Dokonywanie rejestracji, bilansowanie i udostępnianie danych pomiarowych oraz rozliczenia spółdzielni energetycznych.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 23 marca 2022 r.
w sprawie dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania danych pomiarowych oraz rozliczeń spółdzielni energetycznych 2

Na podstawie art. 38c ust. 14 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 610, 1093, 1873 i 2376 oraz z 2022 r. poz. 467) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa szczegółowy:
1)
zakres oraz sposób dokonywania rejestracji danych pomiarowych oraz bilansowania ilości energii, o których mowa w art. 38c ust. 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, zwanej dalej "ustawą";
2)
sposób dokonywania rozliczenia, o którym mowa w art. 38c ust. 6 ustawy, oraz sposób wyliczenia opłat, o których mowa w art. 38c ust. 7 ustawy, z uwzględnieniem cen i stawek opłat w poszczególnych grupach taryfowych stosowanych wobec spółdzielni energetycznej i poszczególnych jej członków;
3)
zakres danych pomiarowych, o których mowa w art. 38c ust. 5 ustawy:
a)
przekazywanych między przedsiębiorstwami energetycznymi oraz sposób przekazywania tych danych,
b)
udostępnianych przez sprzedawcę, o którym mowa w art. 40 ust. 1a ustawy, spółdzielni energetycznej i poszczególnym członkom tej spółdzielni oraz sposób udostępniania tych danych w systemie teleinformatycznym;
4)
zakres informacji dotyczących rozliczenia, o których mowa w art. 38c ust. 6 ustawy;
5)
podmiotowy zakres spółdzielni energetycznej.
§  2. 
1. 
Dane pomiarowe, o których mowa w art. 38c ust. 5 ustawy, są rejestrowane przez liczniki zdalnego odczytu, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.).
2. 
Liczniki zdalnego odczytu rejestrują odrębnie ilość energii elektrycznej poszczególnych wytwórców lub odbiorców będących członkami danej spółdzielni energetycznej:
1)
wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej - stanowiącej sumę energii elektrycznej wprowadzonej do tej sieci z wszystkich faz;
2)
pobranej z sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej - stanowiącej sumę energii elektrycznej pobranej z tej sieci z wszystkich faz.
3. 
Sumaryczne bilansowanie ilości energii elektrycznej, o którym mowa w art. 38c ust. 5 ustawy, jest realizowane w systemie informatycznym operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego wektorową metodą bilansowania międzyfazowego dla:
1)
poszczególnych wytwórców lub odbiorców energii elektrycznej będących członkami danej spółdzielni energetycznej zgodnie ze wzorem:

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Eb(t) - ilość energii elektrycznej sumarycznie zbilansowanej w danej godzinie t zgodnie z art. 38c ust. 5 ustawy;

wartość dodatnia oznacza ilość energii elektrycznej pobranej z sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej, a wartość ujemna oznacza ilość energii elektrycznej wprowadzonej do tej sieci,

t - daną godzinę, dla której dokonuje się bilansowania ilości energii elektrycznej,

Ep(t) - ilość energii elektrycznej zarejestrowaną zgodnie z ust. 2 pkt 2 zsumowaną z wszystkich faz,

Ew(t) - ilość energii elektrycznej zarejestrowaną zgodnie z ust. 2 pkt 1 zsumowaną z wszystkich faz;

2)
spółdzielni energetycznej zgodnie ze worem:

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Ebs(t) - ilość energii elektrycznej sumarycznie zbilansowanej w danej godzinie t dla n członków spółdzielni energetycznej zgodnie z art. 38c ust. 5 ustawy, podlegającą rozliczeniu w danym okresie rozliczeniowym, o której informację przekazuje operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego sprzedawcy, o którym mowa w art. 40 ust. 1a ustawy; wartość dodatnia - ilość energii elektrycznej pobranej z sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej, a wartość ujemna oznacza ilość energii elektrycznej wprowadzonej do tej sieci,

t - oznacza daną godzinę, dla której dokonuje się bilansowania ilości energii elektrycznej,

n - liczbę członków spółdzielni energetycznej,

k - członka spółdzielni,

Eb(t) - ilość energii elektrycznej, o której mowa w pkt 1.

