Przeprowadzanie badania psychofizjologicznego, testu sprawności fizycznej oraz badania psychologicznego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie przeprowadzania badania psychofizjologicznego, testu sprawności fizycznej oraz badania psychologicznego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

Na podstawie art. 177 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 422, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
zakres, warunki i tryb przeprowadzania badania psychofizjologicznego, testu sprawności fizycznej oraz badania psychologicznego funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej, zwanego dalej "funkcjonariuszem";
2)
terminy przeprowadzania badania psychofizjologicznego, testu sprawności fizycznej oraz badania psychologicznego, w przypadku gdy badania lub testy mają charakter okresowy;
3)
jednostki właściwe do przeprowadzania badania psychofizjologicznego, testu sprawności fizycznej oraz badania psychologicznego.
§  2. 
1. 
Kierownik jednostki organizacyjnej może zarządzić przeprowadzenie badania psychofizjologicznego, testu sprawności fizycznej lub badania psychologicznego w odniesieniu do:
1)
funkcjonariusza wykonującego czynności, o których mowa w art. 113-117, art. 118 ust. 1-17, art. 119 ust. 1-10, art. 120 ust. 1-6, art. 122-126, art. 127 ust. 1-5, art. 127a ust. 1, 2 i 6-12, art. 128 ust. 1, art. 131 ust. 1, 2 i 5 i art. 133 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, zwane dalej "czynnościami specjalnymi", oraz funkcjonariusza przewidzianego do wykonywania tych czynności - na wniosek odpowiednio kierownika komórki, w której pełni służbę funkcjonariusz wykonujący czynności specjalne albo będzie pełnił służbę, wykonując te czynności;
2)
kierownika komórki, o której mowa w pkt 1 - na wniosek jego bezpośredniego przełożonego, z zastrzeżeniem § 3 pkt 2.
2. 
Wniosek o zarządzenie badania psychofizjologicznego, testu sprawności fizycznej lub badania psychologicznego zawiera:
1)
imię, nazwisko i datę urodzenia funkcjonariusza oraz imię jego ojca;
2)
stanowisko służbowe i stopień służbowy funkcjonariusza;
3)
nazwę komórki organizacyjnej, w której funkcjonariusz pełni albo ma pełnić służbę;
4)
wskazanie testu sprawności fizycznej lub wnioskowanego badania, które mają zostać przeprowadzone;
5)
uzasadnienie;
6)
imię, nazwisko i stanowisko oraz podpis wnioskodawcy;
7)
miejsce na:
a)
dokonanie wpisu przez kierownika jednostki organizacyjnej potwierdzającego zarządzenie albo odmowę zarządzenia przeprowadzenia testu sprawności fizycznej lub wnioskowanego badania,
b)
imię, nazwisko i stanowisko oraz podpis kierownika jednostki organizacyjnej.
§  3. 
Szef Krajowej Administracji Skarbowej może zarządzić przeprowadzenie badania psychofizjologicznego, testu sprawności fizycznej lub badania psychologicznego funkcjonariusza będącego:
1)
naczelnikiem urzędu celno-skarbowego;
2)
kierownikiem lub zastępcą kierownika komórki organizacyjnej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, jeżeli wykonuje czynności specjalne albo jest przewidziany do wykonywania tych czynności.
§  4. 
Badanie psychofizjologiczne, test sprawności fizycznej oraz badanie psychologiczne odbywają się w czasie służby funkcjonariusza.
§  5. 
1. 
Na badanie psychofizjologiczne, test sprawności fizycznej oraz badanie psychologiczne kieruje zarządzający ich przeprowadzenie, w terminie uzgodnionym z jednostką właściwą do ich przeprowadzenia.
2. 
Funkcjonariuszowi, który nie przystąpił w ustalonym terminie do badania psychofizjologicznego, testu sprawności fizycznej lub badania psychologicznego:
1)
z ważnych, udokumentowanych przyczyn losowych,
2)
z powodu niedyspozycji wynikającej z przebytej choroby

- kierownik jednostki organizacyjnej ustala nowy termin badania lub testu i informuje o nim funkcjonariusza.

