Pomoc de minimis w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych".

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 20 września 2018 r.
w sprawie pomocy de minimis w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych"

Na podstawie art. 401 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619, 1630, 2141 i 2232) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki udziału w programie "Wsparcie dla czasopism naukowych", zwanym dalej "programem", a także warunki i tryb przyznawania oraz rozliczania pomocy de minimis w ramach programu, zwanej dalej "pomocą", w tym:
1)
przeznaczenie pomocy;
2)
szczegółowe kryteria przyznawania pomocy;
3)
rodzaje kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, zwanych dalej "kosztami kwalifikowalnymi";
4)
sposób kumulowania pomocy;
5)
maksymalne wielkości pomocy;
6)
maksymalną intensywność pomocy;
7)
szczegółowy zakres informacji zawartych:
a)
we wnioskach o przyznanie pomocy, zwanych dalej "wnioskami",
b)
w raporcie rocznym z realizacji zadań objętych pomocą, zwanym dalej "raportem rocznym",
c)
w raporcie z wykorzystania środków finansowych, zwanym dalej "raportem końcowym".
§  2. 
Pomoc przyznaje się:
1)
na realizację projektów, których celem jest podniesienie poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich umożliwiających wejście polskich czasopism naukowych, zwanych dalej "czasopismami", w międzynarodowy obieg naukowy;
2)
zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem Komisji nr 1407/2013";
3)
przedsiębiorcom w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), będącym wydawcami czasopism działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1914).
§  3. 
1. 
Pomoc nie może być przyznana w przypadkach, o których mowa w art. 1 ust. 1 rozporządzenia Komisji nr 1407/2013.
2. 
Jeżeli przedsiębiorca ubiegający się o pomoc prowadzi działalność w sektorach wyłączonych, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. a-c rozporządzenia Komisji nr 1407/2013, oraz w innych sektorach lub obszarach działalności wchodzących w zakres stosowania rozporządzenia Komisji nr 1407/2013, pomoc może zostać mu przyznana pod warunkiem, że przedsiębiorca ten zobowiąże się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla działalności w sektorze wyłączonym oraz dla pozostałej działalności gospodarczej, w tym do przypisywania przychodów i kosztów na podstawie konsekwentnie stosowanych 1 mających uzasadnienie metod.
§  4. 
1. 
Do udziału w programie może zostać zgłoszony projekt:
1)
dotyczący czasopisma, które spełnia łącznie następujące warunki:
a)
posiada aktualny adres redakcji lub wydawcy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
b)
nie jest ujęte w żadnej z następujących międzynarodowych baz czasopism naukowych: Scopus, Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, Emerging Sources Citation Index,
c)
było wydawane przez okres co najmniej 2 lat kalendarzowych poprzedzających rok ogłoszenia konkursu w ramach programu,
d)
w okresie 2 lat kalendarzowych poprzedzających rok ogłoszenia konkursu w ramach programu:
było wydawane z częstotliwością nie mniejszą niż określona w rejestrze dzienników i czasopism, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe,
udział wskazań danego podmiotu systemu szkolnictwa wyższego i nauki, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, jako miejsca prowadzenia przez autorów artykułów naukowych działalności naukowej, której wyniki stanowiły podstawę do opracowania tych artykułów, w ogólnej liczbie wskazań podmiotów, nie przekroczył 50%,
e)
przyjęło i stosuje zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE - Committee on Publication Ethics);
2)
uwzględniający upowszechnianie artykułów naukowych zamieszczanych w czasopiśmie w trybie otwartego dostępu w Internecie nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia wydania numeru czasopisma, w sposób bezpłatny i bez technicznych ograniczeń;
3)
uwzględniający wykorzystywanie w czasopiśmie cyfrowych identyfikatorów dokumentów elektronicznych (DOI - Digital Object Identifier) i unikalnych identyfikatorów naukowców (ORCID - Open Researcher and Contributor ID) będących autorami zamieszczanych w czasopiśmie artykułów naukowych;
4)
którego okres realizacji nie przekracza 24 miesięcy;
5)
który nie obejmuje zadań finansowanych z innych środków pochodzących z budżetu państwa.
2. 
Przy ustalaniu częstotliwości wydawania czasopisma, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, numery łączone czasopisma traktuje się jako odrębne numery.
3. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, zwany dalej "ministrem", może dopuścić do udziału w konkursie projekt dotyczący czasopisma istotnego dla rozwoju nauki, niespełniającego warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c.
4. 
W przypadku projektu dotyczącego czasopisma niespełniającego warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, spełnienie warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d, ocenia się w okresie od dnia wydania pierwszego numeru czasopisma do dnia złożenia wniosku w konkursie ogłoszonym w ramach programu.
§  5. 
1. 
Kosztami kwalifikowalnymi są koszty:
1)
związane z zakupem cyfrowych identyfikatorów dokumentów elektronicznych (DOI - Digital Object Identifier);
