Umundurowanie pracowników Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz odznaka tej inspekcji.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 23 lutego 2022 r.
w sprawie umundurowania pracowników Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz odznaki tej inspekcji

Na podstawie art. 29 ust. 6 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 147) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowe warunki przydziału umundurowania dla pracowników Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, zwanych dalej "pracownikami", oraz okres jego zużycia;
2)
wzory, kolory i normy umundurowania;
3)
wzór odznaki Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, zwanej dalej "odznaką";
4)
szczegółowy sposób noszenia umundurowania i odznaki;
5)
wysokość i warunki wypłaty równoważnika pieniężnego na zakup umundurowania oraz za okresowe czyszczenie umundurowania;
6)
stanowiska pracy, na których zatrudnione osoby są uprawnione do noszenia umundurowania i odznaki, w zależności od rodzaju i zakresu wykonywanych zadań.
§  2. 
1. 
Wykaz składników umundurowania, okresów ich zużycia oraz norm umundurowania jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2. 
Składniki umundurowania, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia w lp. 1-14 i 16, są wydawane pracownikowi bezpośrednio.
3. 
Pracownikowi wypłaca się równoważnik pieniężny na zakup składników umundurowania, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia w lp. 15 i 17-20.
§  3. 
1. 
Okres zużycia składników umundurowania liczy się od dnia:
1)
wydania ich pracownikowi albo
2)
wypłacenia pracownikowi równoważnika pieniężnego na ich zakup.
2. 
Do okresu, o którym mowa w ust. 1, nie wlicza się okresów nieświadczenia pracy przez pracownika, trwających nieprzerwanie dłużej niż 30 dni, innych niż okres korzystania przez pracownika z urlopu wypoczynkowego.
§  4. 
1. 
Jeżeli utrata lub zniszczenie składnika umundurowania nastąpiły przed upływem okresu jego zużycia, to nowy składnik umundurowania przysługuje:
1)
bezpłatnie, na wniosek pracownika zaopiniowany przez jego przełożonego - jeżeli utrata lub zniszczenie nastąpiły z przyczyn niezależnych od pracownika;
2)
odpłatnie, za zwrotem kwoty odpowiadającej wartości utraconego lub zniszczonego składnika umundurowania, obliczonej z uwzględnieniem okresu użytkowania tego składnika umundurowania - jeżeli utrata lub zniszczenie nastąpiły w przypadkach innych niż określone w pkt 1.
2. 
Kwota, o której mowa w ust. 1 pkt 2, odpowiada wartości składników umundurowania za okres odpowiednio od dnia utraty lub zniszczenia składnika umundurowania do dnia upływu okresu zużycia danego składnika umundurowania.
§  5. 
1. 
Pracownik nosi umundurowanie w sposób, który zapewnia mu estetyczny wygląd zewnętrzny podczas wykonywania obowiązków służbowych.
2. 
Niedopuszczalne jest:
1)
dokonywanie przeróbek lub zniekształceń składników umundurowania;
2)
noszenie składników umundurowania:
a)
w połączeniu z:
ubraniem cywilnym,
ozdobami osobistymi umieszczonymi na umundurowaniu w widoczny sposób,
b)
o znacznym stopniu zużycia,
c)
niezgodnie z przeznaczeniem.
3. 
Dopuszcza się noszenie przez umundurowanego pracownika:
1)
symbolu żałoby w sposób zwyczajowo przyjęty;
2)
okularów przeciwsłonecznych lub zdrowotnych;
3)
środków ochrony osobistej, jeżeli takie wymaganie wynika z przepisów odrębnych.
4. 
Pracownik nosi odznakę na zewnętrznej stronie umundurowania, na lewej kieszeni lub na lewym rękawie kurtki pomiędzy barkiem a łokciem.
§  6. 
1. 
Wzory i kolory składników umundurowania są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
2. 
Wzór odznaki jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  7. 
1. 
Podstawę obliczania wysokości równoważnika pieniężnego, o którym mowa w § 2 ust. 3, stanowią ceny jednostkowe składników umundurowania określone w tabeli kalkulacyjnej do obliczania równoważnika pieniężnego, stanowiącej załącznik nr 4 do rozporządzenia.
2. 
Wysokość równoważnika pieniężnego ulega corocznie zwiększeniu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291, z późn. zm.).
§  8. 
1. 
Równoważnik pieniężny za okresowe czyszczenie umundurowania wypłaca się pracownikowi niezwłocznie:
1)
po uzyskaniu przez niego upoważnienia do przeprowadzania granicznej kontroli fitosanitarnej;
2)
po upływie każdego kolejnego roku od dnia uzyskania upoważnienia, o którym mowa w pkt 1.
2. 
Podstawę obliczania wysokości równoważnika pieniężnego, o którym mowa w ust. 1, stanowi ryczałt za czyszczenie umundurowania określony w tabeli kalkulacyjnej do obliczania równoważnika pieniężnego, stanowiącej załącznik nr 4 do rozporządzenia. Do obliczania równoważnika pieniężnego, o którym mowa w ust. 1, stosuje się § 7 ust. 2.
§  9. 
Umundurowanie i odznakę noszą pracownicy upoważnieni do przeprowadzania granicznej kontroli fitosanitarnej w punkcie kontroli granicznej, zatrudnieni na stanowiskach:
1)
kierownika oddziału;
2)
głównego specjalisty;
3)
starszego specjalisty;
4)
specjalisty;
5)
starszego inspektora;
6)
inspektora.
§  10. 
1. 
Dopuszcza się noszenie składników umundurowania wydanych pracownikowi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnych ze wzorami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie umundurowania pracowników Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz odznaki tej Inspekcji (Dz. U. poz. 270), do upływu okresu ich zużycia.
2. 
Nie dopuszcza się łączenia składników umundurowania wydanych pracownikowi przed dniem wejścia w życie rozporządzenia ze składnikami umundurowania wydanymi po dniu wejścia w życie rozporządzenia.
§  11. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ SKŁADNIKÓW UMUNDUROWANIA, OKRESÓW ICH ZUŻYCIA ORAZ NORM UMUNDUROWANIA