3. 
Nowy termin testu sprawności fizycznej, o którym mowa w ust. 2, ustala się w terminie określonym w § 16 pkt 1 albo 2.

Rozdział  2

Badania psychofizjologiczne

§  6. 
1. 
Badanie psychofizjologiczne obejmuje rejestrowanie specyficznych zmian reakcji psychofizjologicznych występujących u funkcjonariusza poddanego temu badaniu, w szczególności z wykorzystaniem poligrafu.
2. 
Badanie psychofizjologiczne obejmuje:
1)
dokonanie ustaleń w zakresie lojalności funkcjonariusza wobec Służby Celno-Skarbowej, czerpania nieuprawnionych korzyści w związku z dotychczasowym zatrudnieniem lub służbą, występowania patologii społecznych oraz uzależnień niepożądanych w Służbie Celno-Skarbowej - w przypadku funkcjonariusza wykonującego czynności specjalne;
2)
weryfikację danych uzyskanych od funkcjonariusza w trakcie ubiegania się o przyjęcie do służby w Służbie Celno-Skarbowej, ustalenie wiarygodności funkcjonariusza poddawanego badaniu w prezentowaniu siebie jako kandydata do wykonywania czynności specjalnych, pozyskanie informacji o zachowaniach mogących mieć znaczenie dla oceny, czy funkcjonariusz spełnia wymóg nieposzlakowanej opinii - w przypadku funkcjonariusza przewidzianego do wykonywania czynności specjalnych.
§  7. 
Badanie psychofizjologiczne przeprowadza się indywidualnie w pomieszczeniach zapewniających prawidłowy i zgodny z metodyką przebieg badania, w tym użycie poligrafu w przypadku badania przeprowadzanego z jego użyciem, w szczególności pozwalających na zminimalizowanie możliwości wystąpienia zakłóceń przebiegu badania bodźcami zewnętrznymi wpływającymi na reakcje psychofizjologiczne funkcjonariusza poddanego badaniu.
§  8. 
Badanie psychofizjologiczne z wykorzystaniem poligrafu przeprowadza osoba, która:
1)
posiada tytuł magistra;
2)
odbyła szkolenie w zakresie prowadzenia badań psychofizjologicznych z wykorzystaniem poligrafu organizowane przez:
a)
Krajową Szkołę Skarbowości,
b)
inny podmiot, potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez Krajową Szkołę Skarbowości, wskazującym, że program szkolenia zapewnia nabycie umiejętności prawidłowego przeprowadzenia badania, w szczególności z zakresu technik badań poligraficznych oraz analizy danych testowych.
§  9. 
1. 
Warunkiem przeprowadzenia badania psychofizjologicznego jest odbycie z funkcjonariuszem rozmowy wstępnej dotyczącej okoliczności mogących mieć znaczenie dla przebiegu i wyników tego badania, w trakcie której osoba przeprowadzająca badanie psychofizjologiczne:
1)
informuje funkcjonariusza o zakresie i celu badania, sposobie jego przeprowadzenia, a także skutkach niewyrażenia zgody na badanie;
2)
odbiera od funkcjonariusza poddanego badaniu pisemne oświadczenie o zgodzie albo niewyrażeniu zgody na badanie;
3)
omawia z funkcjonariuszem okoliczności mogące mieć znaczenie dla przebiegu i wyników badania, w szczególności dotyczące jego stanu zdrowia i samopoczucia w dniu przeprowadzania badania.
2. 
W trakcie rozmowy wstępnej osoba przeprowadzająca badanie psychofizjologiczne może zmierzyć ciśnienie tętnicze osobie poddanej badaniu.
§  10. 
1. 
Badanie psychofizjologiczne przebiega w kolejno następujących po sobie etapach polegających na:
1)
wypełnieniu przez funkcjonariusza poddanego badaniu psychofizjologicznemu kwestionariusza składającego się z:
a)
części ogólnej dotyczącej jego danych osobowych, a także stanu zdrowia i samopoczucia przed badaniem,
b)
części szczegółowej przygotowującej do badania;
2)
przeprowadzeniu testów;
3)
analizie wyników uzyskanych w toku badania;
4)
sporządzeniu sprawozdania z badania;
5)
zabezpieczeniu dokumentacji z badania.
2. 
Przebieg badania psychofizjologicznego można rejestrować za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk.
3. 
Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, zawiera:
1)
datę i miejsce przeprowadzenia badania psychofizjologicznego;
2)
określenie podstawy prawnej badania psychofizjologicznego;
3)
imię, nazwisko i datę urodzenia funkcjonariusza poddanego badaniu psychofizjologicznemu oraz imię jego ojca;
4)
stanowisko służbowe i stopień służbowy funkcjonariusza poddanego badaniu psychofizjologicznemu;
5)
wskazanie istotnych informacji przekazanych przez funkcjonariusza w trakcie badania psychofizjologicznego w kwestionariuszu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1;
6)
wskazanie pytań testowych;
7)
analizę zarejestrowanych zmian reakcji psychofizjologicznych funkcjonariusza poddanego badaniu psychofizjologicznemu;
8)
wnioski dotyczące ustaleń, o których mowa w § 6 ust. 2;
9)
nazwę komórki organizacyjnej, w której funkcjonariusz poddany badaniu psychofizjologicznemu pełni albo ma pełnić służbę;
10)
imię, nazwisko i stanowisko oraz podpis przeprowadzającego badanie psychofizjologiczne.
§  11. 
W testach, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 2, nie zadaje się pytań dotyczących wyznania, preferencji seksualnych i przekonań politycznych.
§  12. 
1. 
W trakcie badania psychofizjologicznego funkcjonariusz może złożyć w formie pisemnej oświadczenie o rezygnacji z tego badania.
2. 
Złożenie oświadczenia o rezygnacji z badania psychofizjologicznego jest traktowane jako niewyrażenie przez funkcjonariusza zgody na przeprowadzenie badania. O złożeniu oświadczenia o rezygnacji z badania psychofizjologicznego przeprowadzający badanie informuje zarządzającego przeprowadzenie badania psychofizjologicznego.
3. 
Przepisu ust. 2 nie stosuje się, w przypadku gdy rezygnacja z badania psychofizjologicznego jest spowodowana nagłym pogorszeniem samopoczucia funkcjonariusza. Przepis § 5 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§  13. 
Badania psychofizjologicznego nie przeprowadza się, a rozpoczęte przerywa się w przypadku wystąpienia czynników zewnętrznych uniemożliwiających przeprowadzenie badania. Przepis § 5 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§  14. 
Jeżeli wynik przeprowadzonego badania psychofizjologicznego jest niejednoznaczny i nie ma możliwości sporządzenia na jego podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 4, badanie można powtórzyć jeden raz, na podstawie tego samego wniosku, w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia uzyskania tego wyniku.