4. 
Ilość energii elektrycznej wprowadzonej w godzinie t do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej z jednofazowej instalacji odnawialnego źródła energii zalicza się d ilości energii oznaczonej we wzorze określonym w ust. 3 pkt 1 symbolem Ew(t) oraz bilansuje się zgodnie z tym wzorem.
§  3. 
1. 
Rozliczenie, o którym mowa w art. 38c ust. 6 ustawy, dokonuje się zgodnie ze wzorem:

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Er(o) - ilość energii elektrycznej rozliczoną w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z art. 38c ust. 3 ustawy, z uwzględnieniem kolejności określonej w § 4,

Ebsp - sumę ilości energii elektrycznej zbilansowanej w danych godzinach t, podlegającej rozliczeniu w danym okresie rozliczeniowym oznaczonej we wzorze określonym w § 2 ust. 3 pkt 2 symbolem Ebs(t), dla której wynik bilansowania jest dodatni,

Ebsw - sumę ilości energii elektrycznej zbilansowanej w danych godzinach t, podlegającej rozliczeniu w danym okresie rozliczeniowym, oznaczonej we wzorze określonym w § 2 ust. 3 pkt 2 symbolem Ebs(t), dla której wynik bilansowania jest ujemny,

Wi - stosunek ilościowy, o którym mowa w art. 38c ust. 3 ustawy,

Er(po) - rozliczenie energii elektrycznej z poprzednich okresów rozliczeniowych przeniesione zgodnie z art. 38c ust. 8 ustawy, dla której wartość rozliczenia jest ujemna.

2. 
Opłaty ponoszone w rozliczeniu ze sprzedawcą, o którym mowa w art. 40 ust. 1a ustawy, ustala się na podstawie ilości energii elektrycznej rozliczonej oznaczonej we wzorze określonym w ust. 1 symbolem Er(o) oraz zgodnie z cenami i stawkami opłat ustalonymi w obowiązujących grupach taryfowych dla poszczególnych odbiorców w danym okresie rozliczeniowym.
3. 
W przypadku gdy rozliczenie ilości energii elektrycznej ma wartość dodatnią:
1)
ilość tej energii elektrycznej rozdziela się proporcjonalnie pomiędzy poszczególnych wytwórców i odbiorców energii elektrycznej spółdzielni energetycznej, dla których w danym okresie rozliczeniowym suma ilości energii elektrycznej zbilansowanej w danych godzinach t oznaczonych we wzorze określonym w § 2 ust. 3 pkt 1 symbolem Eb(t) ma wartość dodatnią;
2)
ilość tej energii elektrycznej po dokonaniu podziału, o którym mowa w pkt 1, uwzględnia się do naliczenia opłat zgodnie z cenami i stawkami opłat ustalonymi w obowiązujących grupach taryfowych dla poszczególnych odbiorców w danym okresie rozliczeniowym.
§  4. 
1. 
W pierwszej kolejności rozlicza się energię elektryczną z najstarszą datą wprowadzenia do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej, z zastrzeżeniem art. 38c ust. 8 ustawy.
2. 
W przypadku, w którym wytwórcy lub odbiorcy energii elektrycznej będący członkami spółdzielni energetycznej są rozliczani w grupie taryfowej wielostrefowej, energia elektryczna wprowadzona przez nich do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej jest rozliczana z uwzględnieniem kolejności określonej w ust. 1, w pierwszej kolejności z energią elektryczną pobraną w tej samej strefie czasowej.
3. 
Jeżeli po rozliczeniu ilości energii elektrycznej dokonanym zgodnie z § 3 ust. 1, w danej strefie czasowej powstaną nadwyżki ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej w stosunku do ilości energii elektrycznej pobranej z sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej, nadwyżki te uwzględnia się w rozliczeniu pozostałych stref czasowych.
4. 
W przypadku grup taryfowych wielostrefowych, które obejmują więcej niż dwie strefy czasowe, występujące nadwyżki uwzględnia się w strefach czasowych w kolejności od strefy czasowej z najwyższym poziomem składnika zmiennego stawki sieciowej przewidzianej w danej grupie taryfowej taryfy operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego do strefy czasowej z najniższym poziomem tego składnika.
§  5. 
1. 
Dane pomiarowe, o których mowa w art. 38c ust. 5 ustawy, operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego przekazuje sprzedawcy, o którym mowa w art. 40 ust. 1a ustawy, w sposób określony w załączniku do rozporządzenia.
2. 
Sprzedawca, o którym mowa w art. 40 ust. 1a ustawy, udostępnia:
1)
spółdzielni energetycznej - zagregowane dane pomiarowe, o których mowa w art. 38c ust. 5 ustawy, z podziałem na poszczególnych jej członków, z częstotliwością ich rejestracji,
2)
poszczególnym wytwórcom i odbiorcom energii elektrycznej będącym członkami danej spółdzielni energetycznej - dane pomiarowe, o których mowa w art. 38c ust. 5 ustawy

- w przejrzystej i zrozumiałej formie, w sposób określony w załączniku do rozporządzenia, oraz zapewnia danej spółdzielni energetycznej i jej członkom możliwość pobrania tych danych.