2)
zakupu oprogramowania do zarządzania pracami edytorskimi i wydawniczymi albo licencji na to oprogramowanie;
3)
zakupu albo wytworzenia programów antyplagiatowych albo zakupu licencji na te programy;
4)
szkolenia redaktorów;
5)
tworzenia strony internetowej albo zmian wprowadzanych w funkcjonującej stronie internetowej czasopisma;
6)
weryfikacji i korekty artykułów naukowych w czasopiśmie, w tym korekty tłumaczenia na języki obce tych artykułów i ich streszczeń;
7)
wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób uczestniczących w realizacji projektu, w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z realizacją projektu;
8)
zakupu sprzętu wykorzystywanego na potrzeby realizacji projektu, w części, w jakiej sprzęt ten służy bezpośrednio do celów związanych z realizacją projektu;
9)
związane z podniesieniem poziomu merytorycznego recenzji;
10)
związane z upowszechnianiem informacji o czasopiśmie;
11)
pośrednie dotyczące funkcjonowania przedsiębiorcy ponoszone w związku z realizacją projektu.
2. 
Maksymalna wielkość pomocy na pokrycie kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 120 000 zł, z czego nie więcej niż 15% mogą stanowić koszty pośrednie. Wielkość pomocy ustala się zgodnie z art. 3 ust. 2-9 rozporządzenia Komisji nr 1407/2013.
3. 
Intensywność pomocy nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowalnych.
4. 
Przedsiębiorcy może zostać przyznana pomoc na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, które zostaną poniesione na realizację projektu po dniu przyznania pomocy przez ministra.
§  6. 
Pomoc jest przyznawana z zachowaniem warunków dotyczących kumulacji określonych w art. 5 rozporządzenia Komisji nr 1407/2013.
§  7. 
1. 
Wnioski składa się:
1)
w terminie określonym w komunikacie ministra zgodnie z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
2)
w systemie teleinformatycznym wskazanym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra, zwanym dalej "systemem", w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.
2. 
Szczegółowy zakres informacji zawartych we wniosku stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.
3. 
Do wniosku przedsiębiorca dołącza:
1)
oświadczenie o:
a)
przyjęciu i stosowaniu przez czasopismo zasad etyki publikacyjnej zgodnych z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE - Committee on Publication Ethics),
b)
nieobjęciu projektem zadań finansowanych z innych środków pochodzących z budżetu państwa;
2)
kopię aktualnego wypisu z rejestru dzienników i czasopism, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe, wystawionego nie później niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku;
3)
wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc, oraz w okresie dwóch poprzedzających go lat podatkowych albo oświadczenie o wielkości jakiejkolwiek pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
4)
informacje niezbędne do przyznania pomocy, określone w przepisach dotyczących zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743);
5)
wszystkie numery czasopisma wydane w okresie 2 lat kalendarzowych poprzedzających rok ogłoszenia konkursu w ramach programu albo ich kopie, w formie dokumentów elektronicznych zapisanych w formacie PDF, każdy o objętości nieprzekraczającej 50 MB.
4. 
Przedsiębiorca, o którym mowa w § 3 ust. 2, dodatkowo dołącza do wniosku zobowiązanie do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla działalności w sektorze wyłączonym oraz dla pozostałej działalności gospodarczej, w tym do przypisywania przychodów i kosztów na podstawie konsekwentnie stosowanych 1 mających uzasadnienie metod.
5. 
Do rozpatrzenia są kierowane wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymagania formalne określone w ust. 1-4. W przypadku złożenia wniosku niespełniającego wymagań formalnych minister wzywa przedsiębiorcę, za pośrednictwem systemu, do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że ich nieusunięcie w tym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
§  8. 
1. 
Oceny wniosków dokonuje zespół doradczy, o którym mowa w art. 341 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwany dalej "zespołem", w dwóch etapach.
2. 
Pierwszy etap obejmuje weryfikację, czy będące przedmiotem wniosków projekty spełniają warunki udziału w programie, o których mowa w § 4.
3. 
Wnioski, których przedmiotem są projekty, które nie spełniają któregokolwiek z warunków udziału w programie, nie podlegają dalszej ocenie i są zwracane przedsiębiorcom wraz z uzasadnieniem.
4. 
Drugi etap polega na przypisaniu wartości punktowych poszczególnym szczegółowym kryteriom przyznawania pomocy. Szczegółowe kryteria przyznawania pomocy wraz z przypisanymi im wartościami punktowymi określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
5. 
W przypadku uzyskania za którekolwiek z kryteriów, o których mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia, 0 punktów pomoc nie może zostać przyznana.
6. 
Zespół przedstawia ministrowi wyniki oceny wniosków w drugim etapie, odrębnie dla każdej dziedziny nauki, dla której konkurs był ogłoszony, wraz z propozycją przyznania albo odmowy przyznania pomocy.
7. 
W przypadku propozycji dotyczącej:
1)
przyznania pomocy w kwocie niższej niż wnioskowana albo
2)
odmowy przyznania pomocy