Rozdział  3

Test sprawności fizycznej

§  15. 
1. 
Test sprawności fizycznej przeprowadza się w celu ustalenia predyspozycji fizycznych funkcjonariusza do wykonywania określonych czynności zgodnie z opisem przebiegu testu sprawności fizycznej dla funkcjonariusza.
2. 
Opis przebiegu testu sprawności fizycznej dla funkcjonariusza wykonującego czynności specjalne albo funkcjonariusza przewidzianego do wykonywania tych czynności określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  16. 
Test sprawności fizycznej przeprowadza się raz w roku w terminach:
1)
od dnia 15 kwietnia do dnia 15 czerwca;
2)
od dnia 1 września do dnia 15 października - w przypadku funkcjonariuszy, którzy uzyskali negatywną ocenę końcową w terminie określonym w pkt 1.
§  17. 
Nieusprawiedliwiona nieobecność funkcjonariusza na teście sprawności fizycznej w ustalonym terminie powoduje uzyskanie negatywnej oceny końcowej.
§  18. 
1. 
Test sprawności fizycznej przeprowadza się bez względu na płeć i stanowisko służbowe w następujących grupach wiekowych:
1)
do 30 lat - I grapa;
2)
31-40 lat - II grupa;
3)
41-50 lat - III grupa;
4)
od 51 lat - IV grupa.
2. 
O kwalifikacji do jednej z grup wiekowych, o których mowa w ust. 1, decyduje rok urodzenia, bez uwzględnienia dni i miesięcy.
§  19. 
Test sprawności fizycznej przeprowadzany jest na obiektach sportowych wyposażonych w sprzęt umożliwiający prawidłowy, bezpieczny i zgodny z metodyką przebieg testu.
§  20. 
1. 
Test sprawności fizycznej przeprowadza trzyosobowa komisja, wyznaczona przez kierownika jednostki organizacyjnej, w której funkcjonariusz pełni albo ma pełnić służbę.
2. 
W skład komisji, o której mowa w ust. 1, wchodzą:
1)
przedstawiciel komórki, w której pełnią służbę funkcjonariusze wykonujący czynności specjalne;
2)
przedstawiciel komórki właściwej w sprawach kadrowych funkcjonariuszy;
3)
instruktor posiadający uprawnienia do prowadzenia zajęć z zakresu ogólnej sprawności fizycznej.
§  21. 
Wynik testu sprawności fizycznej dokumentuje się w indywidualnej karcie oceny sprawności fizycznej funkcjonariusza, której wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Rozdział  4

