Szczegółowe wymagania dotyczące oznakowań towarów paczkowanych.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI 1
z dnia 20 lipca 2009 r.
w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych 2

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1442) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Nazwę produktu, firmę paczkującego, zlecającego paczkowanie, sprowadzającego lub importera oraz ich adresy, a także ilość nominalną produktu podaje się na opakowaniu jednostkowym, etykiecie lub przywieszce trwale złączonej z towarem paczkowanym.
2. 
Na opakowaniu jednostkowym, etykiecie lub przywieszce trwale złączonej z towarem paczkowanym oprócz informacji, o których mowa w ust. 1, może być podana pojemność opakowania. W przypadku zamieszczenia na opakowaniu jednostkowym informacji o jego pojemności wskazanie wielkości poprzedza się określeniem "pojemność opakowania".
§  2. 
1. 
Ilość nominalną produktu w opakowaniu, w zależności od konsystencji danego produktu, wyraża się w jednostkach:
1)
objętości - w przypadku konsystencji płynnej;
2)
masy - w przypadku konsystencji stałej, półpłynnej, mazistej, stanowiącej mieszaninę stałej i płynnej albo stanowiącej część stałą z mieszaniny stałej i płynnej;
3)
stosowanych powszechnie w praktyce handlowej dla danych towarów paczkowanych, w szczególności ilość nominalna produktu o konsystencji płynnej może być wyrażana w jednostkach masy, a produktu o konsystencji stałej lub półpłynnej w jednostkach objętości, jeżeli użyte jednostki będą stanowić dokładną i wystarczającą informację dla nabywcy towaru paczkowanego.
2. 
Nazwy i oznaczenia jednostek miar stosowane w oznakowaniu towarów paczkowanych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
3. 
Minimalną wysokość cyfr i liter w oznakowaniu ilości nominalnej towaru paczkowanego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
4. 
Oznakowanie ilości nominalnej towaru paczkowanego może być poprzedzone dodatkowym napisem, odpowiednio: "objętość netto", "masa netto" lub "zawartość netto".
5. 
Wartość liczbowa ilości nominalnej towaru paczkowanego może zawierać ułamek dziesiętny z nie więcej niż trzema cyframi po przecinku.
§  3. 
1. 
Na wyrobach aerozolowych, o których mowa w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2019 r. poz. 155 oraz z 2020 r. poz. 1339), umieszcza się informację o całkowitej pojemności pojemnika.
2. 
Informacja, o której mowa w ust. 1, powinna być podana w sposób niebudzący wątpliwości co do jej treści, w szczególności tak, aby nie została uznana za informację o nominalnej objętości zawartości pojemnika.
3. 
W przypadku wyrobów aerozolowych oznaczenie na pojemniku masy netto ich zawartości nie jest wymagane.
§  4. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 3

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

NAZWY I OZNACZENIA JEDNOSTEK MIAR STOSOWANE W OZNAKOWANIU TOWARÓW PACZKOWANYCH

Nazwa jednostki miary Oznaczenie jednostki miary
Masa: miligram mg
gram g
kilogram kg
Objętość: mililitr ml lub mL
centylitr cl lub cL
litr l lub L
centymetr sześcienny cm3
decymetr sześcienny dm3

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

MINIMALNA WYSOKOŚĆ CYFR I LITER W OZNAKOWANIU ILOŚCI NOMINALNEJ TOWARU PACZKOWANEGO

Ilość nominalna towaru paczkowanego [g] lub [ml] Minimalna wysokość cyfr i liter [mm]
do 50 2
powyżej 50 do 200 3
powyżej 200 do 1.000 4
powyżej 1.000 6
1 Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji dokonuje wdrożenia:

1) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2007/45/WE z dnia 5 września 2007 r. ustanawiającej zasady dotyczące nominalnych ilości produktów w opakowaniach jednostkowych, uchylającej dyrektywy Rady 75/106/EWG i 80/232/EWG oraz zmieniającej dyrektywę Rady 76/211/EWG (Dz. Urz. WE L 247 z 21.09.2007, str. 17);

2) dyrektywy Rady 76/211/EWG z dnia 20 stycznia 1976 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do paczkowania według masy lub objętości niektórych produktów w opakowaniach jednostkowych (Dz. Urz. WE L 46 z 21.02.1976, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 3, str. 91).

3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych (Dz. U. Nr 211, poz. 1760), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 41 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 91, poz. 740).

Zmiany w prawie

Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy

Za niecały miesiąc zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 04.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Zmiany w opłatach za przejazd autostradą z podpisem prezydenta

Wkrótce za przejazd autostradami będzie można płacić za pomocą elektronicznego biletu autostradowego, a także na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu. Prezydent Andrzej Duda we wtorek podpisał zmiany przepisów ustawy o autostradach płatnych.

Krzysztof Koślicki 01.06.2021
Prezydent podpisał nowelizację - dwie ustawy o służbie zagranicznej mogą wejść w życie

Prezydent podpisał ustawę, której celem jest przystosowanie służby zagranicznej do nowych ram prawnych jej funkcjonowania oraz doprecyzowanie niektórych zapisów ustawy ze stycznia, a także rozstrzygnięcie potencjalnych wątpliwości interpretacyjnych oraz uzupełnienie przepisów przejściowych jeszcze przed przewidzianym na połowę czerwca wejściem tej regulacji w życie.

Grażyna J. Leśniak 01.06.2021
Ustawa podpisana, możliwe będzie wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego dla energetyki

Prezydent podpisał w poniedziałek 31 maja nowelizację ustawy o handlu emisjami gazów cieplarnianych, która określa zasady ubiegania się o wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 01.06.2021
Szczepienia w aptekach możliwe już od soboty

Od soboty 29 maja przepisy dopuszczają możliwość organizowania punktów szczepień w 12 tysiącach aptek ogólnodostępnych. Nowelizacja prawa farmaceutycznego w tej sprawie została już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Szczepienia będą mogły być wykonywane tylko w tych aptekach ogólnodostępnych, które spełnią określone wymagania lokalowe, techniczne i kadrowe określone w rozporządzeniu.

Krzysztof Sobczak 29.05.2021