Sposób przesyłania deklaracji i podań oraz rodzaje podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 19 września 2017 r.
w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

Na podstawie art. 3b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, 1423, 2122, 2123 i 2320) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
sposób przesyłania deklaracji i podań za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
2)
rodzaje podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone poszczególne typy deklaracji lub podań.
§  2. 
1. 
Deklaracje i podania mogą być przesyłane:
1)
za pomocą oprogramowania interfejsowego dostępnego na stronie, której adres jest podany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw finansów publicznych prowadzonej przez urząd obsługujący tego ministra, albo
2)
przez portal podatkowy, albo
3)
przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.
2.  2
 Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16/PIT-16S), informacja o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności (PIT-16Z/PIT-16ZS) oraz zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R) mogą być przesyłane również przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej.
3. 
Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy za rok podatkowy (PIT-40A) lub informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego za rok podatkowy (PIT-11 A) są przesyłane przez organy rentowe, o których mowa w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.), za pomocą oprogramowania interfejsowego udostępnionego temu organowi przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, zabezpieczonego dedykowanym certyfikatem wystawionym przez urząd obsługujący tego ministra, wydanym organowi rentowemu.
§  3. 
Struktura logiczna urzędowego poświadczenia odbioru deklaracji lub podania jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw finansów publicznych prowadzonej przez urząd obsługujący tego ministra.
§  4. 
Deklaracje i podania mogą być opatrywane:
1)
kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
2)
podpisem elektronicznym użytkownika na portalu podatkowym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań, jeżeli są przesyłane przez ten portal podatkowy, albo
3)
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy certyfikatu celnego, albo
4)
podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, jeżeli są przesyłane przez:
a)
portal podatkowy albo
b)
Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej, albo;
c)
Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych, albo
5)
innym podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań.
§  5. 
1. 
Podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 1, mogą być opatrywane wszystkie rodzaje deklaracji i podań.
2. 
Oświadczenie o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego (PIT-OP) może być opatrywane podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 1, jeżeli jest przesyłane przez podatnika.
§  6. 
Podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 2, mogą być opatrywane:
1) 3
 wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16/PIT-16S);
2)
deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego (PIT-16A);
3) 4
 informacja o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności (PIT-16Z/PIT-16ZS);
4)
deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika (PCC-2);
5)
deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-3);
6)
informacja o pozostałych podatnikach (PCC-3/A);
7)
deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku (SD-2);
8)
zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (SD-Z2);
9)
zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (SD-3);
10)
informacja o pozostałych podatnikach (SD-3/A);
11)
podania w sprawach dotyczących podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej;
12) 5
 podania w sprawach innych niż wymienione w pkt 11.
§  7.  6
1. 
W przypadku deklaracji i podań wymienionych w § 6 pkt 1-11 podpis elektroniczny, o którym mowa w § 4 pkt 2, jest oparty na zestawie unikalnych danych w postaci elektronicznej użytkownika portalu podatkowego:
1)
identyfikatorze podatkowym NIP albo identyfikatorze podatkowym numer PESEL;
2)
imieniu (pierwszym);
3)
nazwisku;
4)
dacie urodzenia;
5)
identyfikatorze użytkownika służącym do uwierzytelniania profilu użytkownika na portalu podatkowym.
2. 
W przypadku podań wymienionych w § 6 pkt 11 podpis elektroniczny, o którym mowa w § 4 pkt 2, może być również potwierdzony zestawem danych zawierającym pierwsze imię, nazwisko i numer PESEL, przekazywanym w procesie uwierzytelnienia użytkownika portalu podatkowego przy użyciu:
1)
środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 21a ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1173 i 2320), albo
2)
certyfikatu, o którym mowa w art. 19e ust. 2a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), wydanego użytkownikowi publicznej aplikacji mobilnej po uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 20a ust. 1 tej ustawy.
3. 
W przypadku podań wymienionych w § 6 pkt 12 podpis elektroniczny, o którym mowa w § 4 pkt 2, jest potwierdzony zestawem danych zawierającym pierwsze imię, nazwisko i numer PESEL, przekazywanym w procesie uwierzytelnienia użytkownika portalu podatkowego przy użyciu:
1)
środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 21a ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, albo
2)
certyfikatu, o którym mowa w art. 19e ust. 2a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, wydanego użytkownikowi publicznej aplikacji mobilnej po uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 20a ust. 1 tej ustawy.
§  8. 
Podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 3, mogą być opatrywane:
1)
deklaracja dla podatku akcyzowego (AKC-4/AKC-4zo) wraz z załącznikami;
2)
deklaracja dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej (AKC-EN);
3)
deklaracja dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych (AKC-WW);
