Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 8 marca 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2137 oraz z 2022 r. poz. 88) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 415, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) realizuje zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne, o którym mowa w art. 28 ust. 3 rozporządzenia nr 1305/2013 lub art. 7 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 807/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i wprowadzającego przepisy przejściowe (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 1, z późn. zm.), zwane dalej "zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym", przez 5 lat - w przypadku pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 1-7 lub przez rok - w przypadku pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 8 lub 9;";

2)
w § 3 ust. 2a otrzymuje brzmienie:

"2a. Takie same zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne mogą być realizowane w ramach wariantów pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2, pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 3 lub wariantów pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 4 lub 5, a w przypadku gdy rolnik lub zarządca kontynuuje realizację takiego samego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego podjętego przez innego rolnika lub zarządcę - również w ramach pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 1, wariantów pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 6, ras lokalnych zwierząt w ramach pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 7 lub pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 8 lub 9.";

3)
w § 4:
a)
w ust. 1 w pkt 7 w lit. e kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 i 9 w brzmieniu:

"8) Pakiet 8. Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk;

9) Pakiet 9. Retencjonowanie wody.",

b)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Wymogów określonych w ust. 2 pkt 1-5 nie stosuje się w przypadku pakietu wymienionego w ust. 1 pkt 9.",

c)
w ust. 3 w pkt 1 dodaje się lit. c w brzmieniu:

"c) pakietu wymienionego w ust. 1 pkt 8, ";

4)
w § 5 w ust. 1 w pkt 1 w lit. a po wyrazie "wariantu" dodaje się wyrazy "wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 2-6 lub 8";
5)
w § 9 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do przyznawania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w przypadku równoczesnej realizacji na tym samym obszarze zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego w ramach pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 9 oraz zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego w ramach pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 4 albo 5, albo 8, z wyłączeniem wariantu 4.3. i 5.3.";

6)
w § 10:
a)
w ust. 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) pkt 8 - jest przyznawana, jeżeli rolnik jest posiadaczem co najmniej jednej sztuki zwierzęcia z gatunków: bydło domowe (Bos taurus), bawoły domowe (Bubalus bubalis), kozy (Capra hircus), owce (Ovis aries) lub konie (Equus caballus).",

b)
dodaje się ust. 3-8 w brzmieniu:

"3. Warunek określony w ust. 1 pkt 5 w zakresie posiadania zwierząt uznaje się za spełniony, jeżeli:

1) warunek ten spełnia małżonek rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 8;

2) małżonek rolnika, o którym mowa w pkt 1, wyraził pisemną zgodę na przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej temu rolnikowi z uwzględnieniem określonych zwierząt, których posiadaczem jest małżonek tego rolnika.

4. Wyrażając zgodę, o której mowa w ust. 3 pkt 2, małżonek rolnika, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, podaje numery identyfikacyjne zwierząt objętych tą zgodą.

5. Zwierząt, o których mowa w ust. 3 pkt 2, nie uwzględnia się przy przyznawaniu małżonkowi rolnika, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 8.

6. Przy ustalaniu spełnienia warunku określonego w ust. 1 pkt 5 bierze się pod uwagę zwierzęta, które rolnik albo jego małżonek posiadali w okresie od dnia 15 marca do dnia 30 września danego roku i w odniesieniu do których rolnik lub jego małżonek na podstawie przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt dokonali wymaganych zgłoszeń do rejestru:

1) zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, który jest prowadzony na podstawie przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt - w przypadku bydła domowego, bawołów domowych, kóz i owiec;

2) koniowatych, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, wskazane w zaświadczeniu wydanym przez podmiot, który prowadzi rejestr koniowatych, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję - w przypadku koni.

7. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, zawiera:

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres rolnika lub jego małżonka;

2) w przypadku:

a) rolnika będącego osobą fizyczną lub jego małżonka - numer identyfikacyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (numer PESEL), a jeżeli rolnik lub jego małżonek nie posiada numeru PESEL - kod kraju, numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość,

b) rolnika niebędącego osobą fizyczną - numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON);

3) wykaz koni, które były wpisane lub zgłoszone do rejestru koniowatych, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, przez rolnika lub jego małżonka w okresie wskazanym w ust. 6, z podaniem daty urodzenia tych koni.

8. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, rolnik składa do kierownika biura powiatowego Agencji do dnia 31 października roku, w którym złożył wniosek o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej.";

7)
w § 11:
a)
w ust. 1:
w pkt 2 wyrazy "pkt 2, 3, 6 i 7" zastępuje się wyrazami "pkt 2, 3 i 6-8",
w pkt 3 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "pkt 4 i 5" zastępuje się wyrazami "pkt 4, 5 i 9",
b)
w ust. 4 wyrazy "pkt 1-6" zastępuje się wyrazami "pkt 1-6 i 8";
8)
w § 12:
a)
w ust. 4 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) trwałych użytków zielonych, na których występują siedliska przyrodnicze, których typy są wymienione w ust. 3 pkt 1 załącznika nr 4 do rozporządzenia - w przypadku wariantów 4.1.-4.6., lub siedliska lęgowe ptaków z gatunków wymienionych w ust. 3 pkt 3 załącznika nr 4 do rozporządzenia - w przypadku wariantów 4.8.-4.11., jeżeli są położone na specjalnym obszarze ochrony siedlisk lub na obszarze specjalnej ochrony ptaków, lub na obszarze mającym znaczenie dla Wspólnoty, w rozumieniu przepisów o ochronie przyrody;

2) obszarów przyrodniczych, na których występują siedliska przyrodnicze, których typy są wymienione w ust. 3 pkt 1 lit. b, c lub f załącznika nr 4 do rozporządzenia - w przypadku wariantu 4.2., 4.3. lub 4.6., lub siedliska lęgowe ptaków z gatunków wymienionych w ust. 3 pkt 3 załącznika nr 4 do rozporządzenia - w przypadku wariantów 4.8.-4.11., jeżeli są położone na specjalnym obszarze ochrony siedlisk lub na obszarze specjalnej ochrony ptaków, lub na obszarze mającym znaczenie dla Wspólnoty, w rozumieniu przepisów o ochronie przyrody;",

b)
po ust. 5a dodaje się ust. 5b w brzmieniu:

"5b. W przypadku gdy dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk lub obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty, w rozumieniu przepisów o ochronie przyrody, nie zostały ustanowione plan ochrony albo plan zadań ochronnych, płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna w ramach wariantów 4.8.-4.11. jest przyznawana, jeżeli regionalny dyrektor ochrony środowiska, który sprawuje nadzór nad tymi obszarami, potwierdził pisemnie na formularzu określonym w metodyce, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 4a, że dany wariant może być realizowany.",

c)
dodaje się ust. 9-11 w brzmieniu:

"9. W przypadku pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 8 płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna:

1) jest przyznawana do trwałych użytków zielonych położonych poza obszarem Natura 2000;

2) może być przyznana do trwałych użytków zielonych położonych na obszarze Natura 2000, jeżeli w trakcie realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego w ramach tego pakietu użytki te zostały włączone do obszaru Natura 2000.

10. W przypadku pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 9 płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna jest przyznawana do powierzchni trwałych użytków zielonych lub obszarów przyrodniczych:

1) zalanej lub podtopionej, przy czym zalanie lub podtopienie są rozumiane jako stan wysycenia profilu glebowego wodą na poziomie przynajmniej 80% co najmniej przez 12 następujących po sobie dni w okresie od dnia 1 maja do dnia 30 września,

2) która jest położona na działkach rolnych, na których jest realizowane zobowiązanie rolno-środowiskowo - klimatyczne w ramach pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 4 albo 5, albo 8, z wyłączeniem wariantu 4.3. i 5.3., i objętych obszarem zatwierdzonym odpowiednio w ramach pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 4 albo 5, albo 8, z wyłączeniem wariantu 4.3. i 5.3.

- o zwartym obszarze w gospodarstwie rolnym wynoszącym co najmniej 0,1 ha.

