Mołdawia-Polska. Program wykonawczy w dziedzinie kultury, edukacji i nauki na lata 2022-2025. Warszawa.2022.04.08.

PROGRAM WYKONAWCZY
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdawii w dziedzinie kultury, edukacji i nauki na lata 2022-2025,
podpisany w Warszawie dnia 8 kwietnia 2022 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Mołdawii, zwane dalej "Stronami",

Opierając się na zasadach poszanowania praw człowieka, otwartości, tolerancji i dialogu międzykulturowego,

Pragnąc rozwoju współpracy w dziedzinie kultury, edukacji, nauki, młodzieży i sportu,

Mając szczególnie na uwadze bezpośrednie i twórcze kontakty międzyludzkie,

W celu realizacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdowa o współpracy kulturalnej i naukowej, sporządzonej w Kiszyniowie dnia 10 grudnia 1997 roku, uzgodniły, co następuje:

I. 

Kultura

Artykuł  1.

Strony będą wspierać organizowanie wizyt studyjnych specjalistów we wszystkich dziedzinach kultury w ramach współpracy bezpośredniej między właściwymi instytucjami obu Stron. Szczegółowe warunki organizowania i finansowania wizyt studyjnych będą uzgadniane przez te instytucje.

Artykuł  2.

Strony, w ramach swoich możliwości, będą wspierać udział swoich artystów i zespołów artystycznych w międzynarodowych festiwalach teatralnych, muzycznych i tanecznych organizowanych na terytorium Państwa drugiej Strony.

Artykuł  3.

Strony będą wspierać prezentowanie dzieł dramatycznych autorów z obu Państw, ze szczególnym uwzględnieniem dzieł autorów współczesnych.

Artykuł  4.
1. 
Strony będą wspierać udział swoich twórców filmowych oraz ich dzieł w międzynarodowych festiwalach filmowych organizowanych na terytorium Państwa drugiej Strony, zgodnie z regulaminami tych festiwali.
2. 
Strony będą ułatwiać organizowanie przeglądów filmowych. Szczegóły dotyczące ich organizowania zostaną uzgodnione przez właściwe instytucje.
3. 
Strony będą popierać bezpośrednią współpracę instytucji w zakresie wymiany doświadczeń dotyczących digitalizacji, konserwacji oraz upowszechniania dziedzictwa filmowego.
Artykuł  5.
1. 
Strony będą sprzyjać promocji twórczości kompozytorów z Państwa drugiej Strony.
2. 
Strony będą wspierać organizowanie kursów mistrzowskich i warsztatów w dziedzinie muzyki.
Artykuł  6.

Strony będą popierać bezpośrednią współpracę między instytucjami kultury oraz organizacjami twórców działającymi w obszarze sztuk wizualnych i wzornictwa.

