Specjalny obszar ochrony siedlisk Dąbrowa Radziejowska (PLH140003).

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 28 kwietnia 2022 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dąbrowa Radziejowska (PLH140003)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Dąbrowa Radziejowska (PLH140003 2 ), obejmujący obszar 51,79 ha, położony w województwie mazowieckim.
2. 
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2. 
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1)
trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub
2)
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4. 
Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK DĄBROWA RADZIEJOWSKA (PLH140003)

Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)
X Y
1 2 3
1 462059,40 605343,02
2 462112,34 605343,26
3 462152,15 605361,52
4 462164,93 605319,16
5 462163,83 605270,22
6 462182,79 605201,43
7 462235,34 605169,78
8 462241,31 605177,56
9 462297,20 605250,36
10 462319,89 605248,84
11 462332,00 605300,65
12 462361,15 605327,59
13 462361,45 605327,87
14 462391,75 605355,87
15 462420,11 605374,40
16 462404,99 605378,94
17 462372,08 605380,83
18 462319,14 605411,08
19 462305,90 605433,02
20 462318,66 605483,45
21 462338,63 605484,98
22 462400,83 605454,95
23 462407,25 605428,10
24 462427,30 605423,19
25 462442,79 605439,92
26 462446,21 605443,61
27 462446,27 605443,86
28 462447,25 605448,00
29 462458,17 605494,13
30 462644,00 605508,35
31 462698,27 605471,35
32 462729,61 605433,00
33 462755,59 605432,59
34 462763,03 605424,76
35 462775,02 605412,15
36 462811,66 605373,62
37 462851,66 605416,09
38 462890,24 605431,79
39 462890,53 605431,91
40 462936,82 605081,44
41 462942,43 605038,96
42 462943,02 605034,52
43 463270,10 605005,13
44 463269,34 605009,57
45 463263,18 605045,81
46 463247,93 605079,62
47 463233,91 605146,01
48 463221,54 605174,87
49 463172,61 605231,76
50 463064,91 605158,63
51 463042,93 605251,00
52 463021,96 605311,77
53 463115,15 605372,80
54 463096,59 605438,77
55 463072,68 605491,97
56 463051,65 605485,78
57 463044,23 605494,03
58 463052,47 605505,99
59 463041,42 605538,77
60 463041,28 605539,18
61 463015,36 605570,17
62 463037,86 605621,53
63 463006,87 605638,51
64 463011,12 605671,19
65 463039,56 605679,26
66 463032,04 605735,73
67 463030,75 605745,46
68 463006,73 605730,83
69 462932,57 605684,56
70 462896,44 605656,03
71 462858,26 605642,61
72 462844,02 605754,23
73 462820,42 605939,30
74 462814,77 605939,31
75 462617,37 606005,19
76 462603,12 605995,80
77 462547,03 605958,84
78 462483,52 605916,98
79 462425,15 605878,52
80 462407,04 605866,63
81 462378,83 605848,12
82 462354,03 605831,87
83 462329,43 605815,72
84 462290,78 605790,36
85 462284,75 605786,41
86 462261,34 605770,37
87 462156,59 605698,65
88 462150,32 605701,65
89 462098,17 605662,44
90 462029,55 605611,23
91 462014,39 605600,80
92 462015,64 605593,86
93 462016,60 605588,61
94 462020,72 605565,80
95 462022,23 605557,40
96 462023,82 605548,58
97 462025,52 605539,16
98 462028,73 605521,47
99 462033,30 605496,19
100 462035,37 605484,72
101 462039,46 605462,08
102 462041,70 605448,73
103 462044,68 605430,90
104 462045,56 605425,68
105 462047,72 605412,84
106 462053,97 605375,43
107 462059,40 605343,02
___________________

1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK DĄBROWA RADZIEJOWSKA (PLH140003)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK DĄBROWA RADZIEJOWSKA (PLH140003)

Lp. Kod1) Nazwa
1 9110 Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti petraeae)
___________________

1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2022/231 z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia piętnastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2022) 854) (Dz. Urz. UE L 39 z 21.02.2022, str. 14).

Zmiany w prawie

Skarbówka sprawdzi stan konta bankowego, ale tylko w przypadku podejrzenia przestępstwa

Krajowa Administracja Skarbowa nie może żądać od banków informacji bez wszczętego postępowania wobec podatnika. Żądanie wglądu do stanu rachunku musi być uzasadnione. Od 1 lipca 2022 roku uprawnienia organów KAS zostały ujednolicone. Wszczęcie postępowania przygotowawczego będzie konieczne.

Krzysztof Koślicki 01.07.2022
Już obowiązują przepisy mające chronić przed nieuczciwymi sprzedawcami

Od czwartku 30 czerwca obowiązuje nowelizacja Kodeksu cywilnego, która m.in. umożliwia poszkodowanemu żądanie unieważnienia całej, rażąco niekorzystnej dla siebie umowy i wydłużenie okresu na dochodzenie swoich roszczeń, zwłaszcza przez konsumentów. Do nowelizacji "doczepione" zostały też zmiany dotyczące m.in. ratownictwa medycznego oraz staży podyplomowych lekarzy.

Krzysztof Sobczak 30.06.2022
Lipcowe zmiany w PIT pozwolą niektórym zmienić formę opodatkowania

W piątek wejdzie w życie duża nowelizacja Polskiego Ładu. Poza obniżeniem stawki PIT z 17 do 12 procent, wprowadzona zostanie również możliwość zmiany formy opodatkowania PIT. Na podstawie przepisów przejściowych, będzie można przejść na skalę podatkową do 22 sierpnia lub po zakończeniu roku. Niektórzy podatnicy będą musieli jednak złożyć dwa roczne PIT-y.

Krzysztof Koślicki 28.06.2022
Od 1 lipca część podatników może zapłacić wyższe zaliczki na PIT

Lipcowe zmiany w Polskim Ładzie mogą spowodować, że część podatników może zapłacić wyższe zaliczki na podatek dochodowy. W rezultacie ich wynagrodzenie będzie niższe. Chodzi np. o zarabiających do 12,8 tys. zł miesięcznie brutto, którzy nie złożyli PIT-2. Potwierdza to Ministerstwo Finansów w poniedziałkowym komunikacie.

Krzysztof Koślicki 27.06.2022
Grupy VAT pół roku później i z dodatkowymi obowiązkami

Rewolucyjne zmiany w VAT, które pozwolą tworzyć grupy VAT, wejdą w życie pół roku później. Niedawna nowelizacja przepisów spowodowała, że z korzyści płynących ze wspólnych rozliczeń VAT firmy skorzystają dopiero w przyszłym roku. To dodatkowy czas na analizy i podjęcie decyzji, czy nowe rozwiązania będą opłacalne – zwłaszcza że pojawią się nowe obowiązki i ewidencje do wypełniania.

Krzysztof Kaźmierski 15.06.2022
Obniżka PIT z 17 do 12 proc. korzystna prawie dla wszystkich

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Polskiego Ładu. Jej przepisy wejdą w życie 1 lipca br. Wśród zmian jest m.in. obniżka stawki PIT z 17 do 12 proc. dla osób rozliczających podatek według zasad ogólnych o dochodach do 120 tys. rocznie. Wyższa stawka, dla zarabiających ponad tę wartość, pozostaje niezmieniona stawka w wysokości 32 proc.

Krzysztof Koślicki 14.06.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.1136

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Specjalny obszar ochrony siedlisk Dąbrowa Radziejowska (PLH140003).
Data aktu: 28/04/2022
Data ogłoszenia: 27/05/2022
Data wejścia w życie: 11/06/2022