- zespół przedstawia ministrowi szczegółowe uzasadnienie.

§  9. 
1. 
Minister informuje przedsiębiorców, za pośrednictwem systemu, o wynikach oceny, o której mowa w § 8 ust. 6.
2. 
Przedsiębiorca niezadowolony z wyników oceny, o której mowa w § 8 ust. 6, może złożyć, w terminie 7 dni od dnia przekazania informacji o jej wynikach, umotywowane zastrzeżenia do tych wyników. Zastrzeżenia składa się za pośrednictwem systemu.
3. 
Minister, na podstawie wyników oceny, o której mowa w § 8 ust. 6, po rozpatrzeniu zastrzeżeń do jej wyników, ustala listę projektów zakwalifikowanych do finansowania wraz z wielkością przyznanej pomocy.
4. 
Po ustaleniu listy, o której mowa w ust. 3, minister informuje przedsiębiorców, za pośrednictwem systemu, o wielkości przyznanej pomocy albo o odmowie przyznania pomocy.
§  10. 
1. 
W terminie 14 dni od dnia przekazania przez ministra informacji, o której mowa w § 9 ust. 4, przedsiębiorca, któremu została przyznana pomoc, składa w urzędzie obsługującym ministra 3 egzemplarze umowy podpisanej przez upoważnione osoby.
2. 
Niedotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 1, uznaje się za rezygnację przez przedsiębiorcę z zawarcia umowy i z przyznanej pomocy.
§  11. 
1. 
Przedsiębiorca może złożyć wniosek o zmianę warunków umowy nie później niż 60 dni przed dniem zakończenia realizacji projektu, na który została przyznana pomoc.
2. 
Wniosek o zmianę warunków umowy jest opiniowany przez zespół.
§  12. 
1. 
Przedsiębiorca składa:
1)
raport roczny w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym pomoc została przyznana;
2)
raport końcowy w terminie 60 dni od dnia zakończenia realizacji projektu, na który pomoc została przyznana.
2. 
Przedsiębiorca nie składa raportu rocznego za ostatni rok realizacji projektu, jeżeli termin jego złożenia przypada po terminie złożenia raportu końcowego.
3. 
Raport roczny i raport końcowy składa się w systemie w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.
4. 
Szczegółowy zakres informacji zawartych w raporcie rocznym i w raporcie końcowym określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
5. 
Niezłożenie raportu rocznego lub raportu końcowego stanowi podstawę do odstąpienia przez ministra od umowy, z wezwaniem przedsiębiorcy do zwrotu przekazanych środków finansowych stanowiących pomoc.
§  13. 
1. 
Oceny raportów rocznych i raportów końcowych dokonuje zespół.
2. 
Do oceny są kierowane wyłącznie raporty roczne i raporty końcowe spełniające wymagania formalne określone w § 12 ust. 1, 3 i 4. W przypadku złożenia raportu niespełniającego tych wymagań minister wzywa przedsiębiorcę, za pośrednictwem systemu, do usunięcia braków formalnych w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie spowoduje nieprzyjęcie raportu.
3. 
W przypadku stwierdzenia, że przekazany raport roczny albo raport końcowy został sporządzony nieprawidłowo lub jest nierzetelny, wzywa się przedsiębiorcę, za pośrednictwem systemu, do jego uzupełnienia lub poprawienia w wyznaczonym terminie, z pouczeniem, że niezłożenie uzupełnionego lub poprawionego raportu w tym terminie spowoduje nieprzyjęcie raportu przez ministra.
4. 
W przypadku nieprzyjęcia przez ministra raportu rocznego albo raportu końcowego przepis § 12 ust. 5 stosuje się odpowiednio.
5. 
Zespół przekazuje ministrowi opinię w sprawie raportu rocznego albo raportu końcowego w terminie 60 dni od dnia przekazania raportu do oceny.
§  14. 
1. 