Artykuł  7.
1. 
Strony będą popierać współpracę między bibliotekami narodowymi obu Państw, na podstawie bezpośrednich porozumień między nimi, oraz w zakresie wymiany doświadczeń dotyczących wykorzystania w ich działalności nowoczesnych technologii, w szczególności w celu ochrony, konserwacji i digitalizacji zbiorów bibliotecznych.
2. 
Strony będą sprzyjać inicjatywom translatorskim i wydawniczym podejmowanym przez podmioty z obu Państw. Strona polska zachęca mołdawskich tłumaczy i wydawców zainteresowanych przekładami literatury polskiej do korzystania z programów koordynowanych przez Instytut Książki, w tym Programu Translatorskiego ©POLAND.
Artykuł  8.
1. 
Strony będą popierać współpracę muzeów obu Państw, w szczególności w zakresie wymiany doświadczeń w dziedzinie zarządzania tymi placówkami.
2. 
Strony będą sprzyjać bezpośrednim porozumieniom muzeów, w tym działaniom podejmowanym w celu wzajemnej prezentacji zbiorów i organizacji wystaw.
Artykuł  9.
1. 
Strony będą sprzyjać bezpośredniej współpracy instytucji działających w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego.
2. 
Strony będą popierać inicjatywy mające na celu ochronę i konserwację zabytków wspólnego dziedzictwa kulturowego znajdujących się na terytoriach obu Państw, w szczególności przez wymianę doświadczeń między właściwymi instytucjami oraz realizację wspólnych projektów badawczych i prac konserwatorskich, a także organizację szkoleń w tym zakresie.
3. 
Strona polska zaoferuje mołdawskim badaczom skorzystanie z programu stypendialnego "Thesaurus Poloniae", koordynowanego przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, skierowanego do zagranicznych badaczy historii i dziedzictwa kulturowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz Europy Środkowej.
Artykuł  10.
1. 
Strony będą współpracować w celu niedopuszczenia do nielegalnego przywozu, wywozu i przenoszenia własności dóbr kultury stanowiących ich dziedzictwo kulturowe, zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w każdym z Państw oraz konwencjami międzynarodowymi, których oba Państwa są stronami.
2. 
Strony będą przestrzegać powszechnie obowiązujących norm prawa międzynarodowego i innych standardów międzynarodowych dotyczących zwalczania nielegalnego przemieszczania dóbr kultury oraz podejmą prawne i mające zastosowanie środki w celu zwrotu dóbr kultury, które zaginęły lub zostały bezprawnie wywiezione, a także będą zapobiegać nielegalnemu handlowi dziedzictwem kulturowym.
Artykuł  11.

Strony będą popierać współpracę w dziedzinie archiwistyki, w szczególności w zakresie: dostępu do archiwów dla celów naukowych, społecznych i prawnych, wymiany doświadczeń, publikacji i kopii dokumentów, w oparciu o bezpośrednie porozumienia między organami państwowymi właściwymi w sprawach archiwów państwowych.

Artykuł  12.

Strony będą popierać udział twórców i zespołów w międzynarodowych festiwalach folklorystycznych organizowanych na terytorium Państwa drugiej Strony, jak również współpracę specjalistów w dziedzinie kultury ludowej i ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Artykuł  13.
1. 
Strony będą sprzyjać rozwijaniu współpracy między uczelniami artystycznymi obu Państw, na podstawie bezpośrednich porozumień między nimi.
2. 
Strony będą promować udział obywateli Republiki Mołdawii w programie stypendialnym "Gaudę Polonia", koordynowanym przez polskie Narodowe Centrum Kultury.
Artykuł  14.
1. 
Strony będą wymieniać doświadczenia dotyczące programów i inicjatyw Unii Europejskiej w dziedzinie kultury.
2. 
Strony będą wspierać współpracę instytutów kultury państw członkowskich Unii Europejskiej w ramach działania EUNIC Cluster w Republice Mołdawii.
3. 
Strony będą sprzyjać realizacji projektów kulturalnych w ramach Partnerstwa Wschodniego.

II. 

Edukacja i nauka

Artykuł  15.

Strony będą współpracować, zwracając szczególną uwagę na następujące zagadnienia:

1)
popieranie nauki języka polskiego jako języka obcego w szkołach wyższych w Republice Mołdawii;
2)
zapewnienie możliwości nauczania języka polskiego i niektórych przedmiotów w języku polskim obywatelom Republiki Mołdawii pochodzenia polskiego w ramach systemu oświaty Republiki Mołdawii;
3)
współpracę i wymianę doświadczeń w ramach Erasmus+, unijnego programu na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu.
Artykuł  16.

Strona mołdawska będzie przyznawać Stronie polskiej rocznie 18 miesięcy na staże naukowe trwające od jednego do dziewięciu miesięcy każdy, bez opłaty czesnego i bez stypendium. Strona polska może przyznać osobom kierowanym na staże do Republiki Mołdawii stypendium, zgodnie z przepisami wewnętrznymi.

Artykuł  17.

