe x x
12 Pasek skórzany x x
13 Emblemat Krajowej Administracji Skarbowej - Służby Celno-Skarbowej x x
14 Emblemat Służby Celno-Skarbowej x x
15 Sznur galowy x x

Uwagi:

1. Okres letni trwa od dnia 1 maja do dnia 30 września, natomiast okres zimowy od dnia 1 października do dnia 30 kwietnia.

2. Czapki wyjściowej, czapki wyjściowej zimowej, kurtki wyjściowej, szala i rękawiczek nie nosi się wewnątrz budynków, z wyłączeniem sytuacji określonych w ceremoniale Krajowej Administracji Skarbowej.

3. Półbuty męskie i czółenka damskie mogą być noszone również w okresie zimowym.

4. W zależności od warunków pogodowych, na zarządzenie dowódcy uroczystości, dopuszcza się noszenie:

a) w okresie letnim: kurtki wyjściowej i szala, umundurowania bez rękawiczek,

b) w okresie zimowym: umundurowania bez kurtki wyjściowej, szala i rękawiczek.

5. Dopuszcza się noszenie składników ubioru stosownie do warunków atmosferycznych, niezależnie od okresów: letniego i zimowego. Decyzję w sprawie noszenia składników ubioru stosownie do warunków atmosferycznych podejmuje kierownik jednostki organizacyjnej w stosunku do podległych funkcjonariuszy.

3.
Ubiór służbowy funkcjonariusza
Lp. Nazwa składnika Zestawy ubiorcze
w okresie letnim w okresie zimowym
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Kurtka służbowa/kurtka służbowa typu softshell - - - - - - - - x x x x x x x x
2 Kombinezon jednoczęściowy w kolorze szarozielonym x x x - - - - - x x x - - - - -
3 Bluza służbowa w kolorze szarozielonym x - - x x x - - x - - x x x - -
4 Koszulka typu polo w kolorze miętowym - - - x - - x - - - - x - - x -
5 Koszulobluza/koszula z krótkim/długim rękawem w kolorze miętowym - - - - x - - x - - - - x - - x
6 Spodnie służbowe letnie - - - x x x x x - - - - - - - -
7 Spodnie służbowe zimowe - - - - - - - - - - - x x x x x
8 Czapka służbowa letnia w kolorze szarozielonym x x x x x x x x - - - - - - - -
9 Czapka służbowa zimowa w kolorze szarozielonym - - - - - - - - x x x x x x x x
10 Buty letnie na grubej podeszwie/buty letnie na grubej podeszwie o obniżonej cholewce x x x x x x x x - - - - - - - -
11 Buty wysokie na grubej podeszwie - - - - - - - - x x x x x x x x
12 Pas główny x x x x x x x x x x x x x x x x
13 Emblemat Krajowej Administracji Skarbowej - Służby Celno-Skarbowej x x x x x x x x x x x x x x x x
14 Emblemat Służby Celno- Skarbowej/przewodników psów służbowych/ członków załóg jednostek pływających Krajowej Administracji Skarbowej x x x x x x x x x x x x x x x x

Uwagi:

1. Okres letni trwa od dnia 1 maja do dnia 30 września, natomiast okres zimowy od dnia 1 października do dnia 30 kwietnia.

2. Koszula z krótkim/długim rękawem w kolorze miętowym (lp. 5) stanowi składnik ubioru wyjściowego.

3. Czapka służbowa letnia i kurtka służbowa typu softshell może być noszona również w okresie zimowym.

4. Czapki służbowej i kurtek służbowych nie nosi się wewnątrz budynków.

5. Buty letnie na grubej podeszwie oraz buty letnie na grubej podeszwie o obniżonej cholewce mogą być noszone również w okresie zimowym.

6. W zależności od warunków pogodowych dopuszcza się noszenie:

a) w okresie letnim: kurtki służbowej, kurtki służbowej typu softshell i spodni służbowych zimowych,

b) w okresie zimowym: umundurowania bez kurtek służbowych,

c) kurtki służbowej w połączeniu z kurtką typu softshell lub bluzą służbową,

d) kurtki wyjściowej stanowiącej składnik ubioru wyjściowego.