11. Warunek wystąpienia na danej powierzchni zalania lub podtopienia, o którym mowa w ust. 10 pkt 1, uznaje się za spełniony, jeżeli potwierdzą to dane udostępnione do dnia 10 października Agencji, na podstawie zawartego porozumienia, przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy.";

9)
w § 14 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) 30 owiec matek rasy merynos polski w starym typie, 15 owiec matek rasy cakiel podhalański, barwna owca górska, polska owca pogórza, czarnogłówka, polska owca górska, białogłowa owca mięsna albo 10 owiec matek pozostałych ras;";

10)
w § 15 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy "pkt 1-6" zastępuje się wyrazami "pkt 1-6, 8 i 9";
11)
w § 16 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "pkt 1, 2, 5 i 6" zastępuje się wyrazami "pkt 1, 2, 5, 6 i 8";
12)
w § 19 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) REGON, jeżeli został nadany, a w przypadku osoby fizycznej również numer PESEL, natomiast jeżeli osoba ta nie posiada numeru PESEL - kod kraju, numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości;";

13)
w § 20 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. W przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 3 pkt 1, do wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo - klimatycznej w ramach pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 8 dołącza się pisemną zgodę, o której mowa w § 10 ust. 3 pkt 2.";

14)
w § 21:
a)
w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"W przypadku gdy do rolnika lub zarządcy mają zastosowanie wymogi, o których mowa w § 4 ust. 3 pkt 1 lit. b lub c lub pkt 2, rolnik lub zarządca przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w roku, w którym określono te wymogi, składa do kierownika biura powiatowego Agencji informację zawierającą wskazanie realizowanego pakietu lub wariantu oraz tych wymogów, sporządzoną na formularzu udostępnionym przez Agencję.",

b)
w ust. 4 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) kopię pisemnego potwierdzenia, o którym mowa w § 12 ust. 5b, jeżeli dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk lub obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty, w rozumieniu przepisów o ochronie przyrody, nie zostały ustanowione plan ochrony albo plan zadań ochronnych - w przypadku wariantów 4.8.-4.11.;",

c)
po ust. 4e dodaje się ust. 4f w brzmieniu:

"4f. Do zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego w zakresie pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 9 nie stosuje się ust. 4c i 4d.";

15)
w § 22 w ust. 2:
a)
w pkt 1 po wyrazach "pkt 3" dodaje się wyrazy "- w przypadku pakietów lub wariantów wymienionych w § 4 ust. 1 w pkt 1-8",
b)
w pkt 2 wyrazy "pkt 4 lub 5" zastępuje się wyrazami "pkt 4, 5 lub 8";
16)
w § 24 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Spadkobierca rolnika lub zarządcy w przypadku, o którym mowa:

1) w ust. 5 pkt 2, składa odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia;

2) w § 10 ust. 3 pkt 1, dołącza do wniosku, o którym mowa w ust. 2, pisemną zgodę, o której mowa w § 10 ust. 3 pkt 2.";

17)
w § 25 w ust. 5 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) pisemną zgodę, o której mowa w § 10 ust. 3 pkt 2 - w przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 3 pkt 1;";

18)
w § 26 w ust. 5 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) pisemną zgodę, o której mowa w § 10 ust. 3 pkt 2 - w przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 3 pkt 1;";

19)
w § 33:
a)
w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "pkt 2-6" zastępuje się wyrazami "pkt 2-6 lub 8",
b)
w ust. 10a w pkt 2 i 3 wyrazy "pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 4" zastępuje się wyrazami "pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 4 i 5",
c)
w ust. 11 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) o której mowa w § 21 ust. 2 lub ust. 5a pkt 3, płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna za realizację pakietu lub wariantu, w ramach którego mają zastosowanie wymogi, o których mowa w § 4 ust. 3 pkt 1 lit. b lub c lub pkt 2, przysługuje rolnikowi lub zarządcy w wysokości zmniejszonej o 50%;",

d)
dodaje się ust. 16 w brzmieniu:

"16. Przepisów ust. 6, ust. 11 pkt 2 i ust. 15 nie stosuje się do płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej za realizację zobowiązania w ramach pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 9.";

20)
po § 36a dodaje się § 36b w brzmieniu:

"§ 36b. Złożenie wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach nowego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego po dniu 14 marca 2023 r. jest niedopuszczalne.";