Strona polska będzie przyznawać Stronie mołdawskiej, w szkołach wyższych podległych Ministrowi Edukacji i Nauki, rocznie:

1)
do 4 (czterech) miejsc na studiach I stopnia, studiach II stopnia lub jednolitych studiach magisterskich, bez opłaty czesnego i bez stypendium; studia mogą być poprzedzone kursem przygotowawczym;
2)
łącznie 10 (dziesięć) miesięcy staży badawczych trwających od jednego do dziewięciu miesięcy każdy, bez opłaty czesnego i bez stypendium.
Artykuł  18.

Strona polska, w porozumieniu ze Stroną mołdawską, skieruje corocznie do Republiki Mołdawii nauczycieli uczących języka polskiego i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim do pracy dydaktycznej w przedszkolach i szkołach na terytorium Republiki Mołdawii, do których uczęszczają dzieci pochodzenia polskiego. Liczba nauczycieli będzie uzgadniana przez Strony corocznie.

Artykuł  19.

Strony będą popierać naukę języka i literatury drugiej Strony w swoich szkołach wyższych. W tym celu kontynuowana będzie pomoc w zatrudnianiu nauczycieli akademickich - specjalistów w dziedzinie języka i literatury, zgodnie z zapotrzebowaniem szkół wyższych obu Państw.

Artykuł  20.

Strona polska przyjmie corocznie na letnie kursy języka polskiego i literatury polskiej nauczycieli akademickich i studentów wydziałów pedagogiki, języków obcych i lektoratów języka polskiego z Republiki Mołdawii. Strona polska zapewni udział 5 (pięciu) osób w letnich kursach języka i literatury polskiej.

Artykuł  21.

Strony będą udzielać sobie wzajemnej pomocy w zakresie zaopatrywania placówek oświatowych w podręczniki, literaturę metodologiczną i inne środki dydaktyczne w celu zaspokojenia potrzeb oświatowych osób pochodzenia polskiego.

Artykuł  22.

Strony będą popierać rozwój bezpośredniej współpracy między szkołami wyższymi i jednostkami naukowymi, prowadzonej na podstawie zawartych między nimi umów.

Artykuł  23.

Strony będą sprzyjać udziałowi naukowców i specjalistów w seminariach naukowych, konferencjach i innych imprezach, a warunki finansowe będą określane każdorazowo przez organizatorów.

Artykuł  24.

Strony będą wspierać realizację wspólnych przedsięwzięć aktywizujących proces nauczania i stymulujących potrzeby poznawcze młodego pokolenia (w szczególności konkursy, olimpiady, międzynarodowe zawody, programy artystyczne, letnie wakacje dla uczniów). Warunki uczestnictwa będą ustalane bezpośrednio między zainteresowanymi instytucjami, zgodnie z prawem wewnętrznym Państwa każdej ze Stron.

Artykuł  25.

Strony będą popierać współpracę między Polską Akademią Nauk i Akademią Nauk Mołdawii prowadzoną na podstawie Porozumienia o współpracy naukowej między Polską Akademią Nauk i Akademią Nauk Republiki Mołdowa, podpisanego w Krakowie dnia 29 maja 1991 roku.

Artykuł  26.
1. 
Strony będą wspierać na terytorium swojego Państwa, zgodnie z prawem wewnętrznym tego Państwa, przedsięwzięcia kulturalne, edukacyjne i naukowe organizacji pozarządowych założonych w Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby pochodzenia mołdawskiego, i w Republice Mołdawii przez osoby pochodzenia polskiego.
2. 
Strony umożliwią uzyskiwanie przez organizacje, o których mowa w ustępie 1, pomocy finansowej i rzeczowej z zagranicy. Pomoc rzeczowa zostanie zwolniona z opłat celnych, jeżeli taką możliwość przewidują przepisy obowiązujące w Państwie tej Strony, na terytorium którego jest przywożona.

III. 