Na podstawie oceny raportu rocznego minister może wezwać przedsiębiorcę do zwrotu, w całości albo w części, przekazanych środków finansowych stanowiących pomoc.
2. 
Na podstawie oceny raportu końcowego minister uznaje projekt za:
1)
zrealizowany;
2)
zrealizowany nienależycie albo niezrealizowany, z wezwaniem przedsiębiorcy do zwrotu przekazanych środków finansowych stanowiących pomoc w całości albo w części.
3. 
Zwrotu środków finansowych stanowiących pomoc, uznanych za wykorzystane niezgodnie z umową dokonuje się na rachunek bankowy urzędu obsługującego ministra wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczonymi za okres od dnia przekazania tych środków do dnia ich zwrotu.
§  15. 
1. 
Niewykorzystane środki finansowe stanowiące pomoc podlegają zwrotowi na rachunek bankowy urzędu obsługującego ministra w przypadku:
1)
projektu, którego realizacja nie zakończyła się w danym roku budżetowym - w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku;
2)
projektu albo jego części, których realizacja zakończyła się przed końcem roku budżetowego - w terminie 14 dni od dnia:
a)
ustalonego w umowie jako dzień zakończenia realizacji projektu albo
b)
zakończenia realizacji projektu, jeżeli nastąpiło ono przed dniem ustalonym w umowie.
2. 
Niezwrócenie niewykorzystanych środków finansowych stanowiących pomoc w terminach, o których mowa w ust. 1, powoduje naliczenie odsetek w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych od dnia następującego po dniu, w którym termin ten upłynął, do dnia zwrotu tych środków.
§  16. 
W konkursie w ramach programu ogłoszonym w 2018 r.:
1)
wnioski składa się w systemie, z tym że informacje określone w części A oraz w części B ust. 2 pkt 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia składa się w postaci papierowej wraz z:
a)
oświadczeniem o zgodności ze stanem faktycznym i prawnym informacji zawartych we wniosku złożonym w systemie,
b)
oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przesyłanie korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 oraz z 2018 r. poz. 650),
c)
dokumentami i informacjami, o których mowa w § 7 ust. 3 pkt 1-4 i ust. 4;
2)
dane, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. d tiret drugie i § 7 ust. 3 pkt 5, są pobierane z systemu POL-index;
3)
minister może wyznaczyć dłuższy niż określony w § 7 ust. 5 zdanie drugie termin do usunięcia braków formalnych wniosku.
§  16a. 
W konkursie w ramach programu ogłoszonym w 2018 r. przedsiębiorcy, którzy nie złożyli w urzędzie obsługującym ministra umów zgodnie z § 10 ust. 1, mogą złożyć te umowy w terminie do dnia 12 lipca 2019 r. Niedotrzymanie tego terminu uznaje się za rezygnację z zawarcia umowy i z przyznanej pomocy.
§  16b. 
W konkursie w ramach programu ogłoszonym w 2018 r.:
1)
wniosek o zmianę warunków umowy, o którym mowa w § 11 ust. 1, w 2020 r. przedsiębiorca może złożyć nie później niż 21 dni przed dniem zakończenia realizacji projektu, na który pomoc została przyznana;
2)
niewykorzystane środki finansowe przyznane na 2020 r. nie podlegają zwrotowi, o którym mowa w § 15 ust. 1 pkt 1, pozostają w dyspozycji przedsiębiorcy, któremu zostały przyznane, i mogą zostać wykorzystane w 2021 r. na cel, na jaki zostały przyznane - w przypadku zmiany warunków umowy polegającej na przedłużeniu terminu realizacji projektu.
§  17. 
Pomoc może być przyznawana do końca okresu dostosowawczego, o którym mowa w art. 7 ust. 4 rozporządzenia Komisji nr 1407/2013, w związku z art. 8 zdanie drugie tego rozporządzenia.
§  18. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH WE WNIOSKU

