Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 8 marca 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu

Na podstawie art. 34 ust. 1-3 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2114 oraz z 2022 r. poz. 219) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu (Dz. U. poz. 351, z późn. zm. 2 ) wprowadza się następujące zmiany:
1)
tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

"w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i przejściowego wsparcia krajowego";

2)
w § 1:
a)
w ust. 1:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania jednolitej płatności obszarowej, płatności za zazielenienie, płatności dla młodych rolników, płatności dodatkowej, płatności związanych do powierzchni upraw, płatności związanych do zwierząt i płatności dla małych gospodarstw, zwanych dalej "płatnościami bezpośrednimi", oraz uzupełniającej płatności podstawowej i płatności niezwiązanej do tytoniu, zwanych dalej "przejściowym wsparciem krajowym", w tym:",

w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 i 9 w brzmieniu:

"8) rodzaje roślin, do upraw których przysługuje uzupełniająca płatność podstawowa, a także szczegółowe wymagania, jakie powinny spełniać uprawy tych roślin;

9) szczegółowe wymagania, jakie powinny spełniać grunty orne, na których nie jest prowadzona uprawa roślin, do których przysługuje uzupełniająca płatność podstawowa.",

b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Rozporządzenie określa również szczegółowe warunki wypłaty płatności bezpośrednich i przejściowego wsparcia krajowego.";

3)
w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) na których znajdują się cenne siedliska przyrodnicze, siedliska lęgowe ptaków lub trwałe użytki zielone, zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pomocy finansowej w ramach pakietów określonych w § 4 ust. 1 pkt 4, 5 lub 8 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 415, z późn. zm. 3 ) - w terminie i zakresie określonych w tym rozporządzeniu.";

4)
w § 5 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach "płatność związana z produkcją" dodaje się wyrazy ", uzupełniająca płatność podstawowa";
5)
po § 14 dodaje się § 14a-14d w brzmieniu:

"§ 14a. 1. Uzupełniającą płatnością podstawową obejmuje się powierzchnię upraw następujących rodzajów roślin uprawianych w plonie głównym:

1) zboża;

2) rośliny oleiste - rzepak, rzepik, słonecznik i soja;

3) rośliny wysokobiałkowe - bób, bobik, łubin słodki i groch siewny;

4) rośliny strączkowe - wyka siewna, soczewica jadalna i ciecierzyca pospolita;

5) rośliny strączkowe pastewne;

6) len włóknisty i oleisty;

7) konopie włókniste;

8) rośliny przeznaczone na materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany, których gatunki są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia;

9) rośliny motylkowate drobnonasienne;

10) rośliny okopowe pastewne, z wyłączeniem ziemniaków pastewnych;

11) trawy na trwałych użytkach zielonych przeznaczone na susz paszowy;

12) mieszanki roślin motylkowatych drobnonasiennych z trawami - w przypadku uprawy na gruntach rolnych innych niż trwałe użytki zielone.

2. Uzupełniającą płatnością podstawową obejmuje się również rodzaje roślin określone w ust. 1 pkt 1-5 i 9 w przypadku uprawy tych roślin w formie mieszanek.

§ 14b. Uzupełniająca płatność podstawowa do powierzchni gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin, przysługuje, jeżeli na tych gruntach rolnik:

1) dokonał zasiewu w celu podniesienia żyzności gleby przez wprowadzenie do niej świeżej masy roślinnej (zielony nawóz);

2) przyorał roślinność lub wprowadził ją do gleby w wyniku zastosowania innego zabiegu mechanicznego w terminie do dnia 31 sierpnia roku, w którym złożył wniosek o przyznanie tej płatności;

3) nie prowadzi uprawy nie dłużej niż rok.

§ 14c. Uzupełniająca płatność podstawowa do powierzchni upraw roślin przeznaczonych na materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany, których gatunki są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, przysługuje, jeżeli uprawy tych roślin zostały objęte oceną polową, o której mowa w przepisach o nasiennictwie.

§ 14d. Do przyznawania uzupełniającej płatności podstawowej stosuje się odpowiednio przepisy:

1) art. 4, art. 12, art. 13 ust. 1 i 3, art. 18 ust. 1 i 5-7 oraz art. 19 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 640/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli oraz warunków odmowy lub wycofania płatności oraz do kar administracyjnych mających zastosowanie do płatności bezpośrednich, wsparcia rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności;

2) art. 3 z wyjątkiem ust. 1 akapit drugi, art. 4, art. 6, art. 7, art. 12, art. 13 i art. 29 z wyjątkiem ust. 1 lit. e-g rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności.";

6)
po § 15a dodaje się § 15aa w brzmieniu:

"§ 15aa. Przejściowe wsparcie krajowe wypłaca się w terminach, w jakich dokonuje się wypłaty płatności bezpośrednich.";

7)
w § 15b wyrazy "płatności niezwiązanej do tytoniu" zastępuje się wyrazami "przejściowego wsparcia krajowego";
8)
dodaje się załącznik nr 4 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2022 r.