Lp. Składniki umundurowania Okres zużycia w latach Norma umundurowania
1 2 3 4
1 Kurtka zimowa, 1 szt. (#49575F) 3 Wodoodporna, wiatroodporna, ocieplana, oddychająca, z kapturem. Kurtka służbowa zimowa z podpinką i ocieplaczem z polaru. Kurtka zapinana na zamek błyskawiczny kryty podwójną plisą zapinaną na napy. Kurtka ma doszyty na stałe kaptur z daszkiem, ocieplony polarem. Na wysokości lewej i prawej piersi są naszyte kieszenie nakładane z patką, zapinane taśmą samosczepną. Dół patek jest wykończony wypustką odblaskową w kolorze srebrnym. Na dole przodu kurtki są naszyte dwie kieszenie nakładane z patkami zapinanymi na napy. Na lewym rękawie pomiędzy barkiem a łokciem jest naszyta kieszeń nakładana z patką zapinaną taśmą samosczepną, z wykończeniem wypustką odblaskową. Na górnej części pleców umieszczony odblaskowy napis "Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa" w kolorze srebrnym, wykonany metodą wgrzewania w materiał. Na patce górnej lewej kieszeni znajduje się odblaskowy napis "PIORiN" w kolorze srebrnym, wykonany metodą wgrzewania w materiał. Ocieplacz z polaru z odpinanymi rękawami, po odpięciu rękawów może być używany jako kamizelka.
2 Kurtka letnia, 1 szt. (#49575F) 3 Wodoodporna, wiatroodporna, oddychająca, z membraną. Kurtka zapinana na zamek błyskawiczny kryty podwójną plisą zapinaną na napy, ma doszyty na stałe kaptur z daszkiem. Na
wysokości lewej i prawej piersi wszyte wpuszczane kieszenie zapinane na zamki błyskawiczne, przykryte patkami. Dół patek wykończony wypustką odblaskową w kolorze srebrnym. Na dole kurtki umieszczone symetrycznie wpuszczane kieszenie z patkami zapinanymi taśmą samosczepną. Patki wykończone taśmą wypustową odblaskową w kolorze srebrnym. Na lewym rękawie, w górnej części, jest naszyta kieszeń z mieszkiem i klapką zapinaną taśmą samosczepną. Na górnej części pleców umieszczony odblaskowy napis "Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa" w kolorze srebrnym, wykonany metodą wgrzewania w materiał. Na patce górnej lewej kieszeni znajduje się odblaskowy napis "PIORiN" w kolorze srebrnym, wykonany metodą wgrzewania w materiał.
3 Kurtka typu softshell, 1 szt.