4)
deklaracja dla podatku akcyzowego od suszu tytoniowego (AKC-ST/AKC-STn);
5) 7
 deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych) (AKC-WG);
6)
deklaracja w sprawie przedpłaty akcyzy (AKC-PA);
7) 8
 deklaracja uproszczona w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych objętych stawką podatku akcyzowego inną niż stawka zerowa (AKC-UA);
8) 9
 deklaracja uproszczona w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US);
9) 10
 deklaracja o wysokości podatku akcyzowego pobranego i wpłaconego przez płatnika (AKC-P);
9a) 11
 deklaracja kwartalna w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego i zerową stawką podatku akcyzowego (AKC-KZ);
9b) 12
 kwartalna deklaracja uproszczona w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką podatku akcyzowego (AKC-UAKZ);
10)
zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na potrzeby wykonywanej na terytorium kraju działalności gospodarczej;
10a)
zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, przemieszczanych na terytorium kraju w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego w celu wprowadzenia ich do składu podatkowego;
11) 13
 (uchylony);
12) 14
 (uchylony);
12a)
zgłoszenie rejestracyjne uproszczone w zakresie podatku akcyzowego/zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności, o których mowa w art. 16b ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (AKC-RU/AKC-ZU);
13)
wniosek o wydanie banderol podatkowych lub sprzedaż banderol legalizacyjnych oraz o wydanie upoważnienia do odbioru banderol;
14)
deklaracja dla podatku od gier przeznaczona dla wszystkich podatników podatku od gier z wyłączeniem podatników w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera (POG-5);
15)
deklaracja dla podatku od gier przeznaczona dla płatników podatku od gier urządzających turniej gry pokera (POG-P);
16)
informacja o dopłatach w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo (GHD-1);
17)
podania w sprawach dotyczących podatku akcyzowego oraz podatku od gier;
18)
deklaracja o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 103 ust. 5a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (VAT-14);
19) 15
 deklaracja w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie miedzi i srebra (KOP-MS);
20) 16
 deklaracja w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie ropy naftowej i gazu ziemnego (KOP-RG);
21)
informacja w sprawie opłaty paliwowej (OPAL);
22)
informacja w sprawie opłaty emisyjnej (OEMIS).
§  9. 
Podpis elektroniczny, o którym mowa w § 4 pkt 3, jest oparty na zestawie unikalnych danych w postaci elektronicznej dotyczących podatnika lub płatnika przesyłającego deklarację lub podanie:
1)
imieniu (pierwszym);
2)
nazwisku;
3)
adresie poczty elektronicznej;
4)
17-znakowym numerze identyfikacyjnym nadawanym podczas rejestracji w Systemie Informacyjnym Skarbowo-Celnym.
§  10. 
Podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 4, mogą być opatrywane, przesyłane przez:
1)
portal podatkowy przez podatnika:
a)
zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-37),
b)
zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-38),
c)
oświadczenie o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego (PIT-OP),
d)
(uchylona);
e)
zgłoszenie rejestracyjne uproszczone w zakresie podatku akcyzowego/zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności, o których mowa w art. 16b ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (AKC-RU/AKC-ZU),
f) 17
 zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok (PIT-28),
g) 18
 zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36);
2)
Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej:
a) 19
 wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16/PIT-16S),
b)
zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R),
c) 20
 informacja o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności (PIT-16Z/PIT-16ZS);
3) 21
 Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych:
a)
zgłoszenie rejestracyjne uproszczone w zakresie podatku akcyzowego/zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności, o których mowa w art. 16b ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (AKC-RU/AKC-ZU),
b)
deklaracja uproszczona w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US),
c)
wniosek o wydanie banderol podatkowych lub sprzedaż banderol legalizacyjnych oraz o wydanie upoważnienia do odbioru banderol,
d)
podania w sprawach dotyczących podatku akcyzowego.
§  11. 
Podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 5, mogą być opatrywane, odpowiednio, przez podatnika będącego osobą fizyczną, płatnika będącego osobą fizyczną lub podmiot będący osobą fizyczną:
1)
deklaracja dla podatku od towarów i usług/Value added tax return/Erklärung für Mehrwertsteuer (VAP-1);
2) 22
 deklaracje o podatku od towarów i usług:
a)
(VAT-8),
b)
(VAT-9M);
3) 23
 deklaracja o podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu (VAT-10);
4) 24
 deklaracja o podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu (VAT-11);
5)
skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu (VAT-12);
6)
informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu (VAT-23);
7)
informacja o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej (VAT-26);
8)
(uchylony);
9) 25
 informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock (VAT-UE);
10) 26
 korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock (VAT-UEK);
11)
deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-3);
12)
informacja o pozostałych podatnikach (PCC-3/A);
13)
zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (SD-3);
14)
informacja o pozostałych podatnikach (SD-3/A);
15)
zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (SD-Z2);
16)
zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym:
a)
(PIT-36),
b)
(PIT-36S),
c)
(PIT-36L),
d)
(PIT-36LS),
e)
(PIT-37),
f)
(PIT-38),
g)
(PIT-39);
17) 27
 zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej i należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za rok podatkowy (PIT-CFC);
18)
zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok (PIT-28);
18a)
zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok (PIT-28S);
19)
deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego (PIT-16A);
20)
deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego (PIT-19A);
21)
deklaracja roczna o zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R);
22)
deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR);
23)
informacja o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C);
24)
informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11);
25)
informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania (IFT-1/IFT-1R);
25a)
informacja o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (TPR-P);
26) 28
 informacja o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności (PIT-16Z/PIT-16ZS);
27)
oświadczenie o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego (PIT-OP);
28)
(uchylony);
29) 29
 wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16/PIT-16S);
30)
deklaracja dla podatku akcyzowego (AKC-4/AKC-4zo) wraz z załącznikami;
31)
deklaracja dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej (AKC-EN);
32)
deklaracja dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych (AKC-WW);
33)
deklaracja dla podatku akcyzowego od suszu tytoniowego (AKC-ST/AKC-STn);
34) 30
 deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędów silników spalinowych) (AKC-WG);
35)
deklaracja w sprawie przedpłaty akcyzy (AKC-PA);
36) 31
 deklaracja uproszczona w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych objętych stawką podatku akcyzowego inną niż stawka zerowa (AKC-UA);
37) 32
 deklaracja uproszczona w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US);
37a)
zgłoszenie rejestracyjne uproszczone w zakresie podatku akcyzowego/zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności, o których mowa w art. 16b ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (AKC-RU/AKC-ZU);
38) 33
 deklaracja o wysokości podatku akcyzowego pobranego i wpłaconego przez płatnika (AKC-P);
38a) 34
 deklaracja kwartalna w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego i zerową stawką podatku akcyzowego (AKC-KZ);
38b) 35
 kwartalna deklaracja uproszczona w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką podatku akcyzowego (AKC-UAKZ);
39)
zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na potrzeby wykonywanej na terytorium kraju działalności gospodarczej;
39a)
zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, przemieszczanych na terytorium kraju w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego w celu wprowadzenia ich do składu podatkowego;
40)
wniosek o wydanie banderol podatkowych lub sprzedaż banderol legalizacyjnych oraz o wydanie upoważnienia do odbioru banderol;
40a)
podania w sprawach dotyczących podatku akcyzowego;
41) 36
 deklaracja w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie miedzi i srebra (KOP-MS);
42) 37
 deklaracja w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie ropy naftowej i gazu ziemnego (KOP-RG);
43)
informacja dotycząca funkcjonowania podmiotu urządzającego i prowadzącego działalność w zakresie gier hazardowych (IGH-1);
44)
informacja w sprawie opłaty paliwowej (OPAL);
45)
informacja w sprawie opłaty emisyjnej (OEMIS);
46)
deklaracja o wysokości daniny solidarnościowej;
47) 38
 deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków (PIT-NZ);
48) 39
 deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków osiągniętego przez przedsiębiorstwo w spadku (PIT-NZS).
§  12. 
1. 
Podpis elektroniczny, o którym mowa w § 4 pkt 5, zapewniający autentyczność deklaracji, o której mowa w § 11 pkt 1, jest oparty na zestawie unikalnych danych w postaci elektronicznej dotyczących podatnika przesyłającego deklarację:
1)
numerze identyfikacyjnym nadanym na potrzeby wykonywanych na terytorium kraju usług międzynarodowego przewozu drogowego (VAP);
2)
kwocie podstawy opodatkowania wykazanej w poz. 20 deklaracji, o której mowa w § 11 pkt 1, ostatnio złożonej za kwartał poprzedzający kwartał, za który jest przesyłana deklaracja, albo wartość "0" (zero), w przypadku gdy deklaracja jest przesyłana po raz pierwszy lub gdy deklaracja nie została złożona za poprzedni kwartał;
3)
kwocie podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego wykazanej w poz. 22 deklaracji, o której mowa w § 11 pkt 1, ostatnio złożonej za kwartał poprzedzający kwartał, za który jest przesyłana deklaracja, albo wartość "0" (zero), w przypadku gdy deklaracja jest przesyłana po raz pierwszy lub gdy deklaracja nie została złożona za poprzedni kwartał.
2.  40
 Podpis elektroniczny, o którym mowa w § 4 pkt 5, zapewniający autentyczność deklaracji i podań, o których mowa w § 11 pkt 2-27 i 29-48, jest oparty na zestawie unikalnych danych w postaci elektronicznej dotyczących podatnika, płatnika lub podmiotu przesyłającego deklarację lub podanie:
1)
identyfikatorze podatkowym NIP albo identyfikatorze podatkowym numer PESEL;
2)
imieniu (pierwszym);
3)
nazwisku;
4)
dacie urodzenia;
5) 41
 wysokości przychodu wykazanego, odpowiednio, w:
a)
poz. 46 zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok (PIT-28),
b)
poz. 63, 65 lub 120 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36) albo poz. 64, 66 lub 177, jeżeli podatnik, płatnik lub podmiot w zeznaniu występuje jako małżonek,
c)
poz. 22 lub 27 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36L),
d)
poz. 36, 38 lub 69 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-37) albo poz. 37, 39 lub 102, jeżeli podatnik, płatnik lub podmiot w zeznaniu występuje jako małżonek,
e)
poz. 24 lub 34 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-38),
f)
poz. 20 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-39),
g)
poz. 36 lub 38 rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy za rok podatkowy (PIT-40A)