A.
Dane przedsiębiorcy:
1.
Nazwa i adres wydawcy oraz adres redakcji.
2.
Numer identyfikacji podatkowej (NIP).
3.
Informacja o wpisie do rejestru przedsiębiorców (numer KRS i REGON, jeżeli przedsiębiorca je posiada).
4.
Telefon, adres e-mail, adres strony internetowej.
5.
Imię i nazwisko kierownika.
B.
Informacje o projekcie:
1.
Szczegółowy opis projektu, z uwzględnieniem celu i efektów planowanych do osiągnięcia oraz uzasadnieniem potrzeby finansowania w ramach programu, w tym:
1)
planowany okres realizacji (w miesiącach);
2)
koncepcja rozwoju praktyk wydawniczych i edytorskich oraz ich wpływu na umiędzynarodowienie czasopisma;
3)
sposób upowszechniania publikacji naukowych zamieszczanych w czasopiśmie (adres strony internetowej, na której będzie zamieszczone czasopismo w otwartym dostępie, w sposób bezpłatny i bez technicznych ograniczeń).
2.
Szczegółowe informacje o czasopiśmie:
1)
tytuł czasopisma i zmiany tego tytułu w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku (jeżeli występowały);
2)
numer ISSN lub e-ISSN czasopisma;
3)
częstotliwość ukazywania się czasopisma zgodna z wpisem do rejestru dzienników i czasopism;
4)
okres wydawania, a w przypadku czasopisma niespełniającego warunku, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. c, dodatkowo uzasadnienie potrzeby dopuszczenia do udziału w konkursie;
5)
adres strony internetowej czasopisma;
6)
imię i nazwisko redaktora naczelnego czasopisma;
7)
dziedzina nauki i należąca do niej wiodąca dyscyplina naukowa oraz inne dyscypliny naukowe, w ramach których są publikowane artykuły naukowe w czasopiśmie;
8)
imiona i nazwiska autorów wszystkich artykułów naukowych opublikowanych w czasopiśmie w okresie 2 lat kalendarzowych poprzedzających rok ogłoszenia konkursu w ramach programu wraz z tytułami tych artykułów i wskazaniem podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, będących miejscami prowadzenia działalności naukowej, której wyniki stanowiły podstawę do opracowania tych artykułów;
9)
informacje o autorach artykułów naukowych zatrudnionych w znaczących zagranicznych ośrodkach naukowych:
a)
imię i nazwisko,
b)
stopień albo tytuł naukowy,
c)
nazwa ośrodka naukowego,
d)
kraj zatrudnienia;
10)
procentowy udział recenzentów zatrudnionych w zagranicznych ośrodkach naukowych w stosunku do całkowitej liczby recenzentów;
11)
procentowy udział artykułów naukowych w językach obcych w ogólnej liczbie artykułów naukowych opublikowanych w czasopiśmie w okresie 2 lat kalendarzowych poprzedzających rok ogłoszenia konkursu w ramach programu;
12)
informacje o członkach rady naukowej czasopisma:
a)
imię i nazwisko,
b)
stopień albo tytuł naukowy,
c)
nazwa podmiotu zatrudniającego,
d)
kraj zatrudnienia.
3.
Wskazanie planowanych źródeł finansowania projektu wraz z podaniem wysokości środków pochodzących z tych źródeł w podziale na:
1)
środki własne wnioskodawcy;
2)
środki przyznawane w ramach programu;
3)
inne środki.
C.
Kosztorys realizacji projektu:
1.
Planowane koszty kwalifikowalne projektu:
1)
ogółem,
2)
w podziale na ich rodzaje określone w § 5 ust. 1 i z przypisaniem do każdego z nich wysokości planowanej do pokrycia ze środków finansowych stanowiących pomoc

