Potwierdzanie znajomości języka polskiego koniecznej do wykonywania zawodu farmaceuty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 22 marca 2022 r.
w sprawie potwierdzania znajomości języka polskiego koniecznej do wykonywania zawodu farmaceuty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 2

Na podstawie art. 13 ust. 6 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz. U. z 2022 r. poz. 184 i 655) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
zakres znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie konieczny do wykonywania zawodu farmaceuty;
2)
sposób przeprowadzania i potwierdzania pozytywnego złożenia egzaminu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty, zwanego dalej "egzaminem", w tym wzór zaświadczenia o pozytywnym złożeniu egzaminu ze znajomości języka polskiego;
3)
wysokość opłaty za egzamin.
§  2. 
Zakres znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie konieczny do wykonywania zawodu farmaceuty obejmuje:
1)
umiejętność czytania i rozumienia tekstu pisanego, w szczególności w zakresie literatury i piśmiennictwa farmaceutycznego oraz przepisów prawa obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym regulujących wykonywanie zawodu farmaceuty;
2)
umiejętność porozumiewania się - w związku z wykonywaniem zawodu farmaceuty - z pacjentami, farmaceutami, lekarzami, lekarzami dentystami i przedstawicielami innych zawodów medycznych, w szczególności poprawne udzielanie przystępnych i zrozumiałych dla pacjentów porad i informacji;
3)
umiejętność formułowania wypowiedzi ustnej, w szczególności w związku z uczestniczeniem w naradach i szkoleniach zawodowych;
4)
umiejętność pisania zgodnie z zasadami gramatyki i ortografii języka polskiego, prawidłowego prowadzenia dokumentacji, w szczególności dokumentacji związanej z obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi oraz środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego.
§  3. 
1. 
Egzamin przeprowadza się na pisemny wniosek składany do Naczelnej Rady Aptekarskiej po uiszczeniu przez wnioskodawcę opłaty, o której mowa w art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty.
2. 
Wniosek zawiera następujące dane wnioskodawcy:
1)
imię (imiona) i nazwisko;
2)
numer PESEL, a w przypadku jego braku - cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz państwo jego wydania;
3)
obywatelstwo (obywatelstwa);
4)
adres do korespondencji, a także, jeżeli wnioskodawca je posiada, numer telefonu i adres poczty elektronicznej.
3. 
Naczelna Rada Aptekarska potwierdza otrzymanie wniosku przesyłką rejestrowaną, telefonicznie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
4. 
W przypadku niekompletności wniosku, nieuiszczenia opłaty albo niedołączenia do wniosku jej potwierdzenia Naczelna Rada Aptekarska wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
5. 
Naczelna Rada Aptekarska niezwłocznie, nie później niż na 14 dni przed terminem egzaminu, powiadamia wnioskodawcę przesyłką rejestrowaną, telefonicznie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej o terminie i miejscu składania egzaminu.
§  4. 
1. 
Egzamin przeprowadza komisja egzaminacyjna, zwana dalej,,komisją", w której skład wchodzi czterech członków powoływanych i odwoływanych przez Naczelną Radę Aptekarską.
2. 
W skład komisji wchodzi dwóch farmaceutów, w tym jeden farmaceuta posiadający stopień doktora lub doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie - nauki farmaceutyczne, przedstawiciel powołany przez Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie farmacji aptecznej lub w dziedzinie farmacji klinicznej, lub w dziedzinie analityki farmaceutycznej oraz osoba posiadająca wykształcenie wyższe w zakresie filologii polskiej.
3. 
Komisja działa na podstawie regulaminu organizacyjnego opracowanego przez tę komisję i zatwierdzonego przez Naczelną Radę Aptekarską.
§  5. 
1. 
Egzamin składa się z czterech części: dwóch części pisemnych i dwóch części ustnych.
2. 
Część A obejmuje napisanie ze słuchu dyktanda odtwarzanego dwukrotnie z nośnika magnetycznego lub elektronicznego.
3. 
Część B obejmuje napisanie testu składającego się z 10 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru, sprawdzającego rozumienie wysłuchanej dwukrotnie wypowiedzi odtwarzanej z nośnika magnetycznego lub elektronicznego.
4. 
Część C obejmuje sprawdzenie umiejętności czytania i zrozumienia tekstu.
5. 
Część D obejmuje sprawdzenie umiejętności symulowanego udzielania porad pacjentom, w szczególności poprawnego formułowania pytań i wypowiedzi na podstawie wybranych zagadnień farmaceutycznych.
§  6. 
1. 
Komisja ocenia każdą część egzaminu, przyznając odpowiednią liczbę punktów.
2. 
Komisja przyznaje maksymalnie z części:
1)
A - 8 punktów;
2)
B - 10 punktów;
3)
C - 12 punktów;
4)
D - 10 punktów.
§  7. 
1. 
Do złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu jest niezbędne uzyskanie z każdej części egzaminu co najmniej 60% liczby punktów możliwych do uzyskania, łącznie nie mniej niż 24 punktów.
2. 
Naczelna Rada Aptekarska wydaje wnioskodawcy, który pozytywnie złożył egzamin, zaświadczenie, którego wzór jest określony w załączniku do rozporządzenia.
§  8. 
1. 
Wnioskodawca, który nie uzyskał pozytywnego wyniku z egzaminu, może ponownie przystąpić do egzaminu w kolejnym terminie w zakresie obejmującym niezaliczoną część egzaminu. Przepisy § 3 stosuje się.
2. 
Jeżeli wnioskodawca ponownie przystępuje do egzaminu, za zaliczone uznaje się te części egzaminu, które wnioskodawca zaliczył podczas wcześniejszego egzaminu.
§  9. 
1. 
Z przeprowadzonego egzaminu komisja sporządza protokół, który zawiera:
1)
datę i miejsce przeprowadzenia egzaminu;
2)
imiona i nazwiska członków komisji;
3)
imiona i nazwiska wnioskodawców;
4)
liczbę punktów uzyskanych z każdej części egzaminu przez wnioskodawców;
5)
podpisy członków komisji.
2. 
Wnioskodawca, na pisemny wniosek, ma prawo do wglądu do części protokołu, która go dotyczy, w miejscu wyznaczonym przez komisję.
§  10. 
Naczelna Rada Aptekarska niezwłocznie powiadamia przesyłką rejestrowaną lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej wnioskodawcę albo osobę przez niego upoważnioną o wynikach egzaminu.
§  11. 
1. 
Wnioskodawca może wnieść do Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej odwołanie od wyniku egzaminu, w tym od liczby punktów uzyskanej z każdej części egzaminu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o wyniku egzaminu.
2. 
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej rozpatruje odwołanie w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. Przepis § 10 stosuje się odpowiednio.
§  12. 
Opłata za egzamin wynosi:
1)
30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego w roku poprzedzającym rok, w którym wnioskodawca wnosi opłatę za egzamin, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski";
2)
7,5% wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 - w przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu, o którym mowa w § 8 ust. 1, za przeprowadzenie każdej z części egzaminu.
§  13. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3