7. Kurtkę służbową i kurtkę służbową typu softshell nosi się zamiennie.

8. Kamizelka ostrzegawcza, kamizelka narzędziowa nasobna, kamizelka narzędziowa odblaskowa, kominiarka, półgolf, szalik typu komin i rękawiczki ochronne oraz sztormiak dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej pełniących służbę w składzie załogi jednostki pływającej Krajowej Administracji Skarbowej mogą być noszone w każdym zestawie, w zależności od charakteru wykonywanych obowiązków służbowych.

9. W okresie zimowym rękawiczki ochronne pełnią funkcję rękawiczek zimowych.

10. Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej pełniący służbę w składzie załogi jednostki pływającej Krajowej Administracji Skarbowej mogą nosić buty letnie na grubej niebrudzącej podeszwie, buty letnie na grubej niebrudzącej podeszwie o obniżonej cholewce oraz buty wysokie na grubej niebrudzącej podeszwie.

11. Dopuszcza się noszenie składników ubioru stosownie do warunków atmosferycznych, niezależnie od okresu letniego bądź zimowego. Decyzję w sprawie noszenia składników ubioru stosownie do warunków atmosferycznych podejmuje kierownik jednostki organizacyjnej w stosunku do podległych funkcjonariuszy.

ZAŁĄCZNIK Nr  8

WYKAZ SKŁADNIKÓW UMUNDUROWANIA, ZA KTÓRE PRZYSŁUGUJE RÓWNOWAŻNIK PIENIĘŻNY, WYSOKOŚĆ TEGO RÓWNOWAŻNIKA ORAZ WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA PIENIĘŻNEGO ZA OKRESOWE CZYSZCZENIE UMUNDUROWANIA

Lp. Składniki umundurowania, które nie podlegają wydaniu w naturze
1 Podkoszulek letni
2 Podkoszulek zimowy
3 Figi dla funkcjonariusza kobiety
4 Biustonosz dla funkcjonariusza kobiety
5 Rajstopy dla funkcjonariusza kobiety w kolorze beżowym
6 Slipy dla funkcjonariusza mężczyzny
7 Kalesony dla funkcjonariusza mężczyzny
8 Skarpety w kolorze czarnym
WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA PIENIĘŻNEGO
Lp. Wyszczególnienie Roczna wysokość równoważnika pieniężnego (w zł)
1 Równoważnik pieniężny za składniki umundurowania, które nie podlegają wydaniu w naturze 300
2 Równoważnik pieniężny za okresowe czyszczenie umundurowania 150

ZAŁĄCZNIK Nr  9

SPOSÓB WYLICZENIA ZWROTU RÓWNOWARTOŚCI PIENIĘŻNEJ SKŁADNIKÓW UMUNDUROWANIA

1.
Kwotę zwrotu równowartości pieniężnej składników umundurowania wylicza się według wzoru:

w którym poszczególne symbole oznaczają:

x - liczbę dni, w których funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej pełnił służbę w umundurowaniu,

a - liczbę punktów przeliczeniowych przyznanych funkcjonariuszowi Służby Celno-Skarbowej w bieżącym roku kalendarzowym,

b - liczbę punktów przeliczeniowych niewykorzystanych w bieżącym roku kalendarzowym,

P - wartość punktu przeliczeniowego.

2.
Kwotę zwrotu równowartości pieniężnej zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówkę kwoty wynoszącą mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówkę kwoty wynoszącą 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1947).
2 Zakres spraw regulowany niniejszym rozporządzeniem był poprzednio uregulowany:

1) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie broni służbowej i umundurowania pracowników kontroli skarbowej (Dz. U. poz. 1454), które w zakresie dotyczącym umundurowania traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 256 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 379, 1537, 1926 i 2409);

2) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 września 2015 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy celnych (Dz. U. poz. 1490), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 256 pkt 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.901 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Umundurowanie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.
Data aktu: 27/09/2018
Data ogłoszenia: 27/04/2022
Data wejścia w życie: 01/10/2018