- w poszczególnych latach realizacji projektu.

2.
Uzasadnienie poszczególnych rodzajów kosztów kwalifikowalnych.
D.
Informacje o osobie odpowiedzialnej za sporządzenie wniosku:
1.
Imię i nazwisko.
2.
Stanowisko służbowe.
3.
Numer telefonu służbowego.
4.
Służbowy adres poczty elektronicznej.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA PRZYZNAWANIA POMOCY WRAZ Z PRZYPISANYMI IM WARTOŚCIAMI PUNKTOWYMI

Lp. Określenie kryterium Punktacja
1 wpływ planowanej koncepcji rozwoju praktyk wydawniczych i edytorskich na podniesienie poziomu naukowego czasopisma i jego prestiżu 0-30 pkt
2 znaczenie działań planowanych do realizacji w ramach programu dla umiędzynarodowienia czasopisma 0-25 pkt
3 zasadność planowanych kosztów projektu 0-10 pkt
4 zasadność wyboru form komunikacji i środków technicznych planowanych w celu upowszechniania artykułów naukowych zamieszczonych w czasopiśmie oraz informacji o czasopiśmie, a także wpływ wybranych form i środków technicznych na zasięg tego upowszechniania 0-10 pkt
5 zasięg oddziaływania czasopisma i jego wpływ na rozwój dyscyplin naukowych, w ramach których są publikowane artykuły naukowe w czasopiśmie 0-15 pkt
6 stopień umiędzynarodowienia czasopisma 0-10 pkt

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH W RAPORCIE ROCZNYM I W RAPORCIE KOŃCOWYM

A.
Dane przedsiębiorcy:
1.
Nazwa i adres wydawcy oraz adres redakcji.
2.
Imię i nazwisko kierownika.
3.
Numer umowy.
B.
Okres, za który raport jest składany
C.
Opis projektu:
1.
Tytuł czasopisma.
2.
Omówienie stanu realizacji projektu, z wyszczególnieniem wykonanych zadań.
3.
Uzasadnienie ewentualnych rozbieżności między zadaniami określonymi w umowie a zadaniami faktycznie wykonanymi.
4.
Opis osiągniętych celów i uzyskanych efektów projektu.
5.
Wykaz artykułów naukowych opublikowanych w czasopiśmie w okresie realizacji projektu zawierający:
1)
tytuły;
2)
imiona i nazwiska autorów;
3)
unikalne identyfikatory naukowców (ORCID - Open Researcher and Contributor ID) przypisane autorom;
4)
nazwy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki będących miejscami prowadzenia działalności naukowej, której wyniki stanowiły podstawę do opracowania tych artykułów;
5)
cyfrowe identyfikatory dokumentów elektronicznych (DOI - Digital Object Identifier) przypisane tym artykułom albo numerom czasopisma, w których zostały one opublikowane.
D.
Rozliczenie środków finansowych stanowiących pomoc:

Informacja o wysokości środków finansowych stanowiących pomoc:

1)
wykorzystanych na realizację projektu,
2)
niewykorzystanych na realizację projektu

- w okresie, za który raport jest składany.

E.
Informacje o osobie odpowiedzialnej za sporządzenie raportu:
1.
Imię i nazwisko.
2.
Stanowisko służbowe.
3.
Numer telefonu służbowego.
4.
Służbowy adres poczty elektronicznej.
1 Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. z 2022 r. poz. 18).

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.422 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Pomoc de minimis w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych".
Data aktu: 20/09/2018
Data ogłoszenia: 18/02/2022
Data wejścia w życie: 01/10/2018