Badania psychologiczne

§  22. 
Badanie psychologiczne przeprowadza się w zakresie i w celu oceny sprawności intelektualnej, dojrzałości emocjonalnej i społecznej, funkcjonowania, w tym sposobu działania i podejmowania decyzji, w sytuacjach stresowych.
§  23. 
1. 
Badanie psychologiczne przeprowadza osoba posiadająca tytuł magistra psychologii oraz co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy psychologa.
2. 
Badanie psychologiczne jest przeprowadzane w pomieszczeniach zapewniających prawidłowy i zgodny z metodyką przebieg badania.
3. 
Przepis § 9 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
§  24. 
1. 
Badanie psychologiczne przebiega w kolejno następujących po sobie etapach polegających na:
1)
przeprowadzeniu testów psychologicznych wraz z wywiadem;
2)
analizie i interpretacji wyników testów psychologicznych;
3)
sporządzeniu opinii z badania psychologicznego.
2. 
Opinia, o której mowa w ust. 1 pkt 3, zawiera:
1)
datę i miejsce przeprowadzenia badania psychologicznego;
2)
określenie podstawy prawnej badania psychologicznego;
3)
imię, nazwisko i datę urodzenia funkcjonariusza poddanego badaniu psychologicznemu oraz imię jego ojca;
4)
stanowisko służbowe i stopień służbowy funkcjonariusza poddanego badaniu psychologicznemu;
5)
nazwę komórki organizacyjnej, w której funkcjonariusz poddawany badaniu psychologicznemu pełni albo ma pełnić służbę;
6)
wynik badania psychologicznego;
7)
imię, nazwisko i stanowisko oraz podpis przeprowadzającego badanie psychologiczne.

Rozdział  5

Jednostki właściwe do przeprowadzania badań psychofizjologicznych, testu sprawności fizycznej oraz badań psychologicznych

§  25. 
1. 
Badanie psychofizjologiczne i badanie psychologiczne przeprowadzają:
1)
właściwe w sprawach Krajowej Administracji Skarbowej komórki organizacyjne w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
2)
izby administracji skarbowej;
3)
zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
2. 
Badania, o których mowa w ust. 1, mogą przeprowadzać:
1)
jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, jednostki organizacyjne Policji oraz Komenda Główna Straży Granicznej po uzgodnieniu trybu oraz zasad finansowania kosztów;
2)
jednostki organizacyjne nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej na zasadach odpłatności.
§  26. 
Test sprawności fizycznej przeprowadzają podmioty, o których mowa w § 25 ust. 1 pkt 1 i 2.

Rozdział  6

Przepisy przejściowe i końcowe

§  27. 
Do wniosków o przeprowadzenie badania psychofizjologicznego, testu sprawności fizycznej lub badania psychologicznego złożonych i nierozpatrzonych do dnia wejścia w życie rozporządzenia oraz do badań psychofizjologicznych, testów sprawności fizycznej lub badań psychologicznych zarządzonych i nieprzeprowadzonych lub niezakończonych do tego dnia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  28. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 marca 2018 r. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

OPIS PRZEBIEGU TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA FUNKCJONARIUSZA WYKONUJĄCEGO CZYNNOŚCI SPECJALNE ALBO FUNKCJONARIUSZA PRZEWIDZIANEGO DO WYKONYWANIA TYCH CZYNNOŚCI

