Monitorowanie realizacji indywidualnego prawa do świadczeń opieki zdrowotnej weteranów poszkodowanych-żołnierzy.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 11 maja 2021 r.
w sprawie monitorowania realizacji indywidualnego prawa do świadczeń opieki zdrowotnej weteranów poszkodowanych-żołnierzy

Na podstawie art. 22 ust. 8 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 2055) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
sposób i tryb postępowania w zakresie monitorowania realizacji indywidualnego prawa do świadczeń opieki zdrowotnej weteranów poszkodowanych-żołnierzy, o których mowa w art. 24b, art. 24c, art. 44 ust. 1c, art. 46 ust. 1 pkt 8, art. 47 ust. 2a, art. 47c ust. 1 pkt 11 oraz art. 57 ust. 2 pkt 12 i 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.), zwanych dalej "świadczeniami opieki zdrowotnej";
2)
podmiot prowadzący w imieniu Ministra Obrony Narodowej, zwanego dalej "ministrem", monitorowanie informacji o realizacji indywidualnego prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, zwanej dalej "ustawą";
3)
podmiot właściwy do przekazywania Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia informacji o nabyciu uprawnień przez weterana poszkodowanego-żołnierza.
§  2. 
Monitorowanie informacji, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy, prowadzi w imieniu ministra dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw zdrowia, zwany dalej "podmiotem monitorującym".
§  3. 
1. 
Podmiot monitorujący monitoruje realizację indywidualnego prawa do świadczeń opieki zdrowotnej dla weteranów poszkodowanych-żołnierzy, w tym weteranów poszkodowanych, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%:
1)
dokonując analizy informacji przekazywanych ministrowi;
2)
sporządzając na podstawie tej analizy ocenę dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej dla weteranów poszkodowanych-żołnierzy oraz ocenę sytuacji zdrowotnej weteranów poszkodowanych-żołnierzy, w zakresie urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa;
3)
sporządzając sprawozdanie z realizacji indywidualnego prawa do świadczeń opieki zdrowotnej weteranów poszkodowanych-żołnierzy.
2. 
Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, przekazują:
1)
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia - w zakresie, o którym mowa w art. 22 ust. 3 pkt 3-5 ustawy;
2)
wojskowe komisje lekarskie podległe ministrowi - w zakresie, o którym mowa w art. 22 ust. 5 ustawy;
3)
świadczeniodawcy, o których mowa w art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - w zakresie, o którym mowa w art. 22 ust. 6 ustawy.
3. 
Sprawozdanie z realizacji indywidualnego prawa do świadczeń opieki zdrowotnej weteranów poszkodowanych--żołnierzy zawiera analizę i ocenę realizacji ich indywidualnego prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem dostępności do tych świadczeń, ich kosztu ponad limit oraz sytuacji zdrowotnej:
1)
weteranów poszkodowanych-żołnierzy - w związku z urazami lub chorobami powstałymi w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa;
2)
weteranów poszkodowanych, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%.
4. 
Do dnia 31 marca podmiot monitorujący przedstawia ministrowi, za pośrednictwem dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw weteranów, sprawozdanie z realizacji indywidualnego prawa do świadczeń opieki zdrowotnej weteranów poszkodowanych-żołnierzy - za poprzedni rok kalendarzowy.
§  4. 
Ostatniego dnia kwartału podmiot monitorujący przekazuje do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia informację o nabyciu uprawnień przez weterana poszkodowanego-żołnierza.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 1
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie monitorowania realizacji świadczeń opieki zdrowotnej weteranów poszkodowanychżołnierzy (Dz. U. poz. 351 oraz z 2015 r. poz. 1563), które zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1726) utraciło moc z dniem 11 października 2020 r.

Zmiany w prawie

Jednoosobowe składy w apelacji, wstrzymanie biegu przedawnienia karalności - zmiany w procedurze wchodzą w życie

Od wtorku 22 czerwca obowiązuje kolejna nowelizacja procedury karnej. Zmiany budzą sporo kontrowersji - chodzi m.in. o ograniczenie dostępu do akt zakończonych postępowań, wstrzymanie przedawnienia karalności czynu, przedawnienie wykonania kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe, oraz jednoosobowe składy w apelacji w drobnych sprawach.

Patrycja Rojek-Socha 22.06.2021
Ustawa pozwalająca na wzmocnienie ośrodka w Gostyninie już obowiązuje

Wchodząca w życie 20 czerwca nowelizacja zakłada dodatkowe środki dla Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie oraz umożliwia czasowe oddelegowanie do pracy w placówce funkcjonariuszy Służby Więziennej. Zmienia również maksymalne limity wydatków budżetu państwa, co ma pozwolić na rozpoczęcie planowanej już od dłuższego czasu budowy docelowego nowego ośrodka.

Krzysztof Sobczak 20.06.2021
W Senacie bez poprawek - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 18.06.2021
Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy - wkrótce nowe przepisy

Za niecałe dwa tygodnie zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 18.06.2021
Zmiany w rozliczaniu akcyzy już od 1 lipca

Od lipca obowiązkowe będzie składanie deklaracji na podatek akcyzowy w formie elektronicznej. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą rozliczą akcyzę wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez portal PUESC (www.puesc.gov.pl). Deklaracje papierowe dostępne będą tylko dla osób prywatnych - np. do rozliczenia podatku od zakupu samochodu za granicą.

Krzysztof Koślicki 16.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021