21)
w załączniku nr 1 do rozporządzenia część I. WYMOGI DOTYCZĄCE STOSOWANIA NAWOZÓW i część II. WYMOGI DOTYCZĄCE STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN otrzymują brzmienie:
I. WYMOGI DOTYCZĄCE STOSOWANIA NAWOZÓW
1. Niestosowanie w danym roku dawki nawozów naturalnych wykorzystywanych rolniczo zawierającej więcej niż 170 kg azotu w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych - art. 105 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, z późn. zm.). 1. Stwierdzono zastosowanie w danym roku dawki nawozów naturalnych wykorzystywanych rolniczo zawierającej więcej niż 170 kg azotu w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych. Obszar gruntów ornych objęty zobowiązaniem w ramach pakietu 1. w pierwszym roku jego realizacji. Obszar objęty zobowiązaniem w ramach wariantu 2.1. oraz pakietu 4., 5. i 8. 80% 1,25 - - 100%
2. Stosowanie komunalnych osadów ściekowych zgodnie z zaleconymi dawkami, ustalonymi zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. poz. 257, z późn. zm.). 2. Stwierdzono, że zastosowano komunalne osady ściekowe w stopniu przekraczającym zalecane dawki komunalnych osadów ściekowych, o których mowa w § 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych. Obszar objęty zobowiązaniem w ramach pakietu 1. w pierwszym roku realizacji zobowiązania rolno - środowiskowo - klimatycznego. Obszar objęty zobowiązaniem w ramach pakietu 2., 4., 5. i 8. 20% - 1,5 - 30%
II. WYMOGI DOTYCZĄCE STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN
1. Przeciwdziałanie zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków.

Stosowanie środków ochrony roślin należy planować

z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem - art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r.

o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2020 r. poz. 2097).

1. Nie przeciwdziałano zniesieniu środków ochrony roślin na obszary lub obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków lub stwierdzono, że stosowanie środków ochrony roślin zaplanowano bez uwzględnienia okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem. Obszar objęty zobowiązaniem w ramach wariantu 2.1. oraz pakietu 3., 4., 5. i 8. 20% 1,25 - - 25%
2. Uwzględnienie integrowanej ochrony roślin w przypadku stosowania środków ochrony roślin oraz wskazanie sposobu realizacji wymagań integrowanej ochrony roślin w dokumentacji (ewidencji zabiegów) przez podanie przyczyny wykonania zabiegu środkiem ochrony roślin - art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin. 2. Stwierdzono, że nie uwzględniono integrowanej ochrony roślin w przypadku stosowania środków ochrony roślin lub nie wskazano sposobu realizacji wymagań integrowanej ochrony roślin w dokumentacji (ewidencji zabiegów) przez podanie przyczyny wykonania zabiegu środkiem ochrony roślin. Obszar objęty zobowiązaniem w ramach wariantu 2.1. oraz pakietu 3., 4., 5. i 8. 20% 1,25 - - 25%
22)
w załączniku nr 2 do rozporządzenia:
a)
w części I Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone w ust. 4:
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) w jednym roku realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, lecz nie później niż w 4. roku realizacji tego zobowiązania, następującej praktyki dodatkowej - międzyplon (wysiewany w terminie do dnia 1 października, przy jednoczesnym zakazie wznawiania przed dniem 15 lutego zabiegów agrotechnicznych, z wyłączeniem mulczowania);",

w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) międzyplon (wysiewany w terminie do dnia 1 października, przy jednoczesnym zakazie wznawiania przed dniem 15 lutego zabiegów agrotechnicznych, z wyłączeniem mulczowania), ",

b)
w części II Pakiet 2. Ochrona gleb i wód w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) zakaz wznawiania zabiegów agrotechnicznych, z wyłączeniem mulczowania, przed dniem 1 marca;",

c)
dodaje się część VI w brzmieniu:

"VI. Pakiet 8. Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk (użytkowanie kośne, kośno-pastwiskowe albo pastwiskowe)

1. Wymogi obowiązkowe dla wszystkich typów użytkowania:

1) zakaz stosowania komunalnych osadów ściekowych;

2) zakaz przeorywania;

3) zakaz włókowania i bronowania w okresie od dnia:

a) 1 kwietnia do dnia 1 września na obszarach nizinnych (poniżej 300 m n.p.m.),

b) 15 kwietnia do dnia 1 września na obszarach wyżynnych i górskich (powyżej 300 m n.p.m.);

4) zakaz stosowania środków ochrony roślin, z wyłączeniem selektywnego i miejscowego niszczenia uciążliwych gatunków inwazyjnych z zastosowaniem odpowiedniego sprzętu (np. mazaczy herbicydowych);

5) zakaz tworzenia nowych oraz rozbudowy i odtwarzania istniejących urządzeń melioracji wodnych, z wyłączeniem przypadków dotyczących dostosowania tych urządzeń do potrzeb związanych z utrzymaniem lub poprawą wartości przyrodniczej trwałego użytku zielonego, jeżeli takie działania zostaną dopuszczone przez doradcę rolnośrodowiskowego;

6) zakaz składowania biomasy wśród kęp drzew i zarośli, w rowach, jarach i innych obniżeniach terenu (położonych na działkach zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej);

7) dopuszcza się ograniczone nawożenie do 60 kg N/ha/rok, z wyłączeniem obszarów nawożonych przez namuły rzeczne.