Test sprawności fizycznej polega na przeprowadzeniu badania zdolności motorycznych poprzez wykonanie niżej wymienionych prób sprawnościowych:
1)
siła mięśni ramion: uginanie ramion w podporze z leżenia przodem;
2)
siła mięśni brzucha: skłony tułowia w przód z leżenia tyłem w ciągu 30 sekund;
3)
bieg na dystansie: 600 m - kobiety, 1000 m - mężczyźni;
4)
marszobieg na dystansie: 1200 m - kobiety, 2000 m - mężczyźni.
1.
Uginanie ramion w podporze z leżenia przodem.

Miejsce wykonania próby sprawnościowej:

Sala gimnastyczna lub boisko.

Sposób wykonania próby sprawnościowej:

Z podporu, leżąc przodem (kobiety z oparciem kolan o podłoże), dłonie na szerokości stawów barkowych, ćwiczący (na sygnał instruktora) ugina ręce w stawach łokciowych i barkowych tak, aby barki znalazły się co najmniej na wysokości łokci (tułów wyprostowany z linią bioder i kolan), po czym dokonuje wyprostu aż do uzyskania pozycji wyjściowej (pełny wyprost w stawach łokciowych). W trakcie ćwiczenia nie wolno wykonywać przerw odpoczynkowych. Ćwiczący wykonuje próbę w stroju i obuwiu sportowym.

Kryteria oceny próby sprawnościowej:

Liczba prawidłowo wykonanych powtórzeń.

2.
Skłony tułowia w przód z leżenia tyłem w ciągu 30 sekund.

Miejsce wykonania próby sprawnościowej:

Sala gimnastyczna lub boisko.

Sposób wykonania próby sprawnościowej:

Próba wykonywana przy pomocy partnera. W leżeniu na materacu na plecach, nogi ugięte w kolanach pod kątem około 90°, stopy równolegle do siebie w odległości około 30 cm, ręce splecione palcami i ułożone z tyłu na głowie. Partner klęka przy stopach leżącego i przyciska je tak, aby całą podeszwą dotykały do materaca. Leżący na sygnał instruktora wykonuje skłon tułowia w przód, dotyka łokciami kolan i natychmiast powraca do leżenia tak, aby umożliwić splecionym palcom kontakt z podłożem, i znowu wykonuje skłon. Podczas wykonywania ćwiczenia nie wolno unosić bioder. Ćwiczący wykonuje próbę w stroju i obuwiu sportowym.

Sprzęt i pomoce:

Materac i stoper.

Kryteria oceny próby sprawnościowej:

Liczba poprawnych skłonów wykonanych w czasie 30 sekund.

3.
Bieg na dystansie: 600 m - kobiety, 1000 m - mężczyźni.

Miejsce wykonania próby sprawnościowej:

Próbę najlepiej przeprowadzić na bieżni lekkoatletycznej. Jeżeli nie ma możliwości korzystania z bieżni, bieg można wykonać na równym, twardym podłożu. Trasa powinna być płaska i w dobrym stanie. Wskazane jest wówczas wytyczenie zamkniętego toru o odpowiedniej długości.

Sposób wykonania próby sprawnościowej:

Ćwiczący staje w dowolnej pozycji w odległości około 1 m od linii startu. Na komendę "na miejsca" przyjmuje pozycję przed linią startową - start wysoki. Na komendę "start" lub sygnał dźwiękowy ćwiczący rozpoczyna bieg po wyznaczonej trasie i pokonuje dystans w jak najkrótszym czasie. Próbę wykonuje się jeden raz. Ćwiczący wykonuje próbę w stroju i obuwiu sportowym.

Sprzęt i pomoce:

Stoper i taśma miernicza do wytyczenia trasy.

Kryteria oceny próby sprawnościowej:

Wynik próby stanowi uzyskany przez ćwiczącego czas z dokładnością do 1 sekundy.