3. 
Szczegółowe informacje dotyczące rozliczenia, o którym mowa w art. 38c ust. 6 ustawy, obejmują:
1)
łączną ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej przez poszczególnych członków danej spółdzielni energetycznej;
2)
łączną ilość energii elektrycznej pobranej z sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej przez poszczególnych członków danej spółdzielni energetycznej;
3)
łączną ilość energii elektrycznej sumarycznie zbilansowanej, o której mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 i 2;
4)
ceny i stawki opłat zgodnie z grupą taryfową taryfy danego odbiorcy przyjęte do rozliczenia;
5)
łączne należności wynikające z rozliczenia.
§  6. 
Podmiotowy zakres spółdzielni energetycznej prowadzącej działalność w zakresie wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, lub biogazu obejmuje:
1)
spółdzielnię energetyczną będącą wytwórcą lub odbiorcą energii elektrycznej;
2)
wszystkich wytwórców i odbiorców energii elektrycznej będących członkami danej spółdzielni energetycznej.
§  7. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r.

ZAŁĄCZNIK

SPOSÓB PRZEKAZYWANIA DANYCH POMIAROWYCH MIĘDZY PRZEDSIĘBIORSTWAMI ENERGETYCZNYMI ORAZ ICH UDOSTĘPNIANIA MIĘDZY PRZEDSIĘBIORSTWAMI ENERGETYCZNYMI A SPÓŁDZIELNIĄ ENERGETYCZNĄ I JEJ CZŁONKAMI

1. 

Miejsce i czas przekazywania i udostępniania danych pomiarowych

Dane pomiarowe, o których mowa w art. 38c ust. 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.

o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 610, 1093, 1873 i 2376 oraz z 2022 r. poz. 467), zwanej dalej "ustawą", są:

1)
przekazywane sprzedawcy energii elektrycznej, o którym mowa w art. 40 ust. 1a ustawy, za pośrednictwem:
a)
serwera wskazanego przez operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, zwanego dalej "OSD", po autoryzowanym zalogowaniu się przez sprzedawcę energii elektrycznej, zwanego dalej "SE",
b)
platformy internetowej OSD (e-bok), po autoryzowanym zalogowaniu się przez SE,
2)
udostępniane spółdzielni energetycznej i poszczególnym jej członkom w systemie teleinformatycznym SE, po autoryzowanym zalogowaniu spółdzielni energetycznej lub wytwórców i odbiorców energii elektrycznej będących członkami danej spółdzielni energetycznej

- w terminie doby następującej po dobie, w której dokonano zatwierdzenia albo anulowania danych pomiarowych. Zatwierdzenie albo anulowanie danych pomiarowych następuje w terminie doby następującej po dobie od ich uzyskania.

2. 