2. Wymogi obowiązkowe przy użytkowaniu kośnym:

1) częstotliwość koszenia: dwa pokosy w roku;

2) koszenie w terminie określonym przez doradcę rolnośrodowiskowego, przy czym termin ten rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu 1 czerwca i kończy się nie później niż w dniu 30 września;

3) zebranie i usunięcie skoszonej biomasy (w tym zakaz pozostawiania rozdrobnionej biomasy); w terminie do 2 tygodni po pokosie biomasę usuwa się z działki rolnej lub układa w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi; w przypadku ułożenia biomasy w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi, usuwa się ją z działki rolnej nie później niż do dnia 1 marca kolejnego roku;

4) pozostawienie nieskoszonego fragmentu działki rolnej o powierzchni wynoszącej 5-10% powierzchni tej działki; w obydwu stosowanych pokosach pozostawia się te same fragmenty działki rolnej nieskoszone; dopuszcza się możliwość niepozostawienia fragmentów nieskoszonych w przypadku działek rolnych, które nie przekraczają powierzchni 1 ha.

3. Wymogi obowiązkowe przy użytkowaniu kośno-pastwiskowym:

1) częstotliwość koszenia: jeden pokos w roku;

2) koszenie w terminie określonym przez doradcę rolnośrodowiskowego, przy czym termin ten rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu 1 czerwca i kończy się nie później niż w dniu 30 września;

3) zebranie i usunięcie skoszonej biomasy (w tym zakaz pozostawiania rozdrobnionej biomasy); w terminie do 2 tygodni po pokosie biomasę usuwa się z działki rolnej lub układa w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi; w przypadku ułożenia biomasy w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi, usuwa się ją z działki rolnej nie później niż do dnia 1 marca kolejnego roku;

4) pozostawienie nieskoszonego fragmentu działki rolnej o powierzchni wynoszącej 5-10% powierzchni tej działki; dopuszcza się możliwość niepozostawienia fragmentów nieskoszonych w przypadku działek rolnych, które nie przekraczają powierzchni 1 ha;

5) wypas w terminie określonym przez doradcę rolnośrodowiskowego, przy czym termin ten rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu 1 maja i kończy się nie później niż w dniu 15 października na obszarach do 300 m n.p.m. lub rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu 20 maja i kończy się nie później niż w dniu 1 października na obszarach powyżej 300 m n.p.m., przy obsadzie zwierząt wynoszącej od 0,3 DJP/ha do 1,5 DJP/ha gruntów objętych wsparciem w ramach pakietu.

4. Wymogi obowiązkowe przy użytkowaniu pastwiskowym:

1) wypas przy minimalnej obsadzie zwierząt wynoszącej od 0,5 DJP/ha do 2 DJP/ha gruntów objętych wsparciem w ramach pakietu;

2) wypas w terminie określonym przez doradcę rolnośrodowiskowego, przy czym termin ten rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu 1 maja i kończy się nie później niż w dniu 15 października na obszarach do 300 m n.p.m. lub rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu 20 maja i kończy się nie później niż w dniu 1 października na obszarach powyżej 300 m n.p.m.;

3) w przypadku niedojadów: wykaszanie niedojadów raz w roku, w terminie określonym przez doradcę rolnośrodowiskowego, przy czym termin ten kończy się nie później niż w dniu 31 października, oraz zebranie i usunięcie skoszonej biomasy (w tym zakaz pozostawiania rozdrobnionej biomasy); w terminie do 2 tygodni po pokosie biomasę usuwa się z działki rolnej lub układa w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi; w przypadku ułożenia biomasy w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi, usuwa się ją z działki rolnej nie później niż do dnia 1 marca kolejnego roku.