- za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesyłania deklaracji lub podań albo wartość "0" (zero), gdy za ten rok podatkowy nie złożono żadnego z wymienionych zeznań lub obliczeń.

§  13. 
1. 
Deklaracje i podania, o których mowa w § 6, § 8 i § 11, przesyła się, stosując:
1)
reguły kontroli poprawności danych deklaracji i podań,
2)
opis sposobu weryfikacji poprawności urzędowego poświadczenia odbioru i integralności deklaracji i podań,
3)
specyfikację oprogramowania interfejsowego służącego do złożenia deklaracji i podań

- dostępne na stronie, której adres jest podany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw finansów publicznych prowadzonej przez urząd obsługujący tego ministra.

2. 
Dowód złożenia deklaracji i podań stanowi urzędowe poświadczenie odbioru tworzone i udostępnione nadawcy przez system teleinformatyczny organu administracji skarbowej po uprzednim przeprowadzeniu prawidłowej weryfikacji struktury logicznej, poprawności danych, autentyczności oraz umocowania do podpisywania tych dokumentów.
§  14. 
Struktury logiczne podpisów elektronicznych, o których mowa w § 4 pkt 2, 3 i 5, są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw finansów publicznych prowadzonej przez urząd obsługujący tego ministra.
§  15. 
1. 
Podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 3, może być opatrywana informacja o dopłatach w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo (GHD-1), przesyłana za okresy rozliczeniowe, w odniesieniu do których termin złożenia informacji upływa począwszy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
2. 
Podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 5, mogą być opatrywane:
1)
deklaracje dla podatku od towarów i usług (VAT-8, VAT-9M), przesyłane za okresy rozliczeniowe rozpoczynające się po dniu 31 lipca 2016 r.;
2)
dotyczące, odpowiednio, wewnątrzwspólnotowych nabyć i wewnątrzwspólnotowych dostaw, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstał po dniu 31 grudnia 2015 r.:
a)
deklaracja dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu (VAT-10),
b)
deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu (VAT-11);
3)
skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu (VAT-12), przesyłana za okresy rozliczeniowe rozpoczynające się po dniu 31 grudnia 2015 r.;
4)
informacja dotycząca funkcjonowania podmiotu urządzającego i prowadzącego działalność w zakresie gier hazardowych (IGH-1), przesyłana począwszy za II kwartał 2017 r.
§  16. 
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. poz. 2362, z 2016 r. poz. 1306 oraz z 2017 r. poz. 385 i 550.
§  17. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r.
1 Obecnie działem administracji rządowej - finanse publiczne kieruje Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz.U.2020.1719).
2 § 2 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 12 lutego 2021 r. (Dz.U.2021.285) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 lutego 2021 r.
3 § 6 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 12 lutego 2021 r. (Dz.U.2021.285) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 lutego 2021 r.
4 § 6 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia z dnia 12 lutego 2021 r. (Dz.U.2021.285) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 lutego 2021 r.
5 § 6 pkt 12 dodany przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia z dnia 12 lutego 2021 r. (Dz.U.2021.285) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 lutego 2021 r.
6 § 7 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 12 lutego 2021 r. (Dz.U.2021.285) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 lutego 2021 r.
7 § 8 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 29 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1183) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2021 r.
8 § 8 pkt 7 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 29 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1183) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2021 r.
9 § 8 pkt 8 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 29 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1183) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2021 r.
10 § 8 pkt 9 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 29 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1183) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2021 r.
11 § 8 pkt 9a dodany przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia z dnia 29 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1183) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2021 r.
12 § 8 pkt 9b dodany przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia z dnia 29 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1183) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2021 r.
13 § 8 pkt 11 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. d rozporządzenia z dnia 29 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1183) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2021 r.
14 § 8 pkt 12 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. d rozporządzenia z dnia 29 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1183) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2021 r.