(#49575F)

2 Kurtka zapinana na zamek błyskawiczny, z dopinanym na zamek błyskawiczny kapturem. Na dole kurtki umieszczone symetrycznie wpuszczane kieszenie zapinane na suwak. Na górnej części pleców umieszczony odblaskowy napis "Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa" w kolorze srebrnym, wykonany metodą wgrzewania w materiał. Po lewej stronie, na wysokości klatki piersiowej, znajduje się odblaskowy napis "PIORiN" w kolorze srebrnym, wykonany metodą wgrzewania w materiał. W dolnej części na całym obwodzie i na rękawach (mankietach) elementy odblaskowe.
4 Bluza, 1 szt. (#49575F) 2 Wykonana z polaru, z dwiema kieszeniami zapinanymi na suwak i wzmocnieniami na łokciach i ramionach. Po lewej stronie, na wysokości klatki piersiowej, znajduje się wyszyty mechanicznie napis "PIORiN". Na rękawach (mankietach) elementy odblaskowe. Stanowi dodatkowe ocieplenie do kurtki zimowej. Odpinane rękawy.
5 Spodnie letnie, 2 szt. (#49575F) 2 Spodnie letnie z wysokim stanem. Na dole spodni wszyta patka umożliwiająca regulację szerokości dołu nogawek. Wzdłuż szwów bocznych na całej długości spodni wszyta lamówka odblaskowa w kolorze srebrnym. Z przodu, na wysokości kolan, wzmocnienia z tkaniny zasadniczej. Na bokach nogawek naszyte kieszenie z patkami zapinanymi na napy. Na patkach umieszczony napis "PIORiN" w kolorze srebrnym. Tylne kieszenie zapinane na napy.
6 Spodnie zimowe, 2 szt.

(#49575F)