5. Współczynniki przeliczania zwierząt na DJP stosowane w przypadku wymogów dotyczących użytkowania pastwiskowego lub kośno-pastwiskowego trwałych użytków zielonych zostały określone w ust. 13 części IV. Pakiet 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 i Pakiet 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000.";

23)
w załączniku nr 3 do rozporządzenia:
a)
w ust. 1:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Część ogólna - dotyczy wszystkich pakietów, z wyłączeniem pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia, i zawiera w szczególności:",

pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) wykaz pakietów lub wariantów, w ramach których rolnik lub zarządca realizuje zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne, a w przypadku pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia, jeżeli w odniesieniu do rolnika mają zastosowanie wymogi, o których mowa w § 4 ust. 3 pkt 1 lit. c rozporządzenia, również oświadczenie doradcy rolnośrodowiskowego, że do rolnika mają zastosowanie te wymogi;",

b)
w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Część szczegółowa - dotyczy poszczególnych wariantów i pakietów rolno-środowiskowo-klimatycznych, z wyłączeniem pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia, i zawiera informacje niezbędne do prawidłowej realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, w tym informacje w zakresie:",

c)
w ust. 3:
w pkt 1:
––
w lit. a tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

"– poszczególnych działek rolnych, na których mają być realizowane pakiety lub warianty, z wyłączeniem pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia, oraz",

––
lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) z zaznaczoną częścią działki rolnej, która ma pozostać nieskoszona w poszczególnych latach - w przypadku pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 4, 5 lub 8 rozporządzenia;",

po pkt 3a dodaje się pkt 3b w brzmieniu:

"3b) kopia pisemnego potwierdzenia, o którym mowa w § 12 ust. 5b rozporządzenia, jeżeli dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk lub obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty, w rozumieniu przepisów o ochronie przyrody, nie zostały ustanowione plan ochrony albo plan zadań ochronnych - w przypadku wariantów 4.8.-4.11.;";

24)
w załączniku nr 4 do rozporządzenia w ust. 5 w tabeli w kolumnie drugiej Rasa:
a)
w wierszu czwartym Owce po wyrazie "pogórza" dodaje się wyrazy ", polska owca górska, białogłowa owca mięsna",
b)
w wierszu szóstym Kozy po wyrazie "karpacka" dodaje się wyrazy ", koza kazimierzowska, koza sandomierska";
25)
załącznik nr 6 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;
26)
w załączniku nr 8 do rozporządzenia:
a)
w części II. Pakiet 2. Ochrona gleb i wód lp. 4 otrzymuje brzmienie:
4 Wznowienie zabiegów agrotechnicznych, z wyłączeniem mulczowania, przed dniem 1 marca 10% 1,25 - - 13%
b)
dodaje się część VI w brzmieniu:
VI. Pakiet 8. Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk
1 Zastosowanie komunalnych osadów ściekowych 25% - 1,5 - 38%
2 Przeorywanie 50% - 1,5 - 75%
3 Zastosowanie włókowania lub bronowania w okresie:

- od dnia 1 kwietnia do dnia 1 września na obszarach nizinnych (do 300 m n.p.m.) - od dnia 15 kwietnia do dnia 1 września na obszarach wyżynnych i górskich (powyżej 300 m n.p.m.)

20% - 1,5 - 30%
4 Zastosowanie środków ochrony roślin, z wyłączeniem selektywnego i miejscowego niszczenia uciążliwych gatunków inwazyjnych z zastosowaniem odpowiedniego sprzętu (np. mazaczy herbicydowych) 15% - 1,5 - 23%
5 Utworzenie nowych, rozbudowa i odtworzenie istniejących urządzeń melioracji wodnych, z wyłączeniem przypadków dotyczących dostosowania tych urządzeń do potrzeb związanych z utrzymaniem lub poprawą wartości przyrodniczej trwałego użytku zielonego, jeżeli takie działania zostały dopuszczone przez doradcę rolnośrodowiskowego 57% - - 1,75 100%
6 Składowanie biomasy wśród kęp drzew i zarośli, w rowach, jarach i innych obniżeniach terenu (położonych na działkach zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności rolno - środowiskowo -klimatycznej) 10% 1,25 - - 13%
7 Przekroczenie dopuszczalnego limitu nawożenia 10% - 1,5 - 15%
8 Nawożenie azotem na obszarach nawożonych przez namuły rzeczne 10% - 1,5 - 15%
Użytkowanie kośne
9 Zastosowanie innej niż wskazana częstotliwości koszenia lub niewykoszenie, lub wykoszenie w nieodpowiednim terminie lub w terminie innym niż określony przez doradcę rolnośrodowiskowego 33% - 1,5 - 50%
10 Niezłożenie ściętej biomasy w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi, lub jej nieusunięcie w odpowiednim terminie lub pozostawienie na działce rolnej rozdrobnionej biomasy 33% - 1,5 - 50%
11 Nieusunięcie z działki rolnej do dnia 1 marca kolejnego roku biomasy ułożonej w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi 25% 1,25 - - 31%
12 Pozostawienie mniejszej niż