15 § 8 pkt 19 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. e rozporządzenia z dnia 29 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1183) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2021 r.
16 § 8 pkt 20 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. e rozporządzenia z dnia 29 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1183) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2021 r.
17 § 10 pkt 1 lit. f dodana przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia z dnia 12 lutego 2021 r. (Dz.U.2021.285) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 lutego 2021 r.
18 § 10 pkt 1 lit. g dodana przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia z dnia 12 lutego 2021 r. (Dz.U.2021.285) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 lutego 2021 r.
19 § 10 pkt 2 lit. a zmieniona przez § 1 pkt 4 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 12 lutego 2021 r. (Dz.U.2021.285) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 lutego 2021 r.
20 § 10 pkt 2 lit. c dodana przez § 1 pkt 4 lit. b tiret drugie rozporządzenia z dnia 12 lutego 2021 r. (Dz.U.2021.285) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 lutego 2021 r.
21 § 10 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 29 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1183) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2021 r.
22 § 11 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia z dnia 12 lutego 2021 r. (Dz.U.2021.285) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 lutego 2021 r.
23 § 11 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia z dnia 12 lutego 2021 r. (Dz.U.2021.285) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 lutego 2021 r.
24 § 11 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia z dnia 12 lutego 2021 r. (Dz.U.2021.285) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 lutego 2021 r.
25 § 11 pkt 9 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia z dnia 12 lutego 2021 r. (Dz.U.2021.285) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 lutego 2021 r.
26 § 11 pkt 10 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia z dnia 12 lutego 2021 r. (Dz.U.2021.285) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 lutego 2021 r.
27 § 11 pkt 17 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. c rozporządzenia z dnia 12 lutego 2021 r. (Dz.U.2021.285) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 lutego 2021 r.
28 § 11 pkt 26 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. d rozporządzenia z dnia 12 lutego 2021 r. (Dz.U.2021.285) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 lutego 2021 r.
29 § 11 pkt 29 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. e rozporządzenia z dnia 12 lutego 2021 r. (Dz.U.2021.285) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 lutego 2021 r.
30 § 11 pkt 34 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia z dnia 29 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1183) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2021 r.
31 § 11 pkt 36 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia z dnia 29 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1183) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2021 r.
32 § 11 pkt 37 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia z dnia 29 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1183) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2021 r.
33 § 11 pkt 38 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia z dnia 29 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1183) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2021 r.
34 § 11 pkt 38a dodany przez § 1 pkt 3 lit. d rozporządzenia z dnia 29 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1183) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2021 r.
35 § 11 pkt 38b dodany przez § 1 pkt 3 lit. d rozporządzenia z dnia 29 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1183) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2021 r.
36 § 11 pkt 41 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. e rozporządzenia z dnia 29 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1183) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2021 r.
37 § 11 pkt 42 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. e rozporządzenia z dnia 29 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1183) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2021 r.
38 § 11 pkt 47 dodany przez § 1 pkt 5 lit. f rozporządzenia z dnia 12 lutego 2021 r. (Dz.U.2021.285) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 lutego 2021 r.
39 § 11 pkt 48 dodany przez § 1 pkt 5 lit. f rozporządzenia z dnia 12 lutego 2021 r. (Dz.U.2021.285) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 lutego 2021 r.
40 § 12 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. a rozporządzenia z dnia 12 lutego 2021 r. (Dz.U.2021.285) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 lutego 2021 r.
41 § 12 ust. 2 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia z dnia 12 lutego 2021 r. (Dz.U.2021.285) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 lutego 2021 r.