ZAŁĄCZNIK

ROŚLINY PRZEZNACZONE NA MATERIAŁ SIEWNY KATEGORII ELITARNY LUB KWALIFIKOWANY

Kod CN Nazwa (gatunek) rośliny
1 2
1. ZBOŻA (CERES)
1001 90 10 pszenica orkisz (Triticum spelta L.)
2. OLEISTE I WŁÓKNISTE (OLEAGINEAE)
ex 1204 00 10 len zwyczajny (Linum usitatissimum L.)
ex 1207 99 20 konopie (odmiany o zawartości THC nieprzekraczającej 0,2%) (Cannabis sativa L.)
3. TRAWY (GRAMINEAE)
ex 1209 29 10 mietlica psia (Agrostis canina L.)
ex 1209 29 10 mietlica biaława (Agrostis gigantea Roth)
ex 1209 29 10 mietlica rozłogowa (Agrostis stolonifera L.)
ex 1209 29 10 mietlica pospolita (Agrostis capillaris L.)
ex 1209 29 80 rajgras wyniosły (rajgras francuski) (Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv., ex J.S. et K.B. Presl)
ex 1209 29 10 kupkówka pospolita (Dactylis glomerata L.)
ex 1209 23 80 kostrzewa trzcinowa (Festuca arundinacea Schreb.)
ex 1209 23 80 kostrzewa owcza (Festuca owina L.)
1209 23 11 kostrzewa łąkowa (Festuca pratensis Huds.)
1209 23 15 kostrzewa czerwona (Festuca rubra L.)
ex 1209 29 80 festulolium (Festuca spp. x Lolium spp.)
1209 25 10 życica wielokwiatowa (rajgras włoski i rajgras holenderski) (Lolium multiflorum Lam.)
1209 25 90 życica trwała (rajgras angielski) (Lolium perenne L.)
ex 1209 29 80 życica mieszańcowa (rajgras oldenburski) (Lolium x boucheanum Kunth)
ex 1209 29 80 tymotka kolankowata (Phleum bertolonii DC.)
1209 26 00 tymotka łąkowa (Phleum pratense L.)
ex 1209 29 80 wiechlina gajowa (Poa nemoralis L.)
1209 24 00 wiechlina łąkowa (Poa pratensis L.)
ex 1209 29 10 wiechlina błotna i wiechlina zwyczajna (Poapalustris L. i Poa trivialis L.)
4. MOTYLKOWATE (LEGUMINOSAE)
ex 1209 29 80 siekiernica włoska (Hedysarum coronarium L.)
ex 1209 29 80 lucerna chmielowa (Medicago lupulina L.)
ex 1209 21 00 lucerna siewna (Medicago sativa L.) (ekotypy)
ex 1209 21 00 lucerna siewna (Medicago sativa L.) (odmiany)
ex 1209 29 80 esparceta siewna (Onobrychis viciifolia Scop.)
ex 1209 22 80 koniczyna egipska (koniczyna aleksandryjska) (Trifolium alexandrinum L.)
ex 1209 22 80 koniczyna białoróżowa (koniczyna szwedzka) (Trifolium hybridum L.)
ex 1209 22 80 koniczyna krwistoczerwona (inkarnatka) (Trifolium incarnatum L.)
1 2
1209 22 10 koniczyna łąkowa (koniczyna czerwona) (Trifolium pratense L.)
ex 1209 22 80 koniczyna biała (Trifolium repens L.)
ex 1209 22 80 koniczyna biała odm. giganteum (Trifolium repens L. var. giganteum)
ex 1209 22 80 koniczyna perska (Trifolium resupinatum L.)
ex 1209 29 10 wyka siewna (Vicia sativa L.)
ex 1209 29 10 wyka kosmata (Vicia villosa Roth)
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).
2 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 672 i 1536, z 2016 r. poz. 450 i 1696, z 2017 r. poz. 534 i 1729, z 2018 r. poz. 492, 826 i 1634, z 2019 r. poz. 1867 oraz z 2020 r. poz. 414, 834 i 2203.
3 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 765, z 2016 r. poz. 326, 589 i 1367, z 2017 r. poz. 806 i 2139, z 2018 r. poz. 584, z 2019 r. poz. 495 i 1246, z 2020 r. poz. 359, z 2021 r. poz. 435, 1032 i 1824 oraz z 2022 r. poz. 585.

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.586

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu.
Data aktu: 08/03/2022
Data ogłoszenia: 14/03/2022
Data wejścia w życie: 15/03/2022