5% nieskoszonej powierzchni działki rolnej

5% 1,25 - - 6%
13 Pozostawienie większej niż 10%, lecz mniejszej niż 50% lub równej 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej 10% 1,25 - - 13%
14 Pozostawienie większej niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej 15% 1,25 - - 31%
15 Pozostawienie nieskoszonej niewłaściwej części działki rolnej, w szczególności innej niż zaznaczona na materiale graficznym 10% 1,25 - - 13%
Użytkowanie kośno-pastwiskowe
16 Zastosowanie innej niż wskazana częstotliwości koszenia lub niewykoszenie, lub wykoszenie w nieodpowiednim terminie lub w terminie innym niż określony przez doradcę rolnośrodowiskowego 33% - 1,5 - 50%
17 Niezłożenie ściętej biomasy w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi, lub jej nieusunięcie w odpowiednim terminie, lub pozostawienie na działce rolnej rozdrobnionej biomasy 33% - 1,5 - 50%
18 Nieusunięcie z działki rolnej do dnia 1 marca kolejnego roku biomasy ułożonej w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi 25% 1,25 - - 31%
19 Pozostawienie mniejszej niż 5% nieskoszonej powierzchni działki rolnej 5% 1,25 - - 6%
20 Pozostawienie większej niż 10%, lecz mniejszej niż 50% lub równej 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej 10% 1,25 - - 13%
21 Pozostawienie większej niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej 15% 1,25 - - 31%
22 Pozostawienie nieskoszonej niewłaściwej części działki rolnej, w szczególności innej niż zaznaczona na materiale graficznym 10% 1,25 - - 13%
23 Wypasanie w nieodpowiednim terminie lub w terminie innym niż określony przez doradcę rolnośrodowiskowego 15% 1,25 - - 19%
24 Nieprzestrzeganie dozwolonego poziomu obsady zwierząt 10% - 1,5 - 15%
Użytkowanie pastwiskowe
25 Niewypasanie lub wypasanie w nieodpowiednim terminie lub w terminie innym niż określony przez doradcę rolnośrodowiskowego 33% - 1,5 - 50%
26 Nieprzestrzeganie dozwolonego poziomu obsady zwierząt 20% - 1,5 - 30%
27 Niewykoszenie niedojadów lub wykoszenie ich z zastosowaniem innej niż wskazana częstotliwości lub w nieodpowiednim terminie lub w terminie innym niż określony przez doradcę rolnośrodowiskowego 5% 1,25 - - 6%
28 Niezłożenie ściętej biomasy z niedojadów w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi, lub jej nieusunięcie w odpowiednim terminie lub pozostawienie na działce rolnej rozdrobnionej biomasy z niedojadów 33% - 1,5 - 50%
29 Nieusunięcie z działki do dnia 1 marca kolejnego roku biomasy z niedojadów ułożonej w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi 25% 1,25 - - 31%
§  2. 
Do przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach działania "Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w sprawach objętych postępowaniami:
1)
wszczętymi i niezakończonymi ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia,
2)
zakończonymi ostateczną decyzją wydaną na podstawie przepisów dotychczasowych, w przypadku gdy zostały wznowione od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia

- stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.

§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2022 r.

ZAŁĄCZNIK

WYSOKOŚĆ STAWEK PŁATNOŚCI ROLNO-ŚRODOWISKOWO-KLIMATYCZNEJ DLA POSZCZEGÓLNYCH PAKIETÓW I ICH WARIANTÓW

Lp. Pakiet Wariant Stawki płatności
1 Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone 552 zł/ha
2 Pakiet 2. Ochrona gleb i wód 2.1. Międzyplony 883 zł/ha
2.2. Pasy ochronne na stokach o nachyleniu powyżej 20% 644 zł/ha
3 Pakiet 3. Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych 2031 zł/ha
4 Pakiet 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 Ochrona siedlisk przyrodniczych:
4.1. Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe 1514 zł/ha
4.2. Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla 1382 zł/ha
4.3. Murawy 1503 zł/ha
4.4. Półnaturalne łąki wilgotne 982 zł/ha
4.5. Półnaturalne łąki świeże 1114 zł/ha
4.6. Torfowiska