Młodzież i sport

Artykuł  27.
1. 
Strony będą popierać wszechstronną współpracę młodzieży przez:
1)
udział młodzieży w Erasmus+, unijnym programie na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu i w Europejskim Korpusie Solidarności;
2)
wymianę doświadczeń między specjalistami i ekspertami w dziedzinach związanych z młodzieżą;
3)
wymianę doświadczeń między stowarzyszeniami, organizacjami rządowymi i pozarządowymi, sprzyjanie współpracy między narodowymi i regionalnymi centrami młodzieżowymi;
4)
podniesienie zainteresowania szkoleniami i badaniami w zakresie polityki młodzieżowej - organizację konferencji i seminariów dotyczących młodzieży.
2. 
Zainteresowane instytucje i organizacje będą ustalać zasady wymiany i warunki jej finansowania.
Artykuł  28.
1. 
Strony będą popierać bezpośrednią współpracę federacji, stowarzyszeń i klubów sportowych obu Państw.
2. 
Współpraca instytucji sportowych będzie obejmować:
1)
popularyzację sportów i kultury fizycznej;
2)
wymianę doświadczeń oraz materiałów naukowych i dydaktycznych;
3)
organizację seminariów i szkoleń podnoszących kwalifikacje specjalistów kultury fizycznej;
4)
wymianę doświadczeń w zakresie sportu dla wszystkich, walki z dopingiem oraz zapewnienia bezpieczeństwa na imprezach sportowych;
5)
wymianę trenerów i szkoleniowców różnych dyscyplin sportu.
3. 
Zainteresowane instytucje będą ustalać zasady wymiany i warunki jej finansowania.

IV. 

Współpraca nadawców publicznych

Artykuł  29.
1. 
Strony będą wspierać współpracę między nadawcami publicznymi obu Państw przy realizacji projektów w ramach międzynarodowych organizacji medialnych, do których ci nadawcy należą, w tym w szczególności w ramach Europejskiej Unii Nadawców (EBU).
2. 
Strony będą sprzyjać rozpowszechnianiu przez nadawców publicznych programów różnych gatunków, przede wszystkim o tematyce kulturalnej, historycznej oraz popularno-naukowej. Programy te będą każdorazowo udostępniane na podstawie odrębnych umów licencyjnych.
3. 
Strony będą popierać bezpośrednią współpracę w obszarach digitalizacji, konserwacji oraz upowszechniania dziedzictwa kultury audiowizualnej.
4. 
Strony będą sprzyjać bezpośredniej wymianie doświadczeń między publicznymi nadawcami w dziedzinie mediów interaktywnych.
5. 
Strony będą wspierać wzajemną prezentację dorobku filmowego oraz udział swoich przedstawicieli w międzynarodowych festiwalach filmowych, zgodnie z regulaminami tych festiwali.
6. 
Strony będą sprzyjać współpracy publicznych nadawców w zakresie:
1)
wymiany programów szkoleniowych dla dziennikarzy;
2)
wizyt dziennikarzy specjalizujących się w nowoczesnych technologiach informacyjnych.

V. 

Inne obszary współpracy

Artykuł  30.

Strony będą popierać wymianę informacji między odpowiednimi instytucjami w obu Państwach przez dostarczanie publikacji naukowych i kompendiów umożliwiających zapoznanie się z historią, geografią i kulturą obu Państw.

Artykuł  31.

Strony będą wspierać współpracę w dziedzinie edukacji, nauki, kultury oraz komunikacji i informacji na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury (UNESCO) oraz na poziomie bilateralnym - bezpośrednią współpracę w tych dziedzinach między narodowymi komitetami UNESCO obu Państw.

VI. 

Warunki wymiany osobowej

Artykuł  32.

Wymiana osobowa odbywać się będzie w ramach akademickich i doktoranckich programów wymiany stypendialnej, jak również szkoleń naukowo-badawczych, kursów językowych, kierowania do szkół wyższych nauczycieli akademickich - specjalistów w dziedzinie języka polskiego i literatury polskiej oraz specjalistów języka rumuńskiego i literatury rumuńskiej oraz do przedszkoli i szkół nauczycieli języka polskiego i nauczycieli innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, a także wizyt krótkoterminowych.