2 Spodnie zimowe z wysokim stanem wykonane z ciepłego materiału. Na dole spodni wszyta patka umożliwiająca regulację szerokości dołu nogawek. Wzdłuż szwów bocznych na całej długości spodni wszyta lamówka odblaskowa w kolorze srebrnym. Z przodu, na wysokości kolan, wzmocnienia z tkaniny zasadniczej. Na bokach nogawek naszyte kieszenie z patkami zapinanymi na napy. Na patkach umieszczony napis "PIORiN" w kolorze srebrnym. Tylne kieszenie zapinane na napy.
7 Koszulobluza z długim rękawem w kolorze błękitnym, białym lub jasnoszarym, 2 szt. (#FFFFFF, #9CC0E7, #CFD0D2) 1 Zapinana na guziki. Na wysokości klatki piersiowej dwie kieszenie z patkami zapinanymi na guzik. Nad patką lewej kieszeni znajduje się wyszyty mechanicznie napis "PIORiN". Damska koszulobluza taliowana.
8 Koszulka typu polo z krótkim rękawem w kolorze błękitnym, białym lub jasnoszarym, 2 szt. (#FFFFFF, #9CC0E7, #CFD0D2) 1 Zapinana na 3 guziki, z kołnierzykiem. Po lewej stronie jest naszyta kieszeń zewnętrzna z guzikiem. Nad kieszenią znajduje się wyszyty mechanicznie napis "PIORiN".
9 Koszulka typu T-shirt z krótkim rękawem w kolorze błękitnym, białym lub jasnoszarym, 2 szt. (#FFFFFF, #9CC0E7, #CFD0D2) 1 Po lewej stronie jest naszyta kieszeń zewnętrzna. Na kieszeni znajduje się wyszyty mechanicznie napis "PIORiN".
10 Koszulobluza z krótkim rękawem w kolorze błękitnym, białym lub jasnoszarym, 2 szt. (#FFFFFF, #9CC0E7, #CFD0D2) 1 Zapinana na guziki. Na wysokości klatki piersiowej dwie kieszenie z patkami zapinanymi na guzik. Nad patką lewej kieszeni znajduje się wyszyty mechanicznie napis "PIORiN". Damska koszulobluza taliowana.
11 Czapka zimowa typu sportowego, 1 szt. (#49575F) 1 Wykonana z polaru, z wykończeniem z dzianiny w tym samym kolorze co kolor polaru. Na przodzie czapki znajduje się haftowany mechanicznie wizerunek orła w kolorze srebrnym, pod nim haftowany mechanicznie napis "PIORiN". Czapka ma doszyte nauszniki z polaru, które w zależności od warunków atmosferycznych mogą być wysunięte lub schowane do wewnątrz.
12 Czapka letnia z daszkiem typu sportowego, 1 szt. (#49575F) 1 Na przodzie czapki znajduje się haftowany mechanicznie wizerunek orła w kolorze srebrnym, pod nim haftowany mechanicznie napis "PIORiN".
13 Buty zimowe ocieplane typu B (trzewik) na grubej podeszwie w kolorze czarnym, 1 para 2 Bezpieczne klasy S "safety", antypoślizgowe, wierzch ze skóry, cholewka za kostkę, ze stalowym noskiem, język ze wstawkami uniemożliwiający przedostawanie się zanieczyszczeń do wnętrza buta, wzmocnienie na wysokości pięty i łuku stopy oraz poduszka powietrzna zapewniająca amortyzację, formowane wzmocnienie łuku stopy zapewniające wsparcie i elastyczność, podeszwa o zwiększonej przyczepności, mrozoodporna. Po bokach cholewki miękkie, koliste zabezpieczenia kostek przed urazem.
14 Buty letnie typu A (półbuty) na grubej podeszwie w kolorze czarnym, 1 para 2 Bezpieczne klasy S "safety", wierzch ze skóry oraz tkaniny wodoodpornej oddychającej, z metalowym noskiem, język ze wstawkami uniemożliwiający przedostawanie się zanieczyszczeń do wnętrza buta, ochronny nosek wykonany z gumy odpornej na ścieranie, wzmocnienia poziome gwarantujące bezpieczeństwo i trwałość, wzmocnienie na wysokości pięty i łuku stopy oraz poduszka powietrzna zapewniająca amortyzację, formowane wzmocnienie łuku stopy zapewniające wsparcie i elastyczność, podeszwa o zwiększonej przyczepności.
15 Pas, 1 szt. 2 Skórzany lub parciany, czarny z metalową klamrą.
16 Kamizelka ostrzegawcza, 1 szt. 2 Kamizelka ostrzegawcza wykonana z dzianiny z elementami odblaskowymi w kolorze żółtym, zapinana z przodu na klamrę zaciskową. Na górnej części pleców jest naszyty napis "Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa" w kolorze czarnym na żółtym odblaskowym tle. Z przodu po lewej stronie, na wysokości klatki piersiowej, naszyty napis "PIORiN" w kolorze czarnym na pasie taśmy odblaskowej. Taki sam pas taśmy odblaskowej umieszczony symetrycznie po prawej stronie. W dolnej części kamizelki na całym obwodzie dwa pasy taśmy odblaskowej.
17 Rękawiczki ochronne, 1 para 2 Zimowe z ociepleniem.
18 Szalik typu komin, 1 szt. 2 Wykonany z polaru.
19 Skarpety zimowe, 4 pary 1 Bawełnianie lub bambusowe, w kolorze szarym, ze wzmocnieniami na palcach i pięcie.
20 Skarpety letnie, 4 pary 1 Bawełnianie lub bambusowe, w kolorze szarym.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZORY I KOLORY SKŁADNIKÓW UMUNDUROWANIA