4.6.1. Torfowiska - wymogi obowiązkowe

4.6.2. Torfowiska - wymogi obowiązkowe i uzupełniające

775 zł/ha

1304 zł/ha

4.7. Ekstensywne użytkowanie na obszarach specjalnej ochrony ptaków (OSO) 881 zł/ha
Ochrona siedlisk lęgowych ptaków:
4.8. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: rycyka, kszyka, krwawodzioba lub czajki 1027 zł/ha
4.9. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: wodniczki 1389 zł/ha
4.10. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: dubelta lub kulika wielkiego 1279 zł/ha
4.11. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: derkacza 739 zł/ha
5 Pakiet 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000 Ochrona siedlisk przyrodniczych:
5.1. Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe 1514 zł/ha
5.2. Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla 1382 zł/ha
5.3. Murawy 1503 zł/ha
5.4. Półnaturalne łąki wilgotne 982 zł/ha
5.5. Półnaturalne łąki świeże 1114 zł/ha
5.6. Torfowiska

5.6.1. Torfowiska - wymogi obowiązkowe

5.6.2. Torfowiska - wymogi obowiązkowe i uzupełniające

775 zł/ha

1304 zł/ha

6 Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie 6.1. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie - w przypadku uprawy 901 zł/h
6.2. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie - w przypadku wytwarzania nasion lub materiału siewnego 1232 zł/ha
7 Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie 7.1. Zachowanie lokalnych ras bydła 2516 zł/szt.
7.2. Zachowanie lokalnych ras koni 2284 zł/szt. (konie małopolskie, konie wielkopolskie, konie śląskie)
1825 zł/szt. (koniki polskie, konie huculskie)
2038 zł/szt. (konie zimnokrwiste w typie sztumskim i sokólskim)
7.3. Zachowanie lokalnych ras owiec 412 zł/szt.
7.4. Zachowanie lokalnych ras świń 1234 zł/szt.
7.5. Zachowanie lokalnych ras kóz 811 zł/szt.
8 Pakiet 8. Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk 838 zł/ha
9 Pakiet 9. Retencjonowanie wody 260 zł/ha
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).

Zmiany w prawie

Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
Budynek do rozbiórki - gmina przez trzy lata ma zapewnić lokal zastępczy

Gmina do końca 2024 roku ma obowiązek zapewniania lokalu zamiennego w związku z koniecznością opróżnienia budynku z powodu jego remontu lub rozbiórki najemcy – wynika z podpisanej przez Prezydenta nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Robert Horbaczewski 09.05.2022
Już obowiązuje nowelizacja ułatwiająca uprawę konopi i maku

Od 7 maja br. zaczyna obowiązywać nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Zmiany w przepisach umożliwiają uprawę konopi innych niż włókniste, prowadzoną w instytutach badawczych w celu uzyskania surowca przeznaczonego do sporządzania leków. Ustawa przenosi też obowiązek monitorowania upraw maku i konopi włóknistych z organów samorządu na Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Grażyna J. Leśniak 07.05.2022
Wojsko zasponsoruje studia, w zamian na pięć lat w kamasze

Od soboty obowiązuje nowa ustawa o obronie Ojczyzny, która ma na celu m.in. zwiększenie liczebności polskiej armii. Realizacji tego planu służyć mają m.in. zwiększone wydatki na armię i szereg zachęt mających przyciągnąć do niej rekrutów. W tym tych z wyższym wykształceniem.

Monika Sewastianowicz 23.04.2022
Zmiany w obliczaniu składki zdrowotnej z podpisem prezydenta

Podpisana przez prezydenta nowelizacja kodeksu spółek handlowych zmienia również zasady odliczania składki zdrowotnej. Chodzi m.in. o umożliwienie uwzględniania różnic remanentowych. Możliwe będzie więc rozliczenie zakupów z lat poprzednich. Dzięki temu przedsiębiorcy będą obliczać dochód dla celów składki zdrowotnej na zbliżonych zasadach jak w podatku dochodowym.

Krzysztof Koślicki 05.04.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.585

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Data aktu: 08/03/2022
Data ogłoszenia: 14/03/2022
Data wejścia w życie: 15/03/2022