Artykuł  33.

W przypadku stanów nagłych mających miejsce podczas pobytu osób kierowanych w ramach Programu do Państwa drugiej Strony, Strona przyjmująca zapewni im opiekę medyczną. Strona wysyłająca zapewni, że osoba kierowana w ramach Programu będzie posiadała polisę ubezpieczeniową, spełniającą kryteria przewidziane w przepisach prawa obowiązującego w Państwie Strony przyjmującej, gwarantującą pokrycie kosztów niezbędnego leczenia w przypadkach nagłych zachorowań lub nieszczęśliwych wypadków, jak również pokrycie kosztów transportu sanitarnego do Państwa zamieszkania.

Artykuł  34.
1. 
Uczestnikom wymiany na podstawie Artykułu 17 Programu Strona przyjmująca zapewni:
1)
bezpłatną naukę lub staż w publicznych szkołach wyższych oraz szkołach doktorskich;
2)
zakwaterowanie (odpłatnie) w domach studenckich na warunkach oferowanych własnym obywatelom.
2. 
Strona wysyłająca zapewni, że uczestnicy wymiany będą posiadali środki finansowe wystarczające do pokrycia kosztów przejazdu, utrzymania i zakwaterowania.
3. 
Dokumenty kandydatów na następny rok akademicki zostaną przekazane Stronie przyjmującej do 31 maja każdego roku.
Artykuł  35.
1. 
Pracownikom skierowanym na podstawie Artykułu 18 oraz Artykułu 19 Programu w celu wykonywania zadań dydaktycznych w Republice Mołdawii, Strona mołdawska zapewni:
1)
wynagrodzenie za okres, na który pracownik został skierowany oraz wynagrodzenie za urlop, zgodnie z przepisami obowiązującymi w Republice Mołdawii;
2)
zwolnienie z opłat państwowych za wydawanie pozwolenia na pracę, pozwolenia na pobyt oraz pozwolenia na pobyt czasowy;
3)
zakwaterowanie zgodnie z przepisami prawa Państwa Strony przyjmującej.
2. 
Strona polska pokryje koszty podróży skierowanych nauczycieli akademickich i nauczycieli. Dokumenty nauczycieli akademickich i nauczycieli zostaną przekazane Stronie przyjmującej nie później niż do 15 czerwca każdego roku.
Artykuł  36.

Osobom uczestniczącym w wymianie na podstawie Artykułu 20 Programu, Strona przyjmująca pokryje koszty uczestnictwa w kursie, z wyłączeniem kosztów podroży, które będą pokryte przez uczestników.

Artykuł  37.

Osoby, które podjęły naukę na studiach wyższych, w ramach kształcenia doktorantów oraz stażach naukowych przed wejściem w życie Programu, będą kontynuowały naukę do czasu jej ukończenia na wcześniej ustalonych warunkach.