4.
Marszobieg na dystansie: 1200 m - kobiety i 2000 m - mężczyźni.

Miejsce wykonania próby sprawnościowej:

Próbę najlepiej przeprowadzić na bieżni lekkoatletycznej. Jeżeli nie ma możliwości korzystania z bieżni, marszobieg można wykonać na równym, twardym podłożu. Trasa powinna być płaska i w dobrym stanie. Wskazane jest wówczas wytyczenie zamkniętego toru o odpowiedniej długości.

Sposób wykonania próby sprawnościowej:

Ćwiczący staje w dowolnej pozycji w odległości około 1 m od linii startu. Na komendę "na miejsca" przyjmuje pozycję przed linią startową - start wysoki. Na komendę "start" lub sygnał dźwiękowy ćwiczący rozpoczyna marszobieg po wyznaczonej trasie i pokonuje dystans. Ćwiczący wykonuje próbę w stroju i obuwiu sportowym.

Sprzęt i pomoce:

Taśma miernicza do wytyczenia trasy.

Kryteria oceny próby sprawnościowej:

Pokonanie dystansu z elementami marszu i biegu.

Tabela norm dla funkcjonariusza kobiety:

Lp. Badana zdolność motoryczna Nazwa próby sprawnościowej J.m. Grupa wiekowa Oceny próby sprawnościowej
5 4 3 2
1 Siła mięśni ramion Uginanie ramion w podporze z leżenia przodem (kolana oparte o podłoże) liczba I [do 30 lat] 16 i więcej 13 10 *
II [31-40 lat] 13 i więcej 10 7 *
III [41-50 lat] 10 i więcej 7 4 *
2 Siła mięśni brzucha Skłony tułowia w przód z leżenia tyłem w ciągu 30 sekund liczba I [do 30 lat] 19 i więcej 17 14 *
II [31-40 lat] 15 i więcej 13 9 *
III [41-50 lat] 11 i więcej 9 7 *
3 Wytrzymałość Bieg na dystansie 600 m min I [do 30 lat] 3:00 i mniej 3:25 3:45 *
II [31-40 lat] 3:15 i mniej 3:40 4:00 *
III [41-50 lat] 3:30 i mniej 3:55 4:15 *
4 Wytrzymałość Marszobieg na dystansie 1200 m min IV [od 51 lat] Zaliczenie - czas wykonania - 15

Tabela norm dla funkcjonariusza mężczyzny:

Lp. Badana zdolność motoryczna Nazwa próby sprawnościowej J.m. Grupa wiekowa Oceny próby sprawnościowej
5 4 3 2
1 Siła mięśni ramion Uginanie ramion w podporze z leżenia przodem liczba I [do 30 lat] 24 i więcej 19 14 *
II [31-40 lat] 20 i więcej 15 10 *
III [41-50 lat] 16 i więcej 10 7 *
2 Siła mięśni brzucha Skłony tułowia w przód z leżenia tyłem w ciągu 30 sekund liczba I [do 30 lat] 29 i więcej 24 19 *
II [31-40 lat] 24 i więcej 19 11 *
III [41-50 lat] 19 i więcej 14 9 *
3 Wytrzymałość Bieg na dystansie 1000 m min I [do 30 lat] 4:00 i mniej 4:15 4:30 *
II [31-40 lat] 4:15 i mniej 4:30 4:45 *
III [41-50 lat] 4:30 i mniej 4:45 5:00 *
4 Wytrzymałość Marszobieg na dystansie 2000 m min IV [od 51 lat] Zaliczenie - czas wykonania - 20

Uwaga:

* Funkcjonariusz musi zaliczyć pozytywnie wszystkie próby sprawnościowe zawarte w teście sprawności fizycznej (uzyskanie wyniku słabszego niż określony w rubryce z oceną "3" oznacza brak zaliczenia próby).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

INDYWIDUALNA KARTA OCENY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ FUNKCJONARIUSZA SŁUŻBY CELNO-SKARBOWEJ

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1947).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzania badania psychofizjologicznego, testu sprawności fizycznej oraz badania psychologicznego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (Dz. U. poz. 805), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (Dz. U. poz. 2491).

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.379 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Przeprowadzanie badania psychofizjologicznego, testu sprawności fizycznej oraz badania psychologicznego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.
Data aktu: 28/03/2018
Data ogłoszenia: 14/02/2022
Data wejścia w życie: 30/03/2018