ZAŁĄCZNIK

ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE POZYTYWNE ZŁOŻENIE EGZAMINU ZE ZNAJOMOŚCI JĘZYKA POLSKIEGO

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).
2 Rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 255 z 30.09.2005, str. 22, Dz. Urz. UE C 3 z 06.01.2006, str. 12, Dz. Urz. UE L 363 z 20.12.2006, str. 141, Dz. Urz. UE C 165 z 19.07.2007, str. 13 i 18, Dz. Urz. UE L 271 z 16.10.2007, str. 18, Dz. Urz. UE L 320 z 06.12.2007, str. 3, Dz. Urz. UE L 93 z 04.04.2008, str. 28, Dz. Urz. UE L 205 z 01.08.2008, str. 10, Dz. Urz. UE L 311 z 21.11.2008, str. 1, Dz. Urz. UE L 93 z 07.04.2009, str. 11, Dz. Urz. UE L 59 z 04.03.2011, str. 4, Dz. Urz. UE L 112 z 24.04.2012, str. 6, Dz. Urz. UE L 180 z 12.07.2012, str. 9, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 368, Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 132, Dz. Urz. UE L 305 z 24.10.2014, str. 115, Dz. Urz. UE L 177 z 08.07.2015, str. 60, Dz. Urz. UE L 134 z 24.05.2016, str. 135, Dz. Urz. UE L 317 z 01.12.2017, str. 119, Dz. Urz. UE L 104 z 15.04.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 131 z 24.04.2020, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 444 z 10.12.2021, str. 16).
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego koniecznego do wykonywania zawodu farmaceuty przez cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także egzaminu ze znajomości języka polskiego (Dz. U. poz. 1044 oraz z 2019 r. poz. 2081), które traci moc z dniem 17 kwietnia 2022 r. na podstawie art. 94 pkt 2 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz. U. z 2022 r. poz. 184 i 655).

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.734

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Potwierdzanie znajomości języka polskiego koniecznej do wykonywania zawodu farmaceuty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Data aktu: 22/03/2022
Data ogłoszenia: 04/04/2022
Data wejścia w życie: 19/04/2022