Artykuł  38.
1. 
Podmioty realizujące postanowienia Programu (pod tym pojęciem rozumie się właściwe podmioty upoważnione przez Strony do wykonywania niniejszego Programu), które otrzymały dane osobowe, mogą wykorzystać je (przetwarzać) wyłącznie w celu realizacji niniejszego Programu.
2. 
Podmioty realizujące postanowienia Programu zapewniają poinformowanie osoby, której dane osobowe są przetwarzane o:
1)
tożsamości podmiotu realizującego postanowienia Programu i danych kontaktowych;
2)
celach przetwarzania danych osobowych oraz podstawie prawnej przetwarzania;
3)
kategoriach przetwarzanych danych;
4)
informacjach o podmiotach, którym dane będą przekazywane w celu realizacji postanowień Programu lub o kategoriach takich podmiotów, jeżeli istnieją;
5)
okresie, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteriach ustalania tego okresu;
6)
prawie do żądania od podmiotu realizującego postanowienia Programu dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
7)
prawie do cofnięcia zgody, jeżeli zgoda będzie podstawą do przetwarzania danych;
8)
prawie odwołania się do właściwego organu administracyjnego lub sądu Strony, o którym mowa w ustępie 9 niniejszego artykułu, w przypadku naruszenia praw osoby, której dane dotyczą;
9)
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu (zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą).
3. 
Po ustaniu celu przetwarzania danych osobowych należy je niezwłocznie zniszczyć i powiadomić o tym podmiot realizujący postanowienia Programu, który przekazał dane.
4. 
Podmioty realizujące postanowienia Programu zapewniają rejestrowanie przekazywania, otrzymywania, dalszego wykorzystywania i niszczenia danych osobowych.
5. 
Podmioty realizujące postanowienia Programu zapewniają prawidłowość przekazywanych danych. Jeżeli podmiot realizujący postanowienia Programu przekazał dane błędne lub takie, których nie wolno było przekazać, to niezwłocznie powiadomi o tym podmiot otrzymujący, w celu ich poprawienia lub zniszczenia.
6. 
Podmioty realizujące postanowienia Programu zapewniają odpowiedni stopień zabezpieczenia przetwarzanych danych. W tym celu Strony postanawiają, że podmioty realizujące postanowienia Programu, które otrzymały dane osobowe, mają obowiązek:
1)
wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności osób o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, w szczególności wynikającym z przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;
2)
zapewnić, aby każda osoba działająca z upoważnienia podmiotu realizującego postanowienia Programu, która ma dostęp do danych osobowych, przetwarzała je wyłącznie na jego polecenie.
7. 
W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, które może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osób, których dane są przetwarzane, podmioty realizujące postanowienia Programu są zobowiązane do wzajemnego informowania się o takim naruszeniu i podjęcia wszelkich możliwych działań mających na celu zapobieżenie skutkom tego naruszenia oraz zapewniania realizacji praw osób, których dane są przetwarzane.
8. 
Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo do:
1)
dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
2)
uzyskania od podmiotu realizującego Program informacji o:
a)
podmiocie lub podmiotach przetwarzających jej dane osobowe,
b)
podmiocie lub podmiotach, którym dane osobowe zostały udostępnione,
c)
celu przetwarzania danych osobowych,
d)
kategoriach przetwarzanych danych osobowych.
9. 
Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do odwołania się do właściwego organu administracyjnego lub sądu Strony, który będzie zapewniał realizację przysługujących im praw w sytuacji, gdy takie osoby uznają, że ich dane osobowe są przetwarzane nieprawidłowo.
Artykuł  39.

Warunki dotyczące realizacji projektów, programów oraz innych wspólnych przedsięwzięć zostaną określone w każdym przypadku przez zawarcie konkretnych porozumień lub wymianę korespondencji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Artykuł  40.

Zasady wjazdu i pobytu związane z wykonywaniem niniejszego Programu określa wewnętrzne prawo Państw Stron.

VII. 

Postanowienia końcowe

Artykuł  41.

Sprawy sporne i rozbieżności między Stronami wynikłe z interpretacji lub stosowania Programu będą rozstrzygane w drodze negocjacji właściwych organów Stron.

Artykuł  42.

Przedsięwzięcia wynikające z przyjęcia postanowień Programu będą finansowane przez każdą ze Stron w ramach rocznych nakładów budżetowych władz/instytucji je realizujących lub z innych legalnych źródeł.

Artykuł  43.
1. 
Program wejdzie w życie z dniem podpisania i będzie obowiązywać do dnia 31 grudnia 2025 roku. Program pozostanie w mocy do wejścia w życie nowego Programu, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2026 roku. Zakończenie niniejszego Programu nie wpłynie na wykonanie projektów i programów, które są w trakcie realizacji.
2. 
Niniejszy Program może zostać zmieniony za obopólną zgodą Stron na mocy dodatkowych protokołów, które będą stanowiły integralną cześć niniejszego Programu.