Zmiany w prawie

MF: E-Czynny żal w sprawach karno-skarbowych wciąż możliwy

Resort finansów zwraca uwagę, że zmiany w art. 16 par. 4 kodeksu karnego skarbowego, wprowadzone ustawą o doręczeniach elektronicznych, nie modyfikują treści merytorycznej przewidzianych tam regulacji. Oznacza to, że złożenie czynnego żalu drogą elektroniczną (np. e-PUAP, e-Urząd Skarbowy) od 5 października 2021 roku pozostaje skuteczne.

Krzysztof Koślicki 14.10.2021
Wyrok o wyższości polskiej konstytucji nad prawem unijnym opublikowany

W Dzienniku Ustaw opublikowany został we wtorek po południu wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 października, który stwierdza, że wyłączną właściwością TSUE jest interpretacja norm prawa unijnego, zaś TK ma ostatnie słowo w zakresie standardów konstytucyjnych, w tym w sprawach powoływania sędziów i ich kadencji. Wyrok jest komentowany jako krok w stronę wyjścia Polski z UE.

Krzysztof Sobczak 12.10.2021
Ustawa uchwalona - będzie można przejąć skład podatkowy

Senat przyjął w piątek nowelizację przepisów ustawy o podatku akcyzowym. Głównym celem zmian jest wprowadzenie zasady, która umożliwi kontynuację działalności prowadzonej w składzie podatkowym w przypadku rezygnacji z prowadzenia tej działalności przez dotychczasowy podmiot prowadzący skład podatkowy. Zmiany zostały przyjęte bez poprawek.

Krzysztof Koślicki 08.10.2021
Nowy wzór deklaracji VAT-26 już obowiązuje

Ministerstwo Finansów przypomniało w czwartek, że od 1 października obowiązuje nowy wzór deklaracji VAT-26. Muszą go stosować podatnicy VAT, którzy zamierzają odliczać cały podatek od paliwa i wydatków związanych z samochodami używanymi z ramach działalności gospodarczej.

Krzysztof Koślicki 07.10.2021
Zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach energii z podpisem prezydenta

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii, która zawiera m.in. rozwiązanie, które pozwoli Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przekazywać grunty rolne z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa pod OZE w trybie bezprzetargowym m.in. spółkom Skarbu Państwa. Nowe prawo ma pobudzić sektor odnawialnych źródeł w Polsce.

Krzysztof Sobczak 05.10.2021
Listy do podatników będą teraz pisać maszyny

Od 5 października obowiązują nowe zasady komunikacji między podatnikami a skarbówką. Fiskus może teraz wysyłać pisma, które przygotuje automat. Generowana automatycznie korespondencja nie będzie musiała być podpisana przez urzędnika. Z jednej strony to uproszczenie, jednak – jak zaznaczają eksperci – może to skomplikować procedury

Krzysztof Koślicki 05.10.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.52 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Sposób przesyłania deklaracji i podań oraz rodzaje podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone.
Data aktu: 19/09/2017
Data ogłoszenia: 11/01/2021
Data wejścia w życie: 01/10/2017