Terytorialny zakres działania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej i siedzib ich urzędów oraz siedzib i właściwości miejscowej delegatur tych urzędów.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 24 września 2018 r.
w sprawie terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej i siedzib ich urzędów oraz siedzib i właściwości miejscowej delegatur tych urzędów

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1863) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
terytorialny zakres działania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej i siedziby urzędów żeglugi śródlądowej;
2)
siedziby delegatur urzędów żeglugi śródlądowej;
3)
właściwość miejscową delegatur urzędów żeglugi śródlądowej w sprawach z zakresu działania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej.
§  2. 
Określa się miasta Bydgoszcz, Wrocław oraz Szczecin jako siedziby urzędów żeglugi śródlądowej.
§  3. 
Ustala się następujący terytorialny zakres działania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej:
1)
Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy:
a)
śródlądowe drogi wodne:
rzeka Wisła od ujścia rzeki Kamiennej (km 324,5) do ujścia do Zatoki Gdańskiej wraz z Jeziorem Włocławskim,
Kanał Bydgoski,
rzeka Noteć od jeziora Gopło do połączenia z Kanałem Górnonoteckim wraz z tym kanałem i jeziorami na jej trasie oraz od połączenia z Kanałem Bydgoskim do ujścia do rzeki Warty,
rzeka Brda od połączenia z Kanałem Bydgoskim do ujścia do rzeki Wisły,
Kanał Ślesiński wraz z jeziorami na jego trasie oraz jezioro Gopło,
rzeka Warta od Kanału Ślesińskiego do ujścia rzeki Noteci,
rzeka Martwa Wisła od rzeki Wisły do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi wraz z jej odnogą do miejscowości Błotnik,
rzeka Nogat,
rzeka Szkarpawa,
Kanał Jagielloński od połączenia z rzeką Nogat do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi,
Kanał Elbląski wraz z jeziorami na jego trasie oraz jeziorami: Druzno, Jeziorak, Mały Jeziorak, Szeląg Mały i Szeląg Wielki,
Kanał Bartnicki wraz z jeziorem Bartężek,
rzeka Elbląg od jeziora Druzno do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi,
Kanał Augustowski od połączenia z rzeką Biebrzą do granicy państwa wraz z jeziorami znajdującymi się na trasie tego kanału,
system Wielkich Jezior Mazurskich obejmujący:
--
jeziora: Roś, Seksty, Śniardwy, Mikołajskie, Tałty, Tałtowisko, Kotek, Szymon, Szymoneckie, Jagodne, Boczne, Niegocin, Tajty, Kisajno, Dargin, Kirsajty, Mamry,
--
rzeki i kanały łączące jeziora wymienione w podwójnym tiret pierwszym od miejscowości Pisz do miejscowości Węgorzewo,
--
jeziora stanowiące boczne odgałęzienia drogi wodnej Pisz - Węgorzewo: Mikołajskie, Bełdany, Guzianka Mała, Guzianka Wielka, Nidzkie (do 3. km, stanowiącego granicę z rezerwatem "Jezioro Nidzkie") wraz z Kanałem Nidzkim, Tałty, Ryńskie, Niegocin, Tajty, Kisajno wraz z Kanałem Niegocińskim i kanałem Piękna Góra, Mamry, Święcajty,
rzeka Pisa od jeziora Roś do ujścia do rzeki Narwi,
rzeka Biebrza od ujścia Kanału Augustowskiego do ujścia do rzeki Narwi,
Kanał Żerański,
rzeka Bug od ujścia rzeki Muchawiec do ujścia do rzeki Narwi,
rzeka Narew od ujścia rzeki Biebrzy do ujścia do rzeki Wisły wraz z Jeziorem Zegrzyńskim, - Kanał Dobrzycki wraz z jeziorem Ewingi,
rzeka Motława w starym korycie w miejscowości Gdańsk do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi, - rzeka Tuga od miejscowości Nowy Dwór Gdański do ujścia do rzeki Szkarpawy,
rzeka Wisła Królewiecka,
b)
wody śródlądowe, inne niż śródlądowe drogi wodne, w granicach województw: kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, pomorskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego - w zakresie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej;
2)
Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu:
a)
śródlądowe drogi wodne:
rzeka Odra od miejscowości Racibórz (km 51,2) wraz z kanałami śluz Krapkowice i Oława oraz systemem dróg wodnych we Wrocławiu, tj. Starą Odrą, Kanałem Miejskim i Kanałem Żeglugowym (Nawigacyjnym), do ujścia rzeki Nysy Łużyckiej (km 542,4),
Kanał Gliwicki wraz z Kanałem Kędzierzyńskim,
rzeka Wisła od ujścia rzeki Przemszy do połączenia z Kanałem Łączańskim wraz z tym kanałem i od tego kanału do ujścia rzeki Kamiennej (km 324,5),
b)
wody śródlądowe, inne niż śródlądowe drogi wodne, w granicach województwa dolnośląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, śląskiego, opolskiego i następujących powiatów województwa lubuskiego: krośnieńskiego, nowosolskiego, świebodzińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego, żarskiego oraz miasta na prawach powiatu Zielona Góra - w zakresie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej;
3)
Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie:
a)
śródlądowe drogi wodne:
rzeka Odra od ujścia rzeki Nysy Łużyckiej (km 542,4) do połączenia z rzeką Odrą Wschodnią, wraz z tą rzeką i bocznymi odgałęzieniami, która przechodzi od przekopu Klucz-Ustowo w rzekę Regalicę, wraz z tą rzeką i bocznymi odgałęzieniami do ujścia do jeziora Dąbie,
jezioro Dąbie do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi,
rzeka Odra Zachodnia od jazu w miejscowości Widuchowa do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi wraz z bocznymi odgałęzieniami (kanał Marwice-Gartz, Kanał Kurowski, Kanał Zielony) i przekop Klucz-Ustowo łączący rzekę Odrę Wschodnią z rzeką Odrą Zachodnią,
(uchylony),
rzeka Parnica i Przekop Parnicki od rzeki Odry Zachodniej do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi,
rzeka Warta od ujścia rzeki Noteci do ujścia do rzeki Odry,
rzeka Nysa Łużycka od miejscowości Gubin do ujścia do rzeki Odry,
b)
wody śródlądowe, inne niż śródlądowe drogi wodne, w granicach województwa zachodniopomorskiego i następujących powiatów województwa lubuskiego: gorzowskiego, międzyrzeckiego, słubickiego, strzelecko-drezdeneckiego, sulęcińskiego oraz miasta na prawach powiatu Gorzowa Wielkopolskiego - w zakresie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej.
§  4. 
1. 
Określa się miasta Gdańsk, Giżycko oraz Warszawa jako siedziby delegatur Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy.
2. 
Określa się miasta Kędzierzyn-Koźle oraz Kraków jako siedziby delegatur Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu.
§  5. 
1. 
Ustala się właściwość miejscową delegatur Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy:
1)
Delegatura w Gdańsku:
a)
śródlądowe drogi wodne:
rzeka Wisła od ujścia rzeki Wdy do ujścia do Zatoki Gdańskiej,
rzeka Martwa Wisła od rzeki Wisły do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi wraz z jej odnogą do miejscowości Błotnik,
rzeka Nogat,
rzeka Szkarpawa,
Kanał Jagielloński od połączenia z rzeką Nogat do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi,
Kanał Elbląski wraz z jeziorami na jego trasie oraz jeziorami: Druzno, Jeziorak, Mały Jeziorak, Szeląg Mały i Szeląg Wielki,
Kanał Bartnicki wraz z jeziorem Bartężek,
rzeka Elbląg od Jeziora Druzno do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi,
Kanał Dobrzycki wraz z jeziorem Ewingi,
rzeka Motława w starym korycie w miejscowości Gdańsk do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi,
rzeka Tuga od miejscowości Nowy Dwór Gdański do ujścia do rzeki Szkarpawy,
rzeka Wisła Królewiecka,
b)
wody śródlądowe, inne niż śródlądowe drogi wodne, w granicach województwa pomorskiego i następujących powiatów województwa warmińsko-mazurskiego: elbląskiego, iławskiego, nowomiejskiego, ostródzkiego oraz miasta na prawach powiatu Elbląg - w zakresie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej;
2)
Delegatura w Giżycku:
a)
śródlądowe drogi wodne:
Kanał Augustowski od połączenia z rzeką Biebrzą do granicy państwa wraz z jeziorami znajdującymi się na trasie tego kanału,
system Wielkich Jezior Mazurskich obejmujący:
jeziora: Roś, Seksty, Śniardwy, Mikołajskie, Tałty, Tałtowisko, Kotek, Szymon, Szymoneckie, Jagodne, Boczne, Niegocin, Tajty, Kisajno, Dargin, Kirsajty, Mamry,
rzeki i kanały łączące jeziora wymienione w podwójnym tiret pierwszym od miejscowości Pisz do miejscowości Węgorzewo,
jeziora stanowiące boczne odgałęzienia drogi wodnej Pisz - Węgorzewo: Mikołajskie, Bełdany, Guzianka Mała, Guzianka Wielka, Nidzkie (do 3. km, stanowiącego granicę z rezerwatem "Jezioro Nidzkie") wraz z Kanałem Nidzkim, Tałty, Ryńskie, Niegocin, Tajty, Kisajno wraz z Kanałem Niegocińskim i kanałem Piękna Góra, Mamry, Święcajty,
rzeka Pisa od jeziora Roś do ujścia do rzeki Narwi,
rzeka Biebrza od ujścia Kanału Augustowskiego do ujścia do rzeki Narwi,
b)
wody śródlądowe, inne niż śródlądowe drogi wodne, w granicach województwa podlaskiego i następujących powiatów województwa warmińsko-mazurskiego: bartoszyckiego, braniewskiego, działdowskiego, ełckiego, giżyckiego, gołdapskiego, kętrzyńskiego, lidzbarskiego, mrągowskiego, nidzickiego, oleckiego, olsztyńskiego, piskiego, szczycieńskiego, węgorzewskiego oraz miasta na prawach powiatu Olsztyn - w zakresie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej;
3)
Delegatura w Warszawie:
a)
śródlądowe drogi wodne:
rzeka Wisła od ujścia rzeki Kamiennej (km 324,5) do miejscowości Silno (km 719,9) wraz z Jeziorem Włocławskim,,
Kanał Żerański,
rzeka Bug od ujścia rzeki Muchawiec do ujścia do rzeki Narwi,
rzeka Narew od ujścia rzeki Biebrzy do ujścia do rzeki Wisły wraz z Jeziorem Zegrzyńskim,
b)
wody śródlądowe, inne niż śródlądowe drogi wodne, w granicach województw: mazowieckiego, lubelskiego i łódzkiego - w zakresie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej.
2. 
Ustala się właściwość miejscową delegatur Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu:
1)
Delegatura w Krakowie:
a)
śródlądowe drogi wodne - rzeka Wisła od ujścia rzeki Przemszy do połączenia z Kanałem Łączańskim wraz z tym kanałem i od tego kanału do ujścia rzeki Kamiennej (km 324,5),
b)
wody śródlądowe, inne niż śródlądowe drogi wodne, w granicach województw: małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i następujących powiatów województwa śląskiego: bielskiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego, żywieckiego oraz miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała - w zakresie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej;
2)
Delegatura w Kędzierzynie-Koźlu:
a)
śródlądowe drogi wodne:
rzeka Odra od miejscowości Racibórz (km 51,2) wraz z kanałami śluz Krapkowice do ujścia rzeki Nysy Kłodzkiej,
Kanał Gliwicki wraz z Kanałem Kędzierzyńskim,
b)
wody śródlądowe, inne niż śródlądowe drogi wodne, w granicach województwa opolskiego i następujących powiatów województwa śląskiego: będzińskiego, bieruńsko-lędzińskiego, częstochowskiego, gliwickiego, kłobuckiego, lublinieckiego, mikołowskiego, myszkowskiego, raciborskiego, rybnickiego, tarnogórskiego, wodzisławskiego, zawierciańskiego oraz miast na prawach powiatu: Bytomia, Chorzowa, Częstochowy, Dąbrowy Górniczej, Gliwic, Jastrzębia-Zdroju, Jaworzna, Katowic, Mysłowic, Piekar Śląskich, Rudy Śląskiej, Rybnika, Siemianowic Śląskich, Sosnowca, Świętochłowic, Tych, Zabrza i Żor - w zakresie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej.
§  6. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r. 2
1 Minister - Obecnie działem administracji rządowej żegluga śródlądowa kieruje Minister Infrastruktury, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz.U.2019.2257).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 lipca 2001 r. w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej (Dz.U.2001.77.831), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej (Dz.U.2018.1694).