Podpisano w Warszawie dnia 8 kwietnia 2022 roku, w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, rumuńskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne; w razie rozbieżności przy ich interpretacji tekst w języku angielskim będzie uważany za rozstrzygający.

Zmiany w prawie

Już obowiązują przepisy mające chronić przed nieuczciwymi sprzedawcami

Od czwartku 30 czerwca obowiązuje nowelizacja Kodeksu cywilnego, która m.in. umożliwia poszkodowanemu żądanie unieważnienia całej, rażąco niekorzystnej dla siebie umowy i wydłużenie okresu na dochodzenie swoich roszczeń, zwłaszcza przez konsumentów. Do nowelizacji "doczepione" zostały też zmiany dotyczące m.in. ratownictwa medycznego oraz staży podyplomowych lekarzy.

Krzysztof Sobczak 30.06.2022
Lipcowe zmiany w PIT pozwolą niektórym zmienić formę opodatkowania

W piątek wejdzie w życie duża nowelizacja Polskiego Ładu. Poza obniżeniem stawki PIT z 17 do 12 procent, wprowadzona zostanie również możliwość zmiany formy opodatkowania PIT. Na podstawie przepisów przejściowych, będzie można przejść na skalę podatkową do 22 sierpnia lub po zakończeniu roku. Niektórzy podatnicy będą musieli jednak złożyć dwa roczne PIT-y.

Krzysztof Koślicki 28.06.2022
Od 1 lipca część podatników może zapłacić wyższe zaliczki na PIT

Lipcowe zmiany w Polskim Ładzie mogą spowodować, że część podatników może zapłacić wyższe zaliczki na podatek dochodowy. W rezultacie ich wynagrodzenie będzie niższe. Chodzi np. o zarabiających do 12,8 tys. zł miesięcznie brutto, którzy nie złożyli PIT-2. Potwierdza to Ministerstwo Finansów w poniedziałkowym komunikacie.

Krzysztof Koślicki 27.06.2022
Grupy VAT pół roku później i z dodatkowymi obowiązkami

Rewolucyjne zmiany w VAT, które pozwolą tworzyć grupy VAT, wejdą w życie pół roku później. Niedawna nowelizacja przepisów spowodowała, że z korzyści płynących ze wspólnych rozliczeń VAT firmy skorzystają dopiero w przyszłym roku. To dodatkowy czas na analizy i podjęcie decyzji, czy nowe rozwiązania będą opłacalne – zwłaszcza że pojawią się nowe obowiązki i ewidencje do wypełniania.

Krzysztof Kaźmierski 15.06.2022
Obniżka PIT z 17 do 12 proc. korzystna prawie dla wszystkich

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Polskiego Ładu. Jej przepisy wejdą w życie 1 lipca br. Wśród zmian jest m.in. obniżka stawki PIT z 17 do 12 proc. dla osób rozliczających podatek według zasad ogólnych o dochodach do 120 tys. rocznie. Wyższa stawka, dla zarabiających ponad tę wartość, pozostaje niezmieniona stawka w wysokości 32 proc.

Krzysztof Koślicki 14.06.2022
Ustawa podpisana - automatyzacja załatwiania niektórych spraw przez KAS coraz bliżej

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy dotyczącej zautomatyzowania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową. Nowe przepisy mają umożliwić podatnikom załatwianie spraw online. System e-Urząd Skarbowy ma zastąpić dotychczas wykorzystywany przez KAS Portal Podatkowy.

Krzysztof Koślicki 13.06.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.1106

Rodzaj: Umowa międzynarodowa
Tytuł: Mołdawia-Polska. Program wykonawczy w dziedzinie kultury, edukacji i nauki na lata 2022-2025. Warszawa.2022.04.08.
Data aktu: 08/04/2022
Data ogłoszenia: 25/05/2022
Data wejścia w życie: 08/04/2022