kurtka zimowa

kurtka letnia

kurtka typu softshell

bluza

spodnie letnie

spodnie zimowe

koszulobluza z długim rękawem

koszulobluza z krótkim rękawem

koszulka typu polo z krótkim rękawem

koszulka typu T-shirt z krótkim rękawem

czapka letnia, czapka zimowa, rękawiczki ochronne, szalik typu komin, pas

skarpety zimowe, skarpety letnie, buty zimowe, buty letnie

kamizelka ostrzegawcza wraz z umundurowaniem

ubiór - wariant 1

ubiór - wariant 2

ubiór - wariant 3

ubiór - wariant 4

ubiór - wariant 5

ubiór - wariant 6

ubiór - wariant 7

ubiór - wariant 8

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR ODZNAKI PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA

wzór

Opis:

Odznaka jest wykonana z materiału, haftem mechanicznym. Kolory odznaki:

-
stylizowany kłos - #2E6534,
-
stylizowany wąż oraz obwódka - #004E6A,
-
litery PIORN - #004E6A,
-
tło - #CFD0D2.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

TABELA KALKULACYJNA DO OBLICZANIA RÓWNOWAŻNIKA PIENIĘŻNEGO

Lp. Składniki umundurowania Jednostka miary Liczba Okres zużycia (w latach) Cena jednostkowa Wartość ogółem (w zł) Równoważnik roczny (w zł)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Kurtka zimowa szt. 1 3 420 420 140
2 Kurtka letnia szt. 1 3 270 270 90
3 Kurtka typu softshell szt. 1 2 150 150 75
4 Bluza szt. 1 2 100 100 50
5 Spodnie zimowe szt. 2 2 200 400 200
6 Spodnie letnie szt. 2 2 200 400 200
7 Koszulobluza z długim rękawem szt. 2 1 100 200 200
8 Koszulobluza z krótkim rękawem szt. 2 1 100 200 200
9 Koszulka typu polo z krótkim rękawem szt. 2 1 70 140 140
10 Koszulka typu T-shirt z krótkim rękawem szt. 2 1 35 70 70
11 Czapka zimowa szt. 1 1 90 90 90
12 Czapka letnia szt. 1 1 50 50 50
13 Buty zimowe para 1 2 400 400 200
14 Buty letnie para 1 2 200 200 100
15 Pas szt. 1 2 80 80 40
16 Kamizelka ostrzegawcza szt. 1 2 30 30 15
17 Rękawiczki ochronne para 1 2 40 40 20
18 Szalik typu komin szt. 1 2 30 30 15
19 Skarpety zimowe para 4 1 15 60 60
20 Skarpety letnie para 4 1 10 40 40
21 Ryczałt za czyszczenie umundurowania 2 1 75 150 150
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie umundurowania pracowników Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz odznaki tej Inspekcji (Dz. U. poz. 270), które zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 147) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.466

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Umundurowanie pracowników Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz odznaka tej inspekcji.
Data aktu: 23/02/2022
Data ogłoszenia: 25/02/2022
Data wejścia w życie: 12/03/2022