Format przekazywanych i udostępnianych danych pomiarowych

Dane pomiarowe są przekazywane i udostępniane w postaci pliku w formacie xml o strukturze nazwy: UDPS_ENED_SSSS_UUUU_RRRRMMDDggmm.XML, gdzie poszczególne symbole oznaczają:
1)
UDPS - rodzaj komunikatu;
2)
ENED - czteroliterowy kod OSD nadany przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego;
3)
SSSS - czteroliterowy kod SE nadany przez OSD;
4)
UUUU - czteroliterowy kod spółdzielni energetycznej lub wytwórcy lub odbiorcy energii elektrycznej będącego członkiem danej spółdzielni energetycznej, nadany przez OSD;
5)
RRRRMMDDggmm - datę i czas publikacji pliku, gdzie RRRR oznacza rok, MM - miesiąc, DD - dzień, gg - godzinę, mm - minutę.
3.
Sposób zamieszczania i struktura pliku, w tym oznaczenie poszczególnych sekcji pliku
3.1.
Pliki są zamieszczane w podkatalogu danego miesiąca, w którym dokonano zatwierdzenia albo anulowania danych pomiarowych.
3.2.
W przypadku gdy jest wymagane uzupełnienie lub skorygowanie danych pomiarowych zawartych w pliku z powodu ich niekompletności lub błędów, w podkatalogu danego miesiąca jest zamieszczana kolejna wersja pliku z uzupełnionymi lub skorygowanymi danymi pomiarowymi bez usuwania poprzedniej wersji pliku. Zdanie pierwsze stosuje się także w przypadku, gdy jest wymagane uzupełnienie lub skorygowanie danych pomiarowych zawartych w kolejnych wersjach pliku z powodu ich niekompletności lub błędów.
3.3.
W ramach pliku są wyodrębniane następujące sekcje:
1)
"Nagłówek";
2)
"Odczyty";
3)
"Odczyty\POM";
4)
"Odczyty\POM\IR".
3.4.
W sekcji "Nagłówek" poszczególne symbole oznaczają:
1)
kOSD - kod OSD;
2)
kSE - kod SE nadany przez OSD;
3)
DCW - datę i czas wygenerowania pliku w formacie RRRR-MM-DDTHH:MM:SS, gdzie RRRR oznacza rok, MM - miesiąc, DD - dzień, T - czas, HH - godzinę, MM - minutę, SS - sekundę;
4)
W - kolejny numer wersji pliku w formacie liczbowym: 00 - pierwsza wersja, 01 - druga wersja, 02 - trzecia wersja itd.
3.5.
W sekcji "Odczyty" poszczególne symbole oznaczają:
1)
PPE - kod punktu poboru energii, zwanego dalej "PPE", zgodny z kodyfikacją OSD;
2)
DD - datę i czas zatwierdzenia danych pomiarowych zawartych w pliku w formacie RRRR-MM-DDTHH:MM:SS, gdzie RRRR oznacza rok, MM - miesiąc, DD - dzień, T - czas, HH - godzinę, MM - minutę, SS - sekundę;
3)
T - grupę taryfową dla PPE zgodnie z taryfą dla usług dystrybucji energii elektrycznej OSD;
4)
SD - typ danych pomiarowych zgodnie ze słownikiem "Typ danych pomiarowych".
3.6.
W sekcji "Odczyty\POM" poszczególne symbole oznaczają:
1)
NL - numer licznika w układzie pomiarowym;
2)
DCPO - datę początku okresu odczytowego w formacie RRRR-MM-DDTHH:MM:SS, gdzie RRRR oznacza rok, MM - miesiąc, DD - dzień, T - czas, HH - godzinę, MM - minutę, SS - sekundę;
3)
DCKO - datę końca okresu odczytowego w formacie RRRR-MM-DDTHH:MM:SS, gdzie RRRR oznacza rok, MM - miesiąc, DD - dzień, T - czas, HH - godzinę, MM - minutę, SS - sekundę;
4)
SR - zdalny sposób odczytu licznika.
3.7.
W sekcji "Odczyty\POM\IR" poszczególne symbole oznaczają:
1)
WCPO - wskazanie stanu licznika na datę początku okresu odczytowego w formacie decymalnym;
2)
WCKO - wskazanie stanu licznika na datę końca okresu odczytowego w formacie decymalnym;
3)
M - mnożną licznika w układzie pomiarowym w formacie decymalnym;
4)
ER - zużycie energii elektrycznej czynnej w kWh w formacie decymalnym;
5)
KER - korektę zużycia energii elektrycznej czynnej w kWh w formacie decymalnym;
6)
SER - zużycie energii elektrycznej czynnej wynikające ze strat w kWh z dokładnością do 1 kWh w formacie decymalnym;
7)
OBIS - strefę czasową w danej grupie taryfowej zgodnie ze słownikiem "Kody OBIS".

TABELA 1. SŁOWNIK "TYP DANYCH POMIAROWYCH"

Typ danych pomiarowych Opis
Z dane zatwierdzone
A dane anulowane

TABELA 2. SŁOWNIK "KODY OBIS"

Kod OBIS Opis kodu Jednostki
1.8.0 ilość energii elektrycznej pobranej z sieci (suma stref) kWh
1.8.1 ilość energii elektrycznej pobranej z sieci (I strefa) kWh
1.8.2 ilość energii elektrycznej pobranej z sieci (II strefa) kWh
1.8.3 ilość energii elektrycznej pobranej z sieci (III strefa) kWh
1.8.4 ilość energii elektrycznej pobranej z sieci (IV strefa) kWh
2.8.0 ilość energii elektrycznej oddanej do sieci (suma stref) kWh
2.8.1 ilość energii elektrycznej oddanej do sieci (I strefa) kWh
2.8.2 ilość energii elektrycznej oddanej do sieci (II strefa) kWh
2.8.3 ilość energii elektrycznej oddanej do sieci (III strefa) kWh
2.8.4 ilość energii elektrycznej oddanej do sieci (IV strefa) kWh
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - klimat, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).
2 Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 9 grudnia 2021 r., pod numerem 2021/848/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża dyrektywę (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (ujednolicenie) (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.703

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Dokonywanie rejestracji, bilansowanie i udostępnianie danych pomiarowych oraz rozliczenia spółdzielni energetycznych.
Data aktu: 23/03/2022
Data ogłoszenia: 30/03/2022
Data wejścia w życie: 01/04/2022