Nadanie statutu Biebrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Osowcu-Twierdzy.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 18 lutego 2013 r.
w sprawie nadania statutu Biebrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Osowcu-Twierdzy

Na podstawie art. 8f ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, 1726 i 2185) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Biebrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Osowcu-Twierdzy nadaje się statut, który stanowi załącznik do rozporządzenia.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIK

STATUT BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO Z SIEDZIBĄ W OSOWCU-TWIERDZY

§  1. 
Biebrzański Park Narodowy z siedzibą w Osowcu-Twierdzy, zwany dalej "Parkiem", będący państwową osobą prawną, działa na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, 1726 i 2185) oraz niniejszego statutu.
§  2. 
Organizację wewnętrzną Parku stanowią następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1)
Dział Administracyjno-Gospodarczy;
2)
Dział Analiz Informacji Przestrzennej;
3)
Dział Edukacji;
4)
Dział Finansowo-Księgowy;
5)
Dział Monitoringu Przyrodniczego i Planowania;
6)
Dział Ochrony Przyrody:
a)
obwód ochronny Brzeziny,
b)
obwód ochronny Ciszewo,
c)
obwód ochronny Grzędy,
d)
obwód ochronny Kapice,
e)
obwód ochronny Kopytkowo,
f)
obwód ochronny Osowiec
g)
obwód ochronny Tajno,
h)
obwód ochronny Trzyrzeczki,
i)
obwód ochronny Werykle,
j)
Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt i Hodowli Zachowawczej Konika Polskiego;
7)
Dział Projektów;
8)
Dział Udostępniania;
9)
Dział Uzgodnień Środowiskowych;
10)
Sekcja do Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych;
11)
Posterunek Straży Parku;
12)
samodzielne stanowisko do spraw inwestycji;
13)
samodzielne stanowisko do spraw kontroli wewnętrznej;
14)
samodzielne stanowisko do spraw systemów informatycznych;
15)
samodzielne stanowisko - radca prawny;
16)
samodzielne stanowisko - służba BHP.
§  3. 
Dyrektor Parku może tworzyć komisje lub zespoły opiniodawczo-doradcze o charakterze stałym lub czasowym, określając ich nazwę, skład osobowy, zakres zadań, tryb działania oraz sposób ich obsługi.
§  4. 
Dyrektor Parku kieruje działalnością Parku przy pomocy zastępcy lub zastępców dyrektora Parku, głównego księgowego oraz kierujących komórkami organizacyjnymi, o których mowa w § 2.
§  5. 
W razie nieobecności dyrektora Parku lub czasowej niezdolności do wykonywania przez niego obowiązków działalnością Parku kieruje i reprezentuje Park na zewnątrz wyznaczony przez dyrektora Parku jego zastępca.
§  6. 
Dyrektor Parku udziela pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych na piśmie.
1 Obecnie działem administracji rządowej – środowisko kieruje Minister Klimatu i Środowiska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem Nr 57 Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie nadania statutu Biebrzańskiemu Parkowi Narodowemu (Dz.U.MŚ.2008.4.80), które utraciło moc z dniem 31 grudnia 2012 r. na podstawie art. 10 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2011.224.1337).

Zmiany w prawie

Samo niepłacenie alimentów to za mało, by wykluczyć z dziedziczenia

Już za kilka dni - 15 listopada - wchodzą w życie zmiany rozszerzające katalog przyczyn prowadzących do niegodności dziedziczenia. Objęte mają zostać nim osoby, które uporczywie uchylają się wobec spadkodawcy od obowiązku alimentacyjnego oraz od wykonywania obowiązku pieczy. Co ważne, stwierdzić musi to sąd, a podstawą będą choćby skazania za niealimentację. Trzeba będzie też sprawdzić, czy nie było przebaczenia.

Aleksandra Partyk 13.11.2023
Spółka z o.o. już nie zaoferuje udziałów przez internetowe platformy

Nawet pół roku pozbawienia wolności - na taką karę mogą narazić się przedsiębiorcy, którzy nie zastosują się do nowego zakazu crowdfundingu udziałowego w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Taka sama odpowiedzialność może spotkać tych, którzy zdecydowaliby się na promowanie nabycia udziałów w spółce np. podczas śniadań biznesowych. Eksperci oceniają, że polski ustawodawca podszedł do regulacji nadzwyczaj surowo.

Inga Stawicka 10.11.2023
Od 1 listopada zmiany w pomocy społecznej

Praca socjalna w zakładzie karnym, mieszkania treningowe i wspomagane, usługi sąsiedzkie i bezpłatna ochrona prawna dla pracownika socjalnego w określonych sytuacjach, to tylko niektóre zmiany, które wchodzą w życie 1 listopada. Przed jednostkami pomocy społecznej stoją więc zupełnie nowe wyzwania i obowiązki.

Beata Dązbłaż 02.11.2023
Strategiczne inwestycje wbrew woli mieszkańców wchodzą w życie

Kontrowersyjne zasady realizacji strategicznych inwestycji już obowiązują. Można je realizować bez zgody gmin i lokalnych społeczności. Wystarczy uznaniowa decyzja Rady Ministrów. Takimi inwestycjami są m.in. Centralny Port Komunikacyjny, Pałac Saski czy odbudowa kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie. W poniedziałek, 16 października, wchodzi w życie ostatnia pula przepisów w ramach tzw. lex knebel.

Renata Krupa-Dąbrowska 16.10.2023
Przepisy o systemie kaucyjnym wchodzą w życie, są problemy z wdrażaniem

Przepisy o kaucjach wchodzą w życie, choć cały system ruszy dopiero w 2025 roku. Jest jednak wiele niejasności i niedomówień. Nie wiadomo, czy już od 13 października na butelce powinna się znaleźć etykieta z wysokością kaucji, ani w jaki sposób sklep internetowy może rozliczać zwracane butelki. Firmy nie mają też pewności, czy muszą już prowadzić rozszerzoną o system kaucyjny ewidencję opakowań, czy jeszcze nie.

Zofia Jóźwiak 13.10.2023
Od 16 października nowe rozporządzenie KE w sprawie międzynarodowych standardów rachunkowości

Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie (UE) 2023/1803 z 13 sierpnia 2023 r. przyjmujące międzynarodowe standardy rachunkowości. Nowe rozporządzenie stanowi uproszczenie konstrukcji przepisów UE dotyczących międzynarodowych standardów rachunkowości w celu zapewnienia jasności i przejrzystości. Wejdzie w życie 16 października 2023 r. - poinformowało Ministerstwo Finansów.

Monika Pogroszewska 05.10.2023
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.2259 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Nadanie statutu Biebrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Osowcu-Twierdzy.
Data aktu: 18/02/2013
Data ogłoszenia: 07/11/2022
Data wejścia w życie: 10/03/2013