Zmiany w prawie

MEiN: Na razie powrót do szkół zgodnie z planem

Powrót w połowie maja starszych uczniów do szkół w formie hybrydowej wydaje się być niezagrożony - powiedział w czwartek wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski. I wskazał na dane dotyczące liczby dziennych zakażeń i liczbę osób hospitalizowanych, które będą brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji.

Monika Sewastianowicz 06.05.2021
Senacka komisja za zmianami w Karcie Dużej Rodziny

Senacka komisja opowiedziała się za zmianami związanymi z udogodnieniami dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększone mają też być kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.05.2021
Od soboty cudzoziemcy mogą wnioskować o PESEL do celów podatkowych

Już od 1 maja urzędy gminy będą mogły nadawać numer PESEL cudzoziemcom na ich wniosek. Zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie definicji podatników, których identyfikatorem podatkowym jest PESEL.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021
Od maja wielka podwyżka mandatów za wykroczenia skarbowe

Już od soboty skarbówka będzie mogła nakładać wyższe mandaty. Obecnie mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w maksymalnej wysokości 5,6 tys. złotych. Po zmianie np. za niewysłanie deklaracji podatkowej, nawet „zerowej”, będzie trzeba zapłacić 14 tys. złotych. Zmiany w kodeksie karnym skarbowym zostały ukryte w nowelizacji przepisów o akcyzie.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021
Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej już w Dzienniku Ustaw

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Znalazły się w niej regulacje dotyczące m.in. zwiększenia dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego czy wydłużenia obowiązywania dotychczasowych standardów w zakresie poziomu zatrudnienia i kwalifikacji pracowników w określonych placówkach opieki całodobowej powstałych przed 1 stycznia 2020 r.

Katarzyna Kubicka-Żach 30.04.2021
W sobotę tracą moc przepisy o kasach fiskalnych, ale dotychczasowe dokumenty są ważne

Rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy fiskalne, przestanie obowiązywać w sobotę, 1 maja. Resort finansów przygotowuje nowe przepisy, jednak musi z nimi czekać na zgodę Komisji Europejskiej. Nie wpłynie to jednak na ważność dotychczas wydanych potwierdzeń o spełnieniu wymogów. Ale nowe potwierdzenia nie będą wydawane.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.675 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Terytorialny zakres działania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej i siedzib ich urzędów oraz siedzib i właściwości miejscowej delegatur tych urzędów.
Data aktu: 24/09/2018
Data ogłoszenia: 13/04/2021
Data wejścia w życie: 01/10/2018